Volgende stappen in ontwikkeling sociale huurwoningen Heukelum en Waardenburg

21 augustus 2023
Dorpen en stadjes

Burgemeester en wethouders stelden op 18 juli 2023 het ontwerp inrichtingsplan vast voor de realisatie van uitsluitend sociale huurwoningen op het Leijenburgplein in Heukelum. En het college stuurde het bestemmingsplan 'Het Plantsoen' in Waardenburg aan de gemeenteraad. Dat maakt de sloop en nieuwbouw van huurwoningen in Waardenburg mogelijk.

Ontwerp inrichtingsplan Leijenburgplein Heukelum

Op het Leijenburgplein staan nu nog een leegstaande school en gymzaal. We willen de kwaliteit van dit gebied verbeteren en tegelijk woningbouw mogelijk maken. De bedoeling is dat er zes levensloopbestendige woningen komen en boven-en benedenwoningen voor jong en oud. Woningcorporatie KleurrijkWonen gaat de woningen realiseren. Het aantal sociale huurwoningen neemt hiermee toe met achttien woningen. Het college heeft ingestemd met het ontwerp inrichtingsplan waarmee aan de voorzijde (extra) parkeerplaatsen en een groenstrook komen. Samen met KleurrijkWonen gaan we het project bespreken met omwonenden. Zij ontvangen daar dit najaar een uitnodiging voor. Daarna volgt de ruimtelijke procedure die nodig is om te kunnen bouwen. 

Bestemmingsplan Het Plantsoen Waardenburg

De bestaande woningen aan het Koningin Julianaplantsoen en de Koningin Wilhelminalaan in Waardenburg zijn verouderd. Woningcorporatie De Kernen wil de verouderde woningen slopen en nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Hierdoor verbetert het woon- en leefklimaat. Voor de sloop- en nieuwbouw is een nieuw bestemmingsplan nodig. In het voorjaar lag het ontwerp bestemmingsplan ter inzage en kon iedereen een zienswijze indienen. Het college heeft dit bestemmingsplan inmiddels naar de gemeenteraad gestuurd.

Grote behoefte aan woningen

Gemeente West Betuwe is en blijft volop in beweging. In totaal willen we tot 2030 ongeveer 2600 woningen, verdeeld over de 26 dorpen en stadjes, in ontwikkeling brengen. We bouwen in elke kern om te zorgen voor voldoende woningen voor onze inwoners nu en in de toekomst. Aan het eind van deze bestuursperiode is in elke kern gebouwd, wordt gebouwd of, als dat niet mogelijk is, wordt er gewerkt aan plannen. Wat in ieder geval vaststaat: de gemeente wil woningbouw versnellen.