Kernagenda Vuren

Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners van Vuren en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

De weg naar de kernagenda

De gemeente West Betuwe, met nu 26 kernen, vindt het belangrijk dat alle inwoners, stichtingen, verenigingen en bedrijven in Vuren een aanspreekpunt hebben en kunnen vertellen wat zij belangrijk vinden in hun dorp. Daarom maken we als inwoners samen met de gemeente een eerste versie van een kernagenda voor Vuren. In het verleden zijn tijdens de fusie naar de gemeente West Betuwe via het Bidbook al ideeën uit Vuren opgehaald en dit is dan ook het eerste vertrekpunt van de kernagenda. De onderwerpen op de kernagenda zijn door middel van verschillende bijeenkomsten met inwoners en verenigingen tot stand gekomen. Helaas kon dat vanwege corona maar beperkt.

In deze folder staat dus ook een eerste opzet voor een kernagenda. Deze agenda is de houvast voor het dorpsplatform. Dit dorpsplatform is nog in oprichting maar heeft al mooie stappen gemaakt. De vraag is nu dus: wat vinden de andere Vurenaren? Wij vroegen via de folder en enquête om met ons mee te denken. We horen graag de mening van Vuren over onderwerpen die je als inwoner belangrijk vindt in het dorp Vuren. Maar ook wat je zelf eventueel kan betekenen voor ons dorp.

Van dromen naar uitvoering

Samen met de gemeente en andere partners worden de actiepunten beoordeeld op haalbaarheid en draagvlak van de inwoners. Zo kijken we samen of deze ambities haalbaar zijn en hoe we ze kunnen realiseren. Soms lukt het helaas niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen naar wat er wel mogelijk is. De agenda wordt geactualiseerd wanneer nodig.

Bijeenkomst 

Het dorpsplatform is nog in oprichting maar zet al mooie stappen. Het platform organiseerde een bijeenkomst in De Koels om de uitkomsten van de enquête te delen en om het dorpsplatform officieel te lanceren. 

Eerste successen

Ondertussen is al hard gewerkt en hebben we samen mooie dingen gerealiseerd. Zo is er eenouderenmiddag georganiseerd, is het centrum van Vuren opgeknapt, en hebben we met elkaar kerst gevierd op het dorpsplein. Ook zijn sinds 2019 verschillende initiatieven van inwoners gerealiseerd. Dit is soms mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente.

De initiatieven staan op leefbaarheidsbudget Vuren.

Kernagenda vuren, thema’s en aandachtspunten

Lees snel verder en ontdek de punten die op de kernagenda van Vuren staan. De status is van maart 2022. 

Binding en communicatie

 • Communicatie tussen gemeente en inwoners verbeteren.
  Status: Er is inmiddels een gebiedsmakelaar: Angelique Otten. Daarnaast is het platform, waar nodig, een brug tussen de inwoners en gemeente.
 • Dorpsplatform en dorpsplanopstellen.
  Via het traject van de kernagenda wordt tegelijkertijd gewerkt aan een ‘dorpsplan’. Ook is in maart een bus van de leefbaarheidsalliantie ingezet om het gesprek aan te gaan over de leefbaarheid van Vuren. Het dorpsplatform is er inmiddels: extra mensen zijn welkom.
  Status: Deels afgerond; loopt. Een samenwerking tussen Vuren Actief en De Koels heeft geleid tot de oprichting van het Dorpsplatform Vuren.
 • Behoud en ondersteunen van het verenigingsleven in Vuren.
  Stimuleren samenwerking, uitwisseling en communicatie tussen en met verenigingen. Bijvoorbeeld door activiteiten op de dorpsagenda te plaatsen.
  Status: Onderzoeken hoe we samenwerking kunnen versterken. Eerste stap met de oprichting van het platform is gezet. De dorpsagenda staat op de website van dorpshuisdekoels bij de agenda.

Verkeersveiligheid

 • 30 km zone in de bebouwde kom.
  Status: Het streven is om zoveel mogelijk wegen waar mogelijk 30 km/u te maken en ook als zodanig in te richten. Dit is wel een ontwikkeling van de langere termijn.
 • Verlichting langs fietspad naar Gorinchem en naar de voetbalvelden.
  Afstemming met andere partijen (bijvoorbeeld Provincie) is ook nodig.
  Status: Op dit moment worden de donkere schoolfietsroutes geïnventariseerd om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn om deze in de toekomst te verlichten. Eind 2022 wordt dit geanalyseerd en besproken met de gemeenteraad.
 • Goede landelijke inpassing van de Zeiving (sociale veiligheid en een veilige verkeersituatie).
  Binnen het plan wordt gekeken naar de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en uitstraling. Status: Er volgt een revitaliseringsplan voor De Zeiving-Zuid in 2022- 2023.
 • Verbeteren verkeersveiligheid kruising Molenlaan/N830 (Graaf Reinaldweg).
  Status: Onderzoeken.

Recreatie & ontspanning

 • Wandel- en fietsroutes naar Waaldijk en uiterwaarden.
  Zie ook: www.gralliantie.nlexterne-link-icoon
  Status: Loopt vanuit het project dijkversterking. Voor het Heufterrein loopt een separaat traject.
 • Mooie kade langs de rivier.
  Zie ook: www.gralliantie.nl
  Status: Loopt vanuit het project dijkversterking.

Openbare ruimte en groen

 • Opknappen entrees dorp (in samenwerking met kleine ondernemers).
  We ondernemen acties om de entrees bloemrijker te maken.
  Status: Loopt. Op de plek van ‘het oude gebouw van de Rabobank’ zijn woningen gebouwd.
 • Gezonde en natuurlijke inrichting Heuffterrein.
  Zie ook: www.gralliantie.nl. Status: Loopt. 
 • Meekoppelkansen dijkverzwaring.
  Zie ook: www.gralliantie.nl. Status: Loopt.

Ontmoeting en activiteiten

 • Ontmoeting en activiteiten voor jongeren.
  Samen met jongeren oppakken. Interesse?: laat het weten!
  Status: Loopt. Vragen hierover waren opgenomen in de enquête.
 • Saamhorigheid verder ontwikkelen.
  Kijken hoe we nieuwe tradities vorm kunnen geven en behouden. Denk aan jaarmarkt, ontmoet en proef, Sinterklaas en Kerstviering en -versiering. Status: Loopt.
 • Dorpshuis De Koels ontwikkelen naar een ‘huis van het dorp’.
  We kijken samen met verenigingen en inwoners hoe we De Koels nog meer een plek vol ontmoeting en activiteiten kunnen maken. Daarnaast willen we De Koels duurzamer maken richting de toekomst.
  Status: Hierover zijn vragen in de enquête opgenomen. In 2022 maken we de eerste stappen. Maar verduurzamen is een actie voor de lange termijn.
 • Dorpshuis de Koels op de rit krijgen.
  Na een ‘uitdagende’ periode voor de Koels, met Corona en verschillende wisselingen. Staat het bestuur voor een financiële uitdaging. Naast andere wegen willen we een crowdfunding starten.
  Status: Eerste kwartaal 2022 oppakken en organiseren

Wonen

 • Realiseren van verschillende soorten woningen, specifiek rond het dorpsplein.
  De behoefte aan een combinatie van verschillende woningen blijft groot. Denk hieraan starters-, alleenstaanden-, levensloopbestendige -woningen voor ouderen en zorgappartementen.
  Status: Rondom dorpsplein is de bouw van verschillende woningen gereed. Mogelijk in toekomst woningbehoefte onderzoek doen.

Vervoer

 • Beter vervoer, mobiliteit en bereikbaarheid van en voor inwoners.
  Een vraag hierover was meegenomen in de enquête. Mogelijkheden buurtbus, onderling vervoer regelen onderzoeken.
  Status: Mogelijkheden buurtbus, onderling vervoer regelen onderzoeken afhankelijk van uitkomst enquête. 

Een nieuw dorpsplatform in Vuren

Wij, van Vuren Actief en Dorpshuis De Koels hebben de handen ineen geslagen om een dorpsplatform te creëren voor het dorp Vuren. De werkgroep die is opgericht bestaat uit Mary Modderkolk, Han Loman, Jaap van Meeteren & Yannick Bor. Het dorpsplatform zet zich in om de leefbaarheid in Vuren te vergroten door bijvoorbeeld activiteiten in het dorp te organiseren. Samen met inwoners en hulp van de gemeente West Betuwe maken we een kernagenda voor Vuren.

Inmiddels is Vuren Actief omgedoopt tot dorpsplatform. Kijk op www.vurenactief.nlexterne-link-icoon voor meer informatie.

Op deze agenda staan aandachtspunten die inwoners van Vuren belangrijk vinden voor de komende jaren. Tot de lancering van het dorpsplatform zijn wij aanspreekpunt voor inwoners en gemeente.

Wil je meedoen? Of heb je een leuk idee waarover je wil sparren? Laat het ons weten!

Contact

Neem (vrijblijvend) contact op via facebook.com/VurenActief of met gebiedsmakelaar Angelique Otten.