Resultaten informatieavond 27 sept 2023

Meest gestelde vragen en antwoorden

Informatie avond carpoolplaats Enspijk
27 september 2023

In dit document zijn de meest gestelde vragen op de informatie avond over het voornemen voor een carpoolplaats op de ijsbaan in Enspijk (d.d. 27 september 2023) vastgelegd en voorzien van een antwoord van uit de gemeente. Deze vragen en antwoorden worden via de digitale webpagina Carpoolplaats Enspijk | Gemeente West Betuweexterne-link-icoon gepubliceerd.

Algemeen

Op 27 september 2023 organiseerde de gemeente in informatiebijeenkomst voor het voornemen om een carpoolplaats in Enspijk mogelijk te maken. Hiervoor is een deel van de ijsbaan aangewezen als voorkeurslocatie. Tijdens de informatie avond werd duidelijk dat de aanwezige bewoners van Enspijk de ijsbaan hier geen geschikte locatie voor vinden.

De voordelen, die de gemeente ziet, zoals bijvoorbeeld het verduurzamen van de ijsbaan en Enspijk, oplossen parkeerdruk in Enspijk en het realiseren van elektrische oplaadpunten worden door bewoners niet gezien. Zij zien eerder de nadelen zoals nog meer auto’s, zwerfafval en vrezen dat de sociale veiligheid voor bewoners juist afneemt door een carpoolplaats.

Hoe nu verder?

De gemeente neemt de inbreng van bewoners zeer serieus. Een carpoolplaats op de ijsbaan lijkt op weinig draagvlak te kunnen rekenen. Het is uiteindelijk een keuze van het college en/of de raad om te beslissen wat er met deze opbrengst uit de informatie avond gebeurt en of en zo ja hoe, het project verder gaat.

Reactieformulieren

Tijdens de informatie avond zijn diverse reactieformulieren ingevuld. Samengevat gaan de reacties over:

  1. De locatie van de carpoolplaats, op de ijsbaan, heeft onder de aanwezigen van de informatie avond geen draagvlak.
  2. De voordelen voor bewoners van een carpoolplaats zijn onduidelijk, er worden juist veel nadelen genoemd (o.a. toenemende verkeersdruk, overlast, zwerfafval, verstoring nachtrust).
  3. Er wordt verwezen naar alternatieve locaties (bv. Rhelico, Shell station en Volvo Beesd) en op gewezen dat andere carpoolplaatsen ook niet in of tegen een dorp aanliggen.
  4. De overeenkomst die is gesloten tussen gemeente West Betuwe en de rijksoverheid.

Meest gestelde vragen

Hieronder worden de belangrijkste en meest gestelde vragen behandeld  en voorzien van een reactie vanuit de gemeente.

Welke kansen biedt de carpoolplaats voor Enspijk volgens de gemeente? En waar zijn deze kansen op gebaseerd?

De gemeente ziet de volgende kansen:

  • Verdere verbetering en verduurzaming ijsbaan
  • Parkeren beter reguleren in Enspijk
  • Elektrische laadpunten
  • Zonnepanelen ten behoeve van stroomvoorziening van het dorp
  • Verbetering inrichting Enspijk (carpoolplaats als aanleiding om goed naar inrichting Enspijk te kijken)
  • Mogelijkheid voor carpoolplaats als mobiliteitscentrum (bijvoorbeeld deelauto’s/-fietsen).

Dit zijn kansen die de gemeente ziet gebaseerd op beleid en ontwikkelingen en op basis van wat in de Kernagenda is opgenomen (Kernagenda Enspijk | Gemeente West Betuweexterne-link-icoon).  

Waarom is de herinrichting groenstrook Korte Veersteeg gekoppeld aan de carpoolplaats?

Omdat beide initiatieven aan elkaar grenzen en elkaar kunnen beïnvloeden, is ervoor gekozen om de participatie gezamenlijk op te pakken. Dit is ook eerder in een brief aan direct omwonenden uitgelegd.

Als een carpoolplaats wordt gerealiseerd, kan de Korte Veersteeg helemaal groen worden ingericht. Als een carpoolplaats op de ijsbaan niet doorgaat, kan dit betekenen dat de gemeente ervoor kiest om parkeerplaatsen terug te brengen aan de Korte Veersteeg, waardoor er minder ruimte voor groen overblijft. Daarom zijn beide initiatieven in deze fase gezamenlijk opgepakt.

Draagt een carpoolplaats echt bij aan betere doorstroming A2?

In het programma MIRT A2 is een drietal maatregelpakketten vastgelegd. Op de lange termijn moet de A2 verbreed worden (na 2030). De minister heeft in verschillende brieven aan de Tweede Kamer aangegeven dat de verbreding wordt gepauzeerd als gevolg van stikstof, capaciteit en gebrek aan middelen.

Voor de middellange termijn (2025-2030) en korte termijn (t/m 2025) zijn ook maatregelen bedacht. Dit zijn zogeheten flankerende maatregelen. Voorbeelden van korte termijn maatregelen zijn bijvoorbeeld carpoolplaatsen en het plaatsen van verkeersregelinstallaties. Alle maatregelpakketten tezamen zijn nodig om de doorstroming op de A2 te kunnen waarborgen. Voor het korte en middellange maatregelenpakket is de doelstelling om 10% minder spitsverkeer te realiseren.

Dus nee, alleen een carpoolplaats realiseren (als korte termijn maatregel) gaat het file probleem niet oplossen. Zie voor meer informatie over programma MIRT A2 (Programma A2 Deil-Vught | MIRT A2 Deil Vughtexterne-link-icoon).

Hoe is de ijsbaan als locatie vastgesteld en welke locaties zijn nog meer bekeken?

In de verkenning van het programma MIRT A2 is door Rijkswaterstaat een locatie onderzoek uitgevoerd. De locatie afrit 15 Geldermalsen scoort hierbij als meest kansrijke locatie om een carpoolplaats te realiseren.

Dit komt omdat er in deze regio nog geen carpoolplaats is langs de A2, ontsluiting op het onderliggend wegennet goed is en er hierdoor grote potentie is om minder spitsverkeer te kunnen realiseren.

Nabij de op- en afrit 15 van de A2 zijn een aantal locaties als mogelijke locatie voor een carpoolplaats benoemd. Deze locaties zijn als minder geschikt beoordeeld omdat ze minder verkeersveilig ontsloten kunnen worden, geen gemeentelijk grondeigendom zijn of minder sociaal veilig zijn.

Na verkennende gesprekken vanuit de gemeente met het bestuur van de ijsclub is de locatie op de ijsbaan besproken. Deze locatie is gemeentelijk eigendom, bevat voldoende ruimte, is goed ontsloten en kan verkeersveilig worden ontsloten. De beoogde locatie ligt tegen Enspijk aan wat goed is voor de sociale veiligheid op de carpoolplaats. En de huidige gebruiker (ijsclub) heeft aangegeven onder voorwaarden een deel van de ijsbaan op te willen geven voor een carpoolplaats. Doordat deze locatie vastgesteld kon worden, is voor de overige locaties ook geen verder onderzoek gedaan. Bekijk hier het locatieonderzoekexterne-link-icoon (in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door Movares).

Waarom zijn andere locaties afgevallen?

Andere locaties scoren niet of minder goed op genoemde criteria (bereikbaarheid, verkeersveilige ontsluiting, gemeentelijk grondeigendom en sociale veiligheid).  Maar zijn niet afgevallen.

Bij uw zoektocht naar een geschikte locatie stelde u twee eisen, namelijk grond in eigendom van de gemeente én in de buurt van bebouwing. Kunt u niet alsnog kijken naar plekken die niet in de buurt van bebouwing zijn en naar locaties die u misschien kunt aankopen?

Er zijn meer locatie eisen, zie hierboven. We onderzoeken na de informatie bijeenkomst, hoe het vervolgproces eruit zal zien. Op de informatie avond zijn alternatieve locaties genoemd, waaronder Rhelico, Shell station Enspijk en Volvo in Beesd (vlakbij station). Of we naar alternatieve locaties kijken is een bestuurlijke keuze van het college van burgemeester en wethouders van gemeente West Betuwe.

Is Rhelico een alternatieve locatie voor een carpoolplaats?

Rhelico is in een locatie onderzoek eerder niet meegenomen. Dit omdat de locatie verder van de op- en afrit afligt, minder goed is ontsloten en omdat de sociale veiligheid van deze locatie minder hoog is, waardoor de locatie mogelijk minder goed gebruikt zal worden.

Waarom is een overeenkomst met de Staat afgesloten en is deze openbaar?

Gemeente West Betuwe en de Staat hebben een overeenkomst ondertekend waarin is vastgelegd dat de Staat de realisatie van een carpoolplaats financiert. Realisatie van carpoolplaatsen zijn voorbeelden van zogeheten korte termijn maatregelen. Deze maatregelen, te realiseren tot 2026, kunnen een bijdrage leveren aan minder verkeer in de spits op de A2 tussen knooppunten Deil en Vught, waardoor de doorstroming op de A2 beter behouden kan blijven. Omdat de Staat zelf geen carpoolplaatsen aanlegt, wordt de samenwerking met lokale overheden gezocht.

De overeenkomst verplicht nergens toe, maar maakt de realisatie financieel wel mogelijk. Zie ook bovenstaande vraag: draagt een carpoolplaats echt bij aan betere doorstroming A2?

Het besluit dat een overeenkomst tussen beide partijen is gesloten is openbaar.

Het is niet gebruikelijk om overeenkomsten met financiële informatie te delen met bewoners.

Mochten geïnteresseerden de overeenkomst in willen zien, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met de gemeente. In een gesprek kan de overeenkomst worden ingezien, en kunnen vragen direct worden behandeld.

Waarom werkt gemeente West Betuwe mee aan een carpoolplaats?

De gemeente heeft in het Coalitie akkoord het onderzoek naar een carpoolstrook opgenomen “We onderzoeken de mogelijkheid van extra carpoolplaatsen, inclusief vrachtwagenparkeerplaatsen, om en nabij de A2 en de A15. Daarmee voorkomen we parkeeroverlast”.

In de kernagenda Enspijk (voor en door Enspijkers) is het onderzoek naar een carpoolplaats ook opgenomen “onderzoeken realiseerbaarheid carpoolstrook nabij Enspijk”. Enerzijds omdat parkeeroverlast al jarenlang bekend is in Enspijk en anderzijds omdat de gemeente een bijdrage wil leveren aan de regionale bereikbaarheid en doorstroming op de A2.

Wordt er ook rekening gehouden met zwerfafval en sociale veiligheid van bewoners?

Dit zijn belangrijke aandachtspunten die tijdens de informatie avond zijn opgehaald. Bewoners geven aan nu al veel overlast te hebben van zwerfafval. Zij vrezen dat een carpoolplaats dit probleem zal verergeren. Dit is een aandachtspunt waar, als het project verder wordt gebracht, zeker rekening mee wordt gehouden.

Welke garantie biedt de carpoolplaats voor parkeeroverlast door dagjesmensen in Enspijk?

Dat vergt nader onderzoek. Parkeeroverlast in Enspijk kan bijvoorbeeld worden voorkomen door de Korte Veersteeg zo in te richten dat parkeren onmogelijk wordt of door goede verwijzingen naar de carpoolplaats te plaatsen in Enspijk.

Aanleiding is ontlasting van de A2. Biedt een carpoolplaats met een kleine 100 plekken wel een bijdrage hieraan?

Zie algemene vragen hierboven.

Is een ontwerp van de carpoolplaats op de ijsbaan beschikbaar?

De exacte locatie en vormgeving van de carpoolplaats op de ijsbaan is nog niet bekend. Op de kaart zoals gepresenteerd op de informatie avond is alleen het mogelijke ruimtebeslag van een carpoolplaats op de ijsbaan aangegeven. Hieruit blijkt dat ongeveer een kwart tot een derde van de ijsbaan nodig zou zijn voor een carpoolplaats.  

Is er planschade mogelijk?

Een beroep doen op planschade behoort tot de mogelijkheden pas nadat een ruimtelijk besluit definitief is. We staan nu nog aan het eerste begin (aankondiging van een voornemen). Planschade is een separaat proces, of planschade wordt toegekend is in deze fase onduidelijk. Daarover beslist een onafhankelijke commissie.  

Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de toename van het aantal verkeersbewegingen door de carpoolplaats langs een weg waar dagelijks vele middelbare scholieren fietsen?

We staan aan het begin van de planvorming. Voor een verdere uitwerking moet allerlei onderzoeken worden doen. O.a. een verkeerskundig onderzoek en de gevolgen wat betreft stikstof. Die onderzoeken liggen er nu nog niet. Duidelijk is dat een verkeersveilige inpassing en ontsluiting van de carpoolplaats een voorwaarde is. 

Het is duidelijk dat er veel tegenstand is tegen de aanleg van een carpoolplaats op deze locatie. Waarom heeft de gemeente dan toch een inwonersbijeenkomst georganiseerd?

De gemeente organiseert de bijeenkomst om informatie te geven over het voornemen en om in gesprek te gaan met bewoners hierover. Deze bijeenkomst had als doel om zorgen en vragen op te halen die er leven onder bewoners.

U geeft aan dat de carpoolplaats plek zou moeten bieden aan circa 96 auto’s. Waar komt dit aantal vandaan?

Een carpoolplaats moet enige omvang hebben, wil het functioneel zijn en effect kunnen hebben. Rijkswaterstaat ziet daarom het liefst grote carpoolplaatsen. Afhankelijk van de locatie is voor deze locatie gekomen tot een aantal van ca. 100. Omdat dit aantal parkeerplaatsen goed inpasbaar is op de ijsbaan en de ijsbaan zo ook behouden blijft.

Wanneer neemt de gemeente een besluit of ze wel/niet verder gaat met de ontwikkeling van deze carpoolplaats?

Dat kunnen we nu nog niet aangeven. Er zijn verschillende momenten in een proces als dit waarop dit besluit kan worden genomen. Het is een bestuurlijk besluit of dit voornemen doorgaat en zo ja op wat voor manier.

Is er een kans dat onze mening echt meegenomen wordt? Kunnen we dit tegenhouden?

De gemeente hecht veel waarde aan de mening van bewoners. De ambitie is altijd om zoveel mogelijk draagvlak te organiseren voor projecten. Als het project in procedure wordt gebracht (bv. bij een ontwerpbesluit of wijziging bestemmings-/omgevingsplan), is hiertegen altijd formeel bezwaar of beroep mogelijk. Het is uiteindelijk aan het bevoegd gezag (college of de gemeenteraad) om een besluit te nemen.

U geeft aan dat Enspijk een geschikte locatie is voor een carpoolplaats vanwege de bewoning er om heen. Dat biedt sociale veiligheid. Tegelijk bent u van plan om er bomen om heen te zetten. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Dat is inderdaad een belangrijke ontwerpopgave. De inrichting is nog onderwerp van gesprek en onderzoek. Koplampbeschijning in woonkamers bijvoorbeeld, moet worden tegengaan. Tegelijk wil je genoeg bomen planten om de carpoolplaats goed (landschappelijk) in te passen, maar er moet wel zicht blijven op de carpoolplaats. Een carpoolplaats zorgt voor autobewegingen en menselijke activiteiten. Juist de locatie nabij woningen zorgt voor een minder anonieme plek en verhoogt het gevoel van sociale veiligheid op de carpoolplaats (preventieve werking). Dit alles zorgt ervoor dat goed naar het ontwerp moet worden gekeken (=ontwerpopgave).  

Ik zie vaak carpoolplaatsen op andere locaties die maar weinig gebruikt worden.

Het gebruik van carpoolplaatsen is wisselend. Er zijn voldoende locaties die 100% worden benut maar er zijn ook voorbeelden die minder gebruikt worden. Het onderzoek naar de behoefte aan een carpoolplaats is theoretisch. In de praktijk moet blijken in hoeverre de carpoolplaats wordt gebruikt.

Wij zien geen voordelen. We gaan zelf niet over de A2. Eigenlijk zien we alleen maar nadelen, namelijk toename verkeersbewegingen, angst voor handel in drugs, overlast door hangjongeren en nog meer troep van McDonalds.

Dit is een belangrijk signaal dat we meenemen in een evt. vervolgproces.

De beoogde locatie is een beeldbepalende plek voor Enspijk. Daarin past een carpoolplaats niet.

Een evt. carpoolplaats zal goed ingepast moeten worden. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de ruimtelijke context. Of een ontwikkeling wenselijk is, is uiteindelijk aan college en/of raad van gemeente West Betuwe.