Kernagenda Hellouw

Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

De gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen en leven in Hellouw en het buitengebied. Inwoners zijn vertegenwoordigd in een werkgroep en werken samen met de dorpsbelangenvereniging. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad.

Start

In 2021 is deze eerste kernagenda samen met een groep betrokken inwoners uit het dorp gemaakt. De wensen van de inwoners die in het Bidbook (2018) staan, zijn hierin ook meegenomen. De kernagenda is aangevuld met actuele punten uit de dorpsvisie, de uitvoeringsagenda van het Levend Landschap en punten aangedragen door de werkgroep en dorpsbelangenvereniging.

Uitvoering

We onderzoeken eerst welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (provincie, waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen naar wat er wel mogelijk is.

Eerste successen

Ondertussen is al hard gewerkt en hebben we samen mooie dingen gerealiseerd. Zo zijn er afgelopen tijd veel projecten gestart vanuit Levend Landschap. Ook zijn sinds 2019 verschillende initiatieven van inwoners gerealiseerd. Dit is soms mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. Deze initiatieven staan op Initiatieven Hellouw.

Thema’s en aandachtspunten

Lees snel verder en ontdek de punten die op de kernagenda van Hellouw staan. De status is van januari 2022.

Verkeer

 • Realisatie veilige ontsluiting Hellouw op Graaf Reinaldweg.
  De gemeenteraad heeft in december 2021 besloten om de variant 2 voor  te leggen bij de provincie. Dit is de variant waarbij de rotonde wordt aangelegd bij de Korfgraaf en de Oudenhof openblijft. De gemeente wacht nu de reactie van de provincie af of zij kunnen instemmen met het voorstel. 
  Loopt. Besluit en reactie provincie en gemeente monitoren.  

Recreatie en toerisme

 • Plan Crobsche Waard.
  Het gaat om wandelpaden, een plukbos, recreatiemogelijkheden voor dorpsbewoners.  (Geluids) overlast voorkomen op de dijk, in de uiterwaarden en in de Put.   Natuurontwikkeling of versterking en visgelegenheid. 
  Loopt, er is een rondetafel Crobsche Waard wat samenloopt met het dijkversterkingstraject.

Wonen

 • Realiseren betaalbare (huur) woningen voor jongeren en ouderen.
  Er is een woningbehoeftonderzoek gedaan door een werkgroep rondom wonen in Hellouw. De uitslag is gedeeld met de gemeente. Samen met de gemeente onderzoeken we de volgende stap. 
  2021/2022: Samen met een groep geïnteresseerden onderzoeken hoe er gezamenlijk gewerkt kan worden aan een kleinschalig woningbouwproject (bijv. CPO).

Openbare ruimte en groen

 • Eén integraal plan voor wegen en aanzien Hellouw.
  Wens voor integrale en totale aanpak van het dorp, in delen uit te voeren de komende jaren. Zie punten hieronder. 
  Onderzoeken.
 • Aanpak wegen binnen de kern.
  Wegenonderhoud en aanpassingen zoals bij de school aan de Korfgraaf en de Oudenhof. Van tevoren wens voor één plan en beeld. 
  Onderzoeken en mogelijk schouw organiseren. Er staan verschillende wegen op de planning voor groot onderhoud. Onderzoeken of uitbreiding (met bijvoorbeeld dorpsplein) mogelijk is. Mede afhankelijk van keuze voor rotonde.
 • Opknappen en renoveren van groen in openbare ruimte. 
  Denk aan opknappen “versleten” plantvakken en bloembakken*. Aansluiten op bestaande planning (groen en wegen) en hierbij meekoppelkansen benutten. Vanuit één plan.  
  Inwoners denken graag mee over mogelijkheden.
  Onderzoeken. Vervanging en/of omvorming groen is zoveel mogelijk gekoppeld aan wegreconstructies. Als dat te lang duurt wordt eerder groen vervangen of omgevormd: hierover.
 • Realiseren dorpsplein aan de Korfgraaf.
  Mogelijke plek: Bij school en voetbalvereniging ASH in combinatie met ruimte voor De Biskamp. NB. Vanuit ASH en School is een onderzoek gedaan naar mogelijkheden.
  Koppelen met aanpak wegen en rotonde-dossier.
  Onderzoeken wat mogelijk is op de korte en langere termijn.
 • Beeldkwaliteit straatmeubilair op wegen met cultuurhistorische waarde verhogen.
  Dit gaat om lantaarnpalen, bankjes en prullenbakken. Bijvoorbeeld aan Korfgraaf en Waalbandijk; onderdeel plan Dijkversterking.
  Onderzoeken. Afhankelijk van straat wanneer er mogelijkheden zijn om mee te koppelen. Over invulling dijk wordt later in het jaar gecommuniceerd.

Voorzieningen (sociaal en fysiek)

 • Verbeteren zorg voor ouderen door sociale initiatieven.
  Er zijn al activiteiten: hoe maken we die aantrekkelijk en toegankelijk. Wat mist?
  Op later moment oppakken
 • Zorgen voor activiteiten en voorzieningen jeugd.
  Focus op doelgroep jongeren (14+), samen met jongeren onderzoeken waar wensen en vraag ligt. Een aantal activiteiten zoals pannenkoeken bakken en auto’s wassen door jeugd was een succes.
  Loopt, verder oppakken in eerste helft 2022, wie wil hier over meedenken?
 • Renovatie Dorpshuis De Biskamp. 
  Dorpshuis aantrekkelijker maken.
  Voltooid, de grote noodzakelijke renovatie is gereed, maar er zijn nog wat kleinere projecten.
 • Maatschappelijke activiteiten in het dorpshuis.
  Hoe kan de Biskamp een plek zijn waar verschillende doelgroepen terecht kunnen voor verschillende (maatschappelijke) activiteiten?
  Loopt.
 • Zwemmogelijkheden in Crobsche Waard.
  Mogelijke koppeling met dijkversterking.
  Vooralsnog niet mogelijk vanwege waterkwaliteit en veiligheid.
 • Speeltuinen.
  Mogelijkheden verkennen voor nieuwe speeltuinvereniging. Ook aandacht voor spelen bij Karel Doormanstraat.
  Loopt.
 • Verharding van de IJsbaan.
  Hierbij kijken naar mogelijkheden voor andere manieren van gebruik, ook door andere verenigingen.
  Onderzoeken.
 • Aanleg jeu de boules baan.
  Plek nog niet duidelijk (mogelijk bij ASH, combinatie dorpsplein), draagvlak onderzoeken.
  Op later moment onderzoeken.

Duurzaamheid

 • Verduurzamen van Hellouw –energietransitie. 
  Hoe gaan we hier in Hellouw vorm aan geven?
  Klimaatadaptatie wordt uitvraag naar gedaan om mee te denken over lokale omgeving.
 • Verduurzaming van Dorpshuis.
  Er zijn al zonnepanelen geplaatst.
  Gekeken wordt naar verdere verduurzaming.
 • Verduurzamen voetbalvereniging ASH.
  Er zijn al verschillende investeringen gedaan.
  Kijken naar verdere verduurzaming. 

Levend Landschap

 • Bevorderen biodiversiteit pluktuin.
  Aanleg en beheer van een pluk- en beleeftuin voor en door bewoners in de uiterwaarden.
  Loopt. Dit komt terug in Plan Crobsche Waard.
 • Bevorderen biodiversiteit Bloemrijk Hellouw.
  Het ‘opfleuren’ van Hellouw door planten- en bloembakken, vaste planten.
  Nog op te pakken.
 • Dorpen in het groen.
  Aanplant van streekeigen beplanting op particuliere erven en percelen in het buitengebied.
  Afgerond.
 • Herstel en versterken landschap.
  Rondom Hellouw  (kleine) landschapselementen opknappen of aanleggen.
  Nog op te pakken.
 • Natuurvriendelijke oevers Paalgraaf.
  Aanleg van weelderig, natuurlijk ingerichte oevers met bloeiende planten. Wat bijdraagt aan waterkwaliteit en verschillende (water)dieren, maar ook aangenaam zijn om naar te kijken of erlangs te wandelen en fietsen.
  Nog op te pakken.
 • Herstel molenbiotoop.
  Zorgen voor voldoende ‘windvang’ van de Voorste Molen / Hooglandse Molen en de Achterste Molen / Laaglandse Molen. Nu worden zij gehinderd door gebouwen en hoge beplanting. Graag willen we de molenbiotooop herstellen, zodat de molens weer wind kunnen vangen en zichtbaar blijven.
  Loopt. Er is een inrichtingsplan gemaakt rondom de Voorste Molen.
 • Aanleg van een Klompenpad.
  Een pad zoveel mogelijk onverharde paden en boerenland. Om zo wisselende landschappen beleefbaar te maken. Het Klompenpad kan aansluiten op het Engelenburgerpad in Herwijnen.
  Onderzoeken.

Denk en doe mee!

Deze kernagenda is samen met een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. Regelmatig bespreken we met deze inwoners welke punten zijn uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de agenda toevoegen.

Wilt u hierover meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag, uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij Dorpsbelangen Hellouw of de gebiedsmakelaar. 

Contact

Dorpsbelangenorganisatie via info@dorpsbelangenhellouw.nl

Vragen over deze kernagenda?

Neem contact op met gebiedsmakelaar Angelique Otten.

Laatst bijgewerkt: januari 2022.