Voorwaarden voor inschrijving selectie verkoop grondpositie Spijk

Voorwaarden voor inschrijving selectie verkoop grondpositie Spijk ten behoeve van woningbouwontwikkeling van maximaal 6 grondgebonden woningen achter het dorpshuis in Spijk

Algemeen - selectie verkoop grondpositie

Een selectie start voorafgaand aan een meervoudige onderhandse selectieprocedure voor verkoop van een grondpositie ten behoeve van woningbouw. Tijdens een bepaalde periode is er informatie over de grondpositie en de verkoopprocedure beschikbaar.

Vanaf een bepaald moment gaat de inschrijving voor de selectie open. Inschrijving vindt plaats door het indienen van een ingevuld inschrijfformulier en het uploaden van de gevraagde bijlagen. Er gelden voorwaarden voor de selectie. Deze vindt u hieronder. Door in te schrijven gaat u akkoord met deze voorwaarden.  

De verkoop van het perceel door de gemeente betreft geen aanbestedingsprocedure in de zin van Europese wet- en regelgeving en/of de Aanbestedingswet 2012. De algemene beginselen van het aanbestedingsrecht zijn dan ook niet op de verkoop van het perceel van toepassing.

Artikel 1 – Wijze van inschrijven selectie

 1. Inschrijven kan alleen digitaal via de gemeentelijke website.

 2. Inschrijven is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Inschrijven is alleen mogelijk voor rechtspersonen en vennootschappen.
 4. De inschrijvingsperiode start op 29 september 2023 en eindigt op 3 november 2023 (tot 17.00). Inschrijvingen die na 17:00 uur op 3 november 2023 worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen en zijn uitgesloten van de selectie.
 5. Eventuele vragen vragen over deze selectie kunt u tot en met 13 oktober 2023 17.00 uur  via onze website digitaal indienen. De gemeente publiceert de antwoorden op de gestelde vragen uiterlijk op 20 oktober 2023 voor 17:00 uur.
 6. Rechtspersonen mogen slechts éénmaal – al dan niet in combinatie met andere rechtspersonen – een inschrijving doen.
 7. De inschrijving is ongeldig en neemt de gemeente niet in behandeling bij:
 • onvolledig of onjuist ingediende inschrijfformulieren en/of
 • onvolledig, onjuist of niet ingediende gevraagde bijlagen of
 • als niet is voldaan aan genoemde voorwaarden.
 1.  Na inschrijving zijn wijzigingen op de inschrijving niet toegestaan.
 2.  Een inschrijving is onherroepelijk en onvoorwaardelijk en niet overdraagbaar.
 3. Ten aanzien van inschrijvers die niet onder Nederlands recht vallen gelden op dezelfde wijze de eisen, maar dan beoordeeld naar het recht dat op deze inschrijvers van toepassing is;
 4. De gemeente beslist over de geldigheid van de inschrijving.
 5. De gemeente behoudt zich het recht voor om een inschrijving die niet voldoet aan gestelde voorwaarden ongeldig te verklaren.

Artikel 2 Projectreferenties en verklaring referentieopdracht 

 1. Inschrijver moet twee projectreferenties insturen waaruit aantoonbare relevante ervaring in de afgelopen twee jaar met vergelijkbare woningbouwontwikkelingen blijkt. Uit de projectreferenties blijkt de ervaring in de bouw van grondgebonden goedkope koop tussenwoningen tot € 355.000,- v.o.n. en ervaring met het thema duurzaam bouwen voor de onderdelen klimaatadaptief, natuurinclusief en energieprestatie. De projectreferenties voegt de inschrijver toe bij de bijlagen van het inschrijfformulier.

 2. Een projectreferentie mag per referentie bestaan uit max 2 A4 pagina’s of 1 A3 pagina’s met beeld en tekstmateriaal.
 3. De aangeleverde projectreferenties zijn door de inschrijver daadwerkelijk gerealiseerd of momenteel in aanbouw zijn.  

 Artikel  3 Beoordeling en loting

 1. Na de inschrijvingsperiode worden de inschrijvingen gecontroleerd en referenties beoordeeld aan de hand van het gevraagde, zoals genoemd in artikel 2.
 2. Correct ingediende inschrijvingen doen mee in de procedure selectie.
 3. Bij meer dan vijf correct ingediende inschrijvingen zal, bij gebleken geschiktheid, loting bepalen welke vijf inschrijvers op de short list komen voor de meervoudig onderhandse gunningsfase voor de verkoop van perceel gemeente Vuren, sectie O, nummer 722 gedeeltelijk, groot circa 1330 m².
 4. De loting vindt plaats op een nog te bepalen tijdstip en wordt uitgevoerd door ArkelStad Notarissen dan wel een waarnemer.
 5. De notaris maakt van de loting een proces verbaal op.
 6.  Overige inschrijvers worden op volgorde van lotingsresultaat op een reservelijst geplaatst.
 7.  Ziet een voor de gunningsfase geselecteerde inschrijver af van deelname aan deze gunningsfase  dan wordt de eerstvolgende inschrijver op de reservelijst uitgenodigd deel te nemen aan de gunningsfase.
 8. Deze inschrijver dient binnen 5 werkdagen zijn/haar deelname of afzien van deelname aan de gunningsfase  bevestigen. 
 9. Indien inschrijver dat nalaat wordt de procedure herhaald met de eerstvolgende op de reservelijst als genoemd onder 3.7

Artikel 4 Aansprakelijkheid gegadigde

 1. Met het doen van een inschrijving accepteert de inschrijver deze voorwaarden voor de inschrijving op de selectie.

Artikel 5 Uitsluitingsgronden

 1. De gemeente West Betuwe sluit van deelneming aan de selectie en verkoopprocedure uit:
 • a. een inschrijver die in staat van faillissement verkeert, noch mag een verzoek of vordering tot faillietverklaring van de inschrijver zijn ingediend overeenkomstig de Faillissementswet;
 • b. een inschrijver aan wie surseance van betaling is verleend of waarvoor surseance van betaling is aangevraagd;
 • c. een inschrijver die door een rechterlijke beslissing is veroordeeld voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de inschrijver of een onderneming van de inschrijver in het gedrang brengt;
 • d. een inschrijver die bij een onherroepelijk vonnis is veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld;
 • e. een inschrijver die ten tijde van het inleveren van het aanmeldingsformulier betrokken is bij een procedure als bedoeld onder a t/m d voormeld, dan wel bij een onderzoek voorafgaand aan of in het kader van een dergelijke procedure;

Artikel 6 Kosten

Alle kosten die voortvloeien uit en samenhangen met de deelname aan de verkoopprocedure komen voor rekening van inschrijver.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

De gemeente West Betuwe behoudt zicht het recht voor te allen tijde de procedure geheel of gedeeltelijk te stoppen of op te schorten. Dit zonder dat daartoe een verplichting ontstaat tegenover  de inschrijvers tot vergoeding van de kosten die zij gemaakt hebben om deel te nemen aan deze selectiefase. De gemeente behoudt zich tevens het recht voor om (geheel of gedeeltelijk) niet tot het doorlopen van de meervoudig onderhandse gunningsfase over te gaan.