Leefbaarheidsbudget aanvragen

Heeft u, of samen met anderen, een idee voor uw dorp of stadje? De gemeente West Betuwe geeft leefbaarheidsbudget aan initiatieven die de leefbaarheid en/of sociale samenhang van een kern verbeteren.

Voorbeelden van inwonersinitiatieven

Bekijk het overzicht met initiatieven, ingedeeld per dorp of stad. Hierin staan de initiatieven die in de afgelopen jaren, een bijdrage kregen uit het leefbaarheidsbudget.

Aanvragen voor leefbaarheidsbudget, die na 1 december binnenkomen, worden in  het volgende jaar behandeld.

Budget

In 2023 is maximaal € 5.000 beschikbaar per dorp of stadje (kern). Hiervan is maximaal 25%  bestemd voor bestaande activiteiten in de kern die een tijdelijke impuls nodig hebben om voort te kunnen bestaan. Minimaal 75% is beschikbaar voor nieuwe inwonersinitiatieven. Het maximum bedrag per initiatief is € 2.000.

Voor financiële ondersteuning van sociale initiatieven zijn er momenteel nog meer mogelijkheden. Kijk hiervoor op de website van de leefbaarheidsalliantie.

Stappenplan behandelen leefbaarheidsinitiatief

 1. Het initiatief komt binnen bij de gebiedsmakelaar. Hier start het inventariseren, het toetsen van draagvlak, het signaleren van de meekoppelkansen en het leggen van verbindingen.
 2. De gebiedsmakelaar wijst, wanneer dit van toepassing is, op de benodigde vergunningen.
 3. De gebiedsmakelaar controleert of alle betrokken inwoners van de kern zijn geïnformeerd door de aanvrager en of er geen zwaarwegende bezwaren zijn die realisatie van het initiatief in de weg staan.
 4. Het Team gebiedsmakelaars en de betreffende vakspecialist beoordelen de aanvragen.
 5. De gebiedsmakelaar nodigt de initiatiefnemers uit om hun initiatief toe te lichten met het doel om een goed beeld van het initiatief te krijgen. Het gesprek vindt plaats op gemeentehuis of op locatie van het initiatief.
 6. De gebiedsmakelaar bespreekt het initiatief met de gebiedswethouder.
 7. De gebiedsmakelaar maakt met de initiatiefnemers afspraken over de uitvoering van het initiatief en over beheer en onderhoud op langere termijn.
 8. De gebiedsmakelaars komen tot een integraal oordeel over het verlenen van het budget en de bijbehorende afspraken of afwijzing.
 9. De gebiedsmakelaar beoordeelt of er voldoende cofinanciering/eigen inbreng wordt geleverd.
 10. De initiatieven worden bij twijfel besproken met de wethouder Leefbaarheid. Na akkoord worden de initiatieven geplaatst op de website van de gemeente West Betuwe.
 11. Het team Communicatie en de desbetreffende vakafdeling wordt op de hoogte gesteld van de het verlenen van het budget.
 12. De gebiedsmakelaar monitort de uitvoering en de besteding van het toegekende bedrag.
 13. Insteek is vooral het vergoeden van materiaal, niet het vergoeden van salarissen of eten.
 14. Als het budget op reguliere wijze ook gesubsidieerd kan worden, dan heeft dat voorrang (subsidies van binnen of buiten de organisaties).
 15. De gemeente maakt het leefbaarheidsbudget over op rekening van een stichting/vereniging gevestigd in de gemeente West Betuwe of een vertegenwoordiger van een groep inwoners van gemeente West Betuwe.

Reden om budget voor het initiatief niet te verlenen

 1. Het initiatief draagt onvoldoende bij aan leefbaarheid van de kern.
 2. Het initiatief is onvoldoende gericht op de kern of inwoners van de kern.
 3. De initiatiefnemer heeft onvoldoende draagvlak binnen de kern aangetoond.
 4. Er zijn bij inwoners zwaarwegende bezwaren tegen het initiatief.
 5. Het initiatief is niet uiterlijk voor het einde van een volgend kalenderjaar uitgevoerd.
 6. Het onderhoud en/of beheer van het initiatief kan niet worden gewaarborgd.
 7. De initiatiefnemer krijgt de benodigde vergunning(en) niet rond.
 8. Het gaat om een initiatief dat in aanmerking komt voor een jaarlijkse bijdrage.

Over het aanvraagformulier

U vraagt leefbaarheidsbudget aan via het aanvraagformulier. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door de gebiedsmakelaars. Dit doen zij op volgorde van ontvangst.

Hieronder kunt u alvast de onderdelen van het formulier bekijken. Let op dat u deze gegevens compleet heeft, voordat u het formulier invult.

Algemene gegevens en rekeningnummer

De activiteit

 • Omschrijving van uw initiatief.
 • Neem daarin op wat u gaat doen, voor wie het is, hoe het bijdraagt aan de leefbaarheid en hoe het de sociale samenhang groter maakt in de straat, buurt of kern.

Planning en kosten

 • Beschrijf wat u/de straat, buurt of kern zelf doet en/of betaalt.
 • Begroting met uitgaven en inkomsten.

Draagvlak

 • Waaruit blijkt dat er draagvlak is voor het initiatief.
 • Zijn er mensen in de kern die het niet eens zijn met dit plan? Waarom denkt u van wel of niet?

Spelregels leefbaarheidsbudget

Voorwaarden

 1. Het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid, de sociale vitaliteit en/of de sociale cohesie van de kern.
 2. Voor het initiatief is voldoende draagvlak binnen de kern. Alle betrokken inwoners van het dorp zijn geïnformeerd door de aanvrager en er zijn geen zwaarwegende bezwaren die realisatie van de activiteit/het project in de weg staan.
 3. Er dient een eigen bijdrage van de inwoners/vereniging/stichting in de vorm van geld en/of vrijwilligerswerk en/of locatie en/of materialen geleverd te worden.
 4. De activiteit(en) is/zijn algemeen toegankelijk voor de inwoners van de kern.
 5. Er zijn afspraken gemaakt over mogelijk beheer en onderhoud op langere termijn.
 6. Insteek is vooral het vergoeden van materiaal, niet het vergoeden van salarissen of eten.
 7. Is er een mogelijkheid voor subsidiëring op reguliere wijze, dan heeft dat voorrang boven financiering uit het leefbaarheidsbudget (subsidies van binnen of buiten de organisaties).
 8. Het initiatief wordt uiterlijk voor het einde van het volgende kalenderjaar uitgevoerd.
 9. De toekenning wordt gedaan onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunning(en) en er dekking is voor de benodigde leges. De hieraan verbonden kosten kunnen onderdeel uitmaken van de begroting van het initiatief.
 10. Lever van het resultaat per mail een video of video aan bij communicatie@westbetuwe.nl.
  - Per mail en niet per WhatsApp, zodat de kwaliteit van de foto behouden blijft.
  - Geef aan in welke kern de foto is gemaakt.

  Tips voor een goede foto of video:
  - Op de foto/ in de video mag duidelijk zijn waar het object zich bevindt, in welke kern.
  - Het object mag in de ruimte staan (niet te ingezoomd).
  - Communicatie ziet het liefst mensen bij het object op de foto/ in de video. De geportretteerden dienen wel akkoord zijn met het feit dat de gemeente de foto of video op social media plaatst.
  - Communicatie wil de foto/video rechten vrij kunnen gebruiken, dus zonder een bron te vermelden. Dit gaat in de hoeveelheid toegestuurde beeldmateriaal per ongeluk ergens wel een keer fout en dat zou vervelend zijn.

Budget en werkwijze

 1. Het beschikbare budget is opgenomen in de begroting en wordt in gelijke porties verdeeld over de 26 kernen. Het maximum bedrag per aanvraag is € 2.000,-,
 2. Van het bedrag per kern kan maximaal 25% besteed worden aan bestaande initiatieven of activiteiten in de kern die een tijdelijke impuls nodig hebben om voort te kunnen bestaan1 en is minimaal 75% beschikbaar voor nieuwe leefbaarheidsinitiatieven.
 3. De aanvragen worden afgehandeld door de gebiedsmakelaars. De toegekende aanvragen worden op de website van de gemeente geplaatst.
 4. De vakwethouder leefbaarheid, het team communicatie en de desbetreffende vakcollega’s worden op de hoogte gesteld van de toegekende aanvragen.
 5. Als op 1 november 2023 blijkt dat niet alle kernen volledig aanspraak hebben gemaakt op het leefbaarheidsbudget, dan kan het budget worden verdeeld onder andere kernen, die wel een aanvraag hebben en waarvan het budget al op is. Op 1 december 2023 sluit de aanvraagperiode voor 2023. Het op 31 december 2023 ongebruikte budget wordt overgeheveld naar de bestemmingsreserve leefbaarheid.

Afwijkingen

Bij de afweging houden de gebiedsmakelaars voor ogen dat we positieve effecten willen realiseren in de kernen. We stellen daarbij de leefwereld voorop en niet de systeemwereld. Dat kan betekenen dat er bij de beoordeling goede redenen zijn om af te wijken van deze spelregels. Wanneer voor inwoners en gebiedsmakelaar(s) duidelijk is dat hiermee goede effecten voor de leefbaarheid van de kern gerealiseerd worden kan gemotiveerd door de wethouder leefbaarheid een uitzondering gemaakt worden.