Participatietraject herinrichting kern Asperen

Digitale enquête
We begonnen in juni/juli 2021 met een digitale enquête. In deze enquête konden inwoners hun mening geven en ervaringen delen over de volgende onderwerpen:

  • Beleving en identiteit
  • Klimaatadaptatie
  • Leefomgeving

120 inwoners vulden (een deel van) de enquête in.

De meeste van hen vonden het onderwerp verkeer het belangrijkst bij de herinrichting. Zoals beter organiseren van het parkeren voor bewoners, ruimte voor veilige routes voor langzaam verkeer, snelheidsremmende maatregelen en vrachtverkeer tegengaan.

Uit de enquête kwamen ook een paar locaties naar voren waar inwoners wateroverlast ervaren na hevige regenbuien. Duidelijk is ook  dat onder de inwoners die reageerden grote bereidheid is om te investeren in klimaatmaatregelen op eigen terrein, zoals vergroenen van de tuin en het opvangen van regenwater.

Bewonersavonden

We organiseerden vier bewonersavonden waarop inwoners en andere belangstellenden informatie kregen over het ontwerp: van concept voorlopig ontwerp, via het concept ontwerp tot het definitief ontwerp. Inwoners konden hun reactie geven op de ontwerpen.

Klankbordgroep

Na de bewonersavonden in oktober en december 2021 is een klankbordgroep gevormd van vijftien personen. In nauwe samenwerking hebben we samen met de klankbordgroep in zes avonden de thema’s beleving en identiteit, klimaatadaptatie en leefomgeving besproken. De uitkomsten van deze avonden zijn verwerkt in het ontwerp.