Kernagenda Beesd

De gemeente West Betuwe en het netwerk Beesd voor Elkaar maken zich, samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen, sterk voor prettig wonen en leven in Beesd en het buitengebied.

Van dromen naar uitvoering

De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad en is mede een vervolgstap op het bidbook uit 2018. Op deze agenda staan activiteiten, uitdagingen en behoeften die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor Beesd in de komende jaren.

Uitvoering

Met elkaar bepalen we wat een kern wil bereiken en welke onderwerpen prioriteit krijgen. Welke punten zijn uitvoerbaar en wie doet wat. Sommige punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (Provincie, Waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas ook niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er eventueel wel mogelijk is.

Deze eerste versie van de kernagenda wordt actueel gehouden en periodiek bijgewerkt.

Start

In juni 2020 zijn de eerste gesprekken gestart met vertegenwoordigers van onder andere de speeltuinvereniging Beesd, Beesd voor Elkaar werkgroep woningbouw, de Ondernemersvereniging Beesd, de VV Beesd, Beesd zorgt voor Elkaar en de Protestantse Jeugd Beesd.

Belangrijke aandachtspunten voor Beesd zijn:

 • Aandacht voor iedereen
 • Woningbouw voor starters, jonge gezinnen en ouderen
 • Een veilige en gezonde leefomgeving
 • Een aantrekkelijke vestigingslocatie zijn voor bedrijven
 • Het in stand houden van de voorzieningen. Voor Beesd, maar ook voor buurdorpen
 • Een oudervriendelijk Beesd
 • Een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten

Eerste successen

Ondertussen is al hard gewerkt en op een aantal onderwerpen stappen gemaakt. Ook zijn sinds 2019 verschillende initiatieven van inwoners verwezenlijkt met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. Welke initiatieven dit zijn ziet u op lnititatieven Beesd.

Thema's en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Beesd staan. De status is van september 2021.

Openbare ruimte en groen

 • Meer groen in de dichtbebouwde woonwijken.
  Bij wegreconstructie en nieuwbouw mogelijkheden van duurzame groeninrichting meenemen. Status: onderzoeken.
 • Overlast fruitbomen in de Willem Alexandersingel.
  In de periode van vruchten aan de bomen wordt er extra opgeruimd. Bij wegreconstructie of omvorming naar andere mogelijkheden kijken. Status: onderzoeken.
 • Gladde stoepen.
  In de Voorstraat Is gekozen voor authentieke uitstraling met klinkertjes. Chemisch bestrijden van onkruid is niet toegestaan. Hierdoor ontstaat gladheid makkelijker. In de gaten houden dat er geen onveilige situaties ontstaan. Uitvoering in 2021.
 • Beter beheer en onderhoud van het groen.
  Het gemeentelijk beleid is eenvoud en efficiency. Hierdoor kan onkruid voorkomen. Door participatie is de kwaliteit te verbeteren. Status: onderzoeken.
 • Overlast hondenpoep.
  De hondenbezitter betaalt geen hondenbelasting. De tegenprestatie daarvan is het opruimen van de hondenpoep. Laten we met elkaar gaan voor een hondenpoepvrij Beesd. 

Economie

 • De wens van zondagopenstelling voor supermarkten en andere winkels.
  Voor de zondagsopenstelling worden de wensen en behoeften onderzocht. Deze worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Uitvoering in 2021/ 2022.
 • In stand houden winkelaanbod en horeca, ook op doelgroep.
  Uitganspunt is zo dicht mogelijk bij huis primaire levensbehoeften kunnen kopen. Mogelijk door uitbreiding van standplaatsen of organiseren van mini markten. Uitvoering in 2021.
 • Doorontwikkeling bedrijventerrein Homburg.
  De mogelijkheden uitzoeken voor uitbreiding (de Meinte, de Ridderslag en Parkweg) en functie verruiming van de detailhandel op basis van het vastgestelde beleid voor het bedrijventerrein Homburg. Status: loopt. 

Voorzieningen

 • Betrokkenheid van iedere inwoner van Beesd.
  Hoe betrekken we jong en oud bij de ontwikkeling van leefbaarheid in Beesd. Status: loopt. 
 • Welke rol en ontwikkeling heeft het Klokhuis binnen Beesd de komende jaren?
  Meer focus op maatschappelijke dienstverlening en het versterken en ondersteunen van maatschappelijke activiteiten. Status: loopt. 
 • Diverse activiteiten jongeren, 12 tot circa 20 jaar.
  Welke activiteiten en mogelijkheden worden gemist bij deze doelgroep? Status: onderzoeken.
 • Overlast jongeren aanpakken en beperken
  Overlast is afgenomen. Met elkaar vinger aan de pols houden.
 • Omkijken naar elkaar. Beesd zorgt voor Elkaar. 
  Zichtbaar maken welke partijen welke zorg verlenen in Beesd. Partijen met elkaar verbinden. Status: inventariseren.
 • In stand houden van de speeltuinen.
  Speelruimtebeleid 2022: gesprekken gemeente en bestuur speeltuinvereniging. Maatwerk voor 4 speeltuinen. Uitvoering in 2021.
 • Basisscholen Lingelaar en Antonius onder 1 dak.
  Ontwikkeling scholen onder 1 dak Beesd wordt op korte termijn onderzocht. Locatie de Lingelaar lijkt het meest voor de hand te liggen. Status : in voorbereiding.
 • Behouden bibliotheek op het Cingelplein.
  De bibliotheek staat voor ontmoeting, ontwikkeling en cultuur. In combinatie met de basischolen, de kinderopvang en het Klokhuis erg belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp Beesd. Status: voortzetten.
 • De jaarmarkt Beesd.
  Dit is een belangrijke markt voor de leefbaarheid van Beesd. Stimuleren dat deze voor het dorp Beesd behouden blijft. Status: voortzetten.

Woningbouw

 • Nieuwe duurzame woningen bouwen op basis van behoefte.
  Er staan in 150 woningen gepland De werkgroep wonen van Beesd voor Elkaar is in overleg met de gemeentelijke projectleider. Status: 2021/2022, loopt.
 • Doorstroming in woonaanbod verbeteren.
  CPO projecten en bouwen naar behoefte kunnen juiste doorstroming in de woningmarkt te realiseren. De werkgroep wonen in Beesd streeft naar betaalbare woningen voor inwoners van Beesd. Met name voor starters en senioren. Status loopt.

Sport, cultuur, recreatie en ontpanning

 • Eenduidig beleid rond toerisme versterken.
  Na themasessies met inwoners en raad, is het geharmoniseerde beleid recreatie en toerisme 2020/2023 vastgesteld. Uitvoering in 2020.
 • Meer toeristisch-recreatieve activiteiten mogelijk maken.
  Hoe kunnen we op basis van het beleid Beesd mee laten profiteren? Status: onderzoeken.
 • Diversiteit in aanbod vrijetijdsbesteding.
  In kaart brengen van de bestaande mogelijkheden in Beesd. Status: onderzoeken.
 • Openbare steiger voor Beesd.
  Past in project 'De Linge bereikbaar voor iedere kern'. Locaties met voor- en nadelen in kaart brengen. Status: loopt.
 • Stagnatie groei verenigingen, met name sportverenigingen.
  Oorzaak onderzoeken. Status: onderzoeken.
 • Verwijzing sportpark Molenzicht.
  Meer duidelijkheid geven vanuit de Voorstraat. Status: loopt.

Veiligheid

 • Vuurwerkoverlast rond oud en nieuw.
  Tijdig met betrokken partijen uit Beesd en professionele hulpdiensten in overleg en duidelijke afspraken maken met elkaar. Uitvoeren in 2021.
 • Inbraak gevoeligheid woonwijken.
  In kaart brengen van inbraken binnen Beesd. Status: onderzoeken.
 • Een AED, 24/7 voor de bebouwde kern van Beesd, via hartslag.nu.
  Zijn er vrijwillige burgerhulpverleners? Hoe beheren en onderhouden we de AED? Status: onderzoeken.

Verkeer en vervoer

 • Overlast A2 aanpakken. Met name luchtvervuiling en geluidsoverlast.
  Groot onderhoud door Rijkswaterstaat in 2023. Meenemen in de voorgesprekken bij uitvoering. Status: aandacht vragen en behouden.
 • Sluipverkeer aanpakken.
  Duurzame en veilige inrichting met verkeersremmende maatregelen. Uitvoeren in 2020/2021.
 • Herinrichting en onderhoud Schuttersweg.
  Uitvoering maatregelen sluipverkeer. Status: afgerond.
 • Herinrichting en onderhoud Dr. A. Kuyperweg.
  Aanbesteding en uitvoering in 2021. 
 • Hard rijden in de bebouwde kom. 
  Onder meer Wilhelminastraat en Kerkstraat veiliger maken voor fietsers. Status: schouwen.
 • Veilige overgang scholen, Wilhelminastraat.
  Schoolzone, samen met ontwikkeling basisscholen onder 1 dak. Status: schouwen.
 • Stoepen verbreden voor bijvoorbeeld rollators en kinderwagens.
  Richting centrum, bijvoorbeeld Wilhelminastraat. Status: schouwen.
 • Aandacht voor OV-routes naar de Pluk, Leerdam en naar Culemborg.
  Behouden buurtbusverbinding, mogelijkheid tot uitbreiding naar Culemborg. Status: onderzoeken.
 • Parkeermogelijkheden voor toeristen, stimuleren gebruik van OV.
  In kaart brengen van de knelpunten binnen Beesd. Status: onderzoeken.

Denk en doe mee!

De eerste kernagenda van Beesd is samen met een vertegenwoordiging uit het netwerk Beesd voor Elkaar gemaakt. Het is een eerste stap waarbij we de opmerkingen en aanvullingen van inwoners nog verwerken. Met elkaar werken we deze onderwerpen uit en proberen we deze te realiseren.

Mist u onderwerpen? Wilt u meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag, uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij Beesd voor Elkaar of de gebiedsmakelaar. Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen en/of aanvullingen kunt u bij hen terecht.

Contact

Vragen over deze kernagenda?

Neem contact op met gebiedsmakelaar Barry Ganzeman.

Laatst bijgewerkt: september 2021.