Lokaal maatwerk fase 2 – belevingspunten en verbinding met kernagenda

Inleiding

In de voorbereiding op de dijkversterking zijn veel ideeën en wensen opgehaald over de belevingspunten langs de Waal. In dit overzicht staan de eerder opgehaalde wensen en ideeën per dorp. 
•    Er is onderscheid gemaakt tussen welke onderdelen meegenomen zijn met de dijkversterkingsprojecten en welke niet. Dit is per kern verwoord onder A. 
•    Ook is in de voorbereiding van de inwonersbijeenkomst van 19 september 2023 met de dorpsplatforms van de diverse kernen gesproken. Wensen die hierbij zijn opgehaald zijn terug te lezen onder B. 
•    Onderdeel C geeft per dorp een overzicht van de onderwerpen die al op de kernagenda zijn opgenomen én relatie hebben met de dijkversterking. 

Wat ligt al vast?

Weginrichting

De weginrichting is over de gehele Waaldijk hetzelfde. De dwarsdoorsnede van de dijk wordt uitgelegd vanuit het punt dat de Waal aan uw linkerkant bevindt. De doorsnede begint met de rivierzijde met een talud en gevolgd door een grasberm. Daarna volgt een betonband van 0,4 meter met daarna het asfalt van 4,20 meter en vervolgens een grasbetontegel van 0,4 meter. Hiernaast ligt weer een grasberm en een talud naar de landzijde van de dijk.

Belevingspunten

Op sommige plaatsen op de dijk worden belevingspunten gerealiseerd. De locatie en situering hiervan ligt vast. De inrichting van het belevingspunt bestaat uit een bepaald type bank, gemaakt van gerecyclede meerpalen, en een rekje om fietsen tegenaan te plaatsen (“fietsnietje”). Per kern zal ook op een belevingspunt een zogenaamde Waalzuil worden geplaatst. Hierop is het Verhaal van de Waal terug te zien en te lezen. 

Haaften

A. Wat is eerder opgehaald en is wel/niet meegenomen met de dijkversterking

Algemeen

Doorlopende fietsverbinding over de dijk
Gaat door. Het waterschap realiseert samen met diverse partijen de Gastvrije Waaldijk. Daarbij hoort een doorlopende fietsverbinding van Nijmegen tot Gorinchem. De fietsverbinding wordt zichtbaar op de doorgaande weg door een uniform beeld van de weginrichting.

Geen moderne verlichtingsarmaturen met dimbare verlichting
Nog verder te onderzoeken tijdens UO-fase. De verlichting zal aansluiten bij de Gastvrije Waaldijk en bestaan uit led armaturen. De gemeente West Betuwe staat positief tegenover verlichting waarbij dimmen tussen 23.00 en 6.00 uur mogelijk is. Na het Projectplan Waterwet wordt samen met de gemeente verder uitgewerkt hoe de verlichting eruit komt te zien.

Kerkewaard

Verkennen mogelijkheden voor parkeerplaatsen op/nabij nieuwe dijk in combinatie met een toeristisch overstappunt (TOP).
Vervalt. Bij Paviljoen Waalzicht is een TOP op dit moment niet aan de orde. Er is bij de gemeente vooralsnog geen partij bekend die geïnteresseerd is om hier een horecapunt te realiseren. Elders op/nabij de dijk bij Haaften zijn eveneens geen mogelijkheden bekend.

Auto en fiets parkeerplaats t.b.v. recreatie.
Gaat deels door. Bij Paviljoen Waalzicht is een TOP op dit moment niet aan de orde. Elders op/nabij de dijk bij Haaften zijn eveneens geen mogelijkheden bekend. Wel zien wij mogelijkheden voor fietsparkerenop het nieuwe kerkplein in Haaften.

Bosschage met wiel ter hoogte van Waalbandijk 325 behouden.
Gaat door. Het wiel en bosschage kunnen behouden blijven.

Nieuw tracé waterkering om de Kerkewaard (dijkverlegging).
Vervalt. Uit een zorgvuldige afweging komt de versterking van de bestaande dijk als voorkeursalternatief naar voren. De dijk wordt dus niet verlegd.

Afhankelijk van het gekozen dijktracé wordt de weg met bijbehorende weginrichting ten noorden van de Kerkewaard(dijkvak 3b/3c) opnieuw aangelegd.
Gaat door. De dijk wordt op het huidige tracé versterkt. De weg zal hier dan ook opnieuw worden aangelegd, maar als autoluw fietspad. Hierbij sluit het waterschap aan bij de principekeuzes van Gastvrije Waaldijk.

'Oude tracé’ ten noorden van de Kerkewaard(dijkvak 3b/3c) inrichten als groene wal.
Gaat deels door, deels te onderzoeken. De huidige groene buffer in dijkvakken 3b en 3c aan de noordzijde van de Kerkewaard(ter hoogte van de Buitenweg) wordt versterkt. De gemeente West Betuwe onderzoekt opties voor aanvullend groen rondom het overige deel van dijkvak 3c.

Alternatieve inrichting Kerkewaard.
Vervalt. Het bestemmingsplan voor dit gebied, waarin de uitbreiding van het bedrijventerrein door Van Uden is opgenomen, is recent onherroepelijk geworden. In dit bestemmingsplan is aan de zijde van Haaften een bufferzone opgenomen.

Voetpad onder aan de verlegde dijk.
Vervalt. In verband met de veiligheid van de wandelaars in combinatie met de bedrijfsvoering van Van Uden en het feit dat dit particuliere grond is, is dit niet mogelijk. Bovendien wordt de dijk niet verlegd.

Buitendijks fietspad.
Vervalt. Het is niet mogelijk een buitendijks fietspad te realiseren in verband met de overslag van goederen van Van Uden.

Reliëf aanbrengen in de uiterwaard ten oosten van de Kaap.
Vervalt. Het waterschap gaat niet over het gebruik van de andere percelen in de uiterwaard (op die plekken waar die niet geraakt worden door de dijkversterking). Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen voor het aanbrengen van reliëf in de uiterwaard en is hier ook geen zicht op.

Begrazing van de dijk aan de oostzijde van Haaften.
Al eerder vervallen. Hier heeft de alliantie geen invloed op. Deze wens wordt meegegeven in het beheerplan na uitvoering van de dijkverstekring.

Kaap van Haaften

Weg met bijbehorende weginrichting afhankelijk van dijkontwerp en wensen omgeving.
Gaat door. We brengen de weg met bijbehorende weginrichting terug volgens het wegprofiel dat nu ter hoogte van de omdijking ligt. Tegelijk wordt de afwatering verbeterd. Dit is door aanwonenden positief ontvangen tijdens een atelier op 7 november 2019. Ook de gemeente West Betuwe staat hier positief tegenover.

Rustpunt bij de kerk behouden (uitzicht op overnachtingshaven en Zaltbommel).
Gaat door. Het rustpunt bij de kerk blijft behouden en wordt versterkt door het realiseren van een kerkplein en een tribune op de buitenzijde van de dijk. De aanwezige parkeerplaatsen blijven hierbij behouden.

Constructie toepassen op Kaap van Haaften.
Gaat door. Er wordt een langsconstructie aangebracht in dijkvak 4a en een deel van 4b bij de buitendijkse woningen.

Demontabele kering (zicht op rivier).
Vervalt. De door WSRL vastgestelde nota Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen 2019 (OPW 2019) stelt dat demontabele en flexibele keringen niet worden toegepast.

Dijk rondom Crobsche Waard

Snelverkeer te gast op de dijk rondom de Crobsche Waard.
Gaat door. Het waterschap realiseert samen met diverse partijen de Gastvrije Waaldijk. Uitgangspunt van de weginrichting in Gastvrije Waaldijk is 'snelverkeer te gast'.

Fietspad op dijk ten westen van Haaften (dijkvak 4b).
Vervalt. Het fietspad wordt in dit dijkvak, zoals de rest van de dijk, aangelegd volgens de Gastvrije Waaldijk. Dit betekent dat er gemengd verkeer op de dijk is en geen separaat fietspad.

Dijk niet verbreden naar tuinen in westen van Haaften (dijkvak 4b).
Gaat door. De dijk wordt niet verbreed naar de tuinen, zodat grondaankopen niet nodig zijn. Wel is er een kans dat de tuinen tijdelijk geraakt worden door de werkzaamheden. Dit wordt in de werkvoorbereidingsfase verder uitgewerkt.

Dorpsrand westzijde Haaften (dijkvak 4b) afmaken, woningen bouwen.
Waarschijnlijk adaptief. Misschien zijn aan de westzijde van Haaften maatregelen tegen piping nodig. We onderzoeken de mogelijkheden om deze maatregelen te realiseren zonder woningbouw aan de dijk onmogelijk te maken. Het is vervolgens de taak van de gemeente om te besluiten of woningen kunnen worden gebouwd.

SolaRoad fietspad realiseren te westen van Haaften (dijkvak 5a).
Vervalt. Het waterschap sluit voor de weginrichting aan bij de visie van de Gastvrije Waaldijk. Hierin past het principe van een SolaRoad fietspad niet. Bovendien geeft gemeente West Betuwe aan dat zij dit niet wensen.

Voldoende teelgrond binnendijks ten zuiden van Margrietstraat (dijkvak 5b).
Handhaven huidige situatie. Door buitenwaartse versterking blijft alle binnendijkse teelgrond in ieder geval behouden.

Lang, flauw binnentalud ten zuiden van Margrietstraat (dijkvak 5b).
Handhaven huidige situatie. Door buitenwaartse versterking blijft de huidige binnenberm behouden

Buitendijks fietspad in dijkvakken 5b en 5c.
Al eerder vervallen. Het waterschap sluit aan bij de visie van de Gastvrije Waaldijk. Een buitendijks fietspad past niet in deze visie.

Doordat de weg in dijkvak 5b/5c wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer wordt de weg met bijbehorende weginrichting in dijkvak 5a aangepast.
Vervalt. Al eerder vervallen. De gemeente heeft aangegeven dat de wens voor een wegafsluiting niet wordt ingewilligd.

Na de afrit van Waalbandijk 177 en tot aan de kruising met de Margrietstraat wordt de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en wordt de weg een fietspad.
Vervalt. Al eerder vervallen. De gemeente heeft aangegeven dat de wens voor een wegafsluiting niet wordt ingewilligd.

Verkennen mogelijkheden voor parkeerplaatsen t.h.v. kruising Waalbandijk met Korfgraaf te Hellouw (dijkvak 5d).
Nog verder te onderzoeken. De gemeente West Betuwe onderzoekt de mogelijkheid om op voorhand extra grond aan te brengen aan de binnen-en/of buitenzijde van de dijk. Deze kan later gebruikt worden voor een eventuele toekomstige invulling als terras/parkeerplaats.

Dijk in dijkvak 5e naar buitenzijde verleggen.
Gaat door. De dijk wordt buitenwaarts versterkt in dijkvak 5e.

Inrichting Crobsche Waard

Herinrichting Crobsche Waard.
Gaat door. Voor de herinrichting van de Crobsche Waard is een inrichtingsplan opgesteld. Onderdelen hiervan zijn onder andere: een geul, struinpaden, een plukbos, aanvullende vislocaties en een uitkijkpunt.

'Levend landschap' –verkennen mogelijkheden voor een struin-of klompenpad.
Gaat door. In de Crobsche Waard de huidige en nieuwe paden in het concept inrichtingsplan getekend. In later stadium met Stichting Landschapsbeheer Gelderland en bewoners exacte route van nieuwe paden bepalen. Voor de realisatie van nieuwe paden is financiering door Stichting Landschapsbeheer Gelderland en/of de gemeente West Betuwe benodigd. Zij staan hier positief tegenover.

Wandelgebied in de Crobsche Waard behouden.
Gaat door. In de Crobsche Waard de huidige en nieuwe paden in het concept inrichtingsplan getekend. In later stadium met Stichting Landschapsbeheer Gelderland en bewoners exacte route van nieuwe paden bepalen. Voor de realisatie van nieuwe paden is financiering door Stichting Landschapsbeheer Gelderland en/of de gemeente West Betuwe benodigd. Zij staan hier positief tegenover.

Voetpad aan voet dijk.
Gaat door. Het beheerpad naast de buitenteen van de dijk rondom de Crobsche Waard blijft openbaar en kan bewandeld worden.

Rondje om de put in dit natuurgebied hoort bij Haaften en is voor heel veel mensen in en om Haaften belangrijk.
Gaat door. Het rondje om de Beslagput blijft behouden.

Trappen en schuine paden van de dijk af de Crobsche Waard in.
Gaat door. Bestaande trappen en dijkopgangen blijven behouden. Nieuwe trappen en dijkopgangen worden nader bekeken, zoals bij de vissteiger. Hiervoor is tevens financiering door de gemeente West Betuwe benodigd.

Uitkijkpunt in de Crobsche Waard.
Gaat door. SBNL kijkt positief aan tegen een uitkijkpunt op de punt van de dam in dijkvak 5b, met een pad er naartoe gelegd. Hiervoor is financiering door de gemeente West Betuwe benodigd. Ook zij zijn positief.

Natuurgebied SBNL toegankelijk maken.
Gaat door. SBNL heeft aangegeven het binnengebied van de Crobsche Waard als rustgebied te willen behouden, dat niet vrij toegankelijk is. SBNL staat er echter voor open om periodiek rondleidingen door dit gebied te geven.

Zwemlocaties in de Crobsche Waard.
Vervalt. Een nieuwe officiële natuurlijke zwemplas past niet binnen het beleid van de gemeente West Betuwe.

Nieuwe vislocaties in de Crobsche Waard.
Gaat door. Perceeleigenaar Wienerberger heeft aangegeven ook andere plassen in de Crobsche Waard beschikbaar te willen stellen als vislocaties. Hiervoor dienen afspraken tussen Wienerberger en de visvereniging te worden gemaakt, vergelijkbaar met de bestaande afspraken.

Oevers vislocatie vlak en natuurvriendelijk.
Gaat door. Aanvullende vislocaties Wienerberger kennen nu al vlakke oevers op een aantal plekken. Bij de vissteiger brengen wij een dijktrap of dijkopgang aan om de vissteiger beter bereikbaar te maken. Daar waar wij natuurvriendelijke oevers raken, brengen wij deze terug.

Maisteelt niet wenselijk.
Gaat deels door. Delen van percelen worden aangekocht, daar waar ze nodig zijn voor de dijkversterking. Een perceel van het waterschap wordt omgevormd tot plukbos. Het waterschap gaat echter niet over het gebruik van de andere percelen in de uiterwaard (op die plekken waar die niet geraakt worden door de dijkversterking).

Plukbos(noten, hoogstam fruit, bessen).
Gaat door. Aan de noordzijde van de Crobsche Waard wordt een perceel ingericht als voedselbos. Dit bos is tevens onderdeel van de natuurcompensatie als gevolg van de dijkversterking. Het beheer kan in overleg door bewoners worden uitgevoerd. Het exacte ontwerp en eventuele aanvullende financiering door gemeente West Betuwe worden nog nader uitgewerkt in samenspraak met het ensemble.

Verwijderen verontreinigde bodem westzijde plas.
Vervalt. De buitenwaartse versterking komt niet op de verontreinigde bodem. Hierdoor ontbreekt een directe noodzaak voor de sanering en wordt deze niet meegenomen in de dijkversterking.

B. Wat is opgehaald in overleg met Mooi Haaften

Legen van prullenbakken.
Verzoek om in ieder geval enkele prullenbakken (terug) te plaatsen, dat maakt het werk van de zwerfvuilbrigade makkelijker.

Zwemwater Crobsche Waard
Eerder is door gemeente aangegeven dat er in de Crobsche Waard geen locatie mogelijk te maken is als ‘officiële zwemplas’. De vraag is gesteld hoe zich dit verhoudt tot de uitspraken over zwemwater in het coalitieakkoord.

De Kaap van Haaften-rustpunt
De inrichting hiervan is in 2022 afgestemd met inwoners van Haaften. Uiteindelijk is de tribune aan de buitenzijde komen te vervallen. Komt de trap wel terug?

Is er duidelijkheid over de precieze inrichting van de belevingspunten.
Hoeveel banken worden geplaatst? Komt er een prullenbak?

Zwembad Haaften

Bufferzone Kerkwaard

Is het mogelijk de verharding/ruimte van de huidige p-plaatsen van het informatiecentrum te behouden (als speelplek). Mooi Haaften zal de specifieke vraag nog formuleren/toesturen.

Is er al duidelijkheid over de inrichting rondom de Molen (Graaf Reinald Alliantie)

Is er al duidelijkheid over bekostiging van het verleggen van kabels & Leidingen van de ijsbaan Haaften als gevolg van dijkversterking GoWa?

C. Kernagenda

Verkeersveiligheid en vervoer

Dijkversterking en Gastvrije Waaldijk
Informatie over het dijkversterkingstraject is te vinden op: www.gralliantie.nl.externe-link-icoon
Status: Als platform vinger aan de pols houden over de ontwikkelingen.

Recreatie, ontspanning en activiteiten

Zwemplas toegankelijk maken in Crobsche Waard.
Met de gemeente vindt een gesprek plaats over de (on)mogelijkheden.
Status: Nog op te pakken: Een aparte werkgroep vormen die zich in hard wil gaan maken voor het toegankelijk maken van zwemwater voor Haaften in Crobsche Waard.

Hellouw

A.     Wat is eerder opgehaald en is wel/niet meegenomen met de dijkversterking

Zie hiervoor Haaften, onder A.

B.     Wat is opgehaald in overleg met Dorpsbelangen Hellouw

Besproken onderwerpen /vragen

Algemeen
-behoud dan wel versterking van de identiteit van het dorp Hellouw
o.a. met toepassing van andere/maatwerk armaturen voor Openbare Verlichting dan de standaard lichtmasten
o.a. met gemetselde bankjes
o.a. met het mogelijk terugbrengen van de herdenksteen (tussen twee bankjes ter hoogte van Waalbandijk 45 te Hellouw)

-Aanbrengen van watertappunten
-Aanbrengen/terugbrengen van landschappelijke structuren (tussen dorp en provinciale weg)
-Inrichting van de stoepen (dijkversterking)
-Versterken van biodiversiteit: 1. mate van maaien van bermen van de dijk. 2. Terugbrengen van basalt (ter plaatse van de schaardijk was waardevolle sedum op de basaltblokken aanwezig, verzocht is bij waterschap om dit opnieuw terug te brengen.
-aandacht voor afval (bakken, ophalen enz)
-wens voor aanleg van klompenpad (in brede zin: tussen provinciale weg en dijk)
-aandacht voor veiligheid bij de dijktrappen/opgangen ter hoogte van de Crobsche Waard

Betrokkenheid bij inrichting van de Crobsche Waard
-De struinroutes zijn wel ter plaatse gelopen. Zijn deze doorvertaald in het inrichtingsplan?
-Sluiten de routes aan op het rondje Hellouw
-Is het voormalig stoomgemaal weer zichtbaar te maken.

Is bij de bankjes gekeken is naar gebruik in relatie tot vocht (droogt langzaam na regenval?)

C.     Kernagenda

Recreatie en toerisme

Plan Crobsche Waard.
Het gaat om wandelpaden, een plukbos, recreatiemogelijkheden voor dorpsbewoners.  (Geluids) overlast voorkomen op de dijk, in de uiterwaarden en in de Put. Natuurontwikkeling of versterking en visgelegenheid. Loopt, er is een rondetafel Crobsche Waard wat samenloopt met het dijkversterkingstraject.

Openbare ruimte en groen

Beeldkwaliteit straatmeubilair op wegen met cultuurhistorische waarde verhogen.
Dit gaat om lantaarnpalen, bankjes en prullenbakken. Bijvoorbeeld aan Korfgraaf en Waalbandijk; onderdeel plan Dijkversterking. Onderzoeken. Afhankelijk van straat wanneer er mogelijkheden zijn om mee te koppelen. Over invulling dijk wordt later in het jaar gecommuniceerd.

Voorzieningen(sociaal en fysiek

Zwemmogelijkheden in Crobsche Waard.
Mogelijke koppeling met dijkversterking. Vooralsnog niet mogelijk vanwege waterkwaliteit en veiligheid.

Levend Landschap

Bevorderen biodiversiteit pluktuin.
Aanleg en beheer van een pluk- en beleeftuin voor en door bewoners in de uiterwaarden. Loopt. Dit komt terug in Plan Crobsche Waard.

Aanleg van een Klompenpad.
Een pad over zoveel mogelijk onverharde paden en boerenland. Om zo wisselende landschappen beleefbaar te maken. Het Klompenpad kan aansluiten op het Engelenburgerpad in Herwijnen onderzoeken.

Dorpen in het groen
Aanplant van streekeigen beplanting op particuliere erven en percelen in het buitengebied.
Afgerond.

Versterken en herstel landschap

Rondom Hellouw  (kleine) landschapselementen opknappen of aanleggen.

Nog op te pakken.

Herwijnen

A.     Wat is eerder opgehaald en is wel/niet meegenomen met de dijkversterking

Het Rot

Bomen aanplanten ter compensatie van gekapte bomen in uiterwaard
In het kader van de herplantplicht wordt een plan gemaakt. Dit betreft compensatie van bomen die gekapt worden voor de dijkversterking. GEEN compensatie voor bijvoorbeeld programma’s als stroomlijn van RWS.

Trap Hooglandpad en Hooglandpad zelf behouden
Het voorkeursalternatief is hier een buitenwaartse versterking. Het Hooglandpad kan behouden blijven. De afrit naar het Hooglandpad zal aangepast moeten worden. Uitwerking moet nog gedaan worden. Ook in relatie tot inrichtingsplan tussen Zeiving en Veerstoep. Zie Rot 3

Zicht op kunstwerken bij veerpont verbeteren, kunstwerken uitlichten.
Op dit moment werken de gemeente en het waterschap gezamenlijk aan een inrichtingsplan voor de dijk tussen Zeiving en de veerstoep. De weginrichting, het herstellen van een Redoute en de kunstwerken maken onderdeel uit van dit inrichtingsplan.

Peilschaalhuisje (Monument) behouden. Inclusief peilschaal en verbinding met kreek.
Wordt aan gewerkt en in komende periode besproken met de Stichting tot Behoud van het Peilschaalhuisje, de gemeente en de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).

Bankjes plaatsen op dijk.
Ter plaatse van de nieuwe rustpunten aan de buitenzijde worden bankjes geplaatst. Huidige bankjes aan de binnenzijde kunnen soms geïntegreerd worden.

Nevengeul Benedenwaard aanleg (compensatie voor buitendijks verhogen/verbreden).
Voorstel is eerder al vervallen: Het voorkeursalternatief is grond buitenwaarts. Het aanleggen van een nevengeul is hierdoor niet meer mogelijk.

Bestaande damwanden opnemen in ontwerp dijk.
Deze zijn in beeld en worden meegenomen in het ontwerp. Bestaande damwanden zijn niet altijd lang genoeg om huidige opgaaf helemaal op te lossen.

Afritten naar huizen/percelen behouden.
Afritten worden opnieuw ingericht, waar mogelijk haaks op dijk i.v.m. overzicht op verkeer.

Bij afritten naar huizen/percelen asfalt naar buitenzijde verbreden.
Voorstel is eerder al vervallen: Voor de weginrichting sluit het waterschap aan bij de principekeuzes van de Gastvrije Waaldijk. Het lokaal verbreden van de weg/asfalt past niet in deze visie.

Buitendijkse verzwaring of een constructie om woningen 't Rot te behouden.
Buitendijkse versterking stond al in VKA en blijft uitgangspunt in definitieve ontwerp. Woningen ‘t Rot blijven behouden.

Verlichting op de dijk.
Het waterschap brengt de verlichting op de dijk terug binnen de bebouwde kom, op kruispunten en in gevaarlijke bochten.

Persriool, glasvezel en aardgas in ‘t Rot
De gemeente heeft een analyse uitgevoerd op de haalbaarheid van riool in 't Rot. Volgende stap hierin is dat de gemeente de bereidheid bij bewoners om mee te betalen nagaat.

Waterontspanners aanleggen in ’t Rot
Daar waar een pipingopgave is, wordt nu nog gewerkt aan de uitwerking van de maatregel.

Wandel en struinpaden uitbreiden
Wordt niet direct voorzien in het ontwerp voor de dijkversterking van ‘t Rot.

Dijk fietsvriendelijker maken
Het waterschap volgt voor de weginrichting de principes van Gastvrije Waaldijk met een compact profiel en gedeeld gebruik met als doel gastvrij te zijn voor fietsers.

Molen – Wadensteinsesteeg

Steunbermen om pad naast dijk omhoog te brengen.
Voorstel vervalt: Er is geen sprake meer van buitendijkse steunbermen.

Beweiding op uiterwaard behouden, beweiding i.p.v. mais.
Voorstel is eerder al vervallen: Het waterschap gaat niet over het gebruik van de percelen in de uiterwaard (daar waar die niet geraakt worden door de dijkversterking).

Monumentale boerderij + bomen behouden, behoud lintbebebouwing
Alle woningen dus ook monumentale boerderij worden behouden. Als hier de kastanjeboom bedoeld wordt op de hoek: deze kan worden behouden.

Camping de Zwaan en doktershuis behouden.
Beide blijven behouden.

Behoud binnendijkse trappen.
Daar waar nu een trap is, komt een trap terug. Dit kan een andere trap zijn.

Zicht vanuit dorp op rivier behouden ter plaatse van boerderij den hoek.
Beperkte hoogteopgaaf. Zicht zal naar verwachting maar beperkt veranderen.

Pieterswaard – Molen

Flower power dijk.
Zijn we mee bezig in het kader van duurzaamheid. We gaan locaties die daar geschikt voor zijn inrichten als flowerpowerdijk. Mogelijk pas een paar jaar na aanleg i.v.m. ontwikkelen goede grasmat.

Aandacht overgang tuinen en uiterwaard / barrière maken voor tuinen.
Wordt meegenomen in de uitwerking van het inrichtingsplan voor de Herwijnse Bovenwaard. Nu wordt een ruigte / struweel voorzien in het kader van soortencompensatie.

Binnendijkse verzwaring tussen Kerkeneind en Molenstraat.
Deels binnenwaarts, deels constructie.

Bankje en herinneringsboom verplaatsen naar overzijde dijk.
Bankje en herinneringsboom blijven gehandhaafd op de huidige locatie. Aan de buitenzijde van de dijk komt een nieuw rustpunt.

Zichtlijnen/zicht op rivier ter plaatse van het Kerkeneind/veerpad behouden.
Beperkte hoogteopgaaf. Zicht zal naar verwachting maar beperkt veranderen.

Demontabele keerwand ter plaatse van het Kerkeneind/veerpad
Het door het waterschap vastgestelde Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen 2019 laat geen demontabele keringen meer toe.

Omdijkingen afsluiten voor wandelaars, quads etc.
Het waterschap maakt na de versterking afspraken met beheerder en omwonenden, waarbij bestaande afspraken ook ten aanzien van afsluitingen, waar mogelijk, worden gerespecteerd.

Binnendijkse stoep/afrit omdijking kerkeneind

Plassen verbinden, uiterwaard (deels afgraven), verbeteren doorstroming, brug over aan te leggen geul & eco oever langs aan te leggen geul (o.a. biotoopverbetering ooievaars), route struin en of klompenpad.
Opgenomen in inrichtingsplan Herwijnse Bovenwaard. Zomerkade verlagen en puinrug afgraven in principe niet.

Restanten voormalig kasteel Frissestein (in uiterwaard)
Is het uitgangspunt in het ontwerp van de dijk.

Duurzame energie opwekking.
Geen eigenaar voor dit idee. Provincie Gelderland is wel een verkenning gestart naar duurzame energie in de uiterwaarden.

Ophogen tuinen langs kleiput voor stabiliteit dijk.
Stabiliteit wordt nog onderzocht.

Alleen wandelen geen quads op uiterwaarden.
Toegang moet dan fysiek onmogelijk gemaakt worden voor quads, vraag is of dat mogelijk is. Moeten we nog naar kijken.

Boveneind

Verlichting op dijk.
Het waterschap brengt de verlichting op de dijk terug binnen de bebouwde kom, op kruispunten en in gevaarlijke bochten.

Monument Steenkruier behouden + 3 bankjes
Ter plekke wordt een recreatief punt teruggebracht, waarbij de Steenkruier zal worden geïntegreerd. De verdere uitwerking hiervan zijn we nu mee bezig.

“De racebaan” Herwijnen Hellouw veiliger en fietsvriendelijker.
Op kruispunten worden plateaus gerealiseerd. Het toevoegen van plateau’s en een groter onderscheid tussen 30 en 60 en omdijkingen moeten zorgen voor een betere inrichting.

Gescheiden rijbanen dijk Herwijnen-Hellouw.
Na de dijkversterking wordt de weg opnieuw ingericht. Het waterschap sluit hierbij aan bij de principekeuzes van Gastvrije Waaldijk zonder gescheiden rijbanen.

Voor heel Herwijnen

Gehele wegdek Herwijnse dijk voorzien van nieuw asfalt.
Daar waar aan de dijk gewerkt wordt, krijgt de dijk nieuw asfalt. Daar waar niet direct aan de dijk gewerkt wordt (omdijkingen) wordt samen met de gemeente nagegaan of deze ook meegenomen kunnen worden in het werk van de Alliantie.

Meer bankjes plaatsen.
Ter plaatse van de nieuwe rustpunten aan de buitenzijde worden bankjes geplaatst. Huidige bankjes aan de binnenzijde kunnen soms geïntegreerd worden.

Toegankelijkheid rivierstrandjes en struinpaden behouden.
Toegankelijkheid van de uiterwaarden (strandjes en paden) blijft behouden.

Duurzame initiatieven
In het kader van duurzaamheid heeft de Alliantie een plan opgesteld, deze omvat onder andere: duurzame verlichting, bloemrijke dijken en natuurinclusief bouwen.

Opkronen van bomen in uiterwaard voor betere doorstroming & aangepast maai en snoeibeleid uiterwaarden, snoeien in najaar i.p.v. in voorjaar voor betere doorstroming bij hoog water.
Het waterschap gaat niet over het gebruik / onderhoud van de percelen in de uiterwaard.

B.     Wat is opgehaald in overleg met Dorpsplatform Herwijnen

Het platform is niet eerder specifiek betrokken geweest bij dijkversterkingsproject GoWa. Het platform gaat over onderwerpen die in de hele kern spelen, niet specifiek aan de dijk. De ensembles bij het dijkversterkingsproject gaven inbreng namens het dorp in relatie tot de dijk.

Aandachtspunten:
-Prullenbakken (terug)plaatsen.
-Verbinding dorp met rivier/uiterwaarden is belangrijk. 

C.     Kernagenda

Recreatie en ontspanning

Plaatsen van meer banken langs de dijk.
Bankjes aan de dijk kunnen als mooie kans worden meegenomen in het dijkversterkingstraject.
Status: loopt.

Openbare ruimte en groen

Realiseren van kansen die meteen kunnen worden meegenomen met de dijkversterking.
Het dijkversterkingstraject loopt onder leiding van de Graaf Reinald Alliantie. Voor meer informatie: www.gralliantie.nlexterne-link-icoon. Vanuit het dijkensemble zijn inwoners betrokken.
Status: loopt.

Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheid verbeteren van de dijk.
Tijdens het dijkversterkingstraject wordt specifiek naar verkeersveilige maatregelen gekeken.
Status: loopt, inwoners worden in tweede helft 2021 geïnformeerd vanuit de alliantie, in samenwerking met gemeente.

Tuil

A.     Wat is eerder opgehaald en is wel/niet meegenomen met de dijkversterking

Oversteek maken (dijktrap ter hoogte struinpad wilgenrij, dijkvak 2a) van dijk naar rivier.
Gaat door. Op deze locatie bevindt zich al een oprit aan de buitenzijde van de dijk. Deze kan gebruikt worden om de uiterwaard te betreden.

Het hogere dijktraject slingerend laten verlopen ten opzichte van de provinciale weg met beplanting in de berm tussen dijkweg (met snelheidsbeperking) en provinciale weg.
Vervalt. Hier vindt een binnenwaartse versterking plaats waarmee de kruin van dijk en de weg op de huidige plek blijven. De snelheid op de dijkwegen de provinciale weg blijft gelijk met de huidige situatie. Het waterschap brengt geen beplanting aan in de berm.

Provinciale weg lager dan dijk en snelheidsbeperking.
Al eerder vervallen. De ligging en de snelheid van de provinciale weg veranderen niet door de dijkversterking.

Tuils haventje uitdiepen/opknappen: kleine steiger en meerpalen voor vissersbootjes aanbrengen.
Vervalt. De werkzaamheden van de dijkversterking raken het Tuils haventje niet. Het herinrichten van het haventje wordt niet in de dijkversterking meegenomen.

Oversteek over provinciale weg van Tuil naar uitzichtpunt met ecologische beplante middenberm.
Gaat door. Met de reconstructie van het kruispunt van de N830 ter hoogte van de Kortestraat is ook de oversteek van Tuil naar het uitzichtpunt meegenomen. De provincie Gelderland gaat de middenberm nog ecologisch beplanten.

Versterken relatie dorp-rivier.
Gereed. Met de reconstructie van het kruispunt van de N830 ter hoogte van de Kortestraat is de relatie tussen dorp en rivier versterkt. Fietsers en voetgangers kunnen beter en veiliger oversteken. Daarnaast is er een mogelijkheid een klompenpad aan te sluiten op het rustpunt. De N830 blijft echter tussen dorp en rivier lopen.

Uitkijkpunt (doorzicht naar Zaltbommel) aantrekkelijker maken en struinpad op aansluiten.
Gaat door. Het uitkijkpunt wordt teruggebracht en aantrekkelijker gemaakt. Hiervoor sluit het waterschap in de vormgeving aan bij de principekeuzes voor belevingspunten in de Gastvrije Waaldijk.

Uitdiepen waterpartijen buitendijks en voorzien van ecologisch groen.
Vervalt. De werkzaamheden van de dijkversterking raken de waterpartijen niet. Het uitdiepen van de waterpartijen en voorzien van ecologisch groen worden daarom niet in de dijkversterking meegenomen. Overigens zijn de waterpartijen eigendom van  Staatsbosbeheer.

Oversteek maken van de dijk naar de rivier in dijkvak 2c.
Gaat door. Bij het uitkijkpunt bij Tuil en ten oosten van Paviljoen Waalzicht bevinden zich beheeropritten aan de buitenzijde van de dijk. Hiervan kan gebruik gemaakt worden om de uiterwaard te betreden

B.     Wat is opgehaald in overleg met Tuil Actief

Rustpunt Tuil – Aan de Waal ter hoogte van de Kortestraat
Inrichting (2 bankjes en 2 fietsnietjes) en vormgeving van grondlichaam is conform beeldkwaliteit Masterplan Gastvrije Waaldijk. Hierop wordt via een klein plateau een dijktrap aangesloten naar de uiterwaard toe. Deze trap volgt de helling van het dijktalud (schuin naar beneden dus). Deze inrichting/vormgeving is niet meer te wijzigen.

Rustpunt Waardenburg – Nabij A2
Inrichting (bankje, fietsnietje, kunstwerk) is conform beeldkwaliteit Masterplan Gastvrije Waaldijk.  Bij het ontwerp van deze plek is maatwerk toegepast om aan te sluiten aan functie (rustpunt inwoners /recreanten, verzamelpunt scholieren, locatie kunstwerk) en specifieke locatie langs A2.

Struinpaden
·         Aansluiting van het rustpunt aan de Waal, via de genoemde dijktrap, op een struinpad naar Waardenburg-Neerijnen. Ook bestaat de wens bestaan om aan te sluiten op struinpaden richting Haaften. Een routevoorstel is overlegd door Tuil Actief.
·         Struinpad ter plaatse van de route tijdelijke loswal die gebruikt is voor de dijkversterking.

Tuils haventje
Vanuit het ensemble en nu via TuilActief bestaat de wens om Tuils haventje weer terug te brengen. Vanuit de dijkversterking is eerder besloten dat het geen meekoppelkans betreft. Hiermee valt het buiten de scope van de Alliantie. Met het besluit is wel aangegeven dat het via het spoor beleid Recreatie & Toerisme (R&T) door de gemeente kan worden afgewogen. De gemeente heeft eerder aangegeven dat het onderzoek hiernaar plaatsvindt in het kader van het gemeentelijk Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme eind 2023.

C.     Kernagenda

Op de kernagenda zijn geen zaken specifiek benoemd in relatie tot dijkversterking-Gastvrije Waaldijk/rivier.

Vuren

A.     Wat is eerder opgehaald en is wel/niet meegenomen met de dijkversterking

Aandacht voor het Linielandschap
Meegenomen

Inpassing bedrijf Xella
Meegenomen voor zover mogelijk (groene inpassing)

Buko
Meegenomen. Bedrijfsfunctie komt te vervallen en sloop

Heuffterrein
Meegenomen. Is meekoppelkans bij dijkversterking

B.     Wat is opgehaald in overleg met Dorpsplatform Vuren

Aandacht voor het linielandschap

Aanzicht Xella
Verbetering aanzicht/inpassing in het kader van dijkversterking (Graaf Reinald Alliantie)
Verkeersveiligheid: aanpassing snelheid (30km/u), bocht vóór de kern-nabij Waaldijk 74-84)

Verbinding Vuren met Rivier
·         Via Heuff (dijkpark en uiterwaard, op de dijk brede strook en tribune Gastvrije waaldijk)
Beelden zijn eerder gedeeld in informatiebijeenkomst van Heuff en over het dijkpark)
·         Dijkpark: hoogstambrigade ten behoeve van beheer en onderhoud fruitbomen
·         Uiterwaardenpark/herinrichting voormalig steenfabrieksterrein. Inwoners betrekken bij behoud van monument van voormalige steenfabriek Heuff (iconisch in relatie tot zichtbaarheid ovens/schoorsteen/deel inrichting terrein)
·         Veilige looproute van Fort Vuren
·         Klompenpad benedendijks in combinatie met belevingspunt met fortgracht/sluisje (binnenzijde)
·         Heuff-verbinding tussendorp en rivier
·         Heuff, behoud schoorsteen

Aandacht voor kwaliteit van informatieborden in Vuren
Zoals borden van WSRL, Vliegeniersmuseum. Deze zijn verweerd.

Verhaal van de Waal
Contacten via Historische Kring. Suggesties van onderwerpen: Informatie vanaf WOII tot recent, Vuren als dijkdorp, Mauritslinie, terugblik historie/herhaling voorkomen (wiel).

C.     Kernagenda

Aandacht voor

Verkeer

30 km zone in de bebouwde kom
Status: Het streven is om zoveel mogelijk wegen waar mogelijk 30km/u te maken en ook als zodanig in te richten. Dit is wel een ontwikkeling van de langere termijn.

Openbare ruimte en groen

Wandel- en fietsroutes naar Waaldijk en uiterwaarden.
Mooie kade langs de rivier.
Gezonde en natuurlijke inrichting Heuffterrein.
Meekoppelkansen dijkverzwaring.
Zie ook www.gralliantie.nlexterne-link-icoon
Status: Loopt vanuit het project dijkversterking. Voor het Heuffterrein loopt een separaat traject