Kernagenda Herwijnen

De gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen en leven in Herwijnen en het buitengebied. Inwoners zijn vertegenwoordigd in een dorpsplatform en werken samen met andere inwoners en verenigingen. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad. Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

Start

In 2019 is er een bijeenkomst geweest met verenigingen uit Herwijnen. We bespraken de ambities en uitdagingen voor het verenigingsleven in Herwijnen. In juli 2020 heeft een groep betrokken dorpsbewoners gekeken hoe we samen een kernagenda voor Herwijnen kunnen maken. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende thema’s benoemd. Maar de belangrijke eerste stap was de wens voor een dorpsplatform in Herwijnen. Dit platform kan bijdragen aan communicatie binnen het dorp en tussen de gemeente en Herwijnen. Ook kan dit platform de belangrijkste ambities voor de kernagenda verzamelen en toetsen op draagvlak. Daarnaast zijn sommige onderwerpen al uitgevoerd of bijna klaar voor uitvoering. Denk aan een Levend Landschapsagenda, de ideeën (meekoppelkansen) die er waren voor de dijkversterking en de punten uit het Bidbook.

Uitvoering

Onlangs is vanuit een groep actieve inwoners het dorpsplatform Herwijnen ontstaan. Met het platform en input vanuit verschillende kanten is een eerste lijst van onderwerpen voor de kernagenda ontstaan.

Later kunnen we onderzoeken welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn en welke punten moeten worden toegevoegd. Deze punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (Provincie, Waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas ook niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er wel mogelijk is.

Eerste successen

Ondertussen is al hard gewerkt en hebben we samen mooie dingen gerealiseerd. Zoals de oprichting van het dorpsplatform, de ondernemersvereniging en het magazine Herwijnen. Ook zijn sinds 2019 verschillende initiatieven van inwoners gerealiseerd. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. De initiatieven staan op de pagina initiatieven uit het leefbaarheidsbudget.

Thema’s en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Herwijnen staan. De status is van augustus 2021.

Verbeteren samenwerking met gemeente en tussen verenigingen

 • Opzetten dorpsplatform in Herwijnen.
  Om de samenwerking tussen inwoners en de gemeente te verbeteren. Status: voltooid. nog formaliseren en verder vorm geven.
 • Ondernemingsvereniging opzetten in Herwijnen.
  Status: voltooid.
 • Zichtbaarheid van onze kern vergroten door middel van bijvoorbeeld een magazine.
  Het Kontakt maakt in samenwerking met het dorpsplatform, lokale verenigingen en ondernemers als ‘pilot’ twee magazines. De eerste uitgave is verspreid, dit najaar volgt de tweede uitgave. 
 • Samenwerken door materialen, ruimte, activiteiten en wellicht ook vrijwilligers of bestuurders met elkaar te delen.
  Ook gezamenlijk aanvragen vergunningen en subsidies.
  Onderzoeken of er verenigingen zijn die hierin een rol willen spelen. Status: onderzoeken vanaf najaar 2021.
 • Gezamenlijke aanpak jonge leden werven en behouden voor verenigingen.
  Onderzoeken of er verenigingen zijn die hierin een rol willen spelen. Status: onderzoeken vanaf najaar 2021.
 • Het organiseren van een tweejaarlijkse verenigings- en ondernemersmarkt.
  Ondernemersvereniging (VOH) en dorpshuis De Poort kunnen trekkende rol oppakken. Uit te voeren in 2022.

Veiligheid

 • Aanpak drugsproblematiek.
  Mogelijkheden voor professionele aanpak onderzoeken. Status: onderzoeken.

Kunst en cultuur

 • Activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. 
  Kunstroute / wandeltocht, huiskamerconcerten. Status: onderzoeken.

Wonen

 • Ontwikkelen Kaldenberg - voormalige slagerij.
  Voltooid.
 • Realiseren van woningbouw voor jong en oud in het dorp, met innovatieve woonvormen.
  Zodra mogelijkheden zich aandienen contact met dorpsplatform (en andere inwoners) opnemen. Status: indien mogelijkheden zich voordoen.

Recreatie en ontspanning

 • Inrichten van voormalig kasteelterrein Engelenburg.
  Zichtbaar maken omtrek voormalig kasteel. Bijvoorbeeld: water in de gracht, bord met contouren kasteel. Ook picknickbank en informatie. Status: loopt.
 • Plaatsen van meer banken langs de dijk.
  Bankjes aan de dijk kunnen als mooie kans worden meegenomen in het dijkversterkingstraject. Status: loopt.

Voorzieningen (sociaal en fysiek)

 • Plek voor jongeren. 
  Onderzoeken van behoefte, samen met jongeren kijken naar mogelijkheden, draagvlak en locatie. Status: loopt.
 • Digitaal mededelingenbord of activiteitenbord.
  Status: onderzoeken.

Openbare ruimte en groen

 • Realiseren van kansen die meteen kunnen worden meegenomen met de dijkversterking.
  Het dijkversterkingstraject loopt onder leiding van de Graaf Reinald Alliantie. Voor meer informatie: www.gralliantie.nlexterne-link-icoon . Vanuit het dijkensemble zijn inwoners betrokken. Status: loopt.
 • Aanpak overlast zwerfafval.
  Er is een zwerfafvalbrigade, samen kijken hoe overlast beter kan worden aangepakt. Jongeren betrekken/bewust maken. Status: loopt.
 • Opknappen en onderhouden speeltuinen.
  Vanuit de gemeente volgt vanuit het uitvoeringplan speelruimten actie om met speeltuinverenigingen in gesprek te gaan over rollen en verantwoordelijkheden. Uitvoeren in 2021.
 • Zuurstofvoorziening visvijver Meerenburg.
  Mogelijkheden onderzoeken. Status: onderzoeken in 2021.

Verkeer en vervoer

 • Verkeersveiligheid verbeteren, locatie rondom brede school
  Hier neemt de gemeente maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Status: loopt.
 • Verkeersveiligheid verbeteren, locatie Nieuwe Steeg.
  Deze straat (tussen Zworrelstraat en de supermarkt) wordt heringericht. Er komen verkeersremmende maatregelen, hemelwater wordt afgekoppeld en vuilwaterriolering wordt vervangen. Status: loopt, omwonenden worden nog geïnformeerd.
 • Verkeersveiligheid verbeteren van de dijk.
  Tijdens het dijkversterkingstraject wordt specifiek naar verkeersveilige maatregelen gekeken. Status: loopt, inwoners worden in tweede helft 2021 geïnformeerd vanuit de alliantie, in samenwerking met gemeente.
 • Verbeteren verkeersveiligheid in Herwijnen.
  Schouw organiseren om onveilige situaties te inventariseren, eventueel in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Status: oppakken in 2022.

Denk en doe mee!

De kernagenda van Herwijnen is het resultaat van eerdere bijeenkomsten, een uitvraag van het dorpsplatform per ansichtkaart en de haalbare wensen die zijn opgenomen in het Bidbook (2018)externe-link-icoon. Deze kernagenda is samen met het dorpsplatform en een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. Regelmatig bespreken we met deze inwoners welke punten zijn uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de kernagenda willen toevoegen.

Wilt u hierover meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag, uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij Gonny, Heiltje, Monique of Gea van het Dorpsplatform Herwijnen of bij gebiedsmakelaar Angelique Otten.

Vragen over deze kernagenda?

Neem contact op met Gebiedsmakelaar Angelique Otten (gebied 2) .

Laatst bijgewerkt: augustus 2021.