Vraag en Antwoord inloopavond oktober 2023 herinrichting straten Hellouw

Waarom wordt de nieuwe rijbaan aangelegd met klinkers en niet met asfalt?

Een rijbaan met klinkers verhoogt de verkeersveiligheid. Automobilisten gaan automatisch langzamer rijden omdat de weg minder op een racebaan lijkt. Ook hebben klinkers een landelijke uitstraling, wat goed past bij het dorp. Het onderhoud is met klinkerverharding eenvoudig uit te voeren en eventuele verzakkingen in het wegdek kunnen snel en eenvoudig hersteld worden. 

Bij de volgende bewonersavond nemen we voorbeelden mee van het type klinker dat we willen gebruiken voor de rijbaan zodat u alvast een beeld heeft.

Zorgt een klinkerweg voor meer geluidsoverlast en meer trillingshinder? 

We verwachten niet dat geluidsoverlast of trillingshinder toenemen. Door snelheidsremmende maatregelen zoals wegversmallingen aan te brengen wordt er minder hard gereden. Tussen de rijbaan en de huizen die dicht op de weg staan vervangen we zoveel mogelijk de trottoirtegels door groen. Groen vermindert trillingen. 

Om er helemaal zeker van te zijn dat er geen overlast ontstaat voeren we binnenkort een onderzoek uit naar geluidsoverlast als gevolg van een klinkerweg (akoestisch onderzoek). Als uit dit onderzoek blijkt dat door de klinkerweg de geluidsoverlast toeneemt, dan wordt de nieuwe rijbaan opnieuw van asfalt. 

Kunnen de kruisingen en zijkanten van de weg in een andere kleur klinker worden uitgevoerd? Dan wordt er misschien minder hard gereden.

De in het ontwerp ingetekende verhoogde verkeersplateau’s komen te vervallen. Alle kruispunten krijgen klinkers in een afwijkende kleur. Ook de zijkanten van de Irenestraat krijgen klinkers in een afwijkende kleur. Welke kleur klinker is nog niet bekend. Omdat er op de Korfgraaf meer ruimte is wordt het bestaande voetpad uitgebreid. Hier is het niet nodig de wegzijkanten in een andere kleur klinker uit te voeren.

Er wordt in het hele dorp te hard gereden. Wat doen jullie daaraan?

De maximaal toegestane snelheid binnen de bebouwde kom is 30 km/uur. Omdat automobilisten zich daar niet altijd aan houden nemen we diverse snelheidsremmende maatregelen:

 • Klinkerverharding 
 • (optische) wegversmallingen
 • Kruisingen in afwijkende kleur klinker
 • Meer ruimte voor voetpaden

Kan de toegangsweg Irenestraat worden afgesloten voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens en verplaatst worden naar de westkant van het dorp? De weg is erg onveilig.

De zijkanten van de Irenestraat krijgen een andere kleur klinker. Plaatselijk brengen we extra wegversmallingen aan. Hierdoor wordt de rijsnelheid geremd, dit zal bijdragen aan de veiligheid. De Irenestraat is al verboden voor vrachtverkeer. We onderzoeken momenteel of de straat ook verboden kan worden voor landbouwvoertuigen. Een alternatieve ontsluiting van de provinciale weg is geen onderdeel van de herinrichting van de straten in Hellouw.

Kan de verkeerssituatie bij de school worden aangepast? Het is er nu een chaos, vooral met halen en brengen van de schoolkinderen.

In het nieuwe ontwerp zijn er minder parkeervakken in de Beatrixstraat. Hierdoor is er meer ruimte bij de school.  Aan de noordkant van de school, bij de Korfgraaf, komt er meer parkeerruimte. Het plan is om vanaf de Korfgraaf een toegang naar het schoolplein te maken via een paadje, dit stemmen we nog af met de school. Ook worden er extra voetpaden aangelegd en wordt er nagedacht over het inrichten van een schoolzone met een veilige oversteek op de Beatrixstraat en Korfgraaf. We gaan nog in gesprek met de schoolleiding om te overleggen hoe we fietsen of lopen naar school aan kunnen moedigen.

Kunnen er meer parkeerplaatsen gerealiseerd worden bij de school en de voetbal (Beatrixstaat en Korfgraaf)?

 • Voor het centrale deel van de Korfgraaf zitten we al op het maximum aantal parkeerplaatsen. We onderzoeken nog of er in het westelijke deel misschien ruimte is om extra parkeerplaatsen te realiseren.
 • Op de Korfgraaf tussen Irenestraat en De Morgen is de maximale hoeveelheid parkeervakken ingepast, hier kan niets meer bij. In de nieuwe situatie zijn hier meer parkeervakken dan er in de huidige situatie zijn.
 • In het ontwerp zijn er minder parkeervakken in de Beatrixstraat. Hierdoor is er meer ruimte bij de school en wordt de situatie voor de schoolkinderen veiliger. Wij hebben op basis van tellingen geconstateerd dat er ook in de nieuwe situatie ruim voldoende parkeervakken zijn.

Houd rekening met in- en uitritten bij woningen en voordeuren als er nieuwe groenstroken en voetpaden worden aangelegd.

We houden in het ontwerp rekening met in- en uitritten en deuren van woningen. Het kan zijn dat we een deur/oprit over het hoofd hebben gezien. Dit passen we nog aan bij de verdere uitwerking van het ontwerp.

Is er rekening gehouden met de aanstaande nieuwbouw naast de Reitensestraat? De Korfgraaf zal hierdoor drukker worden.

Met de geplande nieuwbouw en de daarbij behorende extra verkeersbewegingen is in het ontwerp rekening gehouden.

Komen er meer bomen en groenvakken?

De gemeente wil graag meer groen. Meer groen werkt verkoelend in een bebouwde omgeving en groenvakken dragen bij aan opvang van hemelwater en een betere biodiversiteit. Waar het kan planten we extra bomen. Onze voorkeur gaat uit naar het planten van grotere boomsoorten. Natuurlijk houden we er rekening mee dat er geen bomen worden geplant pal voor een raam of deur.

Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk behouden. Per boom bekijken we hoe deze eraan toe is en wat er eventueel nodig is om de groeiomstandigheden voor de boom te verbeteren. Bij nieuwe bomen zorgen we direct voor een optimale groeiplaats.

Beplanting van groenvakken en wegversmallingen bestaat uit lage struiken zodat het zicht van automobilisten niet wordt gehinderd. Op specifieke locaties bekijken we in afstemming met bewoners of uitbreiding van groenvakken en aanpassing van de beplanting mogelijk is. Het onderhoud kan dan door een groen-doen verklaring bij de bewoner komen te liggen.

Hoe wordt het nieuwe groen onderhouden?

De gemeente heeft een Beleidsbeheerplan. Hierin staat dat het onderhoud sober en doelmatig moet zijn. Het groen wordt regulier onderhouden door de gemeente. Burgerparticipatie is natuurlijk zeer welkom! Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het opstellen van een groen-doen verklaring.

Als er onderhoud is gepland aan de groenvoorzieningen dan laten we dat bijtijds weten. We vragen eigenaren hun auto dan tijdelijk elders te parkeren.

Wordt er ook iets gedaan aan de riolering? Met name in de Beatrixstraat is er stankoverlast

De problemen met de riolering in de Beatrixstraat zijn bij ons bekend. Dit wordt onderzocht.

In de Irenestraat wordt het riool vervangen door een gescheiden stelsel. Het riool in de overige straten wordt niet vervangen. Hier komt nu dus nog geen gescheiden riolering. Kolken worden indien nodig vervangen en/of verplaatst, afhankelijk van het ontwerp. Als er meer groen bijkomt, zijn er minder kolken nodig.

Waarom is de Korfgraaf dit jaar opgeknapt terwijl er plannen zijn voor herinrichting? Dit is weggegooid geld

De weg was in slechte staat en op delen zelfs onveilig. Hierover kreeg de gemeente veel klachten. Omdat veiligheid voorop staat zijn er minimale herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij heeft de gemeente rekening gehouden met de geplande herinrichting, en alleen de onveilige situatie hersteld.

Jullie hebben het steeds over het ontwerp. Maar leefbaarheid is net zo belangrijk!

Beide onderdelen zijn belangrijk en worden meegenomen in het ontwerp. Bijvoorbeeld meer groen voor verkoeling en mooiere bestrating voor de beleving. Verder houden we in onze ontwerpkeuzes rekening met de leefbaarheid door onder andere de volgende aanpassingen:

 • Bij oversteekplekken houden we rekening met ouderen en kinderwagens door het aanbrengen van een verlaagde band.
 • We onderzoeken of de bocht Beatrixstraat/Tinnegieter en Oudenhof/Korfgraaf in het ontwerp ruimer gemaakt kan worden. Een andere mogelijkheid is geen vrachtwagens toe te staan die te lang zijn om de bocht zonder schade te kunnen nemen. Ook dit wordt onderzocht. Vrachtverkeer blijft wel toegestaan.
 • We houden rekening met draaicirkels voor nood- en ophaaldiensten.
 • In verband met rijroutes is het helaas niet mogelijk in sommige straten eenrichtingsverkeer in te stellen.
 • Op de Korfgraaf komt vanaf de Irenestraat tot net voorbij de Reitensestraat een voetpad. We bekijken nog of het voetpad het beste aan de noordkant of aan de zuidkant van de Korfgraaf past. Er komt geen fietspad. Dat is niet gebruikelijk voor een 30 km/uur weg binnen bebouwde kom.
 • Openbare straat verlichting wordt aangepast aan de nieuwe situatie. Waar nodig worden lichtmasten verplaatst. We onderzoeken nog welk type straatverlichting het beste past bij de heringerichte straten. 

Hoe weten we wanneer er weer een bewonersavond is?

Hierover komt in ieder geval bericht in Het Kontakt en op de website van de gemeente.