Veelgestelde vragen Skaeve Huse

Vragen en antwoorden (Q & A)

Locatiekeuze

Waarom is voor deze locatie gekozen?

De zoektocht naar een locatie is gestart in de voormalige gemeente Geldermalsen, De zoektocht heeft zich gericht tot alle kernen van de voormalige gemeente.  Bij het zoeken van een geschikte locatie zijn de volgende criteria gebruikt:

Kavelomvang
Voor twee vrijstaande woonunits, een bijbehorende buitenruimte en een goede afscherming naar de omgeving is een minimale oppervlakte van 350m2 nodig. Kleinere kavels komen niet aanmerking.  De kavels zijn in eigendom bij de gemeente.

Beschermde natuur
Locaties die in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming ‘Natuur’ hebben, zijn op voorhand uitgesloten. Bebouwing is op deze percelen niet wenselijk en zal bij een eventuele planologische procedure op verzet van de Provincie stuiten.

Spuitzone
In verband met de kans op gezondheidsschade dient bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden te worden met spuitzones nabij boomgaarden. Locaties binnen een afstand van 50 meter van boomgaarden vallen af; hier kunnen geen nieuwe woonfuncties worden toegelaten.

Externe veiligheid
De productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Rondom inrichtingen met gevaarlijke stoffen, transportleidingen, wegen en spoorwegen zijn risicocontouren berekend. Locaties waar het plaatsgebonden risico te hoog is vallen af. Hier kunnen geen nieuwe woonfuncties worden toegelaten.

Op basis van deze criteria viel een aantal locaties af. De resterende locaties zijn daarna beoordeeld op basis van de volgende criteria:

a.      Afstand tot woningen
De woningen moeten op minimaal 100 meter liggen tot bestaande woningbouw.

b.      Afstand tot voorzieningen
De woningen moeten in de nabijheid liggen van voorzieningen.

c.      Andere plannen op locatie
Zijn er nog andere plannen voorzien op de locatie?

d.      Aanwezigheid nutsvoorzieningen
De aanwezigheid van nutsvoorzieningen heeft invloed op de kosten van het bouw- en woonrijp maken.

e.      Locatie direct beschikbaar
Er zijn geen andere gebruikers op het perceel.

f.       Geluidmaatregelen
Zijn aanvullende geluidmaatregelen noodzakelijk?

g.      Belemmeringen voor de omgeving
Bestaande bedrijven in de omgeving mogen niet worden gehinderd in hun bedrijfsvoering door de komst van de woningen.

h.      Financiële consequenties
De toetsing van de locaties aan deze criteria heeft geleid tot de keuze voor de locatie aan de Parallelweg in Geldermalsen. Deze keuze hebben burgemeester en wethouders van Geldermalsen in 2016 gemaakt.

Het college van West Betuwe heeft deze keuze bevestigd in 2020.

Past het realiseren van de twee woningen voor Skaeve Huse in de visie voor de schakelzone?

In 2016 stelde het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente de visie voor de schakelzone vast. Op basis van deze visie is onder andere De Pluk gerealiseerd.  Voor een deel is de visie voor de schakelzone achterhaald. Actualisatie van de visie voor de schakelzone is noodzakelijk. In de visie zijn de percelen ten zuiden van de Dalemse Wetering aangeduid als ‘open parkzone met markante gebouwen’. De invulling aan de zuidzijde van de Dalemse Wetering sluit aan bij de al gerealiseerde bebouwing aan de noordzijde van de Dalemse Wetering. Vanwege de bestaande boomgaarden is dit deel van de visie niet tot uitvoering gebracht.

Het college heeft de bevoegdheid om gemotiveerd af te wijken van de vastgestelde visie. Het college heeft hiertoe besloten vanwege de behoefte aan Skaeve Huse en de geschiktheid van de locatie.

Heeft de gemeente principeverzoeken ontvangen voor het realiseren van huisvesting van arbeidsmigranten in de schakelzone?

Nee, de gemeente heeft geen principeverzoek ontvangen.

Bewoners en begeleiding

Is er begeleiding voor de bewoners?


Er is persoonlijke begeleiding beschikbaar voor de toekomstige bewoners van Skaeve Huse. De RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen)) begeleidt de twee bewoners op maat. Afhankelijk van wat zij nodig hebben krijgen ze bijvoorbeeld begeleiding bij zelfstandig wonen (koken, schoonmaken e.d.), dagbesteding, hulp bij het afkicken van een verslaving of therapie, of een combinatie.

Wat voor bewoners komen er te wonen op de Skaeve Huse locatie?

De woningen zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente West Betuwe die moeilijk passen in een gewone woonomgeving. Zij kunnen aantoonbaar niet functioneren in groepen of in een omgeving met veel mensen om zich heen, vaak vanwege een psychiatrische stoornis of aandoening.

24/7 bereikbaarheid
Er is geen 24/7 begeleiding op het terrein. In het geval van incident belt u 112 zoals u ook in andere situaties zou doen.

Is er toezicht op het terrein?

Er komt een beheerder vanuit de corporatie die toezicht houdt. Het beheer is er op gericht vervuiling en vernieling op het terrein tegen te gaan. Bewoners worden aangesproken op hun gedrag als ze zich niet aan de regels houden.

Wat is een prikkelarme omgeving?

Prikkelarm is niet de afwezigheid van omgevingsgeluiden zoals verkeersgeluid of het geluid van een school. Het gaat meer om de rust en ruimte voor de bewoners.

Zijn het echt maar twee woonunits?

Ja, het zijn er twee.

Nu het gemeente West Betuwe is, zijn er vast meer locaties te vinden die meer geschikt zijn. Waarom niet op andere plekken in West Betuwe?

Het college van West Betuwe heeft de eerder gemaakte keuze van de voormalige gemeente Geldermalsen in 2020  herbevestigd.

Gaat de gemeente de hele boomgaard (‘mooie natuur’) slopen voor twee mensen?

Voor een deel moet de boomgaard weg. Of de hele boomgaard weg gaat, is onderdeel van het gesprek met de omgeving.