Kernagenda Rumpt

Op deze agenda staan activiteiten die de inwoners van Rumpt en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

Samen met een groep vrijwilligers uit Rumpt maakt de gemeente West Betuwe zich sterk voor prettig wonen en leven, in Rumpt en het buitengebied. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad.

Start

In februari 2021 was er een startbijeenkomst met de gebiedsmakelaar en een diverse groep vrijwilligers van verenigingen uit Rumpt. Tijdens deze bijeenkomst werd uitleg gegeven over de kernagenda. In een kleine groep is hier verder aan gewerkt. De eerste kernagenda wordt samen met deze groep betrokken inwoners uit Rumpt gemaakt. De wensen van de inwoners die in het dorpsplan Rumpt en het Bidbook (2018) staan zijn hierin meegenomen.

Uitvoering

We onderzoeken welke punten van de kernagenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (Provincie, Waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er eventueel wel mogelijk is.

Eerste successen

Ondertussen is al hard gewerkt en hebben we samen al mooie dingen gerealiseerd. Sinds 2019 zijn verschillende initiatieven van inwoners verwezenlijkt, onder andere met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. Welke initiatieven dit zijn ziet u op initiatieven leefbaarheidsbudget Rumpt.

Thema’s en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Rumpt staan. De status is van september 2021.

Verkeer en vervoer

 • Algemene openbare laadpaal. 
  In de Achtermonde is een openbare laadpaal geplaatst, met mogelijkheid tot uitbreiding naar twee plaatsen. Gerealiseerd 2020.
 • Bel-en buurtbus.
  De belbus vanuit Arriva en de buurtbus zijn vervoersmogelijkheden vanuit Rumpt. Deze graag in stand houden. Status: voortzetten.
 • Fietspad naar Beesd winter, strooibeleid op en onderdoorgang brug.
  De onderdoorgang is een fietsroute, ook voor leerlingen middelbare school. De gladheidsbestrijding kan hier niet optimaal plaats vinden. Op de Polderdijk aan de kant van Enspijk staat een zoutbak. Deze zoutbak behouden en uitbreiden met een extra bak aan de andere zijde. Tijdig vullen voor het winterseizoen. Gezamenlijk proberen de gladheid van de onderdoorgang te voorkomen. Status: voortzetten.
 • Molendijk en Raadsteeg.
  In het toeristische seizoen wordt overlast ervaren door recreanten (motors, snelheid etc.), Met name op de dijken. Meer handhaving op overlast, door politie, is gewenst. Status: loopt.
 • Verkeerssituatie Achterweg en Middenstraat.
  Op de Achterweg wordt te hard gereden. Tijdens haal- en brengmomenten bij de school, staat de straat vast. Hierdoor kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Status: loopt en  schouwen. 
 • Veilige oversteek Rhelico, provinciale weg.
  De provincie is eigenaar van deze N-weg. Kritisch blijven om de veiligheid voor de oversteek naar de sportverenigingen te vergroten. Richting de sportvelden is een alternatief fietspad gerealiseerd via de Zijlsteeg. Status: loopt, en gerealiseerd.
 • Fietsveiligheid van de Boutensteinseweg.
  De weg wordt drukker en hier fietsen veel scholieren. Welke mogelijkheden zijn er? Status: schouwen.
 • Wegenonderhoud en passeerstroken buitengebied.
  De condities van de wegen nagaan. Tegengaan van het kapotrijden van de bermen. Betere mogelijkheden voor het passeren maken in het buitengebied. Status: schouwen.
 • Veerweg en onderdoorgang fietspad Beesd en Rumpt.
  De onderdoorgang is niet overzichtelijk. Door het veranderende fietsgedrag en sportfietsen ontstaan soms onveilige situaties. Hoe kunnen we deze situaties voorkomen? Status: schouwen.
 • Kerkweg, provinciale weg, ontsluiting nieuwbouwwijk.
  Tijdens het realiseren van nieuwe woningen komt er een bouwroute door Rumpt. Ook volgt er een ontsluiting op de Achterweg en Achtermonde. Hierover tijdig informeren naar de inwoners. Status: Informeren.
 • Centrale dorpsauto.
  Met Rumpt voor Elkaar de behoefte en mogelijkheden nagaan. Status: onderzoeken.

Openbare ruimte en groen

 • Rumpt schoon.
  Binnen het dorp Rumpt is een zwerfvuilbrigade opgericht in samenwerking met de gemeente. Laten we met elkaar Rumpt schoon houden. Status: loopt.
 • Overbodige bebording.
  Daar waar bebording niet noodzakelijk is in kaart brengen. Waar mogelijk de borden verwijderen. Status: schouwen.
 • Uniforme uitstraling straatmeubilair bankjes en prullenbakken.
  In beeld brengen waar het straatmeubilair niet uniform is, aanpassen waar mogelijk.  Status: onderzoeken.
 • Overlast hondenpoep.
  De hondenbezitter hoeft geen belasting te betalen. De tegenprestatie is het opruimen van de hondenpoep door de hondenbezitter. Laten we met elkaar gaan voor een hondenpoepvrij Rumpt.
 • De oude dorpspomp in ere herstellen.
  In het dorp Rumpt stond een oude dorpspomp. Als het mogelijk is, deze opbouwen op de locatie waar hij stond. Status: onderzoeken.
 • Passende beplanting, groen en bomen.
  Groenonderhoud en aanplant passend bij de authentieke uitstraling van het dorp en buitengebied. Status: ondersteunen. 

Recreatie en ontspanning

 • Aanleg voorziening aan de Linge.
  Een openbaar plekje voor Rumpt om te kunnen genieten van de Linge. Status: loopt.
 • Wandelpad, klompenpad Rumpt realiseren.
  Het aanleggen van een leuke wandelroute binnen Rumpt. Een werkgroep binnen Rumpt heeft hier al een start mee gemaakt. Status: loopt.
 • Cultuurhistorische route, routebordjes.
  De mooie cultuurhistorische kenmerken van Rumpt benadrukken met informatie daarbij. Hiervoor is leefbaarheidsbudget toegekend en samenwerking gezocht met stichtinge kunst en cultuur West Betuwe. Status: loopt.

Voorzieningen (soociaal en fysiek)

 • Blijven stimuleren van het verenigingsleven.
  Met elkaar de mogelijkheden voor Rumpt nagaan van de diverse geharmoniseerde kadernota's: speelruimte, dorpshuis en subsidies. Status: loopt.
 • Rumpts feest.
  Belangrijk voor de sociale samenhang in Rumpt. Ondersteuning en meedenken in de regelgeving. Status: loopt.
 • Rumpt voor Elkaar.
  Met elkaar verder ontwikkelen na de coronatijd. Status: loopt.
 • Glasvezel aanleggen in Rumpt.
  Selecta is bezig met aanleggen van glasvezel binnen de gemeente. Aansluiten op glasvezel is aan de huishoudens. Status: loopt.
 • Basisschool behouden.
  De basisschool is belangrijk voor Rumpt en omliggende dorpen. Het bestuur van Fluvium is leidend in deze. Op korte termijn is verduurzaming van de school gepland. Uitvoeren in 2021.
 • Dorpshuis.
  Het dorpshuis heeft een spilfunctie binnen de leefbaarheid van Rumpt, met horeca vergunning. Deze spilfunctie behouden en versterken. Status: voortzetten.
 • Jaarlijkse braderie van de NH kerk.
  In stand houden met de vrijwilligers voor de sociale samenhang in Rumpt. Status: voortzetten.
 • Gezamenlijke boodschapservice.
  In samenwerking met de BOS bus van Beesd. Status: onderzoeken.
 • Gezamenlijke oudejaarsviering in Rumpt.
  Het is de wens van Rumpt om vanuit het dorpshuis gezamenlijk oudejaarsavond/ nieuwjaar te vieren. Een centraal vuurwerk(show) in Rumpt zou daarbij een mogelijkheid kunnen zijn. Status: onderzoeken.
 • Extra voorzieningen ouderen.
  Bijvoorbeeld zorgprofessioneel spreekuur mogelijk samen met dorpshuis. Status: onderzoeken.
 • Speeltuin.
  Een actieve vereniging voor de jeugd. Speeltuin met vrijwilligers ondersteuning geven. Afspraak: ondersteunen.

Wonen

 • Woningbouw.
  Er is een nieuwbouwplan voor 33 woningen aan de Kerkweg en Achterweg. Dit gaat ook om 16 woningen in de klasse sociale woningbouw. Uitvoeren in 2021 en 2022.
 • Betaalbare woningbouw starters en senioren.
  Op basis van de gemeentelijke woonvisie de mogelijkheden voor Rumpt bekijken. Met nieuwbouwplan is rekening gehouden met dit gegeven. Status: onderzoeken.
 • Doorstroming woningmarkt stimuleren.
  Wensbeeld en haalbaarheidsonderzoek uitwerken voor centraal wonen jongeren en ouderen. Status: onderzoeken.
 • Status bejaardenwoningen Achtermonde, onderhoud.
  Dit gaat om woningen in de huursector. Kleurrijk Wonen is eigenaar. Nagaan of er onderhoud of duurzaamheidsmaatregelen op de planning staan. Afspraak: informeren. 

Denk en doe mee!

De kernagenda van Rumpt is met een vertegenwoordiging van de makers van het dorpsplan en een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. Dit is het resultaat van diverse bijeenkomsten in 2021. Het is een eerste stap, waarna we de opmerkingen en aanvullingen van inwoners nog verwerken. Met elkaar gaan we deze onderwerpen verder uitwerken en proberen te realiseren.

Mist u onderwerpen? Wilt u meedenken? Of wilt u meewerken aan de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag, uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij een van onderstaande contactpersonen. Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen en of aanvullingen kunt u bij hen terecht.

Contactpersonen

Gerard van Oostrum, voorzitter dorpshuis Albertineexterne-link-icoon
Barry Ganzeman, gebiedsmakelaar Ingrid van Ooijen.externe-link-icoon