Regeling voor meerkosten chronisch zieken

 • De regeling keert een jaarlijks bedrag uit van 350 euro.
 • Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer een aanvraag doen.
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent ingeschreven in de gemeente West Betuwe
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijft rechtmatig in Nederland
 • U bent chronisch ziek en / of beperkt
 • Uw inkomen (exclusief vakantietoeslag) mag (samen met het inkomen van uw eventuele partner) niet meer bedragen dan 120% van de geldende bijstandsnorm
 • U heeft een vermogen dat niet hoger is dan de fiscale heffingsgrens, die op u (en uw eventuele partner) van toepassing is

Toelichting voorwaarden

Jonger dan 18 jaar

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook ouders een aanvraag indienen voor hun kind die jonger dan 18 jaar is en een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen heeft.

Om aan te tonen dat uw kind in aanmerking dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • Het kind is ingeschreven in de gemeente West Betuwe
 • Het kind heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijft rechtmatig in Nederland
 • Het kind is chronisch ziek of beperkt. Dit kunt u aantonen via één van de volgende bewijsstukken:
  • Een beschikking van een verstrekte voorziening in het kader van de Wmo of;
  • Een bewijs dat u langdurige thuiszorg nodig heeft als gevolg van een handicap of chronische ziekte of;
  • Een bewijs dat u een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig- en ernstig gehandicapte kinderen (TOG).

Inkomensgrenzen

Een overzicht van de inkomensgrenzen vindt u op de pagina Inkomens- en vermogensgrenzen. Als u (en uw eventuele partner) boven de grenzen uitkomt met uw inkomen, kunt u deze regeling niet aanvragen.

Fiscale heffingsgrens

De fiscale heffingsgrens die voor de regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten geldt, zijn de grenzen die de belastingdienst per 1 januari hanteert. De grenzen in 2019 zijn:

 • 30.360 euro voor mensen zonder partner en 
 • 60.720 euro voor mensen met een partner.

De waarde van uw eigen woning (en uw eventuele partner) wordt niet meegeteld.

 • U kunt de aanvraag voor het jaar 2019 doen in de periode 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019.
 • Stuur uw aanvraag op tijd in, want er geldt een termijn waar binnen u de aanvraag moet doen.
 • Heeft u al een automatische tegemoetkoming ontvangen van het jaar 2019? Dan kunt u geen tweede aanvraag indienen.