Kernagenda Ophemert

De nieuwe gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen, leven en ondernemen in Ophemert en het buitengebied rond Ophemert.

Concrete afspraken voor concrete resultaten

De onafhankelijke Dorpstafel van Ophemert werkt samen met alle inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, werkgroepen en initiatieven uit Ophemert. Deze dorpstafel wordt gevormd door 6 enthousiaste inwoners en maakt zich sterk voor prettig wonen, leven en ondernemen in Ophemert en het buitengebied rond Ophemert. We hebben een geweldig dorpshuis (Huis op Hemert), waar veel activiteiten plaatsvinden. De school bloeit, de natuur is prachtig en er zijn nog best veel voorzieningen in de buurt. Toch zijn er ook maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, eenzaamheid, verkeersonveiligheid en het gebrek aan woonruimte. En er staan grote projecten voor de deur, zoals de ontwikkeling van de nieuwe buurt Slingerbos, de aanleg van de dijkversterking en landschapsontwikkelingen in De Steendert. De dorpstafel wil inwoners daarover actief informeren en aanspreekpunt zijn voor betrokken organisaties.

In deze kernagenda zetten we doelen, aandachtspunten en werkafspraken op een rijtje, die we samen belangrijk vinden in 2023. Deze Kernagenda Ophemert 2023 bouwt voort op de eerste kernagenda (2022) die tot stand kwam via een brede bewonersbijeenkomst “Ons Ophemert” op 28 oktober 2021. Voor deze kernagenda (2023) werd wederom een bewonersbijeenkomst georganiseerd op 30 november 2022. Wensen en plannen uit die bijeenkomsten staan in deze kernagenda op een rij. Deze kernagenda vormt ook een kader voor het contact met de gemeente West Betuwe en wordt minimaal één keer per kwartaal besproken door de dorpstafel met betrokkenen en vertegenwoordigers van de gemeente. Lees voor meer informatie: www.ophemert.nlexterne-link-icoon

Het opstellen van deze kernagenda levert geen garantie op dat alle voorstellen ook allemaal uitgevoerd worden. Deze kernagenda is ook niet uitputtend, als onderwerpen niet genoemd worden betekent het niet dat ze niet belangrijk zijn. Wel geeft deze agenda richting aan elkaar voor het stellen van prioriteiten. En om afspraken te maken en om elkaar daaraan te houden. Elk jaar maken we samen een update van deze kernagenda.

Thema’s en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Ophemert staan. De status is van februari 2023.

Veilig verkeer en veiligheid op straat

 • Verbeteren verkeersveiligheid
  Parkeeroverlast Weverstraat aanpakken.
  30 km zone Kapelstraat voorbij het voetbalveld doortrekken.
  Duidelijke route bepalen rond de Wilhelminaboom in de Molenstraat.
  Nieuwe snelheidsbeperkende maatregelen aanbrengen in diverse straten waaronder Pippertsestraat, Bommelsestraat, Dreef en de Weverstraat.
  Een werkgroep van de Dorpstafel gaat hier met de gemeente mee aan de slag. Wens voor één samenhangend mobiliteitsplan, inclusief een lange termijn positieve campagne gericht op verminderen van snelheid.
  Tweede kwartaal gesprek met de gemeente en plannen en ontwikkelingen inventariseren. Derde kwartaal uitwerking plannen klaar.
 • Aantal parkeerplaatsen in het dorp uitbreiden
  Aantal auto’s neemt nog steeds toe, wordt ook uitdaging met laadinfrastructuur.
  Gaat de werkgroep in kaart brengen, ook onderdeel maken van mobiliteitsplan.
 • Beperken van de overlast en vernielingen tijdens de jaarwisseling
  Voortzetting gesprekken met gemeente, jeugdwerk en handhaving.
  2e kwartaal gespreksgroep weer bij elkaar brengen; evaluatie en acties vervolg.
 • Een zo veilig mogelijke wegindeling op de nieuwe dijk bij het traject Ophemert na realisatie Project dijkversterking.
  Inrichting van het dijkvlak monitoren.
  Waar komen precies eventuele drempels en verlichting?
  Verlenging 30 km zone bepleiten.
  Aanleg boulevard bepleiten.
  Waar precies komen de tribunes op dijkvlak buitenzijde?
  Plaatsing beeldbepalend object in uiterwaard.
  Voortzetting gesprek met betrokkenen bij de gemeente.
  Waterschap en de gemeente West Betuwe organiseren afzonderlijk nog een lokale bijeenkomst over inrichting van de dijk.
 • Inspraak bij het tot stand komen van het besluit voor de trajectkeuze bij het Project Westelijke Randweg Tiel
  De gemeente Tiel werkt aan een nieuwe uitvalsweg tussen Passewaaij en A15-afslag Wadenoijen (80km-weg). Deze scheert mogelijk langs noordkant van Ophemert in de buurt van de Ophemertsestraat.
  De Dorpstafel volgt dit project en neemt ook deel in de adviesgroep van de gemeente Tiel. Doel is waar mogelijk de inwoners tijdig te informeren en mee te denken over mogelijke route van het traject.

Fijn wonen

 • Ontmoetingsplek voor de jeugd inrichten
  Plek gewenst voor jeugd tussen 12 en 16 jaar om verveling en overlast te voorkomen.
  Samen met de gemeente bekijken, vaker activiteiten organiseren. In 2e kwartaal 2023 themagesprek met de gemeente.
 • Behoud van dorpsgezicht
  Nu Slingerbos ontwikkeld wordt, voorkomen dat dit plan stadse allure krijgt, dus geen blokkendoosbouw, met name van de dijkwoningen. 
  Toetsen ontwikkelingsplan Bolton Woerden voor Slingerbos aan bestemmingsplan; de gemeente heeft een eerste aanzet gemaakt voor groenvoorzieningen, dit samen met LLO en gemeente bespreken, kan het groener? 
  Voeg bomen toe aan grote, kale straten in het dorp (bijv. Weverstraat en Hamaritilaan).
 • Verval van enkele panden in het dorp
  Voornaamste vervallen pand ligt aan het begin van de Molenstraat. Raad van State heeft bezwaar omwonende op het bestemmingsplan ongegrond verklaard.
  In overleg met gemeente en projectontwikkelaar onderzoeken of sloop van bestaande panden naar voren kan worden getrokken.
 • Huis op Hemert versterken
  Tijdens de lockdowns is de loop in het dorpshuis gedaald, het trekt nu gelukkig ook weer aan. Dit kan alleen als daar veel vrijwilligers in samenwerken. Doe mee!
  Meer activiteiten in Huis op Hemert. Niet alleen organiseren, maar zelf ook gewoon gezellig meedoen. Samenleven doe je met elkaar.

Leuke activiteiten

 • Geschiedenis zichtbaar maken
  Historische wandeling maken en meer borden plaatsen; identiteit en geschiedenis mogen vaker verteld worden; activiteiten kunnen daar ook binnen passen.
  Werkgroep opzetten en actieplan maken. 
  Het verhaal van Ophemert beter in beeld brengen, inclusief bijvoorbeeld de Mauritslinie.
 • Zichtbaarheid bestaande activiteiten
  Muziek, sport, cultuur, er is veel te doen en beleven in Ophemert. Er zijn diverse communicatiekanalen, deze werken onvoldoende samen; er is meer onderlinge afstemming gewenst.
  Meer bekendheid via actuele en volledige dorpsagenda, www.ophemert.nlexterne-link-icoon
  Meer inzet van social media
  Digitaal infobord bij Huis op Hemert
  Publiceren in ’t Hèmers Krantje 
 • Ophemert in het Licht
  Nieuw evenement, met lichtjestocht en misschien een vuurwerkshow.
  Werkgroep opzetten en gewoon een klein begin maken
 • Activiteiten in en rond De Schelp
  In 2022 waren er leuke activiteiten, zoals Jazz in de Schelp. Het zou mooi zijn in 2023 te verbreden naar andere doelgroepen. Overwegen of we extra toestellen voor buitenfitness plaatsen.
  Initiatiefnemers helpen om activiteiten in en rond De Schelp te organiseren, waar mogelijk met wat financiële steun van de gemeente. Mandy den Boer en Carla van Mourik gaan kijken naar de mogelijkheden voor buitenfitness.
 • Activiteiten voor jongeren
  Jeugd tussen de 13 en 25 jaar wil graag meer activiteiten voor hun doelgroep, vaak is ondersteuning van hun ideeën gewenst om hen een stap verder te helpen.
  Werkgroep starten, durf klein te beginnen met een leuk tentfeest, daarna ruimte voor groei; contact leggen met Connect2jeugd en jongeren uit het dorp.
 • Reünie van de lagere school organiseren
  Ook benutten om gelijkgestemden en vrijwilligers te vinden.
  De basisschool krijgt een nieuwe directeur, samen oppakken .
 • Efficiënter gebruik van vrijwilligers
  Meer samenwerking tussen organisaties en besturen gewenst; kan je elkaar ook inspireren en elkaar helpen en versterken.
  De dorpstafel gaat in het vierde kwartaal een bijeenkomst organiseren.
 • Vrijwilliger van het jaar verkiezing
  Leuk om ieder jaar in oktober te organiseren.
  Dorpstafel neemt initiatief, samen met alle verenigingen/organisaties.

Goede gezondheid

 • Eenzaamheid: houd een oogje in het zeil 
  Blijf omzien naar elkaar; betrek mensen erbij, help elkaar, spreek elkaar, zie elkaar. Er op af!
  Meer bekendheid geven aan eetclubs, wandel­clubs en leesclubs.
 • Gezond leven
  Beter letten op voeding en meer bewegen; gezonder eten en vaker een blokje om.
  Initiatieven voor jong en oud blijven lanceren en communiceren.
 • AED’s in de buurt goed in kaart
  Er zijn nu verschillende AED apparaten in Ophemert, mede dankzij de dorpstafel. Het zou mooi zijn hierover meer informatie te verspreiden. En ook regelmatig inwoners trainen hoe je ze goed kan gebruiken in nood. 
  Meer communicatie over de AED’s en trainen van inwoners samen met Just4Safety. 

Duurzaam Ophemert

 • Ophemert een duurzame kern in 2030 maken
  Er liggen nog grote kansen rond het isoleren van woningen, huizen en bedrijven gasloos maken, aanleg zonnepanelen op dak, etc.
  Een werkgroep duurzaam starten, die lokale initiatieven gaat starten, ondersteunen en verbinden. Waar mogelijk in samenwerking met Coöperatie Duurzaam West Betuwe.

Prachtige natuur en buitenruimte 

De werkgroep Levend Landschap Ophemert (LLO) organiseert vele activiteiten. Hieronder staan hun doelen, aandachtspunten en planning.

 • Organiseren van planten en zadenruil
  Samen delen van kennis en zaden/planten en elkaar ontmoeten op basis van gemeenschappelijke interesse.
  LLO organiseert deze bijeenkomsten.
 • Natuurwandeling
  Maken van mooie wandelroute met informatie en/of verhalen onderweg.
  LLO organiseert af en toe en wandelroute.
 • Klompenpad
  Een werkgroep kijkt met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland naar de mogelijkheden voor een klompenpad.
  LLO neemt deel in deze werkgroep, het is best uitdagend om een goede route te vinden en toestemming van de eigenaren te organiseren.
 • Dorpsmoestuin
  Kijken of we binnen het drop een moestuin kunnen vinden en om samen met bewoners te onderhouden.
  LLO zoekt naar mogelijkheden en gaat daarna na welke bewoners interesse hebben.
 • Vergroening schoolplein
  Kijken naar mogelijkheden in en rond het schoolplein, mede om ook hitte tegen te gaan.
  LLO pakt dit samen op met ouders van schoolgaande kinderen.
 • Plezier in de natuur
  Wandelroutes ontwikkelen/begaanbaar houden; stamkaart Ophemert maken.
  LLO werkt verder uit.
 • Kennis delen over biodiversiteit
  Zoeken naar activiteiten die regionaal plaatsvinden en deze communiceren en mogelijk zelf bijeenkomsten organiseren.
  LLO bekijkt diverse activiteitenagenda’s en organiseert eventueel zelf activiteiten.
 • Ingangen van het drop aantrekkelijke maken
  Gedacht wordt aan het planten van bloemen/bollen en kunst in de natuur.
  LLO gaat ideeën met bewoners bedenken en samenwerking zoeken met andere organisaties.

Actuele thema's in Ophemert

In 2023 staan grote projecten met impact op onze directe leefomgeving op de planning. Ten eerste wordt de buurt Slingerbos nu echt ontwikkeld tussen de Molenstraat en de Waalbandijk. Er komen 65 nieuwe woningen van verschillende prijsklassen (huur en koop) die aansluiten op de bestaande bebouwing van Ophemert. Het doel is de woningen te bouwen in de periode 2023 tot en met 2026. Projectontwikkelaar Bolton Ontwikkeling uit Woerden is geselecteerd om dit project te bouwen. Er komen zogeheten nul-op-de-meterwoningen waarbij de woningen natuurinclusief en klimaatadaptief worden gemaakt. Met de bouw worden ook zoveel mogelijk hergebruikte (circulaire) materialen gebruikt. In 2023 werkt Bolton het plan uit op detailniveau, denk hierbij bijvoorbeeld aan de architectuur van de woningen. De verkoop start al in de loop van 2023, verwachting is dat in 2024 gestart wordt met bouwen en dat eind 2024 de eerste bewoners in Slingerbos gaan wonen. De huurwoningen worden verhuurd via woningcorporatie De Kernen.

Ophemert krijgt in 2023 veel te maken met het dijkversterkingsproject. Voor de inrichting van de weg van dijktraject Tiel-Waardenburg gelden de principes van de ‘Gastvrije Waaldijk’ (GVWD). Het project is een samenwerking tussen de gemeenten aan de dijk, de provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland. Via de websites van de gemeente West Betuwe en Waterschap Rivierenland is er veel informatie beschikbaar. De Dorpstafel Ophemert periodiek een kort en bondig overzicht te geven van de veranderingen die de dijkversterking voor ons dorp teweeg brengt. Dat doet de Dorpstafel via de website en huis-aan-huis via ’t Hèmers Krantje. 

In de nieuwe situatie verdwijnt de Wandeldijk (dubbel dijk) geheel. De nieuw aan te leggen Waalbandijk verschuift een stuk richting de Waal. De huizen aan de oude Waalbandijk krijgen enkele nieuwe op- en afritten. De hoek bij de Waalbandijk en de Molenstraat wordt een stuk scherper. Er komt een nieuwe weg die vanaf de stoep van de Kapelstraat naar het Dijkhuis leidt. Deze weg loopt dood bij het Dijkhuis en wordt o.a. gebruikt voor laden en lossen bij het Dijkhuis. Aan deze (vent)weg komen ook een aantal parkeerplaatsen. Tussen de huizen aan de oude Waalbandijk en die nieuwe Waalbandijk komt een zone waar men kan wandelen. De toegangswegen naar de nieuwe dijk, o.a. vanuit de Kapelstraat, de Dijkstraat en Molenstraat zullen meer lengte krijgen om de nieuwe dijk te bereiken.

Staatsbosbeheer wil het natuurgebied De Steendert van 90 hectare bij Est en Ophemert verder ontwikkelen. Doelstelling van de overheid is om de hoeveelheid bomen in Nederland te verhogen, mogelijk is daar ruimte voor in De Steendert. Dat betekent mogelijk een nieuw bos voor Ophemert. Staatsbosbeheer is met de gemeente en provincie in overleg om het plan te bespreken en zo nodig aan te passen zodat het binnen de doelstellingen van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente West Betuwe past. Het LOP is op dit moment zelf ook in ontwikkeling en wordt naar verwachting in maart 2023 in de gemeenteraad vastgesteld. De dorpstafel houdt de ontwikkelingen in de Steendert nauwlettend in de gaten, bezoekt de bijeenkomsten van o.a. Staatsbosbeheer en organiseert bijeenkomsten in Ophemert over dit gebied.

Denk en doe mee!

De Dorpstafel Ophemert heeft vooral een faciliterende rol. Het is een onafhankelijke groep van vrijwillige en enthousiaste inwoners uit Ophemert. Het bestuur wordt gevormd door Matthieu van Tricht (voorzitter), Willem de Zoete (secretaris) en Petra de Haas (penningmeester) en ook lid van de Dorpstafel zijn Jan Prins, Melvin Könings en Dick Riddersma. Verder is er een groot aantal vrijwillige adviseurs en contactpersonen aangesloten. Zo zijn er diverse lijntjes naar verenigingen, organisaties, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Bij de bijeenkomsten schuiven meestal ook de gebiedsmakelaar Angelique Otten van de gemeente West Betuwe aan en namens Welzijn West Betuwe Hetty van Oord.

De Dorpstafel komt periodiek bij elkaar om de leefbaarheid te versterken. Verbinding en samenwerking zijn de sleutelwoorden. Daarnaast heeft de Dorpstafel een ombudsfunctie: het bestuur komt op voor de belangen van de inwoners (belangenbehartiging) en helpt de gemeente haar dienst­verlening te verbeteren (aanspreekpunt). Maar let op! De onafhankelijke Dorpstafel is geen verlengstuk van de gemeente­politiek en ook geen onderdeel van het ambtelijk apparaat!

Elk kwartaal bespreekt de Dorpstafel de voortgang van de kernagenda om te kijken welke punten worden uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de agenda willen toevoegen. Wilt u hierover meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag! Uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij een van de onderstaande contactpersonen. 

Contact

Stuur een e-mail naar: dorpstafelophemert@outlook.com
Meer informatie ook via Huis op Hemert: 0344 - 60 89 03, of laat een briefje achter in de dorpstafel brievenbus in Huis op Hemert.

Vragen over deze kernagenda?

Neem contact op met gebiedsmakelaar Angelique Otten via angelique.otten@westbetuwe.nl of 06 - 29 64 39 97.