Kernagenda Neerijnen

Op deze agenda staan de punten die het resultaat zijn van de gesprekken met vertegenwoordigers van Neerijnen en de gemeente West Betuwe.

Van dromen naar uitvoering

De gemeente West Betuwe en vertegenwoordigers van de dorpstafel Neerijnen, Levend Landschapsgroep en het Stroomhuis maken zich, samen met een grote groep vrijwilligers, sterk voor prettig wonen en leven in Neerijnen en het buitengebied. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad.

Start

In 2020 is de eerste conceptagenda samen met een groep betrokken inwoners uit Neerijnen, gemaakt. De wensen van de inwoners die in het Bidbook (2018) staan zijn hierin ook meegenomen.

In augustus 2020 is de eerste fysieke bijeenkomst geweest in het Stroomhuis met vijf actieve
vrijwilligers en de gebiedsmakelaar van de gemeente. Toen is afgesproken dat de dorpstafel op basis van alles wat bekend is een concept kernagenda maakt. In 2021 is deze afgerond. Het was helaas niet mogelijk om die op een dorpsavond te bespreken. Alle inwoners die met hun mailadres bekend zijn is om een reactie gevraagd. Deze reacties zijn verwerkt in de definitieve versie.

Door een werkgroep is een verkeersplan gemaakt. Dit plan is op de bewonersavond in 2019
besproken. De reacties zijn verwerkt en dit plan is de basis geworden voor een verkeersadviesplan van Veilig Verkeer Nederland. De punten daaruit zijn meegenomen in de kernagenda.

Uitvoering

Zodra de kernagenda is verspreid, wordt er gekeken welke zaken prioriteit krijgen en wat wanneer uitgevoerd kan worden. Deze punten pakken vervolgens de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (provincie, waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas ook niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er eventueel wel mogelijk is.

Eerste successen

Terwijl hard wordt gewerkt aan de kernagenda, zijn sinds 2019 in Neerijnen al verschillende
initiatieven van inwoners gerealiseerd met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de
gemeente. Zoals het kopen van bollen en zaadmengsels voor bloeiende bermen, een mobiele
geluidsinstallatie met beamer en het plaatsen van een AED bij de werkschuur van de kasteeltuin.
Zie ook initiatieven Neerijnen.

Verder is de dorpstafel betrokken bij de plannen rond de horeca van het Stroomhuis en Kasteel
Neerijnen. En hebben ze plannen voor een 5 mei activiteit en een cursus voor het werken met een AED.

Thema’s en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Neerijnen staan. De status is van februari 2022.

Algemeen

 • Terrein RRT.
  Verkrijgen van duidelijkheid over de toekomstplannen. Onderzoeken mogelijkheden om levensloopbestendige woningen voor ouderen hier te bouwen. Status: loopt.
 • Draagvlak inwoners.
  Creëren van draagvlak voor kernagenda. Status: voortzetten.
 • Huis Neerijnen.
  Verkrijgen van duidelijkheid over de toekomstplannen. Toekomstplannen belangrijk voor leefbaarheid Neerijnen. Mogelijkheden trouwlocatie, museum etc. Status: loopt.
 • Huis Neerijnen en Stroomhuis.
  Onderzoeken of er (meer) elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen geplaatst kunnen worden. Status: onderzoeken.
 • Burenhulp: hoe zorgen we voor elkaar? 
  Realiseren van burenhulp in overleg met Welzijn West Betuwe.  Status: onderzoeken.
 • Glasvezel.
  Realisering van glasvezel voor alle woningen (langs de dijk). Status: onderzoeken.
 • Dorpstafel.
  Vergroten van deelname en activiteiten dorpstafel. Status: voortzetten.

Recreatie en ontspanning

 • Gelders Landschap.
  Verbeteren relatie van GLK met dorp en inwoners. Status: onderzoeken.
 • Stroomhuis.
  Behouden van cultureel centrum en ontmoetingsplek. Status: voortzetten.
 • Landgoed Waardenburg-Neerijnen.
  Verminderen van zwerfafval en loslopende honden. Status: onderzoeken.
 • Kasteeltuin
  Behouden van kasteeltuin. Status: voortzetten.

Openbare ruimte en groen

 • Diverse locaties.
  Realiseren van bloeiende bermen. Status: loopt.
 • Diverse locaties.
  Realiseren van bloeiende windschermen. Status: loopt.
 • Diverse locaties.
  Realiseren van klompenpaden. Status: loopt.
 • Van Pallandtweg - Voorstraat.
  Vervangen van zieke essen en maken van beplantingsplan. Status: onderzoeken.
 • Hele dorp inclusief buitengebied.
  Verminderen van zwerfafval. Status: onderzoeken.
 • Hondenpoep en uitlaatveldje.
  Onderzoeken mogelijkheden hondenveldje. Status: onderzoeken.

Kunst en cultuur

 • Hele dorp.
  Vergroten aandacht voor de geschiedenis van het dorp en de vroegere inwoners. Status: onderzoeken.
 • Hele dorp.
  Behouden van beschermd dorpsgezicht. Aandacht voor aanpassingen ten behoeve van beschermd dorpsgezicht (borden, bestrating, verlichting). Status: voortzetten

Verkeer en vervoer

 • Repelsestraat.
  Hoge snelheid, vrachtverkeer en doorgaand verkeer. Onveilige wegdelen voor fietsers en wandelaars. Status: onderhoud en herinrichting afgerond.
 • Repelsestraat.
  Fietssuggestiestrook. Status: onderzoeken.
 • Van Pallandtweg, Repelsestraat.
  Fietsroute is niet verlicht. Status: onderzoeken.
 • Kruising Repelsestraat - van Pallandtweg.
  Onveilige wegdelen voor wandelaars en fietsers. Status: onderhoud en herinrichting afgerond.
 • Van Pallandtweg bij de school. 
  Onveilige situatie voor schoolkinderen. Status: markering is gedaan en plateau wordt aangebracht.
 • Kruising van Pallandtweg - Achterstraat.
  Slecht zicht op verkeer van rechts, parkeren auto's bij kruising en ruime bocht.
  Aanpassing kruising is niet mogelijk. De fysieke ruimte is beperkt om aanpassingen te doen. Het is een gelijkwaardige kruising in de 30 km/u zone die geen ruimte biedt om de kruising te vergroten waarbij aangetekend wordt dat de snelheid van het verkeer op een ruime kruising overwegend hoger is dan in een situatie zoals hier.
 • Kruising van Pallandtweg - Voorstraat.
  Slecht zicht op verkeer van rechts.
  Aanpassing kruising is niet mogelijk. Slecht zicht remt de snelheid van het autoverkeer. Eventuele drempel veroorzaakt schade door trillingen aan woning en muur van de kerk. Er lijkt geen goede oplossing mogelijk.
 • Van Pallandtweg.
  Hoge snelheid. Onveilig oversteken van voetgangers ter hoogte kasteel, parkeren doorgaande weg en doorgaand verkeer. Status: onderzoeken.
 • Van Pallandtweg, Voorstraat, Waalbandijk. 
  Onveilig door vrachtverkeer en hoge snelheid. Auto te gast. Fietsstroken (suggestie). Status: onderzoeken.
 • Ring Kaalakkerstraat, Zwaluwestraat, 2e Tieflaarsestraat, Repelsestraat.
  Onveilige wegdelen voor wandelaars en fietsers en doorgaand vrachtverkeer. Status: onderhoud en herinrichting afgerond.
 • Waalbandijk - Repensestraat.
  Onoverzichtelijke kruising. Aanpassing kruising is niet mogelijk, gezien de ruimtelijke beperkingen.
 • Dorp Neerijnen.
  Parkeerproblemen. Bij Stroomhuis, kerk en school is te weinig ruimte, waardoor in de berm wordt geparkeerd. Gevolg kapotte bermen. Status: onderzoeken.
 • Dorp Neerijnen.
  Aanpassingen bebouwde komgrenzen. En binnen de bebouwde kom 30 km.
  Aanpassing komgrenzen is niet mogelijk. Dit kan niet zomaar omdat de komgrenzen er zijn op basis van bebouwing, als er geen huizen zijn of passende weginrichting, dan is het voor de gebruikers een ‘buitengebied’ met bijbehorend gedrag.
 • Behouden buurtbus.
  Onderzoeken verbeteren aansluiting naar Waardenburg en Geldermalsen. Locaties bushaltes hierin meenemen. Status: onderzoeken.

Denk en doe mee!

De kernagenda van Neerijnen is samen met een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. Regelmatig bespreken we deze met inwoners welke punten zijn uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de kernagenda willen toevoegen.

Wilt u meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag, uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij de dorpstafel of bij de gebiedsmakelaar. Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen en/of aanvullingen kunt u bij hen terecht.

Contact