Aankoop restgroen

Restgroen is openbaar groen dat geen essentieel onderdeel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur van een wijk. De maximale grootte is 150 m2. Deze percelen grenzen vaak aan grond van particulieren of ondernemers. In sommige gevallen kunt u deze grond kopen van de gemeente.
Heeft u vragen over restgroen? Neem dan contact op met Team vastgoed en grond via 0345 - 72 88 00.

Belangrijk om te weten

  • Wilt u een stuk restgroen van de gemeente kopen? Dien dan een aanvraag in. Dat doet u door het online aanvraagformulier in te vullen.
  • Lees goed de toetsingscriteria onder het tweede tabblad hieronder. 
  • Op basis van uw aanvraag beoordelen we de situatie. Als onze collega's vragen hebben, dan nemen ze contact met u op.
  • We nemen uw aanvraag binnen twee maanden in behandeling.

Toetsingscriteria

Groen

Indien het perceel deel uitmaakt van de (hoofd)groenstructuur of aangemerkt is als beeldbepalend groen of (monumentale) bomen bevat, komt het perceel niet voor verkoop in aanmerking. Verkoop mag niet ten koste gaan van het beheren en onderhouden van groen. Het eventueel resterende openbaar groen dient daarom een minimale breedte en omvang te behouden, afhankelijk van de specifieke onderhoudssituatie. Verkoop mag niet leiden tot een onlogische indeling van het openbaar groen. Dit noemen we versnippering. Daarom zal alleen tot verkoop worden overgegaan als ook de buren een soortgelijk deel van een groenstrook aankopen.

Klimaatadaptatie

Er is steeds meer aandacht voor klimaatadaptatie. Groen kan bijdragen in de opvang van wateroverlast en het beperken van droogte en hitte. Bomen zorgen voor verkoeling in de wijk en dus minder hittestress. Daarnaast is verkoop ongewenst als dit verdere ‘verstening’ van de omgeving tot gevolg heeft.  

Verkeer

Percelen grond worden niet verkocht als hierdoor de verkeersveiligheid in gevaar komt of kan komen of als dit ten koste gaat van de infrastructuur die aangelegd is voor voertuigen en/of voetgangers.

Nieuwbouwwijken

Bij de realisatie van nieuwbouwwijken zijn de groenstructuren vastgelegd in de stedenbouwkundige visie. Per definitie is bij nieuwe woonwijken geen sprake van restgroen. In de wijk De Plantage in Meteren wordt geen groen verkocht.

Kabels, leidingen en riolering

Voorafgaand aan de verkoop, onderzoekt de gemeente of er kabels en/of leidingen aanwezig zijn. Indien er kabels en leidingen aanwezig zijn, wordt alleen tot verkoop overgegaan, als de nutsbedrijven en de gemeente geen bezwaren hebben tegen het omleggen van de kabels/leidingen. De kosten van het omleggen zijn altijd voor rekening van de koper. Er kan een zakelijk recht worden gevestigd. Hiermee wordt verzekerd dat het eigendom van de kabels/leidingen bij de nutsbedrijven en/of de gemeente blijft en is de instandhouding (onderhoud en vervanging) gewaarborgd. Percelen waarin een vrij verval riool of een rioolput ligt worden niet verkocht in verband met het onderhoud.

Prijzen

De vastgestelde verkoopprijs voor percelen restgroen is € 105 per vierkante meter exclusief bijkomende kosten.  

De bijkomende kosten van de aankoop, waaronder de notariële kosten, inmetingskosten door het kadaster, overdrachtsbelasting, verleggingskosten voor kabels/leidingen zijn voor rekening van de koper.