Kernagenda Enspijk

Op deze agenda van Enspijk staan thema's, activiteiten en aandachtpunten die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

De gemeente West Betuwe en stichting MooiWoneninEnspijk maken zich, samen met een groep vrijwilligers, sterk voor prettig wonen en leven in Enspijk en het buitengebied. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad. 

Start

In 2020 was er een startbijeenkomst met de gebiedsmakelaar en vrijwilligers van de stichting MooiWoneninEnspijk. Tijdens deze bijeenkomst werd uitleg gegeven over de kernagenda. In 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven. De eerste concept kernagenda wordt samen met een groep betrokken inwoners uit Enspijk gemaakt. De wensen van de inwoners die in het Bidbook (2018) staan zijn hierin meegenomen. Ook is er aandacht voor de drie pijlers uit het dorpsplan van Enspijk:

 1. Verbeteren openbare ruimte.
 2. Langer zelfstandig thuis wonen.
 3. Duurzaam Enspijk /energieneutraal in 2030.

Uitvoering

We onderzoeken welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (Provincie, Waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas ook niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er eventueel wel mogelijk is.

Eerste successen

Ondertussen is al hard gewerkt en hebben we samen al mooie dingen gerealiseerd. Sinds 2019 zijn verschillende initiatieven van inwoners verwezenlijkt, onder andere met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. Welke initiatieven dit zijn ziet u op leefbaarheidsbudget.

Thema's en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Enspijk staan. De status is van augustus 2021.

Algemeen

 • Verduurzaming ijsclub De Haar. 
  De ijsclub is aan het verduurzamen. Met LED-verlichting, zonnepanelen en het verwijderen van de gasaansluiting. Status: loopt.
 • Verbeteren communicatie tussen inwoners en de gemeente. 
  Doorontwikkeling met MooiWoneninEnspijk en gebiedsmakelaar. Status: loopt.
 • Verbeteren samenwerking tussen de verenigingen. 
  MooiWoneninEnspijk neemt het initiatief om regelmatig met alle verenigingen in Enspijk aan tafel te gaan. Status: loopt.
 • Toekomstvisie: hoe moet het dorp eruitzien over 10 jaar? 
  Zijn de thema's uit het dorpsplan nog actueel. Dorpsplan en kinderen bevragen. Actie vanuit  MooiWoneninEnspijk. Status: nog niet gestart.
 • Energieneutraal in 2030.
  Onderwerp uit dorpsplan. Zie ook thema woningen. Onderzoeken andere mogelijkheden in Enspijk. Status: nog niet gestart.

Woningen

 • Verduurzamen van woningen (collectieve aanpak) en warmtescan. 
  MooiWoneninEnspijk heeft samen met Kleurrijk Wonen een stap gezet met verduurzaming. Status: onderzoeken.
 • Collectieve opwekking van energie.
  Duurzaam Enspijk 2030. Meenemen in warmtetransitieplan. Status: onderzoeken.
 • Aanpassingen van huur- en koopwoningen voor ouder wordende inwoners. 
  Actie van MooiWoneninEnspijk richting Kleurrijk Wonen. Status: nog niet gestart.
 • Toegankelijkheid openbare ruimte verbeteren (inclusie).
  Met inwoners en ervaringsdeskundigen de knelpunten in kaart brengen. Status: nog niet gestart.
 • Woningbouw in Enspijk.
  In de woonvisie is kleinschalige woningbouw mogelijk. Status: 2020.

Voorzieningen (sociaal en fysiek)

 • Welzijnsactiviteiten voor ouderen verder ontwikkelen.
  Zoals Open eettafel, SamenDoen, Zinge aan de Linge. Mogelijkheden onderzoeken om uit te breiden. Status: loopt.
 • Opknappen, behouden en beheren speeltuin De Vergd.
  Gesprekken met De Vergd vinden plaats op basis van geharmoniseerd beleid Speelruimten. Status: loopt.
 • Samenwerking met Deil versterken.
  Denk aan Omzien naar Elkaar, Ondernemersvereniging en kerk. Status: loopt.
 • In stand houden verenigingen, vrijwilligers.
  Zorgen dat de mooie initiatieven en verenigingen binnen Enspijk in stand blijven. Status: voortzetten.
 • Verbeteren toegankelijkheid voorzieningen. (inclusie)
  Onderzoeken of de activiteiten toegankelijk voor een ieder die daar bij wil aansluiten. Status: onderzoeken. 
 • Organiseren van meer activiteiten, ook voor jongeren, in Enspijk.
  In kaart brengen wat er al is. Samen onderzoeken welke behoefte er nog meer leeft bij de diverse doelgroepen. Status: onderzoeken. 
 • Breder benutten van het terrein IJsclub De Haar.
  Overleggen met de ijsclub over de mogelijkheden voor het breder benutten van het terrein. Status: onderzoeken. 
 • Dorpsmoestuin.
  Er is een wens voor een gezamenlijke moestuin. Deze met elkaar maken en  onderhouden. Status: onderzoeken. 
 • Glasvezel in regio Rivierenland.
  Selecta is bezig met aanleggen van glasvezel in Enspijk.  Aansluiten op glasvezel is aan huishoudens. Uitvoering in 2021.

Openbare ruimte en groen

 • Plaatsen extra vuilnisbakken tegen zwerfafval.
  Gerealiseerd met 5 blauwe brigadebakken. Deze zijn in onderhoud bij de zwerfvuilbrigade Enspijk. Status gereed. 
 • Zwerfafval binnen het dorp.
  Onderzoeken hoe we zwerfafval verder kunnen tegengaan. Status: loopt.
 • Enspijk het bloemrijkste dorp van West Betuwe te maken.
  Samenwerking werkgroep Bloemrijk Enspijk en gemeente in stand houden en mogelijk uitbreiden. Status: voortzetten.
 • Snoeien en op orde houden van het groen in de Snelsteeg.
  Samenwerking werkgroep Bloemrijk Enspijk en gemeente in stand houden en mogelijk uitbreiden. Status: onderhouden.
 • Tunnel provinciale weg, graffiti gebiedseigen maken.
  Opschonen, veilig maken. Wedstrijd uitschrijven, Status: onderzoeken. 
 • Kampsedijk tot aan de brug.
  Verlichting aanbrengen. Status: onderzoeken. 
 • Tegengaan van het kapotrijden van bermen.
  Locaties in beeld brengen, herstellen en waar mogelijk proberen tegen te gaan. Status: schouwen.
 • Aanpassen/verminderen verkeersborden.
  Mogelijkheden onderzoeken om verkeersborden te verminderen. Status: schouwen.
 • 12 lantaarnpalen oude dorpskern rondom de Lepelstraat en de Dorpsstraat.
  Lantaarnpalen in authentieke uitstraling terugbrengen. Uitvoeren in 2021.
 • Bomen langs Korte Veersteeg.
  Samen nadenken over de mogelijkheden bij vervanging. Uitvoeren in 2021/2022.

Verkeer en vervoer

 • Kruising Boutensteinseweg en Provinciale weg.
  Voor een veilige oversteek naar de sportverenigingen belang van verkeersveiligheid blijven benadrukken bij provincie. Status: loopt.
 • Carpoolstrook.
  Onderzoeken realiseerbaarheid carpoolstrook bij Enspijk. Status: loopt.
 • Halen en brengen kinderdagopvang.
  Mogelijk maken van extra, liefst duurzame parkeerplaatsen in het groen tegenover de kinderopvang. Uitvoeren in 2021.
 • Parkeren in Enspijk (Korte Veersteeg.
  Lingestraat en toeristen). De strook langs de ijsbaan meer geschikt maken als parkeerstrook met duidelijke aanduiding.  Status: onderzoeken.
 • Verbeteren verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom.
  De verkeersgebruikers houden zich niet aan de snelheid. Dit leidt mogelijk tot gevaarlijke situaties. Status: schouwen.
 • Doorgaand verkeer/sluiproute vanuit Deil naar de snelweg.
  Dit leidt tot meer drukte in de kern, oppakken met verbeteren verkeersveiligheid. Status: schouwen.
 • Geen zwaar vrachtverkeer door Enspijk, route Deil.
  Wegennet van Enspijk lijkt niet ingericht op zwaar verkeer, oppakken met verbeteren verkeersveiligheid. Status: schouwen.

Sport, cultuur, recreatie en ontspanning

 • Een openbaar plekje voor Enspijk om te kunnen genieten van de Linge.
  Ontwikkelen strandje of ligsteiger aan de Linge. Status: loopt.
 • Enspijk op de kaart te zetten voor toeristen, zonder dat het leefgenot verminderd.
  Bundelen van krachten. Behouden van toeristen en beperken overlast. Status: onderzoeken.
 • Maken van leuke wandelrondjes voor Enspijk.
  Klompenpaden/ klaphekkenpad/ wandelroutes. Status: onderzoeken.
 • Aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van de doeltjes.
  Trapveldje naast kinderopvang Chapeau. Uitvoeren in 2021/2022.

Denk en doe mee!

De kernagenda van Enspijk is met MooiWoneninEnspijk en een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. Dit is het resultaat van diverse bijeenkomsten (2020/2021) en een oproep in de nieuwsbrief van MooiWoneninEnspijk. Het is een eerste stap, waarbij we de opmerkingen en aanvullingen van inwoners nog verwerken. Met elkaar gaan we deze onderwerpen verder uitwerken en proberen te realiseren.

Mist u onderwerpen? Wilt u meedenken? Of wilt u meewerken aan de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag, uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij Martijn Karrenbeld, voorzitter stichting MooiWoneninEnspijk of Barry Ganzeman, gebiedsmakelaar Enspijk. Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen en of aanvullingen kunt u bij hen terecht.

Vragen over deze kernagenda?

Neem contact op met gebiedsmakelaar Barry Ganzeman.

Laatst bijgewerkt: augustus 2021.