Evaluatie Kerngericht werken 2021

De gemeente West Betuwe bestaat uit 26 kernen. Samen met u wil de gemeente werken aan de toekomst van uw kern door kerngericht te werken. Inwoners en verenigingen krijgen ruimte en vertrouwen om zelf initiatieven te ontplooien. Met als doel om de kracht uit de samenleving te benutten en inwoners prettig te laten wonen. Waar nodig ondersteunt de gemeente daarbij. Benieuwd hoe het gaat met kerngericht werken in West Betuwe? In dit bericht leest u meer.

Kernagenda’s

De 26 kernen werken elk aan hun eigen kernagenda, een overzicht van aandachtspunten die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden. Hartverwarmend dat u zich daar zo voor inzet! Inmiddels hebben 16 van de 26 kernen in West Betuwe hun eerste kernagenda’s uitgereikt aan verantwoordelijk wethouder Rutger van Stappershoef. Aan de hand van die agenda’s bekijken inwoners en de gemeente welke punten klaar zijn en welke erbij kunnen. Zo blijft de kernagenda actueel en passend bij de ontwikkelingen in elke kern. Benieuwd naar de eerste kernagenda’s? Kijk dan op de pagina Kernagenda.

Evaluatie kerngericht werken 2021

Net als voorgaande jaren hebben we geëvalueerd waar we staan met kerngericht werken en welke resultaten we met elkaar hebben behaald. In totaal zijn 225 vragenlijsten verstuurd, waarvan er 90 (= ca. 40%) zijn terug ontvangen. Vrijwel alle kernen zijn hierbij vertegenwoordigd.

We hebben ervoor gekozen een gerichte enquête te versturen naar de direct betrokken inwoners. Inwoners die op welke manier dan ook betrokken zijn geweest bij Kerngericht werken hebben de enquête ontvangen. Denk aan inwoners die een leefbaarheidsbudget hebben aangevraagd, mensen die een bijdrage leveren aan de kernagenda’s en vrijwilligers of actieve inwoners van dorpshuizen en dorpstafels, dorpsraden of andere platforms.

We willen weten en meten hoe de nu ingeslagen weg, ingezette instrumenten en acties worden ontvangen, waar we goed in zijn en wat beter kan. Nog niet alle inwoners zijn bekend met en/of direct betrokken bij kerngericht werken. Dit is een belangrijk onderdeel van de verdere ontwikkeling van kerngericht werken.

Resultaten

In het onderstaande overzicht staan de in 2021 behaalde resultaten bij de acht speerpunten van kerngericht werken.

Speerpunten en resultaten

 1. Stimuleren eigen kracht inwoners.
  43% van de ondervraagden vindt dat de gemeente initiatieven stimuleert. 39% heeft geen mening en 17% vindt van niet. 71% van de ondervraagden voelt zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de kernagenda.
 2. Vullen kernagenda’s. Overleg met inwoners uit de kern. Afstemming met collega's en andere betrokkenen.
  16 kernagenda’s zijn opgeleverd16 kernagenda’s zijn opgeleverd, 8 volgen naar verwachting het eerste kwartaal 2022. De laatste 2 agenda’s komen waarschijnlijk voor eind april 2022 beschikbaar.
 3. Leefbaarheidsinitiatieven worden maximaal ondersteund. De gebiedsmakelaars voeren hierover gesprekken in alle kernen.
  Eind 2021 is 63% van het beschikbare budget toegekend.
 4. Samenwerken aan leefbaarheidsinitiatieven is goed voor de leefbaarheid in de kern.
  De Leefbarometer is in 2021 niet uitgevoerd. Respondenten geven in 2021 gemiddeld een 6,84 aan de leefbaarheid in hun kern.
 5. Collega's uit verschillende vakteams werken samen aan een opgave.
  De manier waarop en de mate waarin wordt samengewerkt wordt door verschillende teams en disciplines anders ervaren. Opgavegericht werken behoeft meer aandacht. De Uitvoering van de kernagenda’s wordt gepland. Medewerkers hebben tijd en ruimte nodig voor  een integrale aanpak.  
 6. Bij het harmoniseren en ontwikkelen van beleid is de focus gericht op kerngericht werken.
  Veel beleidsstukken leggen een verbinding met kerngericht werken. Ook in de uitvoering van staand beleid is er aandacht voor verbinding met initiatieven vanuit de kernen.
 7. Er vindt periodieke afstemming plaats tussen gebiedsmakelaars en maatschappelijke partners.
  Gebiedsmakelaars stemmen voortdurend af met maatschappelijke partners zoals welzijnsorganisaties, de politie en woningcorporaties.
 8. We willen opgavegericht werken op basis van de vraag vanuit de samenleving.
  Dit punt is in ontwikkeling en krijgt veel aandacht binnen Samen West Betuws Werken (SBWB). Het model voor lerend veranderen, het leercafé en de invoering van programmasturing en projectmatig werken.

Smaakt het voorgaande naar meer en bent u benieuwd naar de totale evaluatie en enquêteresultaten? Deze vindt u onderaan deze pagina. De stukken zijn op 8 maart in het college besproken en zijn ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Heeft u een idee voor uw kern?  

Heeft u, of samen met anderen, een idee voor uw dorp of stadje? En wilt u daarbij wat hulp van de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsmakelaars. Zij zijn voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de dorpen en stadjes het eerste aanspreekpunt als het gaat om leefbaarheid en ondersteuning van initiatieven. Ze hebben een goed overzicht van wat er speelt in een kern, de sleutelfiguren, de sociale kaart van het gebied en projecten van anderen. Maak hier gebruik van! We vragen u om informatie ook met de gebiedsmakelaars te delen. Namen en contactgegevens vindt u op de pagina van de gebiedsmakelaars.

De gemeente heeft daarnaast een leefbaarheidsbudget beschikbaar gesteld. Dit budget kan worden aangevraagd voor initiatieven die hun kern of stadje leefbaarder en socialer willen maken. U leest daarover meer op de pagina leefbaarheidsbudget.

Wilt u zich inzetten voor uw kern, maar hebt u nog geen concreet idee? Neem dan eens een kijkje in de vacaturebank voor vrijwilligersexterne-link-icoon of neem contact op met Welzijn West-Betuwe (info@welzijnwestbetuwe.nl of telefoonnummer 0345-573688). U kunt ook inspiratie halen uit dit overzicht van initiatieven in onze gemeenten die een leefbaarheidsbudget ontvingen.