Kernagenda Tricht

Het platform Tricht Springlevend en de gemeente West Betuwe maken zich, samen met een groep vrijwilligers, sterk voor prettig wonen en leven in Tricht en het buitengebied.

Van wensen naar uitvoering

De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad. Op deze agenda staan activiteiten die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren. De kernagenda is geen vaststaand document, maar een levend document. Het begin van een continu proces om met elkaar de leefbaarheid van Tricht in stand te houden.

Start

In juli 2020 was een eerste startbijeenkomst voor het realiseren van een kernagenda voor Tricht, met vrijwilligers van het platform Tricht Springlevend en de gebiedsmakelaar. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat de uitgangspunten uit het dorpsplan (2014) nog steeds van toepassing waren voor het dorp.

In deze kernagenda is ook aandacht voor de thema’s en doelstellingen uit het dorpsplan van Tricht. De uitvoering van het dorpsplan is up-to-date gebracht en verder verwerkt, waarmee het dorpsplan een vervolg krijgt in deze kernagenda. In september 2020 heeft het platform Tricht Springlevend een informatieavond georganiseerd voor de deelnemers binnen het platform. Tijdens deze avond kwam ook naar voren dat wonen (woningbouw) een belangrijk thema voor Tricht is.

Dit heeft geleid tot een woningbehoefte onderzoek, waarvan de uitkomsten later aan de wethouder zijn aangeboden, tijdens de gemeenteraad. Daarna is een mooi vervolg voor de kernagenda even uitgebleven door de ontwikkelingen rondom Covid-19. Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. Diverse werkgroepen en vrijwilligers binnen Tricht Springlevend hebben niet stilgezeten rondom onder andere de thema’s wonen, duurzaamheid en groen en biodiversiteit.

Uitvoering

We onderzoeken vervolgens welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (provincie, waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas ook niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er eventueel wel mogelijk is.

Eerste successen

Ondertussen is al hard gewerkt en hebben we samen mooie dingen gerealiseerd. Zoals de
samenwerking bij het herinrichten en bestraten rondom het dorpshuis. En rond het thema landelijke inpassing rond spoor en randweg (loopt nog). Ook zijn sinds 2019 verschillende mooie en verbindende initiatieven van inwoners verwezenlijkt met een bijdrage uit het  leefbaarheidsbudget van de gemeente. Een mooi voorbeeld is de wandelroute Tricht BinnensteBuiten. Welke initiatieven dit verder zijn ziet u op de pagina Initiatieven Tricht.

Thema’s en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Tricht staan. De status is van januari 2022.

Algemeen

 • Traject verbreding onderdoorgangen spoor en Hooglandscheweg.
  Afronding van het project is in zicht. 2022.
 • Samenwerking Trichtse verenigingen blijven stimuleren.
  Oprichting Tricht Springlevend! Bijvoorbeeld een overkoepelende website met dorpsagenda en links naar de verenigingen, gebruik maken van elkaars materiaal en faciliteiten en kennisdeling. Blijvend proces.
 • Versterken en stroomlijnen belangenbehartiging van Tricht bij de gemeente en instanties.
  Verdere ontwikkeling van het platform Tricht Springlevend!! Het platform kan een coördinator gebruiken. Blijvend proces.
 • Het organiseren van thema-avonden en informatiebijeenkomsten.
  Het ophalen en geven van informatie over diverse thema's zoals onder andere wonen en duurzaamheid, de kernagenda, ouderen en mantelzorg, streekeigen beplanting en biodiversiteit. Blijvend proces.
 • Uitgeven dorpsgids. Wat is er allemaal in Tricht?
  Informatie over alle verenigingen, horeca, boerderijwinkels, bedrijven en expertise van bewoners (als professionals of vrijwilligers). Nog niet gestart.

Verkeer en vervoer

 • Vlakker maken en/of verbreden stoepen, veilige loop- en fietsroutes naar voorzieningen.
  In samenwerking met het Platform Toegankelijk West Betuwe is dit opgepakt. Ook geleidelijnen, voor slechtzienden, bij de Lingedijk en Hooglandscheweg zijn gerealiseerd. Blijvend proces.
 • Beter handhaven van maximumsnelheid in het dorp.
  Met elkaar zorgen voor een verkeersveilig dorp, voor iedere weggebruiker. Blijvend proces.
 • Hooglandscheweg is uitgevoerd.
  Er zijn zorgen over de overzichtelijkheid van de kruispunten en de minimale openbare verlichting. Evalueren.
 • Realiseren autoluwe dorpskern.
  Na de spoorverbreding vinden verkeersmetingen plaats. Welke impact heeft de Hooglandscheweg op de dorpskern. Onderzoeken.
 • Verwijderen of vloeiender maken van verkeersdrempels.
  In kaart brengen en wat doet dit met de snelheid? Schouwen.
 • Snoeien van overhangend groen, dat het zicht beperkt bij kruisingen.
  In kaart brengen van de knelpunten. Schouwen.
 • Aanleggen passeerstroken en verstevigen bermen met grasbetonkeien in het buitengebied.
  Elkaar kunnen passeren zonder de bermen stuk te rijden. Schouwen.
 • Herstel wegen naar aanleiding van werkzaamheden bij het spoor en de randweg.
  Als de grote werkzaamheden zijn afgerond voor Tricht, nagaan van de situatie. Schouwen.
 • Herinrichting Langstraat.
  Na aanleg van de Hooglandscheweg, wordt de Langstraat heringericht. Hiervoor is een klankbordgroep opgesteld met belanghebbenden. Uitvoering 2022/2023.

Recreatie en ontspanning

 • Aanleggen van een klompenpad door de uiterwaarden, boomgaarden en weilanden.
  Het Leidsche Hoevenpad. Daarnaast is er een watertappunt bij het dorpshuis en zijn diverse locaties aangesloten bij de app Hoge Nood. Gerealiseerd.
 • Samenstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. 
  Er bestaat een gemeentelijke kaart. Historisch Genootschap Tricht neemt deel aan platform van historische verenigingen in West Betuwe. Is grondgebied Tricht uit de gemeentelijke kaart te halen? Loopt.
 • Wandelroutes verbinden aan een thema.
  Koppelen aan een kunstroute, bezinningswandeling of historische wandelroute. Onderzoeken.
 • Aanleg dorpsbos met educatief pad, klim- en huttenbouwmogelijkheden voor kinderen, renweide voor honden en aanplant hazelaars, notenbomen en vlierbessenstruiken.
  Combineren met aanleg buurtpark aan de Twee Morgen. Er is al een klankbordgroep in het leven geroepen, naar aanleiding van eerdere enquête. Uitvoering 2022.
 • Realiseren van een toegang bij de oever van de Linge om recreatie aan en op het water mogelijk te maken.
  Ontwikkeling aan de Lingedijk, naar aanleiding van het spoorproject. Voorjaar 2022.

Woningen

 • Onderzoeken of de beleving over het tekort aan woningaanbod overeenkomt met de realiteit.
  Tricht Springlevend heeft woningbehoefte onderzoek gedaan en enquete uitgevoerd. Deze is in december 2020 aangeboden aan de raad. Gerealiseerd.
 • Beperkt toevoegen van woningbouw (10 tot 15 woningen om de zoveel jaar).
  De werkgroep Wonen houdt zich nu bezig met plannen voor mogelijke nieuwbouw eventueel in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Wat is mogelijk binnen de woonvisie van de gemeente? Onderzoeken.

Openbare ruimte en groen

 • Oprichten energiecoöperatie in Tricht of samenwerking aangaan met werkgroep 11 duurzaam.
  Coöperatie Tricht Duurzaam is opgericht. Er zijn zonnepanelen op het dak van Dorpshuis gerealiseerd. Bij welke kleinschalige duurzame projecten kan nog energiebesparing of duurzame opwek gerealiseerd worden? Blijvend proces.
 • Aanleg bijenlint.
  De werkgroep Groen is actief op dit gebied. Blijvend proces.
 • Realiseren van een moestuin of dorpstuin.
  Er is inmiddels een Werkgroep groen, maar die is meer gericht op biodiversiteit. Zijn er enthousiaste inwoners met organisatietalent en groene vingers? Nog niet gestart.

Voorzieningen (sociaal en fysiek)

 • Inventariseren welke ouderen buiten het recht op een bed in een verzorgingstehuis vallen. 
  Welke zorg moet geboden worden en wie neemt de zorg op zich (mantelzorgers)?
 • Realiseren van een supermarkt of verkooppunten van levensmiddelen van Trichtse ondernemers.
  Diverse verkooppunten in Tricht hebben hun assortiment uitgebreid. Zijn hier enthousiaste ondernemers of vrijwilligers om dit verder te onderzoeken?
 • Onderzoeken of er behoefte bestaat aan een ondernemersvereniging in Tricht.
  Er is een bijeenkomst en informeel overleg geweest. Ligt stil sinds corona. Eventueel in combinatie met ondernemers Buurmalsen?
 • Meer samenwerking met zorg en welzijn.
  Er is gestart met dagbesteding in het dorpshuis, vanaf 1 november 2021. Blijvend proces.
 • Onderzoeken welke activiteiten voor ouderen en kinderen toegevoegd kunnen worden aan het aanbod van het dorpshuis.
  Er is al een mooi variabel programma. Nieuwe ideeën zijn welkom om uit te werken met het dorphuis en de vrijwilligers. Blijvend proces.
 • Uitgiftepunt bibliotheek in het dorpshuis.
  Er is geen officieel uitgiftepunt van de bilbliotheek. In het dorpshuis kunnen inwoners boeken ruilen en lenen. Blijvend proces.
 • Behouden van een levendig dorpshuis met vrijwilligers.
  Blijvend investeren met elkaar om het dorpshuis, als huis van het dorp te houden met een mooi aanbod voor jong en oud. Blijvend proces.
 • Realiseren van een pinautomaat en een postagentschap.
  Wenselijk, maar blijkt uit eerdere overleggen niet realiseerbaar. Geen voortgang.
 • Opnemen activiteitenagenda in de dorpskrant.
  Daar waar mogelijk of aangeleverd, wordt dit opgenomen in de dorpskrant. Gerealiseerd.
 • Goedkoper tarief voor standplaatsen en meer standplaatsen tegelijkertijd op dezelfde plek.
  Standplaatsen beleid in West Betuwe is vastgesteld? Welke mogelijkheden worden gezien? Nog niet gestart.
 • Aandacht voor het aanbod voor oudere jeugd (12+) in Tricht. 
  Met elkaar nagaan waar de de behoefte van de oudere jeugd ligt. Onderzoeken.
 • Realiseren van veilige speelplekken en een ontmoetingsplek voor oudere kinderen, zoals een skatebaan en pannakooi.
  Er is een pannakooi bij de VV Tricht. Er zijn incidenteel activiteiten voor de oudere jeugd georganiseerd. Wellicht zijn er ook mogelijkheden in combinatie met het realiseren van het buurtpark. Onderzoeken.
 • Realiseren van een fitnessparcours of bewegingstoestellen voor volwassenen.
  Zijn er mogelijkheden in combinatie met de ontwikkeling van het buurtpark. Onderzoeken.

Denk en doe mee!

De concept kernagenda van Tricht is samen met een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. Het is een eerste stap, waarbij de opmerkingen en aanvullingen van inwoners nog verwerkt worden.

Wilt u meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere aandachtspunten?

Graag! Uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij een van de onderstaande adressen. Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u bij hen terecht.

Contact

Platform Tricht Springlevend, dorpsplantricht@gmail.com
Barry Ganzeman, gebiedsmakelaar Tricht, barry.ganzeman@westbetuwe.nl