Kernagenda Rhenoy

Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners van Rhenoy en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

De gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen en leven
in Rhenoy en het buitengebied. Een werkgroep vertegenwoordigt de inwoners en stelt de ‘kernagenda’ op.

Uitvoering

We onderzoeken eerst welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties op. Of we doen het samen. Andere organisties zijn bijvoorbeeld de provincie of het waterschap. 
Soms lukt het helaas niet om een aandachtspunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er nog wel mogelijk is.

Eerste successen

Ondertussen is er al hard gewerkt en hebben we samen mooie dingen gerealiseerd. Zoals de verplaatsing van (te) grote bomen op het speelveldje in de Oudenborch. Ook zijn er sinds 2019 verschillende initiatieven van inwoners en verenigingen gerealiseerd. Dit is mede mogelijk door een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. Deze initiatieven staan op: initiatieven Rhenoy.

Thema’s en aandachtspunten

De kernagenda van Rhenoy splitst zich op in drie thema’s: levensloopbestendig dorp, leefomgeving en verkeer. In de drie werkgroepen werken dorpsgenoten en mensen vanuit de gemeente samen. Met deze thema’s gaan de werkgroepen aan de slag, met als doel een voor iedereen aantrekkelijk en leefbaar dorp. Om dit te bereiken is het nodig om slim met elkaar samen te werken!

De status is van februari 2022.

Verkeersveiligheid

Bewustwording en begrip

 • Ludieke acties om meer bewust te worden van het eigen weggedrag, zoals bijvoorbeeld ‘appeltjesactie’ in de Dorpsstraat.
 • Betere communicatie over informele afspraken in het dorp. Zoals bijvoorbeeld dat landbouwverkeer op schooltijden niet over de Parallelweg rijdt.
 • Denk aan een zwaarwegend advies omtrent verplichte rijrichting halen en brengen kinderen Bloeiende Betuwe.
 • Banners of borden om te attenderen op rijgedrag.

Veiligheidsbevorderende maatregelen

 • Afmaken van de snelheidsbeperkende maatregelen in de Dorpsstraat.
 • Verlagen snelheid en instellen éénrichtingsverkeer fietsers Lingedijk.
 • Opschonen en aanpassen bestaande verkeersbebording.
 • Verplaatsen informatiebord op T-splitsing bij ‘De Paay’.
 • Veilige fietsroute van en naar de Bloeiende Betuwe.
 • Snelheid verkeer binnen en buiten het dorp.

Aanpassen huidige situaties

 • Opnieuw asfalteren van de Lingedijk binnen en buiten de dorpskern. Dit is nodig in verband met de vele reparatieplekken, kuilen en gaten.
 • Fatsoenlijk voetpad ter hoogte van de Dijkstoep en Lingedijk en bij de ingang van de Oudenborch.
 • Beperken van zwaar verkeer, welke het dorp gebruiken als ‘doorrijroute’.
 • Aanpassen hoogte van verschillende hagen op diverse kruisingen, zodat het zicht beter wordt.

Levensloopbestendig dorp

Algemene voorzieningen

 • Samenbrengen van voorzieningen in en rond één centraal punt: het dorpshuis. Nieuwe voorzieningen faciliteren. Bijvoorbeeld een servicepunt of pakketpunt.
 • Intensiever delen van faciliteiten tussen onder andere dorpshuis, school en verenigingen.

Wonen en verduurzaming

 • Verduurzamen van woningen en andere panden. Faciliteren door bijvoorbeeld voorlichting of gezamenlijke inkoop.
 • Realiseren van woningen voor iedere doelgroep, van Tiny House voor starters tot levensloopbestendige woningen voor ouderen. Promoten van en adviseren over (re)circulair en duurzaam bouwen.

Leefomgeving

Recreatie aan de Linge

 • Vooral bedoeld voor het dorp, niet zozeer voor toeristen.
 • Mogelijkheid om te zwemmen, zonnen en relaxen.
 • Recreëren beheersbaar, veilig en schoon houden.
 • Mogelijkheid tot losloopplek voor honden onderzoeken.
 • Biodiversiteit bevorderen. Bewustwording van het belang van biodiversiteit voor mens en fruitbomen.
 • Natuureducatie combineren met biodiversiteit.
 • Mogelijkheid enkele ligplaatsen voor kleine bootjes onderzoeken.

Vergroenen van Rhenoy

 • Biodiversiteit in beplanting, hieronder vallen bijvoorbeeld de (voormalige) Hortensiaperken en diverse graspercelen.
 • Rhenoy meer hittebestendig maken. Daarvoor zijn onder andere hogere bomen nodig.
 • Omgaan met droogte en wateroverlast. Hoe kunnen we water opslaan om in droge tijden te gebruiken. Denk aan regentonnen, waterberging, groene daken, etcetera.
 • Energiebesparende maatregelen. Denk niet alleen aan zonnepanelen, maar ook aan alternatieven zoals bijvoorbeeld verwarmen met behulp van composterend afval.

Denk en doe mee!

De kernagenda van Rhenoy is het resultaat van de haalbare wensen zoals opgenomen in het Bidbook (2018) en de punten in het dorpsplan. Inclusief de opbrengst van de ‘dorpsplanavond’ begin 2021. De agenda is met een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. Het is een ‘levend document’. Twee keer per jaar bespreken we de stand van zaken. Welke punten zijn uitgevoerd, welke punten hebben extra aandacht nodig en welke nieuwe punten voegen wet toe aan de agenda.

Wilt u hierover meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere aandachtspunten? Graag, uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan via kernagenda@rhenoy.nl of gebiedsmakelaar Ria van Esterik. 

Vragen over deze kernagenda?

Neem dan contact op met gebiedsmakelaar Ria van Esterik.