Hoe vaak maaien wij in onze gemeente?

In het uitgestrekte gebied van West Betuwe is er veel gras om te maaien. Het is een grote klus om dat te regelen. De gemeente zorgt alleen voor gras waar wij de eigenaar van zijn. We hebben verschillende manieren van werken. We lichten toe wat dit betekent en hoe we te werk gaan.

Meer aandacht voor biodiversiteit

In 2022 zijn delen minder gemaaid maar dat bleek niet overal een goede keuze. Daarom heeft de raad extra geld ter beschikking gesteld en is het maaibeheer voor de gazons weer grotendeels aangepast naar de situatie van 2021. Dit betreft voornamelijk het maaien van 5 keer weer terug naar 18 keer en soms van 2 keer weer terug naar 5 keer maaien. Op locaties waar het 2 keer maaien en ruimen goed ging, blijven we het op dezelfde wijze maaien als in 2022. Zo stimuleren we om meer verschillende bloemen en planten in het gras en de berm te krijgen. En daardoor ook meer insecten en vlinders. Dit noemen we ook wel meer aandacht voor de biodiversiteit.

In vier kernen (Deil, Geldermalsen, Meteren en Tricht) is vorig jaar een proef gedaan met twee verschillende wildbloemenmengsels. Leuk om naar te kijken, maar ook nog eens heel goed voor de insecten. Er is een laag zaadmengsel (15 tot 20 cm) en een middelhoog zaadmengsel (50 tot 60 cm). Door de droge zomer is dit vorig jaar niet optimaal van de grond gekomen. We gaan er vanuit dat het zaad nu wel tot ontwikkeling komt. Het lage mengsel maaien we 5 keer per jaar en het maaisel blijft liggen. Het middelhoge mengsel maaien we 2 keer per jaar. Dit doen we in principe in juni en oktober, maar dit is afhankelijk van het weer. Na het maaien blijft dit maaisel een week liggen om te drogen zodat de zaden eruit kunnen vallen. Daarna ruimen we het maaisel op.

Hoe maaien we binnen de bebouwde kom?

De gazons maaien we ongeveer 18 keer per jaar in de periode van maart tot en met oktober.

De stroken langs fietspaden, doorgaande routes en (delen van) grotere grasoppervlakten maaien we 5 keer per jaar. Dit is in april, mei, juni, augustus en oktober. Het gras wordt dan ongeveer 15 tot 20 cm hoog en ziet er iets ruiger uit. Hierdoor kunnen ook andere plantensoorten zich ontwikkelen en in bloei komen. 

Op een aantal locaties bijvoorbeeld aan de randen van de bebouwde kom, maaien en ruimen we 2 keer per jaar. Hier kunnen andere plantensoorten zich de komende jaren ontwikkelen.

Hoe maaien we buiten de bebouwde kom?

Buiten de bebouwde kom maaien we 2 keer per jaar. Circa 30 % van het van de bermen wordt 2 keer per jaar gemaaid en geruimd. Dit zijn de ecologisch interessante bermen. Om dit te bepalen is onder andere gekeken naar de Natura 2000 gebieden, het Gelders Natuurnetwerk en informatie van de vlinderstichting. Ook worden enkele brede bermen bij viaducten en bermen zonder bomen gemaaid en geruimd. Ook hier heeft de raad in november 2022 extra geld voor beschikbaar gesteld.

De overig bermen worden geklepeld (maaien door middel van kneuzen van het maaisel).

Rond obstakels maaien we ook 2 keer per jaar. Bij bankjes wordt vaker gemaaid. Rond de bomen maaien we niet. De eerste maaironde is in mei/juni, de tweede keer in september/oktober.

Het uitmaaien van sloten

De taluds van de sloten knippen we een keer per jaar in september/oktober. Dit doen we met een maaikorf waarbij we het maaisel afvoeren. Wist u dat dit gaat om een lint van sloten binnen de gemeente met een lengte van 420 km? Bij het uitmaaien van de sloten maken we gebruik van een fish-protector zodat vissen en andere dieren op tijd een veilige verblijfplaats kunnen zoeken.

Begraafplaatsen

Op de begraafplaatsen ligt het kwaliteitsbeeld hoger dan in de kernen. Hier maaien we het gras circa 24 keer per jaar. De randen/taluds aan de buitenzijde van de begraafplaatsen (meestal tussen de hagen/hek en de watergang) worden 2 keer per jaar gemaaid en geruimd.  Dit is een bewuste keuze om ook hier een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of specifiek weten welk maaibeheer in uw straat geldt?
Bel dan met 0345 - 72 88 00 en vraag naar Weinand Pin.