Skaeve Huse

In de prestatieafspraken maken de woningbouwvereniging en de gemeente afspraken over het realiseren van sociale huurwoningen en woningen voor bijzondere doelgroepen. De woningen die we voor deze personen maken, noemen we 'Skaeve Huse'.

Locatie

In de voormalig gemeente Geldermalsen is gestart met het realiseren van Skaeve Huse. Er is een locatieonderzoek uitgevoerd en dit heeft geresulteerd in een locatie voor Skaeve Huse aan de Parallelweg in Geldermalsen. Het perceel is gemeentelijk eigendom. Op de foto is het perceel met een cirkel aangeduid.

Voorwaarden locatie

De locatiekeuze is gebaseerd op de volgende voorwaarden:

 • Een locatie waar twee wooneenheden kunnen worden geplaatst.
 • De gewenste afstand tot aangrenzende woningen dient minimaal 100 m te zijn.
 • De locatie dient aan de rand van een woonwijk te zijn, waarbij er sprake is van een fysieke scheiding (water, spoorlijnen, belangrijke doorgaande weg of "vrije" ruimte) tussen woonwijk en wooneenheden.
 • De locatie dient op loopafstand van openbaar vervoer en in de nabijheid van dagelijkse voorzieningen gesitueerd te zijn.
 • De locatie dient (auto)toegankelijk te zijn voor hulpdiensten.
 • De locatie dient direct vanaf de openbare weg toegankelijk te zijn. Een visuele afscheiding is wel mogelijk. De wooneenheden dienen een oppervlakte te hebben van 30 tot 50 m2. 
 • De leefomgevingskwaliteit voor de bewoners dient positief te zijn met betrekking tot hinder, gezondheid, veiligheid, bodem en overige milieuaspecten.

Toelichting doelgroep

De woningen zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente West Betuwe die moeilijk passen in een gewone woonomgeving. Zij kunnen aantoonbaar niet functioneren in groepen of in een omgeving met veel mensen om zich heen, vaak vanwege een psychiatrische stoornis of aandoening.

Wat verstaan we onder deze doelgroepen?

 1. Chronische zorgcliënten die niet in een groep passen

Deze groep heeft een aantal kenmerken: psychische stoornissen, verslaving, gedragsproblemen. Het gaat hier altijd om mensen die hun woongedrag eenvoudigweg niet kunnen aanpassen aan de normen in een woonbuurt. Ze kunnen de complexiteit van de interacties die nodig zijn om minimaal in een groep te functioneren niet aan en reageren daarop soms agressief, soms ontwijkend. Deze personen hebben vaak meer zorg en bescherming nodig. Afhankelijk daarvan moet ook de zorg worden ingezet. Hier moet het eerste jaar zorgvuldig naar gekeken worden.

Er is waarschijnlijk een overlap tussen de doelgroep met een huisuitzettingachtergrond en de doelgroep die afkomstig is uit een zorginstelling.

 1. Buitenslapers, zorgwekkende zorgmijders

De meeste dak- en thuislozen in Nederland slapen meestal bij een passsantenverblijf of een sociaal pension, maar er is een kleine harde kern die echt buiten slaapt of overnacht in leegstaande panden. Deze doelgroep wijst hulp en begeleiding af en probeert op alle mogelijke manieren te ontsnappen aan groepsverbanden. Zij voelen zich onveilig of onvrij in een groep; dan slapen ze nog liever in de open lucht. Hun gedrag is, veelal, eerder schuw dan agressief.

Niet in aanmerking komen

 • Minderjarige kinderen, gezinnen, stellen en jongeren.
 • Personen met terugkerend/structureel agressief gedrag.
 • Personen die de afgelopen twee jaar veroordeeld zijn voor zeer ernstige geweldsdelicten en/of misdrijf.
 • Zedendelinquenten.
 • Personen met terugkerend/structureel overlast gevend gedrag.
 • Personen met een indicatie voor gedwongen opname GGZ op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ). De WvGGZ geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen.
 • Personen met ernstige lichamelijke problemen dan wel met een noodzaak voor chronisch medische zorg.
 • Personen met een indicatie voor opname in een ziekenhuis/verpleeghuis.
 • Personen met een (uitstaande) veroordeling tot langdurige detentie.
 • Personen die niet bereid/in staat zijn om contact te onderhouden met de woonbegeleider.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de de Q&A over Skaeve Huse.

Samenwerkingspartners van de gemeente

 • Kleurrijk Wonen als verhuurder van de woningen.
 • Zorgaanbieder(s) die verantwoordelijk is / zijn voor de begeleiding van de bewoners
 • GGD als Indicatiesteller. De GGD is de centrale toegang voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Procedure

Het realiseren van de woningen past niet binnen de regels van het omgevingsplan. Dat betekent dat er planologische procedure gevoerd moet worden om realisatie mogelijk te maken. Het is nog niet bekend wanneer deze procedure plaats zal vinden. 

Uitvoering

De gemeente gaat het gebied bouw- en woonrijp maken. KleurrijkWonen plaatst de woningen en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de woningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het toewijzen van de woningen en heeft de GGD aangewezen als instantie om dit namens de gemeente te regelen.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorstel voor inrichting

Toelichting tekening

 • In de boomgaard die we met groene rondjes aangeven, staan met rode rechthoeken twee woonunits  getekend. 
 • Onderaan is de Parallelweg en bovenaan een sloot.
 • Vanaf de Parallelweg is een toegangsweg getekend naar de twee woonunits. Om de woningen is een groene afscheiding.