Opvanglocatie Gerdina's Hof in Geldermalsen

Aan Gerdina’s Hof 15 en 17 in Geldermalsen worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen en statushouders gehuisvest. Hieronder leest u vragen en antwoorden over deze locatie.

Waarom vangt Gemeente West Betuwe vluchtelingen op?

Het beleid van de gemeente is opvang te regelen voor vluchtelingen als het een wettelijk verplichte taak is. De opvang van ontheemden uit Oekraïne is na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne een wettelijke taak via een noodwet. Iedere regio in Nederland heeft de taak om voor een bepaald aantal opvangplekken voor deze ontheemden te zorgen. De huisvesting van statushouders is al jaren een wettelijke taak die wordt uitgevoerd door de gemeente. Statushouders zijn vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd en een status (verblijfsvergunning) hebben gekregen en in Nederland mogen verblijven. 

Hoe lang blijft het een opvanglocatie? 

De huurperiode van de locatie is minimaal 5 jaar. Zolang er ergens in de wereld oorlogen woeden zullen er vluchtelingen zijn. Of dat in de huidige aantallen gebeurt, kunnen wij nu niet voorzien. 

Wie is verantwoordelijk voor de opvang?

De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd mee te werken aan de opvang van vluchtelingen. Vanwege de noodsituatie rondom vluchtelingenopvang, heeft de gemeente besloten hiermee akkoord te gaan.

Waarom Gerdina’s Hof?

Het gebouw aan de Gerdina’s Hof kwam vrij (huisnummers 15 en 17). We mogen dit pand voor minimaal vijf jaar huren.

Is er geen andere geschikte plek? 

De gemeente heeft goed gekeken naar alle beschikbare en geschikte plekken in de gemeente West Betuwe. Daaruit kwam deze plek als geschikt en beschikbaar naar voren. Er wordt ook een aantal andere plekken ontwikkeld.

Waar zijn de vorige bewoners van de locatie?

Siloah gehandicaptenzorg is verhuisd naar een nieuw pand naast het station.

Waarom liep de opvang van nieuwkomers vertraging op?

We lieten destijds weten dat het gebouw eind april klaar zou zijn voor de opvang van uw nieuwe buren. De planning liep vertraging op door de levering van bouwmaterialen en het proces van vergunningverlening.

Hoeveel bewoners wonen er op het Gerdina’s Hof?

Er wonen ongeveer 60 personen in totaal. 

Kunnen dit er meer worden?

Nee, de gemeente moet zich uiteraard aan de regels van het Bouwbesluit houden. Er zullen niet meer bewoners bijkomen dan het eerder genoemde aantal van 90 personen. 

Wie zijn deze nieuwe bewoners?

De nieuwe bewoners zijn een mix tussen ontheemde Oekraïners en statushouders. Ze zullen verblijven in twee verschillende delen van het Gerdina’s Hof. 

Waarom verblijven ze in twee delen?

De twee groepen hebben een andere status. Hun situatie verschilt van elkaar. Ze hebben bijvoorbeeld andere behoeften en begeleiding nodig om in de samenleving mee te draaien. 

Hoe wordt de plek beheerd?

De gemeente vangt op meer plekken mensen op en overal gelden huisregels. Bewoners van de plek moeten zich daar aan houden. Die huisregels gelden ook op deze opvanglocatie. Er is als dit nodig is regelmatig begeleiding en/of beveiliging op de locatie. De mensen wonen daar zo zelfstandig mogelijk. De locatieleiders handhaven de huisregels en treden op als deze worden overtreden. In de praktijk is handhavend optreden voldoende.

Is er een aanspreekpunt voor de locatie? 

De locatieleider van deze opvanglocatie is Edwin (06 - 29 64 39 96). Hij helpt de nieuwe bewoners met hun vragen en ook zorgt hij dat ze het pand netjes en verzorgd gebruiken. Edwin is ook aanspreekpunt voor omwonenden. Bij zijn afwezigheid is zijn vervanger onze locatieleider Anjo (06 - 29 64 39 73). 

U kunt altijd met uw vragen terecht bij vluchtelingen@westbetuwe.nl

Wat gebeurt er nog meer op de locatie?

Naast het bieden van opvang, helpen we de ontheemden uit Oekraïne en statushouders met andere onderwerpen. Het gaat om dingen die voor elk mens belangrijk zijn. Het gaat om meer dan wonen. Denk aan hulp bij het krijgen van werk en onderwijs en de goede zorg. Net als ondersteuning bij geldzaken. Dat pakken we samen op met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

Kan ik vrijwilliger worden?

Natuurlijk. Met hulp van vrijwilligers kunnen uw nieuwe buren sneller bekend raken met Nederland en hun nieuwe woonomgeving. En zo snel mogelijk meedoen en onderdeel worden van onze samenleving. We werken graag met vrijwilligers aan sociale activiteiten in en rond de locatie. Inwoners kunnen zo met elkaar verbinden met de nieuwe bewoners.

U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij meedoen@welzijnwestbetuwe.nl.

Wordt de locatie als AZC gebruikt?

Nee, op de locatie komen alleen ontheemde Oekraïners en statushouders. Een AZC is bedoeld voor mensen wiens asielaanvraag nog wordt behandeld en die nog geen officiële verblijfsstatus hebben.

Waarom vangt de gemeente West Betuwe statushouders op?

Iedere gemeente krijgt elk jaar een aantal statushouders toegewezen. Dit aantal is groter geworden door de landelijke asielcrisis. Het huisvesten van statushouders is een wettelijke taak van gemeenten. De woningcorporaties wijzen een woning toe. Zo kunnen statushouders hun leven in Nederland verder opbouwen. Wij begeleiden hen om daar hun weg in te vinden.

Zijn statushouders ingeburgerd?

Als statushouders een verblijfsvergunning krijgen, moeten zij starten met de inburgering. Daar leren ze over de normen en waarden in Nederland. Ook leren ze Nederlands. De gemeente is verantwoordelijk voor de inburgering en huisvesting.

Hebben de nieuwe bewoners werk?

De meeste vluchtelingen mogen werken en doen dat ook.

Hoe is de geestelijke gezondheid van de vluchtelingen?

Vluchtelingen hebben vaak een hoop meegemaakt voordat ze in Nederland komen. Daarom is er begeleiding die daarbij past. Niet iedereen heeft last van trauma’s. Een aantal vluchtelingen wel. Daar wordt naar gekeken en op gehandeld.

Hoe ziet de opvanglocatie er uit?

Op 30 oktober was er een inloopmoment op Gerdina’s Hof 15. Omwonenden waren uitgenodigd om te zien hoe het wonen op de locatie eruit ziet. 

Heeft de gemeente een vergunning voor de opvanglocatie?

Voor deze locatie is een vergunning nodig. De aanvraag hiervoor is in behandeling.

Waarom zijn omwonenden niet eerder geïnformeerd?

Het pand was nog niet lang in beeld bij de gemeente als opvanglocatie. De beslissingen hierover zijn kort voor het verzenden van de brief voor het inloopmoment genomen (begin februari en begin maart). 

Hoe worden omwonenden betrokken bij het proces?

We zorgen voor een prettig verblijf waar mensen zich thuis voelen. Daarom gaan we hierover samen met inwoners in gesprek. Op 31 maart was er een inloopbijeenkomst. Op 12 april hebben we omwonenden te woord gestaan over diverse thema’s. Daarnaast was er op 30 oktober de mogelijkheid om een kijkje te nemen op de opvanglocatie. Ook kunnen omwonenden helpen als vrijwilliger. Aanmelden als vrijwilliger kan via meedoen@welzijnwestbetuwe.nl.

Waar kunnen omwonenden over meepraten?

Omwonenden kunnen over verschillende onderwerpen meepraten. Denk bijvoorbeeld aan de integratie van de nieuwe bewoners en een prettige omgeving voor iedereen. Ook vragen we omwonenden te helpen bij bijvoorbeeld sociale activiteiten. We luisteren naar wat de zorgen, vragen en ideeën zijn. Dat doen we samen met het lokale netwerk en maatschappelijke partners. Zo zorgen we met elkaar voor een fijne en veilige wijk voor iedereen.

Hoe lang was de gemeente bezig met de opvanglocatie?

Een deel van de locatie is bij de gemeente als optie in beeld gebracht door Kleurrijk Wonen in de tweede helft van 2022. Op een later moment is ook het tweede deel in beeld gekomen en de locatie is medio januari samen met de VRGZ (VeiligheidsRegio Gelderland Zuid) geschouwd.

Vanaf februari konden we concreet bekijken of deze opvanglocatie haalbaar zou zijn in de exploitatie en kon besluitvorming worden voorbereid (begin februari en begin maart). Daarna heeft de gemeente overleg gehad met allerlei instanties om te kijken of deze opvang haalbaar was.

Waarom woonruimte voor vluchtelingen terwijl woningbouw voor inwoners lang duurt?

Het gaat hier om een noodsituatie. Er ligt een grote druk op alle Nederlandse gemeenten om snel te zorgen voor opvanglocaties. De gemeente kiest bewust voor bestaande locaties. Dit doen we ook bij de opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ondertussen werkt de gemeente ook hard aan woningbouw en huisvesting voor woningzoekenden uit de gemeente. Meer informatie kunt u vinden in onderstaande informatienota.

Informatienota Woondeal Rivierenland

Wie is de eigenaar van de locatie?

Kleurrijk Wonen is eigenaar van deze Locatie.

Klopt het gebruik als opvanglocatie wel volgens het bestemmingsplan?

Voor de opvang in Gerdina’s Hof is een tijdelijke wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het kader van de opvang voor vluchtelingen zijn er tijdelijke ontheffingen mogelijk. We volgen de noodzakelijke procedures. 

Hoe wordt er rekening gehouden met de verkeersveiligheid rondom de locatie?

De verkeersveiligheid komt niet in het gedrang. De situatie is bekeken door adviseurs verkeersveiligheid. In gesprekken met omwonenden, bleek er behoefte te zijn aan een breder voetpad. De gemeente is blij dat omwonenden hierover hebben meegedacht.

Wat gaat er gebeuren met het plein naast de opvanglocatie?

Dit is nog niet bekend. Hierover wordt nog nagedacht.

Wat gebeurt er met het pad naar de woonwijk Lange Akker?

Dit pad wordt nu door voetgangers gebruikt als toegangsweg tussen de woonwijk en het industrieterrein. Vooralsnog zijn er geen plannen om dit pad aan te passen.

Wat is het verschil tussen noodopvang en crisisnoodopvang?

Wanneer niet genoeg plek is in de asielzoekerscentra (azc’s) vangt het COA of een gemeente asielzoekers tijdelijk op in de crisisnoodopvang. Crisisnoodopvang is een sobere voorziening voor een korte periode. Voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne in West Betuwe is de gemeente zelf verantwoordelijk. Deze noodopvanglocaties zijn geschikt om langer te verblijven. De bewoners hebben er meer ruimte en privacy.

Wat is het verschil tussen een vluchteling, een asielzoeker en een statushouder?

  • Vluchteling: Iemand die zijn of haar land ontvlucht is en bang is voor vervolging of oorlog. Of iemand die vlucht voor een natuurramp.
  • Asielzoeker: Een vluchteling die zijn land heeft verlaten en in Nederland een asielaanvraag indient.
  • Oekraïense ontheemden: Vluchtelingen uit Oekraïne noemen we ontheemden. Zij vallen tijdelijk onder een speciale regeling. Zij hoeven geen asiel aan te vragen en mogen zonder asielprocedure langere tijd in Nederland blijven.
  • Statushouder of vergunninghouder: Een statushouder is een asielzoeker die een status (verblijfsvergunning) heeft gekregen. Woont iemand vijf jaar met een verblijfsvergunning in Nederland en is diegene goed geïntegreerd en ingeburgerd? Dan spreekt diegene Nederlands en kent de Nederlandse samenleving goed. Diegene kan dan de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Als u nog andere vragen heeft of graag wil weten wat u kunt doen om te helpen, kijk dan op onze website.  Op de website vindt u antwoord op veel vragen.externe-link-icoon Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het projectteam opvang vluchtelingen. 

E-mail vluchtelingen@westbetuwe.nl of telefoon 0345 - 72 88 00