Bezwaar maken

Waar en hoe dient u bezwaar in? Lees hier de antwoorden op veel gestelde vragen over het in beroep gaan.

Wanneer kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken als:

 • U het niet eens bent met de beslissing die het bestuursorgaan op uw eigen aanvraag heeft genomen.
 • U het niet eens bent met een beslissing die het bestuursorgaan heeft genomen op aanvraag van iemand anders en u hierbij rechtstreeks bent betrokken.
 • U rechtstreeks nadelige gevolgen hebt van een beslissing die een bestuursorgaan uit zichzelf neemt.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen verordeningen, beleid(sregels) en andere regels.

Hoe maak ik bezwaar? Waar en wanneer?

Wat u moet weten als u bezwaar maakt:

 • U moet schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Zo'n schriftelijk stuk heet 'bezwaarschrift'. 
 • U moet er voor zorgen dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (vaak is dat de datum van verzending van het besluit) binnen is bij het bestuursorgaan.
 • Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, kan het 'niet-ontvankelijk' worden verklaard. Dat wil zeggen dat het bestuursorgaan niet meer aan een inhoudelijk oordeel over uw bezwaar toe komt. Soms kan een te laat ingediend bezwaarschrift wél ontvankelijk worden verklaard (de termijnoverschrijding is dan 'verschoonbaar').

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken en zo mogelijk, een kopie van die beslissing
 • De redenen waarom u bezwaar maakt
 • U moet het bezwaarschrift ondertekenen
 • Als het bezwaarschrift in een andere taal is geschreven moet u, als daarom wordt gevraagd, voor een goede Nederlandse vertaling zorgen
 • Eventueel nog andere gegevens die bij de wet verplicht zijn (dit kunt u bij het bestuursorgaan opvragen)
 • Als u wordt bijgestaan door een advocaat of een andere juridische vertegenwoordiger: een verzoek tot vergoeding van de kosten van de bestuurlijke voorprocedure

Wat als mijn bezwaarschrift niet volledig is ingediend binnen de gestelde termijn?

Het is mogelijk dat het u niet lukt op tijd (dus binnen zes weken) aan alle vereisten te voldoen. U hebt bijvoorbeeld nog niet alle stukken of een vertaling is niet op tijd klaar. U moet dan toch een dan maar onvolledig bezwaarschrift indienen. Anders is uw mogelijkheid om bezwaar te maken voorbij.

In het onvolledige bezwaarschrift moeten in ieder geval staan: uw naam, uw adres, de datum, de beslissing waartegen u bezwaar maakt en ondertekening.

Bij een onvolledig bezwaarschrift krijgt u altijd een bepaalde tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan kan het bestuursorgaan weigeren het bezwaarschrift in behandeling te nemen (niet-ontvankelijk verklaren). Weet u niet precies wanneer een beslissing is genomen, waarvan u nadelige gevolgen ondervindt, dan dient u zo spoedig mogelijk een bezwaarschrift in.

Tips voor het indienen van een bezwaarschrift:

 • Neem geen risico. Wacht niet tot de laatste dag met het indienen van een bezwaarschrift.
 • Het is verstandig om uw bezwaarschrift ruim van tevoren per post te versturen.
 • Ook is het zinvol om het aangetekend te versturen, zodat u kunt bewijzen dat u het op tijd hebt verstuurd.
 • Brengt u uw bezwaarschrift toch op de laatste dag naar het bestuursorgaan, doe dat dan tijdens kantooruren en vraag een bewijs van ontvangst.

Komt mijn bezwaarschrift op de juiste plaats terecht?

Onder aan de beslissing staat in de meeste gevallen vermeld waar u het bezwaarschrift heen moet sturen. Staat dit niet vermeld dan mag u er vanuit gaan dat uw bezwaarschrift op de juiste plaats terechtkomt. Als uw bezwaarschrift bij de verkeerde instantie belandt, wordt het doorgestuurd naar de instantie die het bezwaar in behandeling moet nemen. Als uw bezwaarschrift wordt doorgestuurd dan krijgt u hiervan bericht.

Hoe bereid ik mij voor op een mondelinge toelichting (het horen)?

U kunt in het algemeen tot tien dagen voor het horen gegevens of bewijsstukken bij het bestuursorgaan afgeven of er naar opsturen. De stukken die betrekking hebben op de zaak en het bezwaarschrift kunt u in het algemeen een week lang inzien. Meestal liggen de stukken ter inzage bij het bestuursorgaan. Alle betrokkenen krijgen kopieën opgestuurd (de kosten hiervan zult u meestal moeten betalen). U kunt op die manier op het horen voorbereiden.

Mag ik getuigen en/of deskundigen inschakelen?

U kunt getuigen of een deskundige (bijvoorbeeld uw huisarts of een architect) inschakelen bij het horen. De kosten voor de getuigen en deskundigen die u meebrengt, moet u in principe zelf betalen.

Mag ik iemand meenemen naar de hoorzitting?

U kunt u tijdens de hoorzitting laten bijstaan. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die u kan steunen. U kunt u ook laten vertegenwoordigen. U hoeft dan zelf niet bij het horen aanwezig te zijn. Als u een kennis of familielid inschakelt om u te vertegenwoordigen dan moet u die persoon een schriftelijke volmacht meegeven waaruit dit blijkt en die door u is ondertekend. Voor een advocaat is dit niet nodig.

Als u wordt bijgestaan door een advocaat of een andere juridische vertegenwoordiger, kunt u in het bezwaarschrift verzoeken om een vergoeding van de kosten van bezwaar.

Hoe trek ik mijn bezwaar in?

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken, dan moet dat schriftelijk. U kunt uw bezwaar alleen mondeling intrekken tijdens de zitting, waar u wordt gehoord.

Welke beslissing geldt tijdens de bezwaarprocedure?

Tijdens de bezwaarschriftenprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure de rechter vragen om een 'voorlopige voorziening'. Dit betekent dat door de rechter een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan de procedure voor 'voorlopige voorziening' zijn kosten verbonden, griffierechten. Een voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd. Meer over een voorlopige voorziening/schorsing van een beslissing en de kosten hiervan kunt u lezen onder Beroep instellen.

Bewijs van ontvangst

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ook als u het bezwaarschrift persoonlijk afgeeft.

Een uitnodiging tot horen

De bezwaarschriftencommissie zal u en andere betrokkenen vragen uw mening toe te lichten op het bezwaar. Dit wordt 'horen' genoemd. U en de personen die bij de voorbereiding van de beslissing hun mening hebben gegeven, worden hierover ingelicht.

 • U wordt gehoord in bijzijn van de andere betrokkenen.
 • Als u een goede reden hebt kunt u ook vragen om afzonderlijk te worden gehoord. De voorzitter van de bezwaarschriftencommissie beslist hierover. De andere betrokkenen worden dan naderhand wel ingelicht over wat is besproken.
 • Van het horen wordt een verslag gemaakt.
 • Als er na het horen nog nieuwe gegevens binnenkomen bij het bestuursorgaan, dan krijgt u daarvan bericht. U kunt over deze nieuwe gegevens ook weer uw mening geven.

Men is niet verplicht u te horen, als het bezwaar heel duidelijk 'niet-ontvankelijk' is, dit betekent dat:

 • u zonder rechtsgeldige reden de termijn hebt overschreden voor het maken van bezwaar (zes weken) of
 • het bestuursorgaan denkt dat het besluit u niet of niet rechtstreeks raakt of
 • u niet de wettelijk verplichte gegevens hebt gegeven en u niet (tijdig) hebt gereageerd op het verzoek van het bestuursorgaan om de gegevens alsnog te overleggen.

Men is ook niet verplicht om u te horen, als:

 • het bezwaar 'kennelijk ongegrond' is, dat wil zeggen dat er volgens het bestuursorgaan geen enkele goede reden bestaat voor het bezwaar;
 • u en eventuele andere betrokkenen hebben aangegeven dat ze niet gehoord willen worden;
 • aan het bezwaar helemaal tegemoet gekomen wordt zonder dat anderen daarvan nadeel ondervinden.

Beslissing binnen twaalf weken

Het bestuursorgaan beslist in het algemeen binnen twaalf weken na de datum waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. De beslissing kan echter met zes weken worden uitgesteld. Als het langer dan twaalf weken duurt, krijgt u daarover bericht. Hebt u na twaalf weken nog niets gehoord dan kunt u het bestuursorgaan in gebreke stellen vanwege het niet tijdig beslissen op uw bezwaarschrift.

Afwijkende termijn beslissing bij bezwaar gemeentebelastingen

Op grond van artikel 236, lid 2, van de Gemeentewet is een afwijkende termijn voor een beslissing mogelijk bij bezwaar gemeentebelastingen. Op bezwaren over gemeentebelastingen doet de heffingsambtenaar uitspraak in het kalenderjaar waarin het bezwaarschrift is ontvangen.

Een uitzondering geldt voor bezwaren die in de laatste zes weken van het kalenderjaar zijn ingediend. Daarop doet de heffingsambtenaar binnen zes weken na afloop van de bezwaartermijn uitspraak. Nog een voorbeeld: tegen een aanslag met dagtekening 31 oktober wordt op 24 november bezwaar ingediend. De bezwaartermijn eindigt op 12 december, zodat vóór 23 januari uitspraak op het bezwaar moet zijn gedaan.
In beide gevallen kan de termijn met zes weken worden verlengd. Verder uitstel kan alleen als de belanghebbende daarmee instemt.

Een voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftenprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure de rechter vragen om een 'voorlopige voorziening'. Dit betekent dat door de rechter een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan de procedure voor 'voorlopige voorziening' zijn kosten verbonden. Een voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd. Meer over een voorlopige voorziening/schorsing van een beslissing en de kosten hiervan kunt u lezen op de pagina Beroep instellen.

Bekendmaking van de beslissing op het bezwaar

U en eventuele andere betrokkenen krijgen bericht van de beslissing die op uw bezwaar is genomen. Het bestuursorgaan geeft bij de bekendmaking de reden waarom een bepaalde beslissing is genomen. Als u het niet eens bent met die beslissing of met een gedeelte daarvan, kunt u binnen zes weken daarna beroep bij de rechtbank Arnhem instellen.