Kernagenda Varik en Heesselt

Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners van Varik, Heesselt en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren. De gemeente West Betuwe, vele verenigingen en stichtingen, Levend Landschapsgroep en degenen die praten namens de dorpstafel Varik-Heesselt zetten zich samen in voor prettig wonen en leven in Varik, Heesselt en het buitengebied. De kernenagenda is een handig hulpmiddel. In deze kernenagenda staan de punten die we tot nu toe hebben besproken met elkaar.

Start, uitvoering en successen

Start

Op 6 oktober 2021 is de eerste bijeenkomst geweest met een grote groep betrokken inwoners en vrijwilligers. Hier hebben we afgesproken dat een werkgroep een kernenagenda maakt vanuit het dorpsplan, de agenda Levend Landschap en de nieuwjaarsborrel van de dorpstafel (2020). Deze werkgroep is in oktober hier al meteen mee aan de slag gegaan. In november was de tweede bijeenkomst gepland. Helaas is deze door Corona niet doorgegaan. Februari 2022 heeft de werkgroep de draad weer opgepakt en is de inwonersavond voor 22 maart voorbereid. Op deze avond hebben we de kernenagenda besproken door diverse onderwerpen in kleine groepjes te bespreken. Met deze ideeën zijn we gekomen tot deze eerste kernenagenda!!

Uitvoering

Diverse werkgroepen gaan nu hiermee aan de slag. Die kijken of het goed is uit te voeren en bepalen de volgorde.  Deze punten pakken vervolgens de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (Provincie, Waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas ook niet om een onderwerp van de kernenagenda uit te voeren. Dan kijken we samen wat wel kan.

Eerste successen

Terwijl we hard werken aan de kernenagenda, is het gelukt om verschillende ideeën van inwoners uit te voeren met geld uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. Welke ideeën dit zijn, ziet u op westbetuwe.nl/leefbaarheidsbudget. Daarnaast is een stroompunt voor de markt op het Meester van Daalenplein gerealiseerd met geld vanuit het kernenbudget.

Thema’s en aandachtspunten

De status is van april 2023.

Voorzieningen en leefbaarheid

 • Doorgaan van bestaande activiteiten (dorpskwis, corso, carnaval, spooktocht etc).
 • Onderzoeken hoe inwoners de rol van de dorpstafel zien. Helpen sterker worden van de dorpstafel.
 • Koesteren van historisch cultureel centrum Heesselt en uitbreiden activiteiten die die stichting organiseert.
  Meer cultuur, lezingen en concerten. Tierlantijntjesmarkt wisselen tussen Varik en Heesselt.
 • Verbeteren en zorgen dat de samenwerking tussen verenigingen en stichtingen blijft bestaan.
  Samenwerking rondom het werven van vrijwilligers/ bestuurders. Onderzoeken op welke manier besturen samen te voegen tot 1 stichting die bijvoorbeeld fondsen aanvraagt.
 • Onderzoeken combineren dorpshuis, school, opvang en sportgebouwen in de toekomst.
 • Verbeteren van communicatie met en betrekken van inwoners door gemeente.
  Betrekken van inwoners bij beleid. Verbeteren van communicatie.
 • Behouden van dorpshuis de Toevershof voor Varik en Heesselt.
  Zorgen dat meer inwoners de Toevershof gebruiken.
 • Regelen van inburgeringsinformatie voor nieuwe inwoners.
  Welkomstpakket voor nieuwe inwoners. Dorp leren kennen en ontmoeting nieuwe inwoners.
 • Aanmoedigen van integratie en inclusie van diverse groepen mensen
  Zoals Bloemfontein, Thomashuis, asielzoekers.
 • Zorgen dat er een stroompunt komt voor marktkramen.
 • Onderzoeken wat kan om samen te werken aan de energie transitie.
 • Regelen van meer activiteiten en voorzieningen voor en door jongeren.
  Veldje achter school wordt regelmatig gebruikt. Mogelijk om hier een plek voor jongeren van te maken?
 • Zorgen dat Tafeltje dek je blijft.
 • Betrekken van meer inwoners om zich in te zetten om te zorgen dat het dorp fijn blijft om in te leven.
  Bewustwording wat kan jij voor de gemeenschap doen?
 • Onderzoeken wat kan er nog meer zoals Project Beter Eten.
 • Zorgen dat er meer lokale mogelijkheden worden benut.
  Bijvoorbeeld organiseren oogstmarkt. Bij stokerij, Dikke Toren.
 • Regelen gesprek tussen ondernemers en inwoners.
  Welke rol zien ondernemers om te zorgen dat het fijner is om in het dorp te wonen? En hoe kan het dorp het aantrekkelijk maken voor ondernemers?
 • Informeren van inwoners, via website, nieuwsbrief dorpstafel, dorpsgids etc.
 • Verbeteren van aanrijtijd van de hulpdiensten.

Bouwen en wonen

 • Onderzoeken welke woningen inwoners nodig hebben

  Duidelijkheid krijgen welke soort woningen inwoners nodig hebben. Zoals seniorenwoningen met zorg, huur of koop starterswoningen voor jongeren, multifunctionele of kleinere/ flexibele woningen etc. Hierdoor kijken waar kansen en oplossingen zijn zoals Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project, splitsen van woningen, verbouwen van schuren, inbreiding, bouw naast Molenblok richting de Paasweg etc.

 • Vergroten van invloed op wat er gebouwd wordt.
  Relatie projectontwikkelaars tegenover inwoners/ raad en inwoners tegenover overheid (Molenblok en Hof van Heesselt).

 • Onderzoeken van mogelijkheden lege panden.
  Zoals Molenstraat en Keizerstraat.
 • Duidelijk krijgen hoe het Molenblok eruit komt te zien (inrichtingsplan).
  Inrichtingsplan is gedeeld met de inwoners.

Openbare ruimte en groen

 • Uitzoeken waar de beste plekken zijn voor afvalbakken.
  Afspraak maken met inwoners en gebiedsbeheerder om plekken van afvalbakken te verbeteren.
 • Onderzoeken mogelijkheden van zwart en roodbont vee in Uiterwaarden (en geen Schotse Hooglanden en Aquitaine).
  De koe van Gerry van der Velden in Heesselt was als symbool voor het Hollands zwart- en roodbont vee.
 • Houden van het bankje voor ouderen op de Bol en kijken waar nog meer bankjes kunnen komen.
  Meer bankjes in de Uiterwaarden. En in Heesselt ook een bankje plaatsen voor ouderen.
 • Een klompenpad maken.
  Dit loopt via Levend Landschap.
 • Laten zien op een eenvoudige manier waar het kasteel en gracht van het Huys te Varick vroeger lag.
  Gemeente vragen mee te denken doordat er nieuwe bouwplannen zijn en misschien mee betalen.
 • Maken van plek tussen Varik en Heesselt voor feesten en activiteiten (feestwei).
  Voetbalveld, cultuurschuur, feest op de Bol.
 • Maken van informatieborden en folders wat er te zien en te doen is.
  Zoals de historie Steenfabriek laten zien; voor inwoners en toeristen. Borden met QR-codes en folder.
 • Vergroten van biodiversiteit
  Opnieuw wilde bloemen zaaien bij de Paasweg, samen met klompenpad. Ook het dijklichaam gebruiken. Daarnaast bijvoorbeeld het plaatsen van nestkasten. Onderdeel van Levend Landschap.
 • Onderzoeken wat inwoners willen met campers op de Bol.
  Goede afspraken maken met Veerhuis.
 • Onderhouden van bestaande struinroutes.
  Uitzoeken wie het onderhoud doet.
 • Onderzoeken van mogelijkheden voor het zelf zorgen voor openbaar groen.
  Vooral het groen rondom huis of in de buurt. Onderhoud doen we in overleg met de gemeente, onderhoud bomen zorgt de gemeente voor.
 • Adviseren wat de beschermende dorpsgezichten zouden moeten zijn.
  Onderzoeken welke beschermde dorpsgezichten er nu al zijn en wat er nog mist.
 • Vastleggen van de geschiedenis van huizen en hun inwoners.
  Gebeurt nu al op Varik.nl. Kijken of er behoefte is aan een museum.
 • Vasthouden van Heesseltsche Uiterwaarden als wandelgebied.
 • Voorstellen van wensen voor inrichting dijk (bankjes, afvalbakken) voor het dijkvak (is een stuk dijk tussen twee dijkpaaltjes).
  Samen met Gastvrije Waaldijk.

Verkeersveiligheid en mobiliteit

 • Verbeteren van openbaar vervoer naar Geldermalsen.
  Betere verbinding tussen de twee buurtbussen en verkennen of ze vaker kunnen rijden.
 • Verbeteren van veiligheid wegen, zoals Gerestraat, Weiweg en Esterweg.
  Weiweg aanbrengen witte strepen. En verminderen spoorvorming. Door de Gerestraat komt nu veel vrachtverkeer.
 • Zorgen dat inwoners meer hun mening kunnen geven hoe de dijk eruit komt te zien.
  Onderzoeken of een fietspad op of verlaagd naast de dijk kan.
 • Zorgen voor een goed trottoir.
  Vooral in Gerestraat maar ook gehele dorp.
 • Vervangen van de lantaarnpalen.
  Duidelijkheid krijgen wat de planning is.
 • Zorgen dat het pontje blijft.
  Zorgen voor genoeg vrijwilligers (faciliteren cursus vaarbewijs).
 • Uitzoeken hoe veilig de kruisingen zijn.
 • Onderzoeken van mogelijkheden snelle veerdienst De Bol, Tiel en Zaltbommel.
 • Zorgen voor oplaadpunten elektrische auto’s en fietsen.
  Er komen drie oplaadpunten voor auto’s.
 • Verminderen van overlast van te hard rijdende weggebruikers op de dijk.
  Meer controles in weekend door wijkagent en/of handhaving.

Denk en doe mee!

Deze kernenagenda voor Varik en Heesselt is samen met een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. Het is een eerste stap, waarna we met elkaar de onderwerpen verder gaan uitwerken en proberen te realiseren. Samen bespreken we welke punten zijn uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke punten we aan de kernenagenda toevoegen of afvoeren.

Om iedereen te informeren wat er gedaan wordt, kun je op Varik.nl terecht. Wil je meedenken? Of wil je meehelpen met de uitvoering van één of meerdere actiepunten? Graag, alle hulp is meer dan welkom! Meld je aan bij een van de onderstaande contactpersonen. Ook voor al jouw overige vragen, opmerkingen en/of aanvullingen kun je bij hen terecht.

Werkgroepen

Bouwen en Wonen

Ron Hendriks (06 - 83 61 93 41 / ronhen5@hotmail.com)

Openbare ruimte en groen

Fred van het Hoofd (06 - 17 73 04 85 / f.hoofd@upcmail.nl)

Verkeersveiligheid en mobiliteit

Hans van Noordennen (06 - 47 00 75 28 / noordennen@live.nl)

Voorzieningen en leefbaarheid

Stan Pijls (06 - 44 25 78 70 / stan@pijls.nu)

Dorpstafel Varik-Heesselt

Secretariaat: info@dorpstafel-varikheesselt.nl

Gebiedsmakelaar Varik en Heesselt

Petra Bazuin (06 - 50 07 92 98 / petra.bazuin@westbetuwe.nl)