Privacyverklaring

De gemeente West Betuwe verwerkt bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen uw persoonsgegevens. U heeft er recht op dat de gemeente hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaat. Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).1 Deze verklaring geeft informatie over de omgang met persoonsgegevens door de gemeente West Betuwe en over uw mogelijkheden tot het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens. De verdere uitwerking hiervan vindt u in ons privacybeleid .

Officiele bekendmaking Privacybeleid West Betuweexterne-link-icoon

1. Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die ons iets over u vertellen of die we aan u kunnen koppelen, denk hierbij aan uw naam, geboortedatum, adres en burgerservicenummer. Ook gebruikt de gemeente soms bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart. 

Waarvoor verwerkt de gemeente persoonsgegevens? 

De gemeente West Betuwe heeft wettelijke taken en verplichtingen. Om die taken en verplichtingen uit te voeren moeten wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Als u bijvoorbeeld een paspoort aanvraagt of verhuist naar de gemeente, dan gebruikt de gemeente daarbij uw persoonsgegevens. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, veiligheid en zorg verwerkt de gemeente persoonsgegevens. 

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens? 

Vaak geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij deze nodig hebben om u verder te kunnen helpen. Daarnaast kan ook in wetgeving zijn geregeld dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen, zoals de Basisregistratie Personen (BRP).

Voor het uitvoeren van onze taken ontvangen wij ook persoonsgegevens van andere partijen of wisselen wij gegevens met hen uit. Een voorbeeld is de gegevensuitwisseling met onderwijsinstellingen in het kader van de uitoefening van de Leerplichtwet. 

Wie is verantwoordelijk?

De bestuursorganen van de gemeente zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit zijn de Burgemeester, het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad. 

Met wie delen wij uw gegevens? 

Wij werken voor de uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie. Dat kunnen andere overheidsorganisaties zijn, maar soms ook private partijen. Als de gemeente uw gegevens deelt met derden maken wij daar afspraken over. Wij stellen dan een verwerkersovereenkomst op. De gemeente blijft altijd eindverantwoordelijke over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?  

De gemeente moet zich houden aan de Archiefwet 1995 en volgt de vastgestelde Selectielijsten van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Hierin staat voor de meeste processen hoe lang de gemeente uw persoonsgegevens wettelijk moet bewaren. In de andere gevallen bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de taak. 

Verwerkingsregister 

De gemeente is verplicht een verwerkingsregister bij te houden. In het verwerkingsregister staat per proces beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij ze verwerken, wie ze kan inzien, en hoe lang wij de gegevens bewaren. 

2. Wet Politiegegevens

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn ambtenaren met een specifieke opsporingsbevoegdheid. Persoonsgegevens die door boa’s in het kader van de opsporing van strafbare feiten worden verwerkt vallen niet onder de AVG, maar onder de Wet Politiegegevens (Wpg). Persoonsgegevens die onder deze wet vallen noemen we politiegegevens.

Wpg-audits

Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens bij opsporingstaken voeren wij elk jaar een interne privacy-audit uit. Dit valt onder de Wet politiegegevens (Wpg). Dit betekent dat wij elk jaar uitgebreid controleren hoe er met deze gegevens wordt omgegaan. Eens per vier jaar wordt er een audit uitgevoerd door een externe partij.

3. Uw veiligheid

Informatiebeveiliging 

De gemeente neemt passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De maatregelen vallen onder de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) waaraan de gemeente moet voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente neemt besluiten die rechtsgevolgen hebben voor inwoners niet volledig geautomatiseerd. Een medewerker van de gemeente bekijkt dit besluit altijd.

Bezoek aan de website

Informatie over uw bezoek aan de websites van de gemeente wordt opgeslagen in zogenoemde cookiebestanden. 

Cookieverklaring

3. Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft bijvoorbeeld het recht in te zien welke van uw persoonsgegevens wij verwerken. Daarnaast mag u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente West Betuwe.  

U kunt deze verzoeken indienen via privacy@westbetuwe.nl.  De gemeente reageert binnen vier weken op uw verzoek. U kunt het stappenplan  van de Autoriteit Persoonsgegevens volgen om u hierbij te helpen. 

Praktische informatie over privacyrechten externe-link-icoon

4. Toezicht, vragen en klachten

De gemeente heeft een Functionaris Persoonsgegevens (FG). Dit is een onafhankelijk persoon met een adviserende en controlerende functie. De FG toetst of de gemeente zich houdt aan de AVG. U kunt de FG een vraag stellen of er een klacht bij indienen, als u van mening bent dat de gemeente zich niet houdt aan de AVG. U kunt een e-mail sturen naar: fg@bvowb.nl.

Heeft u een vraag over de bescherming van uw persoonsgegevens, stuur dan een mail naar privacy@westbetuwe.nl. Ook kunt u bellen naar 0345 - 72 88 00. 

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente met uw privacy of persoonsgegevens omgaat? Of vindt u dat de gemeente ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de organisatie die in Nederland toezicht houdt op de bescherming van persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen bij de AP, als u het niet eens bent met hoe de gemeente omgaat met uw gegevens. 

Een tip of klacht indienen bij de APexterne-link-icoon

5. Meer informatie

Via uw account op MijnOverheid kunt u zien welke persoonsgegevens van u geregistreerd zijn bij verschillende overheidsorganisaties. Hier vindt u onder meer een overzicht van uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook kunt u hier zien met welke organisaties de gegevens uit de BRP worden gedeeld.

Op vrijwel elk gebied in het leven van mensen worden hun persoonsgegevens gebruikt. Op de website  van de Autoriteit Persoonsgegevens is staat bij verschillende thema's veel  informatie over persoonsgegevens en de bescherming ervan te vinden. 

Uitgebreide informatie Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon