Kernagenda Opijnen

Op deze agenda van Opijnen staan thema's, activiteiten en aandachtpunten die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

De gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen en leven in Opijnen. Inwoners zijn vertegenwoordigd in een werkgroep en werken samen met De Dorpstafel. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad. 

Uitvoering

We onderzoeken eerst welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (Provincie, Waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er wel mogelijk is.

Eerste successen

Vanuit de gemeente West Betuwe is er een leefbaarheidsbudget beschikbaar. In 2022 is er een toekenning gedaan voor het vergroten van de biodiversiteit in Opijnen. Meer informatie hierover is te vinden op leefbaarheidsbudget.

Thema’s en aandachtspunten

Verkeer en vervoer

 • Waaldijk, Repensestraat en Zandstraat wordt te hard gereden. Momenteel is er te weinig oog voor de veiligheid van de diverse weggebruikers.
  Sluipverkeer, maar ook lokale bevolking rijdt te hard. Bewustwordingsactie organiseren (bijvoorbeeld remmende maatregelen). Rekening mee houden met weginrichting bij dijkverzwaring. Werken aan vermindering van te hard rijden, door meer controles.
 • Verbetering verkeersveiligheid door andere verlichting te realiseren.
  Zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
 • Er is te weinig parkeerruimte bij de basisschool. Dit zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties.
  Diverse oplossingen onderzoeken, in overleg met de school. Onderzoek naar extra parkeergelegenheid op het oude voetbalveld.
 • Er komt veel vrachtverkeer door het dorp heen. Ook dit zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties.
  Terugdringen vrachtverkeer.
 • Zorgen om komst van nieuw distributiecentrum aan de Zandstaat. Dit zal waarschijnlijk gaan zorgen voor nog meer vrachtverkeer in het dorp.
  Afspraken maken over vrachtverkeer in het dorp.

Voorzieningen

 • De Dorpstafel Opijnen koesteren.
  Een vorm van financiële ondersteuning voor de Dorpstafel is gewenst.De Dorpstafel wil graag activiteiten organiseren, maar krijgt geen structurele subsidie meer. Hierdoor wordt het voor hen steeds moeilijker om iets te  organiseren.
 • De functionaliteit van dorpshuis De Keijsershof mag niet worden aangetast.
  Bewoners willen graag inspraak hebben over de invulling van het sportveld.
 • Er wordt een (buiten)sportvereniging gemist in Opijnen
  Bewoners willen graag het voormalige sportveld met bijbehorende sportclub weer in ere herstellen. De sportvereniging is niet alleen bedoeld voor kinderen, maar voor alle inwoners van Opijnen. Er wordt momenteel onderzocht of de kantine en het voetbalveld in ere hersteld kunnen worden.
 • Voor kinderen is er na school weinig te doen.
  Onderzoeken waar precies behoefte aan is.
 • De school is het hart van het dorp.
  We vinden het belangrijk dat de school het hart van ons dorp blijft. Samen werken we aan verbinding tussen het dorp, de leefgemeenschap en de school.
 • Het schoolplein moet toegankelijk zijn voor alle kinderen in het dorp.
 • Er moeten voldoende speeltoestellen/ speeltuinen zijn voor kinderen.
 • Eenzaamheid – omkijken naar elkaar.
  Onderzoeken hoe eenzaamheid teruggedrongen kan worden.

Wonen 

 • Er komt woonruimte voor 25 arbeidsmigranten in de Zandstraat, bij het distributiecentrum.
  Wat is het beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten?
  Hoe betrekken we deze mensen in de Opijnense samenleving?
 • Het karakter van het dorp(saanzicht) moet behouden blijven.
 • Bewoners willen geen tijdelijke woningen op het sportveld.
  Het bericht over tijdelijke woningen is ineens uit de lucht komen vallen. Er staat niets over in de Woonvisie van de gemeente.
  Bewoners willen betrokkenheid bij het dorp. Inwoners willen graag van de gemeente vroegtijdige informatie en inspraak bij woningbouwplannen (behoefteonderzoek vanuit gemeente).
 • Bewoners willen betaalbare, vaste woningen voor hun eigen jongeren.
  Hierin is wel voorzien in de Woonvisie van de gemeente. Er kunnen namelijk 10 woningen gebouwd worden.

Openbare ruimte en groen

 • Zwerfafval verminderen.
  Mogelijke locatie voor een blikvanger: Op de hoek van de Repelsestraat en de van Pallandtweg
 • Veel overlast van hondenpoep. Elkaar hierop aan blijven spreken.
 • Zorgen voor voldoende prullenbakken in het dorp.
  Behoefte aan het terugplaatsen van een prullenbak op het Zandpad.
 • Er is behoefte aan vergroening van het dorp.
  Loopt via levend landschap.
  Het schoolplein vergroenen.

Algemeen

 • Communicatie tussen gemeente en inwoners schiet tekort. Met korte lijnen kunnen initiatieven sneller en beter georganiseerd worden. (Betere) communicatie vanuit de gemeente naar inwoners.
  Inwoners voelen zich vaak overvallen door maatregelen van de gemeente die zonder aankondiging ineens worden doorgevoerd. Hiervan zijn meerdere voorbeelden bekend.
 • Uitbrengen van krantje, die ieder kwartaal bezorgd wordt bij alle inwoners van Opijnen.
  Niet alle inwoners van Opijnen worden momenteel bereikt. Het krantje wordt bij alle inwoners van Opijnen bezorgd, zodat iedereen op de hoogte is van actualiteiten in het dorp.
 • Er wordt met de gemeente al jaren gesproken over dezelfde problematiek (zie ook bidbook). Inwoners hebben behoefte aan het zetten van concrete stappen.
  Dijkverzwaring duurt al jaren. Er is in die jaren veel toegezegd en ter overweging gegeven. Uiteindelijk komen er geen veilige wandel- en fiets mogelijkheden op de dijk. Een gemiste kans.
 • Het is erg lastig om vrijwilligers te vinden.
  Er is veel nieuwe aanwas in het dorp. Hoe kunnen deze mensen betrokken worden bij de Opijnense samenleving?  

Denk en doe mee!

De kernagenda van Opijnen is het resultaat van diverse bijeenkomsten met betrokken bewoners en de haalbare wensen die zijn opgenomen in het Bidbook (2018). De kernagenda is samen met een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. In februari en april 2022 zijn betrokken inwoners van Opijnen bij elkaar gekomen in de Keijsershof. Toen zijn de genoemde thema’s besproken en vastgelegd.

Twee keer per jaar bespreken we met deze inwoners welke punten zijn uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de agenda toevoegen. In het najaar van 2022 zal er weer een bijeenkomst voor alle inwoners van Opijnen georganiseerd worden.  Wilt u hierover meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag, uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij een van de onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen

Walter van den Hoogenhof
Voorzitter dorpshuis De Keijsershof

U bereikt de gebiedsmakelaar via degebiedsmakelaars@westbetuwe.nl