Burgemeester Servaas Stoop

Portefeuille

 • Openbare orde & integrale veiligheid
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten (burgemeestersbevoegdheid)
 • Toezicht & handhaving
 • Regionale samenwerking, regio Rivierenland FruitDelta
 • Crisisbeheersing & rampenbestrijding
 • Brandweer en politie
 • Klachtenbehandeling
 • Verzoeken WOO (wet open overheid) 
 • Integriteit
 • Algemene & Juridische Zaken
 • Kabinet
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - coördinatie college
 • Informatieveiligheid en cybercriminaliteit
 • Externe betrekkingen
 • Bestuurscultuur & Bestuurlijke samenwerking
 • Verkiezingen

Sociale media

Plaatsvervanger 

 • Jacoline Hartman

Projecten en programma’s

 • Rechtmatigheid
 • Opvang vluchtelingen Oekraïne
 • Blog van de burgemeester

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Algemeen bestuurslid en dagelijks bestuurslid (vicevoorzitter) Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)
 • Algemeen bestuurslid en Dagelijks bestuurslid (vicevoorzitter) Regio Rivierenland. Bestuurlijk trekker Lobby & Branding Fruitdelta Rivierenland
 • Voorzitter bestuur Stichting Fruit Tech Campus
 • Bestuurslid Stichting Greenport Gelderland
 • Lid Stuurgroep Platform sociale veiligheid Merwede-Lingelijn (M.L.L.)
 • Voorzitter van de Stuurgroep Fruitpact

Functies niet uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Voorzitter Bestuur Stichting Voorzieningenfonds hospice Calando in Middelharnis (onbezoldigd)
 • Lid Identiteitscommissie Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs in Ridderkerk (bezoldigd: 300 euro per zitting en reiskosten)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Gevangenenzorg Nederland in Zoetermeer (bezoldigd: vrijwilligersvergoeding 2.100 euro jaar)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Driestar Educatief in Gouda (bezoldigd 7.560 euro en reiskosten per jaar)
 • Voorzitter Stichting van der Koppel-van den Heuvel (onbezoldigd)