Beheer en onderhoud van groen

De gemeente West Betuwe zorgt voor het groen in de openbare ruimte. Hoe we dat doen, staat in het groenbeleid. Hierin staan kaders en richtlijnen over hoe we omgaan met openbaar groen. We lichten graag toe wat dit betekent.

Heeft u naar aanleiding van de informatie vragen? Neem hiervoor contact op met Team Groen via 0345 – 72 88 00. Zij helpen u graag verder.

Belangrijk om te weten

Eind 2020 stelde de gemeenteraad het groenbeleid voor West Betuwe vast. Dit beleid is vastgesteld voor de periode 2021 tot en met 2025. Het geeft duidelijk aan hoe de gemeente omgaat met groen. Denk aan beplanting, gras, bomen en watergangen. Daarbij houden we rekening met actuele thema’s, zoals biodiversiteit, duurzaamheid, klimaat en inclusie. Onder de kop ‘Werkwijze in de praktijk’ leest u daar meer over.

Het beheer in West Betuwe

Voor het beheer gaan we uit van eenvoud en efficiëntie. Dat doen we om de kosten laag te houden. We gaan uit van een zogenaamd ‘kwaliteitsniveau’. Dit is een landelijke richtlijn die veel gemeenten hanteren. Er zijn in totaal vijf niveaus, van A+ tot D. A+ is daarbij het hoogst haalbare, D staat voor nauwelijks onderhoud. In West Betuwe kiezen we voor de volgende niveaus: 

  • Kwaliteitsniveau B: dit is een basisniveau, dat in veel gemeentes gehanteerd wordt, dat zich kenmerkt door eenvoud en efficiëntie. We passen dit op de meeste plekken toe. Denk aan winkelgebieden, historische straten, woongebieden, bedrijventerrein en hoofdwegen
  • Kwaliteitsniveau C: Onderhoud op een lager niveau. Dit passen we toe op plekken waar dat kan, zoals het buitengebied.

Bij deze kwaliteitsniveaus is het mogelijk dat er in het straatbeeld onkruid zichtbaar is.

Omvormen van groen

Voor het beheer en onderhoud staat de gemeente voor uitdagingen. Met name op financieel gebied. We gaan dan ook het groen efficiënter inrichten en op sommige plekken groen omvormen. Voorbeelden hierbij zijn dat we beplanting vervangen door gras of bomen die minder onderhoud nodig hebben. Zo komt er meer biodiversiteit en besparen we geld op het onderhoud. We combineren bijvoorbeeld wegreconstructies met het vervangen van groen. Het omvormen van groen doen we waar mogelijk samen met inwoners.

Werkwijze in de praktijk

We geven graag inzicht in hoe we te werk gaan. Hieronder hebben we dat uitwerkt in een paar categorieën.

Beplanting

De gemeente is verantwoordelijk voor de beplanting in de openbare ruimte. Wij zorgen ervoor dat we die jaarlijks onderhouden. Het gaat om ongeveer 570.000 vierkante meter. Dit is exclusief de begraafplaatsen. Daarbij maken we het volgende onderscheid: 

  • Binnen de bebouwde kom: kwaliteitsniveau B. Dat wil zeggen op een eenvoudige en efficiënte manier.
  • Buiten de bebouwde kom: kwaliteitsniveau C. Dit betekent onderhoud op een vrij laag niveau.

Elk jaar voeren we het reguliere onderhoud uit zoals schoffelen en hagen knippen. Ook houden hierbij rekening met het vervangen van beplanting. Wanneer beplanting versleten is, knappen we op of vervangen we. We staan daarbij open voor ideeën en initiatieven van inwoners. We kijken daarbij samen met inwoners naar de mogelijkheden van projecten, zoals ‘groen doen’. In zo’n project worden inwoners verantwoordelijk voor een stukje groen. Zij zorgen dan voor het onderhoud en beheer en kunnen zo voor een hogere beeldkwaliteit zorgen

Grassen en bermen

In alle dorpen zijn er openbare grasvelden en bermen. In heel de gemeente gaat het om 3.000.000 vierkante meter bermgras en 900.000 vierkante meter gazon. De gemeente zorgt voor maaien van dat gras. Kijk op pagina 'Hoe vaak maaien wij in onze gemeente?' voor meer informatie over het maaien en bloemrijke bermen.

Bomen

De gemeente heeft erg veel bomen in eigendom en beheer. Het gaat om 37.000 stuks. Die moeten we goed onderhouden. We zorgen één keer per drie jaar voor een veiligheidscontrole. We houden daarmee een vinger aan de pols.

Het beheer van de bomen doen we aan de hand van de risico’s en er wordt gesnoeid als het nodig is. Als een boom erg onveilig is, ondernemen we actie. Zieke essen en oude populieren vervangen we alleen bij gevaarlijke situaties. Dat bepalen we per situatie. We kiezen voor deze werkwijze om de kosten zo laag mogelijk te houden met veilige bomen op de juiste plaats.  

Bladkorven

In de herfst staan er in de gemeente bladkorven. Deze bladkorven zijn voor bladeren van gemeentelijke bomen in de openbare ruimte. Dit is een service van de gemeente. De korven staan op speciaal geselecteerde plekken. Het huidige aantal korven blijft tot 2025 hetzelfde. Er komt geen uitbreiding. Wel kijken we of we de bladkorven slim en op verschillende plaatsen en in alle kernen in kunnen zetten. Als de bladval aan de orde is komen we hierop terug.  

Watergangen

Het gaat hierbij om sloten en vijvers. Oevers blijven we op de gebruikelijke manier onderhouden. Bij het maaien voldoen we aan de zogenoemde ‘Waterschapskeur’. Het maaisel ruimen we zoveel mogelijk op.

Hondenterreinen

Voor hondenterreinen is er geen specifiek beleid. Deze gaan in het zelfde beheer mee als het maaien van het gras. De gemeente neemt ook geen initiatief voor nieuwe terreinen. Wel zijn er mogelijkheden als derden de inrichting en het beheer overnemen. Kapotte hekwerken worden door ons niet vervangen. Het gras in de uitrenweiden en uitlaatstroken wordt door de gemeente gemaaid.

Overige onderwerpen

Daarnaast staat er in het beleid hoe we omgaan met restgroen en groen op rotondes. Het groenbeleid richt zich op gemeentelijk groen. Scholen en sportterreinen maken geen deel uit van dit groenbeleid. De regels over restgroen en het uitgeven daarvan worden opnieuw opgesteld. Voor wat betreft rotondes streven we ernaar om het groen van de zogenaamde ‘midden eilanden’ over te dragen aan derden. Bij voorkeur aan groenbedrijven. Tenslotte zorgt de gemeente niet meer voor het groen binnen de hekken van een sportvereniging. De vereniging is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Veel gestelde vragen

Ik wil een boom kappen. Is daar een vergunning voor nodig?
In principe zijn alle bomen in de gemeente kapvergunningvrij, met uitzondering van waardevolle bomen die op de waardevolle bomenlijst staan. Of uw boom daar bij hoort kunt u zien op de pagina Boom kappen of snoeieexterne-link-icoonn. Op de website van het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft.

Ik wil bomen aanplanten. Heeft de gemeente daar subsidie voor?
Nee, de gemeente heeft daar geen subsidie voor.

Ik wil graag de beplanting in mijn straat of voor mijn deur zelf onderhouden. Kan dat?
Er zijn verschillende mogelijkheden op dat gebied. Neem hiervoor contact op met Team Groen van de gemeente via 0345 – 72 88 00 of gemeente@westbetuwe.nl.

Ik heb zonnepanelen geplaatst en deze hebben schaduw van de gemeentebomen. Haalt de gemeente deze bomen op verzoek weg?
In principe doen we dat niet. Bomen zijn zeer duurzaam en leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde woonomgeving. Zonnepanelen produceren ook energie in de schaduw en het verlies aan energie stellen wij ondergeschikt aan het belang van de bomen.

Ik zou graag de berm voor mijn woning zelf willen maaien en afvoeren om meer bloemen in de berm te krijgen. Mag dat?
Er zijn verschillende mogelijkheden op dat gebied. Neem hiervoor contact op met Team Groen van de gemeente via 0345 – 72 88 00 of gemeente@westbetuwe.nl.

Er ligt ieder jaar veel blad in mijn straat. Hoe kan ik een bladkorf aanvragen en mag ik hier ook het blad en groenafval uit mijn eigen tuin in doen?
In de herfst plaats de gemeente op allerlei plaatsen bladkorven. Die komen op speciaal geselecteerde locaties. Bladkorven zijn alleen bedoeld voor het blad van gemeentelijke bomen. Misbruik kan ervoor zorgen dat er geen bladkorf meer wordt geplaatst.

Ik ervaar overlast van de bomen van de gemeente in mijn straat. Wat kan de gemeente hieraan doen?
Overlast van (gevallen) bladeren, bloesem, vruchten en schaduw vormen geen aanleiding voor de gemeente om bomen te verwijderen. Of overlast beperkt kan worden door bijvoorbeeld deze te snoeien kan ter plaatste door de gemeente beoordeeld worden. Neem hiervoor contact op met Team Groen van de gemeente via 0345 – 72 88 00 of gemeente@westbetuwe.nl.

Waarom voert de gemeente het gras van de bermen niet af als dit beter is voor de biodiversiteit?
Over het algemeen zijn wegbermen van de gemeente smal. Ook staan er vaak bomen of grenst het aan sloten. Het water van de weg en maaisel van de oever zijn niet goed voor de biodiversiteit. Daarbij komt dat het maaien en afvoeren van gras erg duur is. Het heeft tevens zeer weinig effect. We kiezen daarom niet voor maaien en afvoeren.