Update sanering golfbaan Spijk

26 maart 2024
Dorpen en stadjes

Update over de sanering van de met staalslakken vervuilde grond ten zuiden van golfbaan The Dutch in Spijk.

Informatieavond voor omwonenden op 4 april 2024

The Dutch, ESG-Tech, BAM en de gemeente organiseren een volgende informatieavond voor omwonenden. 

  • donderdag 4 april 2024 in het Dorpshuis ‘De Lindehof’ in Spijk
  • zaal open vanaf 19.15 uur
  • we verwachten rond 22.00 uur af te kunnen ronden

Deze avond gaat met name over de gekozen aanpak voor de grondsanering, de landmark en de verdere planning. Een uitgebreidere agenda leest u op de website van de gemeente www.westbetuwe.nl/nieuwsexterne-link-icoon of op www.zuidbaan.nlexterne-link-icoon. U bent van harte welkom om aan te sluiten.

Robbie van Caem aanspreekpunt voor omwonenden

Bij inwoners van Spijk is behoefte aan duidelijkheid bij wie en waar ze terecht kunnen met hun vragen. 

Herhaald blootstellingsonderzoek

Omwonenden van het terrein maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van de staalslakken. Het stof van blootliggende staalslakken kan bijvoorbeeld verwaaien en zich verspreiden in de omgeving. Om de risico’s te onderzoeken heeft de gemeente een blootstellingsonderzoek laten doen. 

In een eerder onderzoek in 2022 naar Chroom-6 zijn geen risico’s voor medewerkers op het terrein naar voren gekomen. Om te kunnen uitsluiten dat er risico’s zijn voor de omgeving is gewacht op een langere periode met droog weer om in de omgeving te kunnen meten. Na vragen op de bewonersavond van 8 juni 2023 is het blootstellingsonderzoek uitgebreid met stof van calcium en van de zware metalen vanadium, mangaan en chroom (totaal).

De metingen zijn in 2023 gedaan en het resultaat is dat er geen overschrijding is van gezondheidsrisiconormen. De GGD adviseert naar aanleiding van het onderzoek om de verspreiding van stof zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) houdt toezicht. 

Omwonenden kunnen stofvorming en gezondheidseffecten melden bij de ODR op www.milieuklachtgelderland.nlexterne-link-icoon. Specifieke gezondheidsvragen kunnen rechtstreeks aan gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl worden gesteld. Vragensteller krijgt rechtstreeks (persoonlijk) antwoord. GGD vraagt of onderwerp/antwoorden gedeeld mogen worden met gemeente.

Het rapport van het blootstellingsonderzoek en het advies van de GGD is gedeeld en besproken met direct omwonenden. Afgesproken is dat de gemeente nieuwe luchtmetingen laat uitvoeren in een droge periode in het voorjaar of de zomer van 2024.

Werkzaamheden grondonderzoek door BAM

Vanaf medio februari startte BAM met grondonderzoek op de locatie van de Zuidbaan. Met een speciaal voertuig, een vrachtauto op rupsbanden, maakten zij 18 sonderingen in het gebied. Hiermee werd het draagvermogen van de grond gemeten. Op basis van deze gegevens kan er een geotechnisch advies en ontwerp gemaakt worden voor de bouw van de landmark. Hiermee kan met name bepaald worden wat de huidige grondslag is op de locatie en hoeveel zetting er verwacht kan worden bij het aanbrengen van de ophoging.

Werkzaamheden staalslakken centraal depot door Sterk

In opdracht van The Dutch zijn werkzaamheden uitgevoerd op projectlocatie door fa. Sterk. De staalslakken zijn ondergebracht in een centraal depot op de locatie en waar nodig is de onderliggende bodem opgeschoond. Het centraliseren van de slakken in een compact gebied draagt bij aan een goede beheersing van het materiaal op locatie.

De vrijgekomen ruimte die hierdoor is ontstaan, is aangevuld met grond die aangevoerd werd van buiten de projectlocatie. Hierdoor vonden transporten plaats van grond en zand naar de locatie toe.

Werkzaamheden waterberging en zuivering

Naast het centraliseren van de staalslakken vinden er werkzaamheden plaats ten aanzien van de waterbeheersing op de projectlocatie, waarbij het hemelwater dat in contact is geweest met de staalslakken wordt opgevangen in een tijdelijk bassin. Na zuivering wordt dit water geloosd op de Linge. 

Nieuwe aanpak biedt snelste en beste oplossing voor staalslakken Spijk

Voor de staalslakken die in de omgeving van golfbaan The Dutch in Spijk liggen is zicht op een definitieve oplossing. De eigenaar van het terrein heeft in samenwerking met BAM Infra een oplossing ontwikkeld voor het beheersen van de effecten voor milieu en de omgeving. Deze oplossing is een geconcentreerde berging van staalslakken in een zogenaamd Landmark op het terrein.

Dit plan komt in plaats van de berging van staalslakken in een grondwal parallel aan de A15 / Betuweroute. Dit eerdere plan voldoet na uitgebreide bestudering niet. Met name vanwege de bodemopbouw ter hoogte van de geplande grondwal zijn er onverantwoorde risico’s. 

Dit plan is met een principeverzoek aan het college van B&W voorgelegd. Dit is in eerste aanleg positief ontvangen. Het college ziet het ingediende principeverzoek als volwaardig alternatief en heeft The Dutch gevraagd het plan verder uit te werken en te toetsen. 

Lees verder op website Zuidbaanexterne-link-icoon