Kansenkaarten

De gemeente maakt voor Haaften, Heukelum, Spijk en Tricht een kansenkaart. Op de kansenkaart brengen we in beeld waar kansen en/of ontwikkelingen zijn in en aan de rand van het dorp of stadje. Kansen en/of ontwikkelingen die bijdragen aan en/of realiseren van opgaven uit de Omgevingsvisie West Betuwe. We moeten er voor zorgen dat we nu en in toekomstige levensfasen fijn kunnen blijven leven en wonen. We wonen graag op een plek met voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een school en/of mogelijkheden om te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Daarbij moeten we ook rekening houden met ruimte voor andere manieren om energie op te wekken en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Per dorp of stadje maken we dit zichtbaar in de kansenkaart. De kansenkaart maakt duidelijk welke ontwikkelingen wel en niet mogelijk zijn in en rondom het dorp of stadje. Zo kunnen we sneller en eenduidiger initiatieven behandelen.

Samen met inwoners 

Een kansenkaart maken we niet alleen, maar samen met inwoners. 

  • In elk dorp of stadje werken we met een klankbordgroep van acht inwoners. De deelnemers van de klankbordgroep brengen hun kennis, ervaring, wensen en zorgen uit hun buurt/omgeving/organisatie in. Zij kunnen ook ideeën voorstellen. Het is belangrijk dat de deelnemers van de klankbordgroep verder kijken dan hun eigen belang. Zij hebben oog voor andere belangen in het dorp of stadje. En zij hebben geen zakelijk belang bij een huidige of toekomstige ontwikkeling voor bijvoorbeeld woningbouw. De deelnemers wonen verspreid over het dorp of stadje. De klankbordgroep is een afspiegeling van de inwoners.
  • Alle inwoners kunnen hun mening en ideeën geven in een online vragenlijst.

Omgevingsvisie West Betuwe

De kansenkaart is een uitwerking van de omgevingsvisie. In 2022 stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie West Betuwe vast. De omgevingsvisie geldt voor de hele gemeente. Het geeft een algemeen beeld van de plannen voor de toekomst van de leefomgeving. Voor dit toekomstbeeld onderscheiden we zeven strategische opgaven en ambities. De zeven opgaven zijn (in willekeurige volgorde):

1. Gezonde en leefbare leefomgeving
2. Wonen en voorzieningen
3. Mobiliteit en bereikbaarheid
4. Economie en ondernemerschap
5. Landbouw
6. Energie en klimaat
7. Natuur, cultuur en recreatie

De Omgevingsvisie is een kompas en wijst de weg, en moeten we nog verder uitwerken. Dit doen we in een gebiedsuitwerking per dorp of stadje, de kansenkaart. Met de kansenkaart krijgen we een overzicht of we voldoende mogelijkheden hebben om de opgaven uit de Omgevingsvisie te realiseren.

Wilt u de omgevingsvisie lezen? Kijk dan op het omgevingsloketexterne-link-icoon

Planning

In april 2024 heeft het college van B&W de aanpak voor Haaften, Heukelum, Spijk en Tricht vastgesteld. Voor de zomer 2024 werken we met de Klankbordgroep aan het opstellen van de online vragenlijst. Deze online vragenlijst kunt u naar verwachting eind augustus tot en met halverwege september 2024 invullen. Met de informatie die we ophalen gaan we de kansenkaart maken. Dit doen we samen met de klankbordgroep.  Naar verwachting ronden we de kansenkaart in het eerste kwartaal 2025 af. En stelt het college deze in april 2025 vast. Iedereen krijgt nog de gelegenheid om te reageren op de kansenkaart.