Kernagenda Est

Op deze agenda van Est staan thema's, activiteiten en aandachtpunten die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

Van wensen naar uitvoering

De gemeente West Betuwe en vertegenwoordigers van de dorpstafel Est, Oranjevereniging,
IJsvereniging de Meerweide, Vrouwen van Nu, Ouderensoos, Dorpshuis Est, Nederlands Hervormde Gemeente en Rijvereniging de Bergakkerruiters maken zich, samen met een grote groep vrijwilligers, sterk voor prettig wonen en leven in Est en het buitengebied. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad. Op deze agenda staan onderwerpen die het resultaat zijn van de gesprekken tot nu toe.

Start

In 2020 is de eerste conceptagenda samen met een groep betrokken inwoners, zogenaamde
‘sleutelpersonen’ uit Est, gemaakt. De wensen van de inwoners die in het Bidbook (2018) staan zijn hierin ook meegenomen, zie www.westbetuwe.nl/bidbook.
Op 14 januari was de eerste fysieke bijeenkomst in het Dorphuis. Hierin zijn de belangrijkste thema’s van de kernagenda besproken. Een aantal vrijwilligers ging aan de slag met het communiceren over de kernagenda richting de inwoners. Het idee was om dit te combineren met een avond over verkeersveiligheid. Door de corona maatregelen was een fysieke bijeenkomst met inwoners niet mogelijk. In het najaar heeft de dorpstafel initiatief genomen om op hun website en via whatsapp een oproep te doen om ideeën en plannen te delen. Met als resultaat een lijst met aandachtspunten die zijn verwerkt in deze concept kernagenda. De concept kernagenda moet nog besproken worden met de werkgroep en teruggekoppeld worden naar de inwoners.

Uitvoering

Zodra de kernagenda is besproken met inwoners en aangevuld met zaken die vanuit de gemeente spelen, wordt gekeken welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken vervolgens de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (Provincie, Waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas ook niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er eventueel wel mogelijk is.

Eerste successen

Terwijl hard wordt gewerkt aan de kernagenda, zijn sinds 2019 in Est al verschillende initiatieven
van inwoners gerealiseerd met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. Welke initiatieven dit zijn ziet u op www.westbetuwe.nl/leefbaarheidsbudget. Verder is Est actief geweest met diverse activiteiten, zoals het organiseren van een dorps BBQ, Sinterklaasfeest en zijn ze langs alle inwoners gegaan met een kerstlekkernij en voor een praatje.

Lees snel verder en ontdek de punten die op de kernagenda van Est staan.

Thema's en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Est staan. De status is van januari 2022.

Algemeen

 • Hoe kunnen we de communicatie tussen inwoners en gemeente verbeteren?
  Band gemeente en dorp Est versterken. Contactpoersoon wisselingen. Status: onderzoeken.
 • Aanleggen glasvezel.
  Slechte communicatie vanuit aannemer. Status: loopt.
 • AED cursus en certificaat. AED up to date houden.
  Periodiek aanbieden. Onderzoeken.

Wonen

 • Goedkope koopwoningen voor starters. Van 220.000 tot 250.000 euro.
  Mogelijkheden Karnheuvelsestraat. Status: onderzoeken.
 • Meer sociale huurwoningen.
  Onderzoeken.
 • Koopwoningen Karnheuvelsestraat.
  7 kavels, zijn verkocht. Loopt.
 • Bewonersbestand in Est divers houden.
  Ruimte behouden voor mensen uit Est die hier willen (blijven) wonen. Onderzoeken.

Openbare ruimte en groen

 • Groen schoolplein.
  Link met voorzieningen. Status: loopt.
 • Biodiversiteit in en rondom Est vergroten.
  Onder andere in de bermen. Het dorp heeft een frees aangeschaft vanuit het Leefbaarheidsbudget om hiermee aan de slag te gaan en een insectenhotel geplaatst. Waar mogelijk meer groen. Status: onderzoeken.
 • Landschap en buitengebied. Zwerfafval, landschappelijke inpassing, vergroening, etc.
  Aandacht voor zwerfafval op- en afritten. ‘Groen’ inpassen kassen, Bomen en begroeing nieuwe achterom. Status: loopt.

Verkeersveiligheid

 • Aanpak hoge snelheid vrachtwagens, landbouwverkeer en sluipverkeer A15 centrum/ Dorpsstraat.
  De Dorpstafel heeft drie ideeën binnengekregen vanuit het dorp, hierover wordt een bewonersavond georganiseerd door het dorp. Hieruit komt een voorkeursscenario naar voren. Status: onderzoeken.
 • Aanpak onveilige situatie voor fietsers en voetgangers op de Esterweg.
  Status: onderzoeken.
 • Aanpak onoverzichtelijk kruispunt Dreef – Nieuwe Achterom en hoge snelheid Dreef.
  Status: onderzoeken.
 • Aanpak onveilige situatie fietsers Nieuwe Achterom.
  Graag een link met thema ‘recreatie en ontspanning’; het heeft de voorkeur om een (veilig) rondje Est voor wandelaars mogelijk te maken.
  Status: onderzoeken.
 • Aanpak onveilige routes buitengebied naar Geldermalsen en richting Ophemert / Opijnen.
  Status: onderzoeken.
 • Aanpak parkeeroverlast dorpsplein en Dorpsstraat.
  Parkeerplaatsen zijn er, maar worden niet goed benut. Mensen parkeren liever dichter bij de bestemming (wat vaak op de stoep parkeren betekent).
  Status: onderzoeken.

Recreatie en ontspanning

 • Plaatsen van meer elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen.
  Status: onderzoeken, loopt.
 • Wandelroutes; meer mogelijkheden (‘ommetje Est’).
  Levend Landschap Est, gemeente en bewoners denken hier over na. Status: onderzoeken.
 • Cultuurhistorie beschikbaar stellen.
  Bijvoorbeeld langs wandelroutes bordjes plaatsen of boekjes maken over Est. Status: onderzoeken.
 • Recreatiewaarde van de Steendert opkrikken.
  Toegankelijkheid de Steendert voor recreaties is een blijvend aandachtspunt. Er staan bankjes, maar die zijn veelal overwoekerd door bramenstruiken. Status: onderzoeken.

Voorzieningen (fysiek en sociaal)

 • Behoud basisschool en naschoolse opvang. Ontwikkeling van kinderdagopvang.
  Status: loopt.
 • Groen schoolplein als openbare speelplek (in plaats van of in combinatie met de Riegert).
  Kinderen spelen vaak op het schoolplein, dat nu nog voornamelijk uit tegels bestaat. Status: loopt.
 • Dorpshuis in stand houden als huis van het dorp. Dè ontmoetingsplek. 
  Hier hebben gemeenten en bewoners samen een rol in. Gemeente kan meer gebruik maken van het dorpshuis. Status: loopt.
 • Het in stand houden van of intensiveren van de weekmarkt in Est.
  Dorp bepaalt welke kramen meerwaarde hebben. Geen leges in plaats van leefbaarheid stimulatie. ​​​​​​Status: loopt.
 • Begraafplaats onderhoud: samenwerking gemeente en bewoners.
  Vrijwilligers doen ‘plus’-onderhoud. Status: loopt.
 • Urnenmuur op de begraafplaats.
  Dorpstafel Est heeft klein onderzoek gedaan naar wens/behoefte van een urnenmuur op de begraafplaats. Status: loopt.

Denk en doe mee!

Denk en doe mee!

De concept kernagenda van Est is samen met een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. Het is een eerste stap, waarbij de opmerkingen en aanvullingen van inwoners nog verwerkt worden.

Wilt u meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere  aandachtspunten?
Graag! Uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij een van de onderstaande contactpersonen.
Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen en/of aanvullingen kunt u bij hen terecht.

Contact

Dorpstafel Est
p.a. Esterweg 3 , 4185 NM Est

U bereikt de gebiedsmakelaar via degebiedsmakelaars@westbetuwe.nl

Meer informatie

Feiten en cijfers en meer informatie over de verenigingen en activiteiten vindt u in de
kerngegevens van Est,externe-link-icoon