Opvanglocatie Gerdina's Hof in Geldermalsen

Wat gebeurt er met het pad naar de woonwijk Lange Akker?

Dit pad wordt nu door voetgangers gebruikt als toegangsweg tussen de woonwijk en het industrieterrein. Vooralsnog zijn er geen plannen om dit pad aan te passen.

Hoe wordt er rekening gehouden met de verkeersveiligheid rondom de locatie?

Er is bijvoorbeeld geen voetpad. De verkeersveiligheid komt niet in het gedrang. De situatie is bekeken door adviseurs verkeersveiligheid.

Waar zijn de vorige bewoners van de locatie?

Siloah gehandicaptenzorg is verhuisd naar een nieuw pand naast het station.

Wat gaat er gebeuren met het plein naast de opvanglocatie?

Dit is nog niet bekend. Hierover wordt nog nagedacht.

Waarom vangt Gemeente West Betuwe vluchtelingen op?

Het beleid van de gemeente is opvang te regelen voor vluchtelingen als het een wettelijk verplichte taak is. De opvang van ontheemden uit Oekraïne is na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne een wettelijke taak via een noodwet. Iedere regio in Nederland heeft de taak om voor een bepaald aantal opvangplekken voor deze ontheemden te zorgen. De huisvesting van statushouders is al jaren een wettelijke taak die wordt uitgevoerd door de gemeente. Statushouders zijn vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd en een status (verblijfsvergunning) hebben gekregen en in Nederland mogen verblijven. 

Wie is verantwoordelijk voor de opvang?

De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd mee te werken aan de opvang van vluchtelingen. Vanwege de noodsituatie rondom vluchtelingenopvang, heeft de gemeente besloten hiermee akkoord te gaan.

Waarom Gerdina’s Hof?

Het gebouw aan de Gerdina’s Hof komt vrij (huisnummers 15 en 17). We mogen dit pand voor minimaal vijf jaar huren.

Is er geen andere geschikte plek? 

De gemeente heeft goed gekeken naar alle beschikbare en geschikte plekken in de gemeente West Betuwe. Daaruit kwam deze plek als geschikt en beschikbaar naar voren. Er wordt ook een aantal andere plekken ontwikkeld.

Wanneer komen de nieuwe bewoners?

Eerst moet de aannemer aanpassingen doen in het gebouw. Wij verwachten dat de werkzaamheden aan Gerdina’s Hof 15 eerder kunnen starten en klaar zijn dan de verbouwing van Gerdina’s Hof 17. De bewoners komen er daarom in verschillende fasen wonen. Nog voor de zomervakantie zullen er nieuwe bewoners komen.

Hoeveel nieuwe bewoners komen er op het Gerdina’s Hof?

Het aantal mensen dat op deze plek komt wonen staat nog niet vast. Het aantal hangt af van de samenstelling van de groep. We verwachten nu 50 tot 90 personen in totaal.

Kunnen dit er meer worden?

Nee, de gemeente moet zich uiteraard aan de regels van het Bouwbesluit houden. Er zullen niet meer bewoners bijkomen dan het hierboven genoemde aantal. 

Wie zijn deze nieuwe bewoners?

De nieuwe bewoners zijn een mix tussen ontheemde Oekraïners en statushouders. Ze zullen verblijven in twee verschillende delen van het Gerdina’s Hof. 

Waarom verblijven ze in twee delen?

De twee groepen hebben een andere status. Hun situatie verschilt van elkaar. Ze hebben bijvoorbeeld andere behoeften en begeleiding nodig om in de samenleving mee te draaien. 

Wordt de locatie als AZC gebruikt?

Nee, op de locatie komen alleen ontheemde Oekraïners en statushouders. Een AZC is bedoeld voor mensen wiens asielaanvraag nog wordt behandeld en die nog geen officiële verblijfsstatus hebben.

Wie zijn ontheemden uit Oekraïne?

Op dit moment verblijven er zo’n 370 mensen uit Oekraïne in West Betuwe. Zij verblijven in kleinschalige opvanglocaties van de gemeente in acht kernen en bij particulieren. Het is hartverwarmend dat zoveel gezinnen uit West Betuwe hiervoor zorgen.

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn mensen die zijn gevlucht uit hun eigen land. Zij hebben al een vergunning gekregen om (voor 5 jaar) in Nederland te mogen blijven. Er is dus bepaald dat zij uit een onveilige situatie zijn gevlucht. In hun eigen land is oorlog, worden ze vervolgd of onmenselijk behandeld.

Waarom vangt de gemeente West Betuwe statushouders op?

Iedere gemeente krijgt elk jaar een aantal statushouders toegewezen. Dit aantal is groter geworden door de landelijke asielcrisis. Het huisvesten van statushouders is een wettelijke taak van gemeenten. De woningcorporaties wijzen een woning toe. Zo kunnen statushouders hun leven in Nederland verder opbouwen. Wij begeleiden hen om daar hun weg in te vinden.

Zijn statushouders ingeburgerd?

Als statushouders een verblijfsvergunning krijgen, moeten zij starten met de inburgering. Daar leren ze over de normen en waarden in Nederland. Ook leren ze Nederlands. De gemeente is verantwoordelijk voor de inburgering en huisvesting.

Hebben de nieuwe bewoners werk?

Als statushouders een verblijfsvergunning krijgen, mogen zij werken. 
Voor Oekraïners gelden andere regels wat betreft hun verblijfsstatus. Zij mogen wel meteen aan het werk als zij naar Nederland komen. De meeste vluchtelingen mogen werken en doen dat ook.

Hoe is de geestelijke gezondheid van de vluchtelingen?

Vluchtelingen hebben vaak een hoop meegemaakt voordat ze in Nederland komen. Daarom is er begeleiding die daarbij past. Niet iedereen heeft last van trauma’s, een aantal vluchtelingen wel. Daar wordt naar gekeken en op gehandeld.

Wat wordt er gedaan aan overlast? 

Er is 24/7 toezicht op de opvanglocatie. Mocht er overlast zijn, kan hier direct op worden gereageerd.

Hoe wordt de plek beheerd?

De gemeente vangt op meer plekken mensen op en overal gelden huisregels. Bewoners van de plek moeten zich daar aan houden. Die huisregels gelden ook op deze opvanglocatie. De beheerders handhaven de huisregels en treden op als deze worden overtreden. In de praktijk is handhavend optreden voldoende.

Komt er begeleiding en beveiliging bij Gerdina’s Hof?

Omdat er ook ontheemden uit Oekraïne komen wonen, komt er een locatieleider. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor deze bewoners en voor omwonenden. Er is als dit nodig is regelmatig begeleiding en/of beveiliging op de locatie. De mensen wonen daar zo zelfstandig mogelijk. Er zijn huisregels in het pand. Zo houden we het tijdelijk verblijf voor iedereen daar en daar omheen prettig.

Wat gebeurt er nog meer op de locatie?

Naast het bieden van opvang, helpen we de ontheemden uit Oekraïne en statushouders met andere onderwerpen. Het gaat om dingen die voor elk mens belangrijk zijn. Het gaat om meer dan wonen. Denk aan hulp bij het krijgen van werk en onderwijs en de goede zorg. Net als ondersteuning bij geldzaken. Dat pakken we samen op met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

Kan ik vrijwilliger worden?

Natuurlijk. Met hulp van vrijwilligers kunnen uw nieuwe buren sneller bekend raken met Nederland en hun nieuwe woonomgeving. En zo snel mogelijk meedoen en onderdeel worden van onze samenleving. We werken graag met vrijwilligers aan sociale activiteiten in en rond de locatie. Inwoners kunnen zo met elkaar verbinden met de nieuwe bewoners.

U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij meedoen@welzijnwestbetuwe.nl.

Hoe ziet de opvanglocatie er straks uit?

Rondom de oplevering is er een open huis op de locatie. Hiervoor nodigen we u nog uit. Dan bent u van harte welkom om te zien hoe uw nieuwe buren zijn komen wonen.

Is er een aanspreekpunt voor de locatie? 

De gemeente is 24/7 aanspreekbaar via de locatiemanager of toezichthouders op de locatie. Zodra bekend is wie dit worden, informeren we direct omwonenden over deze contactgegevens.

Tot die tijd kunt u altijd met uw vragen terecht bij vluchtelingen@westbetuwe.nl

Heeft de gemeente een vergunning voor de opvanglocatie?

Voor deze locatie is een vergunning nodig. De aanvraag hiervoor is in behandeling.

Waarom zijn omwonenden niet eerder geïnformeerd?

Het pand was nog niet lang in beeld bij de gemeente als opvanglocatie. De beslissingen hierover zijn kort voor het verzenden van de brief voor de inloopmiddag genomen (begin februari en begin maart). 
We staan open voor alle suggesties van buurtbewoners om te kijken hoe we samen de komst van de nieuwe bewoners veilig en prettig kunnen laten verlopen. Daarvoor is de informatiebijeenkomst bedoeld.

Hoe kan het dat de aannemer al bezig is?

De gemeente heeft speciale afspraken met een aantal bouwondernemers voor dit soort werk aan spoedeisende opvang. Er worden meerdere locaties ingericht en aangepast. Er is sprake van spoedeisende opvang, vanwege de grote hoeveelheid vluchtelingen die opvang nodig hebben. 

Hoe worden omwonenden betrokken bij het proces?

We zorgen voor een prettig verblijf waar mensen zich thuis voelen. Daarom gaan we hier samen met u over in gesprek. Op 31 maart was er een inloopbijeenkomst. Op 12 april kunnen omwonenden over diverse thema’s meepraten. Over hoe we samen zorgen voor een veilig en prettig verblijf.

Waar kunnen omwonenden over meepraten?

Omwonenden kunnen over verschillende onderwerpen meepraten. Denk bijvoorbeeld aan de integratie van de nieuwe bewoners en een prettige omgeving voor iedereen. Ook vragen we omwonenden te helpen bij bijvoorbeeld sociale activiteiten. We luisteren naar wat de zorgen, vragen en ideeën zijn. Dat doen we samen met het lokale netwerk en maatschappelijke partners. Zo zorgen we met elkaar voor een fijne en veilige wijk voor iedereen.

Hoe lang is de gemeente al bezig met de opvanglocatie?

Een deel van de locatie is bij de gemeente als optie in beeld gebracht door Kleurrijk Wonen in de tweede helft van 2022. Op een later moment is ook het tweede deel in beeld gekomen en de locatie is medio januari samen met de VRGZ (VeiligheidsRegio Gelderland Zuid) geschouwd.  
Vanaf februari konden we concreet bekijken of deze opvanglocatie haalbaar zou zijn in de exploitatie en kon besluitvorming worden voorbereid (begin februari en begin maart). In de tussenliggende tijd hebben we overleg gehad met allerlei instanties om te kijken of deze opvang haalbaar is. Nu dat haalbaar is, gaan we over tot de realisatie van de locatie.

Hoe lang blijft het een opvanglocatie? 

De huurperiode van de locatie is minimaal 5 jaar. Zolang er ergens in de wereld oorlogen woeden zullen er vluchtelingen zijn. Of dat in de huidige aantallen gebeurt, kunnen wij nu niet voorzien. 

Waarom woonruimte voor vluchtelingen terwijl woningbouw voor inwoners lang duurt?

Het gaat hier om een noodsituatie. Er ligt een grote druk op alle Nederlandse gemeenten om snel te zorgen voor opvanglocaties. De gemeente kiest bewust voor bestaande locaties. Dit doen we ook bij de opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne.  Ondertussen werkt de gemeente ook hard aan woningbouw en huisvesting voor woningzoekenden uit de gemeente. Meer informatie kunt u vinden op onze website: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/in0202-woondeal-rivierenland.pdf

 Wie is de eigenaar van de locatie?

Kleurrijk Wonen is eigenaar van deze Locatie.

Klopt het gebruik als opvanglocatie wel volgens het bestemmingsplan?

Voor de opvang in Gerdina’s Hof zal er een tijdelijke wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn. In het kader van de opvang voor vluchtelingen zijn er tijdelijke ontheffingen mogelijk. Wij zullen de noodzakelijke procedures volgen die nodig zijn. 

Wat is het verschil tussen noodopvang en crisisnoodopvang?

Wanneer niet genoeg plek is in de asielzoekerscentra (azc’s) vangt het COA of een gemeente asielzoekers tijdelijk op in de crisisnoodopvang. Crisisnoodopvang is een sobere voorziening voor een korte periode. Voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne in West Betuwe is de gemeente zelf verantwoordelijk. Deze noodopvanglocaties zijn geschikt om langer te verblijven. De bewoners hebben er meer ruimte en privacy.

Wat is het verschil tussen een vluchteling, een asielzoeker en een statushouder?

  • Vluchteling: Iemand die zijn of haar land ontvlucht is en bang is voor vervolging of oorlog. Of iemand die vlucht voor een natuurramp.
  • Asielzoeker: Een vluchteling die zijn land heeft verlaten en in Nederland een asielaanvraag indient.
  • Oekraïense ontheemden: Vluchtelingen uit Oekraïne noemen we ontheemden. Zij vallen tijdelijk onder een speciale regeling. Zij hoeven geen asiel aan te vragen en mogen zonder asielprocedure langere tijd in Nederland blijven.
  • Statushouder of vergunninghouder: Een statushouder is een asielzoeker die een status (verblijfsvergunning) heeft gekregen. Woont iemand vijf jaar met een verblijfsvergunning in Nederland en is diegene goed geïntegreerd en ingeburgerd? Dan spreekt diegene Nederlands en kent de Nederlandse samenleving goed. Diegene kan dan de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Wat is het COA?

Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt deze opvang. Zij begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. De belangrijkste taken van het COA zijn:

  • Onderdak bieden aan asielzoekers.
  • Hen begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten.
  • Opvanglocaties verwerven en beheren.
  • De veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven.
  • Asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Als u nog andere vragen heeft of graag wil weten wat u kunt doen om te helpen, kijk dan op onze website.  Op de website vindt u antwoord op veel vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het projectteam opvang vluchtelingen. 

e-mail vluchtelingen@westbetuwe.nl of telefoon 0345 - 72 88 00