Kernagenda Waardenburg

De gemeente West Betuwe en een groep inwoners en vrijwilligers van Waardenburg maken zich samen sterk voor prettig wonen en leven in Waardenburg en het buitengebied. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad. Op deze agenda staan de punten die het resultaat zijn van de gesprekken tot nu toe.

Start, uitvoering en successen

Start

Op 28 juni 2022 is de gebiedsvisie Waardenburg aangeboden aan de gemeenteraad. De gebiedsvisie is gemaakt voor en door het dorp en is de basis voor de kernagenda. Op 6 juli 2022 is er een inwonersavond over de kernagenda georganiseerd en er is een werkgroep kernagenda gestart.

Uitvoering

Er wordt gekeken welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken vervolgens de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (provincie, waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Er is budget per kern geregeld om punten op de kernagenda te realiseren. Soms lukt het helaas ook niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er  eventueel wel mogelijk is.

Eerste successen

Om iedereen te informeren wat er gedaan wordt, hebben een aantal inwoners van de werkgroep kernagenda een website voor Waardenburg gemaakt. Hier staan niet alleen zaken met betrekking tot de kernagenda, maar ook een agenda met welke activiteiten er zijn. Mist er nog informatie of heb je nog ideeën, geef het door. Kijk maar eens op www.dorpwaardenburg.nlexterne-link-icoon.

Thema's en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Waardenburg staan. De status is van november 2022. 

Voorzieningen en wonen

 • Verkennen van de ontwikkeling van een openbare centrale ontmoetingsplek in het dorp.
  Het hart van het dorp wordt nu gemist en rondom de supermarkt is veel levendigheid die benut kan worden.
 • Onderzoeken van de mogelijkheden door ontwikkelen en vernieuwen dorpshuis.
  Het dorpshuis wordt weinig gebruikt en het gebouw vraagt veel onderhoud. Wat wordt de toekomst van de Koeldert?
 • Verkennen van de ontwikkeling van een ontmoetingsplek voor oudere jongeren in de openbare ruimte.
  Er zijn nu geen ontmoetingsplekken voor oudere jongeren. Waar hebben ze behoefte aan en welke plekken zijn geschikt?
 • Realiseren van ontmoetingsplekken in openbare ruimte en groen.
  Bijvoorbeeld bankjes om te zitten tijdens ommetje.
 • Vergroenen en aantrekkelijker maken van speelvoorzieningen voor kinderen.
  Bijvoorbeeld de Weerdenborch. Zie ook thema natuur. Is een natuurspeeltuin voor kinderen (bijvoorbeeld aan de Gasthuisstraat) mogelijk?
 • Verbeteren (wandel) route tussen de Slimwei en de winkels in Waardenburg.
  Op bedrijventerrein Slimwei werken veel mensen die in de middagpauze een ommetje willen maken. Hoe kan de wandeling richting de winkels van Waardenburg meer veilig, comfortabel en gezond worden gemaakt? Zie ook thema natuur.
 • In kaart brengen van niet aantrekkelijke locaties en onderzoeken wat hier mogelijk is.
  Inwoners willen dat het dorpsaangezicht wordt verfraaid.
 • Informeren van inwoners over project Korte Woerden.
 • Ontwikkelen van een website voor Waardenburg.
  Er wordt een overzicht van activiteiten gemist.
 • Ondersteunen van de onderlinge bekendheid en verbondenheid van verenigingen en maatschappelijke ondernemers met elkaars activiteiten en locaties.
  Er zijn diverse verenigingen en stichtingen. Waar liggen nog kansen om meer samen te werken?
 • Verkennen van het beter benutten van bestaande zorg- en welzijnsactiviteiten.
  Er worden door welzijnsorganisatie en zorginstellingen diverse activiteiten voor bijvoorbeeld ouderen georganiseerd. Hoe kunnen deze elkaar verder versterken en waar zijn nog hiaten in het aanbod?
 • Verbeteren van veiligheid rondom Oud en Nieuw.
  Samenwerken en in gesprek zijn van inwoners, gemeente, wijkagent, jongerenwerk etc.
 • Onderzoeken van mogelijkheden voor het realiseren van woningen met mogelijkheid tot bedrijf of beroep aan huis.
 • Aanjagen van het uitbreiden glasvezelnet op het bedrijventerrein.
 • Onderzoeken mogelijkheden toevoegen woningen bij woningbouwplannen achter de Vergt.
  Waar liggen mogelijkheden om woningen voor startende jongeren en voor ouderen te bouwen? Inwoners willen graag regelmatig en op tijd geïnformeerd worden over voortgang woningbouwproject de Vergt.
 • Informeren van inwoners over project Julianaplantsoen.

Verkeer en mobiliteit

 • Verkennen van verbetering en vergroening van de huidige/ toekomstige geluidswal.
  Er is een grote negatieve invloed van de A2 op de gezondheid van de inwoners. Onderdelen van deze invloed (met name lawaai en fijnstof) kunnen worden verkleind door verbeteringen aan de huidige geluidswal. Hoe kunnen deze verbeteringen gedurende de wachttijd tot aan de voorgenomen verbreding worden aangebracht?
 • Voorkomen van negatieve effecten van toename goederentransport via spoor.
  In relatie tot PHS boog
 • Informeren van inwoners over de korte termijn maatregelen (quick wins) van de MIRT A2.
  Inwoners betrekken bij de nieuwe maatregelen aan de Steenweg.
 • Verbeteren van oversteekbaarheid en verkeersremmende maatregelen.
  De Steenweg en de Zandweg zijn gevaarlijk voor voetgangers en fietsers. Ook is de oversteekbaarheid te gering. De bereikbaarheid van de supermarkt en andere winkels en voorzieningen aan de Steenweg is onveilig door smalle trottoirs en door het ontbreken van een oversteekplaats bij supermarkt.
 • Verbeteren van begaanbaarheid van trottoirs aan de Steenweg.
  Probleem is zowel onkruid en begroeiing als smalle trottoirs als verzakte trottoirs.
 • Verbeteren van verkeerssituatie kruispunt Rijweg/Zandweg/Steenweg.
  De kruising van Rijweg/Zandweg/Steenweg is door slecht zicht en chaotische verkeersstromen onveilig. De Rijweg en de Zandweg is van gemeente. Steenweg is van provincie
 • Verkennen van verbeteringen van het openbaar vervoer door uitbreiden van kleinschalig, vraag gestuurd en flexibel Openbaar Vervoer (OV).
  Dit wordt gemeente breed opgepakt.
 • Verkennen van de ontwikkeling van een mobiliteitsknooppunt in het dorp en op bedrijventerrein Slimwei met deelvervoer, zodat men makkelijker met OV in Waardenburg kan komen.
 • Verbeteren van snelfietsverbindingen naar Meteren/Geldermalsen en Zaltbommel.
  Let op het verminderen van geluidsoverlast en fijnstof ten aanzien van fietsers. Zie ook verlichting fietspad.
 • Het fietspad naar Meteren en Zaltbommel moet beter worden verlicht.
  Een veiliger en prettiger fietspad maakt het nog aantrekkelijker voor forenzen, scholieren, recreanten en toeristen om de fiets te pakken.
 • Uitbreiding van laadpalennet.
  Voor auto’s en fietsen.

Natuur, cultuur en recreatie

 • Verkennen van versterken van buitengebied ten oosten en en westen van de A2 als groene (recreatieve) longen voor het dorp.
  Ten zuiden en ten noorden (zowel oostelijk als westelijk van de A2) liggen mooie gebieden. Door een groenere inrichting van bestaande percelen en door het realiseren van groene buffers langs de A2 en de spoorwegen, kunnen deze gebieden meer waarde krijgen voor de beleving, de biodiversiteit en de klimaatadaptatie. Zo worden deze gebieden de ‘groene longen’ van het dorp, waarin veel luchtvervuiling aanwezig is. Let op: Wat is mogelijk langs spoor? Ook rekening houden met tuin particulieren.
 • Verbeteren van de wandelverbindingen en struinpaden tussen het dorp en buitengebied, zowel aan de noord als aan de zuidkant.
  De mogelijkheden voor het maken van ommetjes vanuit het dorp en het bedrijventerrein zijn zeer beperkt, terwijl er drie prachtige gebieden vlakbij de dorpskern en het bedrijventerrein zijn, waar fijne, gezonde, ommetjes kunnen worden gemaakt. Dit punt wordt extra actueel bij de voorgenomen verbreding van de A2 en de voorgenomen nieuwe brug over de Waal. Inventariseren wat er al is en kijken waar kansen liggen voor verbeteringen. Het struinpad ter vervanging van afgesloten spoorovergang is belangrijk voor het maken van ommetjes. Kansen om verbinding met Waal te creëren.
 • Verbeteren van de oost-west wandelverbinding door het dorp, onder andere in verband met woningbouw achter de Vergt.
  Het dorp wordt letterlijk opgesplitst door het spoor. Fysieke wandelverbindingen zijn belangrijk om het dorp als geheel verbonden te houden. Een oversteekplaats bij de supermarkt zou hiervoor een verbetering zijn (zie ook thema verkeer).
 • Verkennen van mogelijkheden om speeltuinen multifunctioneel te gebruiken en in te zetten voor natuurontwikkeling.
  Er zijn niet veel groene speelvoorzieningen voor jonge kinderen. Wat zijn mogelijkheden  bijvoorbeeld bij de Weerdenborch en bij de Notaris van Aalstweg/ Dr. Van Wieringestraat?
 • Kansen bieden voor kleinschalige recreatie die aansluit bij cultuurhistorische en landschappelijke waarde en deze versterkt.
  De mooie plekken van het dorp zijn nauwelijks bekend bij recreanten. Hoe kunnen we hen op een passende manier laten genieten van de mooie omgeving?
 • Vergroenen dorp: verkennen mogelijkheden terugplaatsen gekapte bomen.
  In het recente verleden zijn bomen gekapt bij de Zandweg naast het spoor, de Euwerden en Steenweg richting Haaften. Deze zijn nog niet vervangen door nieuwe bomen. Hoe kunnen deze worden teruggebracht in het landschap?
 • Vergroenen dorp: Opknappen rotondes Steenweg.
  De rotondes in de Steenweg zouden een mooiere uitstraling en een hogere waarde voor de biodiversiteit kunnen krijgen. Dat maakt het dorp mooier en duurzamer. Er lopen  al gesprekken om rotondes te adopteren.
 • Vergroenen dorp: vergroenen Slimwei.
  Bedrijventerrein Slimwei heeft een versteend karakter. Hier liggen volop kansen om het met bomen, struiken, planten en bloemen beter te maken voor beleving, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
 • Vergroenen dorp: Creëren van een hondenlosloopveldje.
  In het dorp ontbreekt een hondenlosloopveldje. Inwoners zijn mogelijkheden aan het verkennen, wellicht gekoppeld aan het opknappen van speeltuin plekken.
 • Vergroenen dorp: Onderzoeken van een groenere inrichting van lege plekken.
  Zoals het veldje op de hoek van de Notaris van Aalstweg en de Hiernstraat.
 • Verbeteren van de verblijfskwaliteit Waalbandijk.
  Verbinding met Waardenburg en de Waal versterken (wandelen, fietsen).
 • Verkennen van realiseren uitkijkpunt aan de Waal.
  De meeste dorpen en steden aan de Waal hebben mooie uitzichtspunten gerealiseerd, waar inwoners en bezoekers kunnen genieten van het landschap. Het zou mooi zijn als het rivierdorp Waardenburg deze ook zou krijgen. Welke mogelijkheden zijn er, bijvoorbeeld bij belevingspunt Tuil- Waardenburg?

Denk en doe mee!

De kernagenda van Waardenburg is samen met een groep enthousiaste inwoners gemaakt. Het is een eerste stap, waarbij er zeker nog ruimte is voor opmerkingen en aanvullingen van inwoners. Wilt u meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Denk bijvoorbeeld aan ommetjes, hondenveldje, activiteiten dorpshuis, trottoirs en de Steenweg.

Graag, uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan (voor een specifiek actiepunt) bij een van de onderstaande contactpersonen. Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen en/of aanvullingen kunt u bij hen terecht.

Contactpersonen

Aart Blom, Johanneke van Deutekom - van Doorn, S. van Empel, Marleen van den Ham, Robert van Heusden, Henri de Kock, Marc Uyttenboogaard en Corrie van Wijk.

info@dorpwaardenburg.nl
www.dorpwaardenburg.nlexterne-link-icoon

Vragen over deze kernagenda?

Neem contact op met gebiedsmakelaar Petra Bazuin.