Kernagenda Buurmalsen

De gemeente West Betuwe en dorpsraad Buurmalsen maken zich, samen met betrokken inwoners, sterk voor prettig wonen en leven in Buurmalsen en het buitengebied.

Van dromen naar uitvoering

Van wens naar uitvoering

De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad. Het gaat over thema’s en onderwerpen die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

Start

Begin 2021 zijn de eerste onderwerpen voor de kernagenda besproken met de dorpsraad

Buurmalsen, diverse verenigingen en betrokken inwoners in een online meeting. Al in 2015 is het dorpsplan voor Buurmalsen opgesteld door de dorpsraad Buurmalsen samen met de inwoners. Met als basis het dorpsplan en het bidbook zijn de onderwerpen voor de kernagenda Buurmalsen concreet gemaakt met de dorpsraad.

Uitvoering

We onderzoeken eerst welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (provincie, waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas ook niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er eventueel wel mogelijk is.

Eerste successen

Ondertussen is al hard gewerkt en zijn er ook mooie dingen gerealiseerd. Zoals het metselen van de dorpspomp en de opstart van een groenbrigade in Buurmalsen. Ook zijn sinds 2019 verschillende initiatieven van inwoners verwezenlijkt met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. Welke initiatieven dit zijn ziet u via de pagina initiatieven leefbaarheidsbudget.

Thema's en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Buurmalsen staan. De status is van december 2021. 

Algemeen

 • Openbaar vervoer.
  Buurtbus in stand houden, openbaar vervoer tussen de kernen is belangrijk voor de leefbaarheid van inwoners. Continueren.
 • Uitbreiding dorpsraad.
  De dorpsraad heeft meer leden en meer input nodig. Wie helpt de dorpsraad en wil bijdragen aan verdere verbetering van het dorp? Status: loopt.
 • AED.
  De dorpsraad heeft eind 2019 een AED opgehangen op hoek Pastorielaan/ Rijksstraatweg. Deze blijvend met het dorp onderhouden. Status: loopt.
 • Communicatie.
  Het verbeteren van de communicatie tussen inwoners/verenigingen en gemeente. Status: onderzoeken.
 • Samenwerking verenigingen.
  Hoe kunnen we de samenwerking tussen de verenigingen verbeteren? Denk aan uitwisseling van informatie, gemeenschappelijke bezittingen, uitlenen materialen (tenten, picknicktafels, banners), elkaar ondersteunen, enzovoort. Status: onderzoeken.
 • Buurmalsen en toerisme.
  Buurmalsen op de kaart zetten voor toeristen zonder dat het leefgenot van de inwoners hier onder lijdt. Denk aan fiets- en wandelroutes. Status: onderzoeken.

Ruimtelijke inrichting

 • Realiseren van een dorpspomp aan de Brink.
  Er is leefbaarheidsbudget ontvangen. De dorpspomp is gerealiseerd door de dorpsraad Buurmalsen in samenwerking met vrijwilligers. Gerealiseerd.
 • Aanleggen bloemrijke groenstroken.
  De Groenbrigade Buurmalsen is opgericht in 2020. Als pilot hebben zij 3 locaties in beheer gekregen. Welke mogelijkheden zijn er om het dorp verder te verfraaien met bloemrijke perken of bermen? Ook voor het vergroten van de biodiversiteit. Status: loopt.
 • Herinrichting Brink.
  Er is een aantal bijeenkomsten met omwonenden geweest. Dit nog verder uitwerken met elkaar. Status: loopt.
 • Vergroening Rijksstraatweg.
  Het beleid van de provincie staat open voor vergroting biodiversiteit. De groenbrigade onderzoekt de mogelijkheden voor Buurmalsen binnen en buiten de kom. Status: loopt.
 • Herinrichting terrein hoekGroeneweg/Lingedijk.
  Er is een herinneringsboom geplant, er zijn nieuwe bankjes geplaatst en er is een watertappunt gemaakt. Kunnen we deze groene hoek nog aantrekkelijker maken voor inwoners en recreanten? Status: onderzoeken.
 • Realiseren van een klompenpad en wandelroute in en rond Buurmalsen.
  De gemeente West Betuwe heeft diverse klompenpaden. Is aansluiting op andere routes mogelijk? Bijvoorbeeld met een klompenpad of wandelroute rondom Buurmalsen. Status: onderzoeken.

Wonen en infrastuctuur

 • Ontwikkeling/herinrichting locatie voormalige basisschool. 
  Provincie/gemeente heeft een Steengoed Challenge uitgeschreven. Keuze is gevallen op Duurzaam West Betuwe die nu aan zet is voor een kleinschalig woningbouwproject op die locatie. Status: loopt.
 • Glasvezel binnen en buiten de bebouwde kom.
  Selecta is bezig met de aanleg van glasvezel naar de huishoudens. Aansluiting middels provider is aan de bewoners. Status: loopt.
 • Energiezuinige lantaarnpalen buiten oude dorpskern.|
  Het aanpassen van de bestaande armaturen in lantaarnpalen naar energiezuinige LED verlichting. Status: loopt.
 • Buurmalsen schoon.
  In het dorp is een afvalbrigade opgericht die iedere 1e zaterdag van de maand zwerfafval opruimt in en rondom het dorp. Met elkaar houden we Buurmalsen schoon. Status: loopt.
 • Betaalbare starters- en seniorenwoningen. Doorstroom en sociale woningbouw realiseren.
  Sinds circa 1980 is er geen woningbouw gerealiseerd. Er is een woningbehoefte onderzoek uitgevoerd door de Dorpsraad Buurmalsen. Welke mogelijkheden zijn er voor Buurmalsen?Status: onderzoeken.
 • Overlast hondenpoep.
  Laten we met elkaar gaan voor een hondenpoepvrij Buurmalsen. Onderzoeken
 • Authentieke lantaarnpalen plaatsen in de oude dorpskern.
  Dit betreft de Rooimond en de Brink. Status: onderzoeken.
 • Dorpsmoestuin.
  Er zijn ideeën geopperd om een dorpsmoestuin te beginnen. Deze met de inwoners opzetten. Status: onderzoeken.
 • Locatie huisartsenpraktijk oude burgemeesterswoning aan de Groene Weg.
  Dit stukje grond ligt er braak en verwaarloosd bij. Samen met gemeente kijken wat we hiermee kunnen doen. Status: onderzoeken.
 • Hondentoilet.
  Er is een hondentoilet naast de speeltuin. Deze behouden voor het dorp. De gemeente ondersteunt de vrijwilligers in het het schoonhouden hiervan.

Verkeer

 • Rijksstraatweg richting Culemborg.
  De provincie is bezig een vrijliggende fietspad te maken. Tevens komt er een oversteekplaats voor fietsen ten hoogte van afslag Haagse Uitweg. Evalueren.
 • Veilige fietsroute naar de basisschool in Tricht.
  Met het aanleggen van de Hooglandsche weg in 2021 is rekening gehouden met een oversteek voor het fietsverkeer van en naar Buurmalsen. Evalueren
 • Plaatsen lantaarnpaal in de bocht aan de Groeneweg.
  Er is een extra lantaarnpaal geplaatst in de bocht met de manege, in afstemming met de Dorpsraad. Gerealiseerd.
 • Veilige fietsroute Hooglandsche weg.
  De Hooglandsche weg is in de donkere uren minimaal verlicht. Dit levert voor fietsers gevaarlijke situaties op richting sportvereniging of de middelbare school vanuit Buurmalsen. Schouwen
 • Aandacht voor het onderhoud van de wegen en stoepen.
  De wegen en stoepen nagaan op basis van conditie en begaanbaarheid. Schouwen.
 • Veilig wandelen naar de kern.
  Welke wegen naar de kern zijn onveilig voor wandelaars. Wat zijn de mogelijkheden om die wegen veiliger te krijgen voor voetgangers? Schouwen.
 • Rijksstraatweg inrichten naar 30 kilometer per uur. 
  De Rijksstraatweg loopt dwars door het dorp en vormt een gevaarlijke barrière tussen beide dorpshelften. De provincie, die het eigenaarschap van deze weg heeft, is niet van plan hier een 30 kilometer zone van te maken. 

(Sociale) voorzieningen

 • In stand houden van het verenigingsleven.
  Een duidelijk subsidiebeleid voor ouderenzorg, verenigingsleven, speeltuinen en dorpshuis hanteren. Alle subsidies zijn geharmoniseerd in West Betuwe. Op de diverse onderwerpen zijn de mogelijkheden binnen het gemeentelijk beleid met betrokkenen besproken. Status: gerealiseerd.
 • Ontmoetingsplaats voor jongeren maken.
  Het dorpshuis en jongeren (Jong Gelre Buurmalsen) zijn in gesprek over mogelijkheden. Status: loopt.
 • Meer ondersteuning en ruimte voor het verenigingsleven en dorpshuis realiseren.
  Waar mogelijk ondersteuning geven door de gemeente om de leefbaarheid in het dorp op niveau te houden, ook bij de evenementen. Status: loopt.
 • Het dorpshuis van klimaatinstallatie voorzien.
  Schone lucht te realiseren voor alle gebruikers van het dorpshuis. Status: loopt.
 • Behouden en ondersteunen van de mooie grote speeltuin.
  Op basis van het geharmoniseerde speeltuinbeleid met elkaar het gesprek aangaan met betrekking tot de mogelijkheden voor De Hollandsche Tuin. Status: loopt. 
 • Jaarlijkse rommelmarkt Buurmalsen.
  In stand houden en ondersteunen voor de sociale samenhang in Buurmalsen. Status: loopt.
 • Onderling contact basisschooljeugd versterken.
  Buurmalsen heeft geen basisschool meer. De basisschooljeugd gaat nu naar verschillende scholen in Geldermalsen en Tricht waardoor onderlinge contacten moeilijk gelegd worden. Hoe dit te verbeteren? Status: onderzoeken.
 • Het koesteren van voorzieningen voor ouderen.
  Ondersteuning van de soos om meer activiteiten te ontwikkelen voor ouderen. Status: onderzoeken.
 • Openbare plek aan de Linge.
  De Linge meer betrekken bij het dorp, een openbare plek maken om bij de Linge te komen. Status: onderzoeken.

Denk en doe mee!

De eerste versie kernagenda van Buurmalsen is samen met de dorpsraad Buurmalsen en een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. Het is een eerste stap waar we met elkaar de onderwerpen verder gaan uitwerken en proberen te realiseren. Samen bespreken we welke punten zijn uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de agenda toevoegen.

Wilt u meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag, uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij een van de onderstaande contactpersonen. Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen en/of aanvullingen kunt u bij hen terecht.

Contactpersonen

Dorpsraad Buurmalsen: Corrie Hakkert en Karin van Veen.
Gemeente West Betuwe: Barry Ganzeman, gebiedsmakelaar Buurmalsen.