Zienswijze indienen

Een zienswijze dient u in als het ontwerpbesluit ter inzage ligt. In de zienswijze geeft u uw mening over het ontwerp. De zienswijze neemt de gemeente mee in zijn besluit.

U kunt een schriftelijke zienswijze indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Uitzonderingen hierop staan in de publicatie van het besluit.

Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken bij de gemeente.

Na afloop van de inzagetermijn wordt een besluit genomen. Ingediende zienswijzen en de eventuele reacties daarop van de aanvrager, worden daarbij betrokken.

Als indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte gebracht van het uiteindelijke besluit.