Vragen en antwoorden inloopavond in januari 2024

Water en riolering 

Blij met wadi’s en waterdoorlatende verharding en bomen. / Mooi plan tegen wateroverlast.                        

Fijn om te horen.

Dokter van Wieringenstraat 97 tot en met 107 zijn niet gesitueerd aan de openbare weg. Worden deze huizen ook afgekoppeld?    

Ja, deze woningen worden ook afgekoppeld.

Het regenwater in de brandgang achter ons huis kan niet goed afgevoerd worden. Kan de gemeente dit oplossen?

De brandgangen zijn niet in eigendom van de gemeente. Wij hebben dit probleem bij woonstichting De Kernen onder de aandacht gebracht voor de achterpaden van huurwoningen.

Afwatering van de achtertuinen is een verantwoordelijk van de bewoners/woningeigenaren zelf. Als u een koopwoning heeft, kunt de aannemer tijdens de uitvoering vragen of hij dit probleem op uw kosten kan verhelpen.

Van wie is de brandgang achter de huizen van de Kylstradreef 1 t/m 9? Er blijft veel water staan in de brandgang. Aan de kant bij de koopwoningen lijkt het veel hoger dan aan de kant van de huurwoningen.

De brandgang is in eigendom van woonstichting De Kernen. Wij hebben dit probleem bij de woonstichting onder de aandacht gebracht voor de achterpaden van huurwoningen. 

Vanaf het schoolplein komt veel water bij een stortbui naar het huis.        

Wij hebben meerdere malen contact gehad met de Eben – Haëzerschool over de overlast die water van het schoolplein veroorzaakt in de wijk. Het schoolplein is nu volledig verhard en is aangesloten op het gemeentelijk riool. 

Er zijn afspraken gemaakt over het afkoppelen van het schoolplein en het dakwater achterzijde school. In 2024 gaat de school de voetbalkooi verdiepen (als extra waterbuffer) en zorgen dat het water van het schoolplein en het dakwater losgekoppeld van het riool en afvoert naar de sloot/watergang aan de achterzijde van de school.

Water opvangen in eigen tuin moet mogelijk zijn.              

Het (bovengronds) afkoppelen van het regenwater van de voorzijde van de woningen wordt door de gemeente/aannemer gedaan tijdens de uitvoering. Dit water loopt vervolgens naar de openbare ruimte. Indien gewenst kunt u dit ook in uw eigen tuin opvangen. Tijdens de informatieavond van 12 maart krijgt u hier meer informatie over. 

Wat te doen met eigen hoge wateroverlast?        

In de openbare ruimte gaan we in een aantal straten drainage onder de weg toepassen om de grondwaterstand ter plaatse iets te verlagen. Voor wateroverlast op het eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk.

Vanaf 2009 niet meer op vakantie door wateroverlast. Boven en keuken bovenverdieping stinken dan naar ontlasting.      

Wij zorgen met het ontwerp voor een verbeterde situatie waardoor wij verwachten de wateroverlast te beperken.

Het afgekoppelde regenwater zal in de bodem komen. Wat betekent dit voor het grondwaterpeil? Zijn er maatregelen bedacht om een te hoog grondwaterpeil tegen te gaan? 

In de openbare ruimte gaan we drainage onder de weg toepassen om de grondwaterstand te verlagen.

Wat betekenen de plannen van de gemeente voor het scheiden van afvalwater en regenwater voor de particulieren? Moeten de bewoners voor een bepaalde datum bepaalde aanpassingen doen om hier aan bij te dragen?  

Het (bovengronds) afkoppelen van het regenwater van de voorzijde van de woningen wordt door de gemeente/aannemer gedaan tijdens de uitvoering. Tijdens de informatieavond van 12 maart krijgt u hier meer informatie over. 

Parkeren 

Kan er een parkeervak in de groenstrook gemaakt worden voor een tussenwoning aan de Hiernstraat? Dan hoeven bewoners niet de straat over te steken met kleine kinderen of boodschappen?     

Aan de overkant van de straat komen parkeervakken. De Hiernstraat is een rustige straat waar oversteken geen probleem hoeft te zijn. In geval van boodschappen is het ook altijd mogelijk om kort voor de deur te parkeren, de boodschappen uit te laden en daarna de auto in een parkeervak te zetten. 

In dit project is één van doelstellingen om het oppervlak aan verhardingen omlaag te brengen ten gunste van groen. En daarbij ook de mogelijkheid te scheppen voor goede groeiomstandigheden voor bomen. 

Kan de parkeeroverlast van de school in de Notaris van Aalstweg worden opgelost?          

Het is alleen druk tijdens piekmomenten, wanneer ouders/verzorgers hun kinderen brengen of halen. We leggen geen extra parkeerplaatsen aan voor piekmomenten. Behalve op de parkeerplaatsen, kan tijdens piekmomenten ook langs de rijbaan worden geparkeerd. Aan de school vragen we om de ouders te stimuleren zoveel mogelijk met de fiets/lopend te gaan, als de kinderen in de buurt wonen. 

Kunnen de parkeerplaatsen langs watergang van de Hoge Sluisstraat en niet aan huizenkant?       

Zo staat het ook in het ontwerp. De nieuwe parkeersituatie blijft nagenoeg hetzelfde als nu.

Is het mogelijk om bij Dokter van Wieringenstraat 91 en 93 twee parkeervakken te maken? Nu staan daar ’s avonds ook twee auto’s geparkeerd. 

De auto’s mogen op de rijbaan parkeren, mits zij de toegang tot de uitrit niet belemmeren. Het ontwerp wordt niet aangepast. 

Graag parkeergelegenheid bij een seniorenwoning aan Dokter van Wieringenstraat, i.v.m. parkeren op het pad. 

We gaan kijken hoe we inritten van de woningen 25 t/m 29 bereikbaar kunnen houden. We willen zo min mogelijk verharding aanleggen voor extra parkeervakken. Dus extra parkeervakken aanleggen heeft niet onze eerste voorkeur. Met rijcurves gaan we kijken wat mogelijk is en passen wij het ontwerp aan. 

Verzoek om een laadpaal te plaatsen en/of voorzieningen daarvoor. In het verleden zijn al twee verzoeken afgewezen.     

U wilt een laadpaal op eigen terrein, maar hebt geen eigen parkeergelegenheid om te laden. Hiervoor wilt u gebruik maken van een openbare parkeerplaats.

Een mogelijke oplossing is een kabelgoot van uw perceel naar de openbare parkeerplaats. De kabelgoot wordt dan op uw kosten door de gemeente aangelegd en onderhouden. Hiervoor kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen. De parkeerplaats blijft openbaar, dus ook iemand anders mag daar parkeren.

Kunnen de parkeerplaatsen voor Notaris van Aalstweg 10 behouden blijven? Deze parkeerplaatsen worden geregeld gebruikt als er visite bij de omringende huizen komt, maar ook iedere dag door ouders van kinderen van de Eben Haëzerschool.    

Deze parkeervakken komen niet terug. In dit project is één van doelstellingen om het oppervlak aan verhardingen omlaag te brengen ten gunste van groen. En daarbij ook de mogelijkheid te scheppen voor goede groeiomstandigheden voor bomen. Op piekmomenten kan de auto langs de weg worden geparkeerd. Er kan ook langs de weg worden geparkeerd of in de parkeervakken bij de school. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Groen       

Boom op de hoek Notaris Van Aalstweg – Dr. Van Wieringenstraat trekt water uit tuin.     

We laten de boom staan, omdat deze boom ook voordelen heeft. Bomen zijn erg belangrijk voor verkoeling  (verminderen temperatuur in de straat) en biodiversiteit. Ook in de waterproblematiek spelen ze een rol doordat ze water opnemen en verdampen. 

Kunnen er bomen worden geplant die die geen zaden of iets dergelijks in de tuin verspreiden?

Bij de keuze van een boom is dat één aspect dat we meewegen in de keuze voor een boomsoort. In de afweging nemen we ook andere aspecten mee: is de standplaats geschikt voor de boom, is de boom gevoelig voor ziektes, past de kroonvorm en de eindgrootte van de boom in de omgeving.  De boomkeuze lichten we in de volgende informatieavond toe. 

Geen boom voor het huis in verband met zonnepanelen. / Liever geen bomen in de Korte Woerdenstraat in verband met zonnepanelen. 

Bij de nieuwe inrichting probeert de gemeente zoveel mogelijk rekening te houden met de plek en de grootte van de boom ten opzichte van zongerichte daken. De gemeente moet zorgen voor een groene, leefbare leefomgeving. Bomen zijn erg belangrijk voor verkoeling  (verminderen temperatuur in de straat) en biodiversiteit. Ook in de waterproblematiek spelen ze een rol doordat ze water opnemen en verdampen. De gemeente moet daarbij wel het algemeen belang in de gaten houden en zorgen voor voldoende schaduw in de straat.

Groene karakter van de Hoge Sluisstraat behouden. Groen in de Hoge Sluisstraat verdient meer aandacht. Graag de te rooien bomen vervangen door fatsoenlijke bomen.          

Voor de nieuwe bomen gaan we uit van een stamomtrek van circa 18-20 cm. De boomsoort (ordegrootte) wordt nog bepaald. 

We gaan bomen de 1 op 1 compenseren in de Hoge Sluisstraat. Dit stond niet correct verwerkt op de tekening van de informatieavond.

Wat gebeurt er met de gemeentetuin Dokter van Wieringenstraat/Notaris van Aalstweg?               

Dit plantsoen blijft zoals het is. Dit valt buiten dit project. 

Haag van 20 meter lang in de Korte Woerdenstraat staat 50 cm over de erfscheiding. Mag deze blijven staan?        

De coniferenhaag wordt in overleg met de eigenaar verwijderd. De gemeente neemt contact met de eigenaar op om dit nader af te stemmen.

Is er al duidelijkheid over de plantsoorten in de groenstroken? Blijft er vanuit huis genoeg zicht op de straat?         

De plantsoorten in de groenstroken worden tijdens de volgende informatieavond toegelicht. 

Zou het ook mogelijk zijn om langs het voetpad dat grenst aan de groenvoorziening  van de Prins Willem Alexanderstraat een haagje te planten van lage struikjes om de eventuele hondenpoep te voorkomen/maskeren? Is het mogelijk om een ‘verboden voor honden’-bord te plaatsen bij deze groenvoorziening aan beide zijden?

Dit is een algemeen bekend probleem. De gemeente heft geen hondenbelasting met als consequentie dat de gemeente ook geen voorzieningen treft om overlast van hondenpoep tegen te gaan. Hondenbezitter hebben een aanlijn- en opruimplicht, het is dus hun verantwoordelijkheid dat ze het trottoir niet vervuilen. Wel is er een buurtinitiatief om drie hondenuitlaatzones te maken. Deze liggen in de buurt van het projectgebied.

Kunnen de geplande bomen bij de Prins Willem Alexanderstraat midden op het veld worden geplaatst?    

Er staan twee bomen op het grasveld in het ontwerp, waarvan één boom midden op het veld.

Inritten/toegankelijkheid      

Verzoek voor een in- en uitrit aan de zijkant van het huis.               

Voor een nieuwe oprit moet u zelf een omgevingsvergunning voor een uitweg aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden voor de aanvrager. De aansluiting van de inrit kan worden meegenomen in het ontwerp. 

Blijft mijn uitrit toegankelijk? Bewoners van de Hiernstraat, Korte Woerden en Dr. van Wieringenstraat hebben vragen gesteld over de toegankelijkheid van op- en uitritten.       

We controleren het ontwerp op de toegankelijkheid van de uitritten. Indien noodzakelijk passen we het ontwerp aan. 

Bij Dokter van Wieringenstraat 95 staat er geen uitrit op de tekening. Deze graag intekenen.          

In het ontwerp zullen we rekening houden met deze uitrit.

Als verlengde van de inritten worden open grasbetontegels gebruikt. Wordt de ruimte tussen de tegels ook ingezaaid? Zijn die openingen niet erg gevoelig voor onkruid?            

De ruimte tussen de stenen wordt ingezaaid. De gemeente zorgt voor het onderhoud van de grasbetontegels.

Er is een groenstrook (red: groene parkeerstrook) gepland voor een voortuin in de Hiernstraat. Daarmee wordt alleen wel het pad naar de voordeur afgesloten. Kan dit pad toegankelijk blijven voor postbodes, pakketbezorgers, visite, enzovoort. Zou het mogelijk zijn om dat pad door te trekken naar de straat?         

We passen het ontwerp aan zodat de voortuinen bereikbaar zijn door middel van een pad. 

Verkeerscirculatie  

Grote bezwaren tegen het éénrichtingsverkeer in de Hoge Sluisstraat. Weg graag geschikt houden voor verkeer in twee/ richtingen. Conform bestaande situatie. Aanpassen van het talud van de watergang is een optie.  

We handhaven het éénrichtingsverkeer in het ontwerp (richting noord). We kiezen voor een smalle rijbaan om extra ruimte te geven aan de bomen langs het water. Om de omrijdafstand te minimaliseren draaien we de voorgestelde rijrichting om in de Beatrixstraat. Het éénrichtingsverkeer in de Beatrixstraat wordt richting zuid. Zo ontstaat er een lus met de Hoge Sluisstraat.

Graag éénrichtingsverkeer omdraaien op de Beatrixstraat of geen éénrichtingsverkeer, omdat het voorstel met éénrichtingsverkeer vanaf de Prins Willem Alexanderstraat tot extra verkeer leidt (ook naar de school). Bewoners Korte Woerden moeten in nieuwe verkeerssituatie omrijden.   

Het wegprofiel van de Beatrixlaan is smal en er zijn aan twee zijden parkeerplaatsen nodig. Er is onvoldoende breedte over om een rijbaan voor tweerichtingsverkeer te maken die aan de richtlijnen voldoet. Dit zou ten koste gaan van parkeerplaatsen. We gaan wel de rijrichting omdraaien, zodat er een lus ontstaat met de Hoge Sluisstraat.

Verkeersveiligheid  

Wat gebeurt er met de drempel in de Hoge Sluisstraat? Ook wat hoogte betreft? 

De drempel heeft een hoogte van 10 cm en een lengte van 1,50 m.

Kan de woonerffunctie van de Hoge Sluisstraat behouden blijven? Bij gelijke 30 km/uur inrichting is de angst dat er een sluiproute ontstaat tussen de Notaris van Aalstweg en de Prins Willem Alexanderstaat.    

De Hoge Sluisstraat wordt een éénrichtingsweg in een 30 km/uur-zone. Wij verwachten hierdoor minder verkeer in de Hoge Sluisstraat.

Rijsnelheid op de Notaris van Aalstweg ligt te hoog. Het verzoek is om een flinke drempel te plaatsen nabij de Zandweg.   

De rijbaan van de Notaris van Aalstweg wordt smaller en er komen verhoogde banden langs de rijbaan. Deze maatregelen werken snelheidsremmend. Daarnaast komen de bestaande snelheidsremmende maatregelen terug.

Gaat de punaise op kruispunt Beatrixstraat-Korte Woerden weg en komt het kruispunt op gelijk niveau?   

De punaise komt terug.

De Prinses Beatrixstraat wordt in het nieuwe ontwerp een rechtere weg. Zou het mogelijk zijn om er verkeersdrempels in te werken? Dit in verband met het te hard rijden.

Antwoord volgt.

Huisvuil   

Graag rekeningen houden met een verzamelplaats voor containers in de Dokter van Wieringenstraat, zodat ze niet in het groen geplaatst hoeven te worden.

Dit is een terechte opmerking. We nemen dit mee in de uitwerking van het ontwerp. Daar waar geen mogelijkheid is om de kliko op het trottoir te zetten, wordt een verharde plek gemaakt voor de kliko's in een groenstrook.

Waar is er ruimte om de kliko’s neer te zetten?

Aan de Hiernstraat kunnen de kliko’s aan beide zijden van de straat worden geplaatst bij de eigen opritten. De route van de vuilniswagen wordt hier dan op aangepast.

Er staat een lelijke container voor luiers en incontinentiemateriaal in de groenvoorzieningen op de hoek van de Prins Willem Alexanderstraat – Beatrixstraat. Kan deze ondergronds worden, net als de andere verzamelcontainers?     

Nee, onder de container ligt een bestaande rioolleiding die blijft liggen. Daar is ondergronds dus geen ruimte aanwezig voor een container.

Verlichting      

Blijft de lantaarn bij Beatrixstraat 8 staan?            

Nee, deze wordt verplaatst.

Algemeen 

Waar kan ik de tekeningen op de website vinden?             

De tekeningen staan op de pagina Waardenburg: wateroverlast Korte Woerden en Dr. Van Wieringenstraat.externe-link-icoon

Wanneer is de uitvoering van het project gepland?           

Start van de uitvoering is begin 2025 gepland. We zijn hierbij wel afhankelijk van de netbeheerders die vooruitlopend op onze uitvoering kabels en leidingen moeten vernieuwen.