Vragen en antwoorden over opvang vluchtelingen

Wat, hoe en waarom?

Waarom vangt de gemeente vluchtelingen op?

Het opvangen van vluchtelingen is een wettelijke taak. Voor statushouders doen we dat al jaren. Deze opgave is wel flink toegenomen, waardoor we voor statushouders ook tijdelijke huisvesting zoeken. We zorgen ook voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Iedere regio in Nederland heeft de taak om voor een bepaald aantal opvangplekken voor deze ontheemden te zorgen.

Wie zijn ontheemden uit Oekraïne?

Op dit moment verblijven er zo’n 370 mensen uit Oekraïne in West Betuwe. Zij verblijven in kleinschalige opvanglocaties van de gemeente en bij particulieren. Het is hartverwarmend dat zoveel gezinnen uit West Betuwe hier voor zorgen.

Wie zijn statushouders?

Een asielzoeker die een vergunning krijgt om in Nederland te blijven, noemen we een statushouder. Iedere gemeente krijgt jaarlijks een aantal statushouders toegewezen. Dit aantal is door de landelijke asielcrisis toegenomen. Het huisvesten van statushouders is een wettelijke taak van gemeenten. De woningcorporaties wijzen een woning toe. Zo kunnen statushouders hun leven in Nederland verder opbouwen. Wij helpen ze om daar hun weg in te vinden. Ook hebben zij de plicht om in te burgeren.

Wie zijn asielzoekers?

Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt deze opvang. Het COA begeleidt hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. We bereiden ons voor op de zogenoemde Spreidingswet. Op dit moment is nog steeds sprake van een landelijke crisisaanpak voor de opvang van asielzoekers.

Contact met omgeving

Hoe betrekt de gemeente de omgeving?

We zorgen voor een prettig verblijf waar mensen zich thuis voelen. Daarom betrekken we de omwonenden. Dit doen we door ze als eerste te informeren. Ook gaan we in gesprek en houden we een inloopbijeenkomst.

Waar kan de omgeving over meepraten?

Omwonenden kunnen over diverse thema’s meepraten. Denk aan onderwerpen als de integratie van de bewoners en een veilige omgeving. Ook vragen we omwonenden te helpen bij bijvoorbeeld sociale activiteiten. We luisteren naar wat de zorgen, vragen en ideeën zijn. Dat doen we samen met het lokale netwerk en maatschappelijke partners. Zo zorgen we met elkaar voor een fijne en veilige leefomgeving voor iedereen.

Woningbouw

Waarom woonruimte voor vluchtelingen terwijl woningbouw voor inwoners lang duurt?

Het gaat hier om een noodsituatie. Er ligt een grote druk op alle Nederlandse gemeenten om snel te zorgen voor opvanglocaties. De gemeente kiest bewust voor tijdelijke locaties. Dit doen we ook bij de opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zo kan het bouwen van nieuwe woningen doorgaan voor mensen die een woning zoeken in onze gemeente.

Asielopvang in Nederland

Wat is het COA?

Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt deze opvang. Zij begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. De belangrijkste taken van het COA zijn:

 • Onderdak bieden aan asielzoekers.
 • Hen begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten.
 • Opvanglocaties verwerven en beheren.
 • De veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven.
 • Asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen.

Meer informatie op www.coa.nlexterne-link-icoon.

Wat is het verschil tussen noodopvang en crisisnoodopvang?

Wanneer niet genoeg plek is in de asielzoekerscentra (azc’s) vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in de crisisnoodopvang. Dit is opvang voor kortere termijn (crisis) waar het COA verantwoordelijk voor is. Crisisnoodopvang is een sobere voorziening voor een korte periode. Voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne in West Betuwe is de gemeente zelf verantwoordelijk. Deze noodopvanglocaties zijn geschikt om langer te verblijven. De bewoners hebben er meer ruimte en privacy.

Wat is het verschil tussen een vluchteling, een asielzoeker en een statushouder?

 • Vluchteling
  Iemand die zijn of haar land ontvlucht is en bang is voor vervolging of oorlog. Of iemand die vlucht voor een natuurramp.
 • Asielzoeker
  Een vluchteling die zijn land heeft verlaten en in Nederland een asielaanvraag indient.
 • Oekraïense ontheemden
  Vluchtelingen uit Oekraïne noemen we ontheemden. Zij vallen tijdelijk onder een speciale regeling. Zij hoeven geen asiel aan te vragen en mogen zonder asielprocedure langere tijd in Nederland blijven.
 • Statushouder of vergunninghouder
  Een statushouder is een asielzoeker die een status (verblijfsvergunning) heeft gekregen. Woont iemand vijf jaar met een asielvergunning in Nederland en is goed geïntegreerd en ingeburgerd. Dit betekent dat diegene Nederlands spreekt en kent de Nederlandse samenleving goed kent. Diegene kan dan de Nederlandse nationaliteit aanvragen.