Kernagenda Meteren

Op deze agenda staan activiteiten die de inwoners van Meteren en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

Werkgroep Samen Meters Vooruit, de gemeente West Betuwe en de Dorpsraad van Meteren maken zich sterk voor prettig wonen en leven in Meteren en haar buitengebied. Zij doen dit samen met de inwoners, ondernemers, scholen en de verenigingen van ons dorp. 

De gemeente West Betuwe wil voor iedere kern een kernagenda waarin de onderwerpen staan die de inwoners belangrijk vinden voor hun eigen dorp. De gemeente kan dan rekening houden met de wensen van een kern. Voor onze eerste kernagenda hebben wij, samen met de gebiedsmakelaar Patricia Visée, de werkgroep ‘Samen Meters Vooruit’ gevormd. Van daaruit zijn we aan de slag gegaan. Deze werkgroep is een onderdeel van de Dorpsraad van Meteren.

Hoe zijn we begonnen

In het voorjaar 2021 heeft ‘Samen Meters Vooruit’ in alle wijken van Meteren en haar buitengebied huis aan huis een flyer bezorgd. In deze flyer stonden onderwerpen over ons dorp. U kon op deze flyer reageren (stemmen) en ook aanvullen met andere onderwerpen. Onderwerpen met een algemeen belang. De onderwerpen die met deze flyer zijn opgehaald en waarvoor u de meeste stemmen heeft gegeven, ziet u terug in de binnenkant van deze eerste kernagenda voor Meteren. We hebben een top 3 per onderwerp gemaakt om mee te starten voor aankomend jaar.

Aan de slag

Wij willen, samen met u, de top 3 verder gaan onderzoeken en uitvoeren welke haalbaar zijn. De uitvoering wordt dan door, of de gemeente, of door inwoners of met elkaar gedaan.

Doe met ons mee en neem contact met ons op! U bent van harte welkom. Samen werken aan een prettig (blijven) wonen en leven in Meteren! De leden van onze werkgroep ziet u onderaan de pagina. U kunt zich ook aanmelden via de gebiedsmakelaar. 

We hebben de intentie om twee keer per jaar met elkaar te bespreken, welke onderwerpen er zijn uitgevoerd, welke er meer tijd nodig hebben. U kunt dan ook nieuwe onderwerpen aandragen voor de ‘Samen Meters Vooruit’.

We hebben de intentie om twee keer per jaar met elkaar te bespreken, welke onderwerpen er zijn uitgevoerd, welke er meer tijd nodig hebben. U kunt dan ook nieuwe onderwerpen aandragen voor de volgende kernagenda. De kernagenda van Meteren blijft dus actief. De plannen die de gemeente West Betuwe heeft voor Meteren zullen hier ook in komen te staan.

Thema’s en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Meteren staan. De status is van november 2021. 

Verkeer

 • Aandacht voor te hoge snelheden op doorgaande wegen en verkeersveiligheid verbeteren.
  Kruispunt bij winkel Hol Plant en Kado. Koerierspad. Oversteek Blankertseweg en Rijksstraatweg. Blankertseweg, Rijksstraatweg, Laan 1940-1945, J. van Zantenstraat, Verlengde Bredestraat en Bredestraat. SMV (Samen Meters Vooruit) start werkgroep om samen met de gemeente verder onderzoek te doen naar oplossing.
 • Wandelpaden en stoepen (opnieuw) aanleggen.
  Met name in oud Meteren, de Plantage en langs de Rijksstraatweg. SMV start werkgroep om samen met gemeente verder onderzoek te doen naar oplossing.
 • Fietsroutes langs Kalenbergseplas verbeteren.
  Verlengde Bredestraat is onveilig. Verlengde Bredestraat is recent opnieuw ingericht met fietssuggestiestroken. Dit zijn geen officiële fietsstroken. Voldoet daarmee wel aan de inrichtingseisen.
 • De bewegwijzering in Meteren.
  De borden voor het dorpshuis en voetbalvereniging zijn versleten en onleesbaar. SMV start werkgroep om samen met de gemeente onderzoek te doen naar oplossing.

Recreatie

 • Recreatie rondom de Kalenbergse plas verbeteren.
  Fietsroutes langs Kalenbergseplas verbeteren. Meer visplaatsen. Meer privacy aan de plas voor de recreanten. Fietsenrekken realiseren. Toezicht tijdens warme dagen. Jeu de Boulesbaan, openbare wc, koffiehuis en ijssalon realiseren. SMV gaat samen met inwoners een werkgroep starten. Samen met de gemeente kan dan worden onderzocht wat er mogelijk is.
 • Behoefte aan horeca mogelijkheden.
  Het dorpshuis meer zichtbaar maken door activiteiten en een ontmoetingsplek. Bijvoorbeeld een café met terras. Het Dorpshuis van Meteren is niet van de gemeente West Betuwe. Het bestuur kan dit zelf regelen. Voor het kunnen organiseren van meer activiteiten voor de inwoners ontvangen zij vanaf 2022 jaarlijks extra subsidie van de gemeente.
 • Uitbreiding winkelaanbod door een extra supermarkt.
  Op dit moment is dit niet mogelijk volgens het huidige detailhandelsbeleid. In het bestemmingsplan De Plantage wordt bekeken of hier nog mogelijkheden voor zijn. SMV zoekt hierover de samenwerking met de gemeente.
 • De oude peuterspeelzaal aan de Lindelaan in Meteren weer in gebruik nemen.
  Functie kan zijn kinderopvang, kleine horecagelegenheid. SMW neemt contact op met de gemeente.

Algemeen

 • Een toekomstvisie Meteren 2021-2031 maken
  SMV gaat hierover in gesprek met de Dorpsraad.
 • Sterke communicatie met de inwoners.
  Bekend maken welke activiteiten, organisaties, verenigingen, speeltuinen er zijn in Meteren. Meer activiteiten om elkaar te ontmoeten. Nieuwe inwoners welkom heten. Website over Meteren. SMV gaat in gesprek met de Dorpsraad. De gemeente onderzoekt hoe zij de website kunnen verbeteren. Het nieuwe Participatiebeleid biedt mogelijkheden om samenwerking te verbeteren.
 • Binding tussen de wijken in Meteren verbeteren.
  Informatiebord bij de ingang van Meteren zodat toeristen of (nieuwe) bewoners kunnen zien wat er te doen is in Meteren. Het dorpshuis krijgt vanaf 2022 extra subsidie voor organiseren activiteiten. SMV onderzoekt mogelijkheden plaatsen borden.

GROEN

 • Aanplanting en onderhoud groen.
  Onderhoud langs stoepen, groenstroken zoals de Verlengde Bredestraat, ter hoogte van de aansluiting met de Laan 1940–1945.
  Onderhoud en aanvullen zand van het strand Kalenbergse Plas.
  Meer groen in het dorp en betrekken inwoners.
  Meer biodiversiteit.
  Fruitpluklanen.
  Meer bloemstroken langs fietspaden.
  Een park of moestuin met kinderboerderij in De Plantage.
  Aandacht voor de groenvoorziening Lievense van Herwaardenstraat.
  Natuurgebied aan de Blankertseweg. Renovatie Kastanjelaan.
  Meer hondenuitlaatplekken of losloopveldjes. Optreden tegen hondenpoepoverlast.
  Beter onderhoud begraafplaats.
  Meer afvalbakken bij de Kalenbergse Plas of meer legen.
  Wandelpad Kalenbergseplas is vernieuwen. Status: SMV vormt een werkgroep met de inwoners en gaat hier samen met gemeente mee aan de slag.
 • Inwoners betrekken bij inrichting openbare ruimte.
  Bomen, windmolens, afvalbakken. De nieuwe Participatieverordening moet inwoners beter betrekken bij besluiten.
 • Straatverlichting uitbreiden.
  Straatverlichting J. van Zantenstraat summier. SMV gaat dit onderzoeken met de gemeente.

Voorzieningen

 • Ontmoetingsplek voor de jeugd uit Meteren vanaf 12 jaar.
  Activiteiten in het Dorpshuis creëren. Voor jongeren Medua vragen. Het Dorpshuis krijgt vanaf 2022 jaarlijks subsidie voor het organiseren van activiteiten voor de inwoners. SMV gaat mogelijkheden met jeugdsoos Medua en gemeente onderzoeken.
 • Voetbalvereniging MVV’58.
  Opknappen en renovatie clubgebouw MVV. Betere voorzieningen. Doorgroei MVV'58. Meer parkeerplaatsen maken. Verkeersveiligheid rondom voetbalveld verbeteren. Uitbreiding MVV'58 mogelijk maken op huidige plaats.
  Ingang aan de andere kant van het complex.
  De gemeentelijke subsidie is gebaseerd op het aantal velden. Het aantal velden is gekoppeld aan het aantal leden. Een toename van het ledenaantal kan in de toekomst leiden tot extra subsidie en eventueel uitbreiding van het aantal velden. Verkeersproblematiek is bekend. Hiervoor is meer onderzoek nodig.

Denk en doe mee!

Wilt u ook meedenken? Of wilt u meewerken aan de uitvoering van één of meerdere onderwerpen? Laat het ons weten! U bent van harte welkom. Meld u dan aan bij één van onderstaande contactpersonen of bij de gebiedsmakelaar.

Leden van de werkgroep ‘Samen Meters Vooruit’ (SMV)

Leo Vogelzang (slagerij), Annemiek van Dam en Martin Weijters (Oranjevereniging), Lydia van Kleef (Dorpshuis Meteren), Anne Demmers (Dorpsraad), inwoners: Josien Versteeg, Miranda Hol en Mireille Dingelstad, Nils Verheul (Dorpsraad) Patricia van Hoorn (jeugdsoos Medua), Sabine van Lent (Koppel Boerderijwinkel), Ron Wammes (vv MVV’58).

Vragen over deze kernagenda?

Neem contact op met Patricia Visée-Linssen, gebiedsmakelaar Meteren en Geldermalsen