Rijksweg A2 bij Deil

De A2 tussen knooppunten Deil en Vught is druk. In de komende jaren groeit uit het tot een fileknelpunt. Er zijn maatregelen nodig op de snelweg en in Waardenburg. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente 's-Hertogenbosch werken aan oplossingen.

Over het programma

Programma A2 Deil - Vught

Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 te beheersen is een pakket van meer dan twintig maatregelen ontwikkeld. Het gaat daarbij om maatregelen voor zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer. Daarbij wordt gekeken naar oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn. Dat noemen we het Programma A2 Deil - Vught. Daarvoor werken zes partijen samen: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente 's-Hertogenbosch. Meer over het programmaexterne-link-icoon.

Wat is MIRT?  

Het programma A2 Deil-Vught maakt onderdeel uit van het MIRT. MIRT staat voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het is een uitvoeringsprogramma van de rijksoverheid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt daarin samen met andere overheden aan ruimtelijke projecten en programma's voor elke regio in Nederland.  Meer over MIRT.externe-link-icoon

Stuurgroep en adviesgroepen

Binnen het Programma A2 kennen we een Stuurgroep en drie adviesgroepen: 

 • Stuurgroep: neemt de uiteindelijke besluiten binnen het Programma A2 Deil - Vught.
  Provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, gemeente ’s-Hertogenbosch, Regio Rivierenland en gemeente West Betuwe zitten ook in de Stuurgroep. Ze worden geadviseerd door:
  • BAG, Bestuurlijke Advies Groep: hierin zitten bestuurders van alle betrokken gemeenten en waterschappen. 
  • AAG, Ambtelijke Advies Groep:  hierin zitten ambtenaren van alle betrokken gemeenten en waterschappen.
  • MAG, Maatschappelijke Advies Groep: hierin zitten maatschappelijke organisaties en economische belangenbehartigers.

Participatie en veelgestelde vragen

In het project rondom de A2 wordt veel aandacht besteed aan participatie en aan samenwerking met stakeholders. Inwoners, bedrijven en partners worden hebben daarin een belangrijke rol. De afgelopen jaren zijn diverse (online) bijeenkomsten georganiseerd: 

 • Juni 2018: informatieavond start MIRT-verkenning
 • September 2018: workshop
 • Maart 2019: workshop
 • November 2019: openbare informatiebijeenkomst
 • Maart 2020: openbare informatiebijeenkomst
 • Mei 2020: openbare informatiebijeenkomst. Door het coronavirus was deze bijeenkomst digitaal.
 • Juni 2020: speciale bijeenkomst voor Waardenburg. Door het coronavirus was deze bijeenkomst digitaal.

Op deze website leest u het naslagwerk van bovenstaande bijeenkomsten. externe-link-icoon

De komende jaren volgen nog tal van bijeenkomsten. Hierover wordt u geïnformeerd via de kanalen van de gemeente West Betuwe of de website van MIRT A2 in beeld. Op die website vindt u informatie over het hele traject tussen Deil en Vughtexterne-link-icoon. Ook kunt u zich daar inschrijven voor de nieuwsbriefexterne-link-icoon.

Veelgestelde vragen

Veel inwoners hebben vragen over de A2. Wat is een MIRT? Wat is het doel hiervan? En wat gaat er precies gebeuren? Hoe zit het met meekoppelkansen? Veel vragen zijn uitgewerkt. Lees de antwoordenexterne-link-icoon.

Rol van de gemeente

Gebiedsproces

De gemeente West Betuwe haakt aan bij het landelijke project. Dat doen we omdat de impact op onze dorpen groot is. Ook willen we niet dat door aanpassingen aan de A2 de leefbaarheid en verkeersveiligheid achteruit gaan. Signalen en zorgen brengen we in bij de Ambtelijke Advies Groep (AAG) en de Bestuurlijke Advies Groep (BAG). Daarin zitten ook ambtenaren en bestuurders van gemeente West Betuwe. West Betuwe heeft het project A2 gevraagd om extra aandacht te hebben voor de situatie in Waardenburg. Dit noemen we het zogenaamde ‘gebiedsproces’.

Gebiedsvisie voor Waardenburg

Er spelen nog meer projecten in en rondom Waardenburg. Denk aan het spoor, de windmolens en de dijkversterking. Daarom werken we aan een speciale visie voor Waardenburg. Dat is de ‘gebiedsvisie’. Het doel hiervan is om op lange termijn een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaar- en verkeersveiligheid. In 2022 hebben we een gebiedsvisie opgesteld samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze visie gebruiken we ook als inbreng tijdens de MIRT-planuitwerkingsfase. 

Gebiedsgerichte aanpak

De gemeente wil niet dat het gebiedsproces, de gebiedsvisie en het hele MIRT-project drie losse onderdelen zijn. We willen dat er uitwisseling en samenwerking is. Zo zorgen we voor één aanpak voor het gebied. Daarom noemen we dit een ‘gebiedsgerichte aanpak’.