Kernagenda Geldermalsen

De gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen en leven in Geldermalsen en het buitengebied. De kernagenda is hierbij een belangrijke leidraad.

Van wens naar uitvoering

Betrokken inwoners vormen een werkgroep die met de verzamelde agendapunten aan de slag  gaat. Het gaat om thema’s die zowel de inwoners als de gemeente belangrijk vinden.

Start

In november 2020 is in Geldermalsen de werkgroep Geldermalsen Samen Centraal (GSC) opgericht. Samen met de gebiedsmakelaar hebben zij de kernagenda voor Geldermalsen samengesteld. Hiervoor is in mei 2021 huis-aan-huis een flyer bezorgd bij alle inwoners om op die manier hun wensen op te halen. In deze flyer waren de wensen uit het Bidbook al opgenomen. Van alle inwoners heeft 3% gereageerd en hun wensen aangegeven. Er is gekeken welke wensen de meeste reacties hebben gekregen en er is een top 3 samengesteld.

Uitvoering

De top 3 aan wensen is onderzocht op haalbaarheid, zodat duidelijk is welke thema’s de komende jaren kans van slagen hebben. U vindt ze aan de binnenkant van deze kernagenda. De aandachtspunten kunnen, samen met de werkgroep, worden opgepakt door inwoners, de gemeente of andere organisaties zoals bijvoorbeeld de Provincie of het Waterschap. Als iets niet kan of niet duidelijk is, dan heeft de werkgroep contact met de gemeente en wordt er samen gekeken naar wat er eventueel wel mogelijk is. Of er wordt uitgelegd waarom iets niet mogelijk is. Duidelijke communicatie vinden we heel belangrijk.Twee keer per jaar houden we u op de hoogte van de resultaten. Er kunnen dan ook nieuwe onderwerpen worden ingebracht namens uw straat of wijk.

Successen

Een aantal inwoners uit Geldermalsen wil zich inzetten voor de kernagenda. De kerngroep heet
’Geldermalsen Samen Centraal’. Zij maken zich sterk voor de leefbaarheid in Geldermalsen. Ze  zijn een gesprekspartner voor de gemeente. U kunt op verschillende manieren contact met hen opnemen. Er is inmiddels een Facebookpagina, een emailadres en er worden inwonersavonden georganiseerd waar iedereen met elkaar in gesprek kan gaan over wat ze belangrijk vinden.

Sinds 2019 zijn er met behulp van het leefbaarheidsbudget al mooie initiatieven gerealiseerd. Van een jeu-de-boulesbaan tot een hondenlosloopveld. U leest er meer over op Initiatieven Geldermalsen.

Thema’s en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Geldermalsen staan. De status is van oktober 2021.

Algemeen en communicatie

 • Opening winkels op zondagen.
  Gemeente West Betuwe onderzoekt dit in het vierde kwartaal van 2021. Besluiten hierop worden na de verkiezingen maart 2022 verwacht. Uitvoering in 2021 en 2022, uitslag afwachten
 • Verbeteren communicatie vanuit gemeente West Betuwe naar inwoners. 
  Het Participatiebeleid gemeente West Betuwe is vastgesteld. Hierin staat vermeld hoe de gemeente inwoners betrekt bij besluiten. Start 2021/20222, werkgroep
 • Website gemeente in begrijpelijke taal omzetten.
  Inwoners kunnen tips inbrengen over pagina’s die lastig te lezen of te begrijpen zijn. Geldermalsen Samen Centraal (GSC) neemt hierin initiatief door een werkgroep op te richten in het kader van dit onderwerp. Start 2021/2022, werkgroep

Voorzieningen

 • Buitensportmogelijkheden voor jong en oud.
  Kadernota harmonisatie beweeg- en sportbeleid 2022 is vastgesteld. Onderzoeken
 • Tegengaan eenzaamheid & sociale krachten bevorderen, zoals eettafels, woonkamer, sociale moestuin (verbeteren zorg in de buurt).
  Geldermalsen Samen Centraal sluit aan bij de Startconferentie ‘Eén tegen eenzaamheid West-Betuwe’. Het beleid Bouwen aan Sociale Kracht geeft mogelijk oplossingen. Binnenkort start er een steunouderpunt en wordt er online gezinsloket gemaakt. GSC zoekt hiervoor de samenwerking met gemeente. Conferentie 5 oktober 2021, starten werkgroep 2021/2022
 • Faciliteiten voor jeugd 12+ om elkaar te ontmoeten bijvoorbeeld een jeugdsoos.
  Pilot Place2Be van Mozaïek is in augustus 2021 gestart als pilot tot eind 2021. De Uitvoeringsagenda ‘Veilig opgroeien’ van de gemeente West Betuwe biedt misschien mogelijkheden. Onderzoeken en resultaat pilot volgen.

Recreatie

 • Recreatie in en aan de Linge, zoals een boulevard, wandelpaden, zwemmen, strandjes, struinroute, aanlegplaatsen kano’s, buitenzwembad.
  Er loopt vanuit gemeente West Betuwe een project kano-routeplan 2.0 ‘Linge bereikbaar voor elke kern’. Er wordt onderzocht of een aanlegplek voor kano’s mogelijk is bij de nieuwe boulevard aan de jachthaven. Zwemmen in de Linge in de vaarweg is verboden. Start werkgroep 2022
 • Betere faciliteiten voor recreanten zoals terrassen, bankjes, picknickbankjes, openbare toiletten
  Wanneer er een verzoek binnenkomt dan kijken naar de mogelijkheden/nut/noodzaak. Voor openbare toiletten is een Inclusie-werkgroep actief om dit op te pakken. Start werkgroep 2022

Wonen

 • Meer beschikbare woningen, betaalbaar, huur, seniorenwoningen, woningen voor starters en doorstromers.
  Voor sociale huurwoningen is de hoogte van het inkomen bepalend. De gemeente West Betuwe heeft een Woonvisie 2020-2030 vastgesteld. Onderzoeken.

Verkeer

 • Aandacht voor verkeersveiligheid op doorgaande wegen zoals: Tunnelweg, Tielerweg, van Dam van Isseltweg, Rijksstraatweg, Rijnstraat, Kennedylaan, Marijkestraat, Julianaweg, Koppelsedijk 30 km. Poppelenburgerstraat problemen met drempels.
  Deze wegen voldoen aan de norm van Veilig volgens de Wet. Houding en gedrag van deelnemers veroorzaken het probleem. Drempels niet altijd een oplossing.
  Voor de Koppelsedijk staan wel eind 2021 twee verkeersdrempels gepland in combinatie met reconstructie van deze weg. Tielerweg ter hoogte van Notarisappel wordt onderzocht om de oversteek veiliger maken voor scholieren die gymzaal bezoeken. De Poppelenburgerstraat wordt onderzocht met team Verkeer op mogelijkheden. 2021/2022 Start werkgroep en contact zoeken met wijkagent voor overige wegen die zijn genoemd.
 • Veiligheid rondom basisscholen verbeteren en veilig houden.
  Er komt een Uitvoeringsplan veiligheid voor alle basisscholen in West Betuwe. Datum is nog onbekend. Werkgroep en onderzoeken 2022
 • Betere parkeerfaciliteiten en meer gratis parkeren in centrum.
  Gemeente West Betuwe start eind 2021 een onderzoek naar de mogelijkheden. Eind 2021 en 2022 en onderzoeken.

Vervoer

 • Meer faciliteiten voor elektrische auto’s zoals deelauto’s, laadpalen. 
  De gemeente heeft hier nog geen beleid over. Inwoners kunnen zelf een verzoek voor een laadpaal indienen bij openbaarladen.nl voor de eigen auto. Er komt een contract voor strategische laadpalen op logische plekken. Geldermalsen Samen Centraal houdt een vinger aan de pols
 • Aandacht voor OV en omgeving Station zoals regiobus, betere bus-regeling naar station, bewaakte fietsenstalling, intercity.
  Er is door de gemeente niet gekozen voor een bewaakte fietsenstalling. De NS onderzoekt mogelijkheden Intercity. Start werkgroep 2022 en onderzoeken met team Verkeer en NS
 • Aandacht voor elektrische fietsen en deelfietsen/scooters/OV-fietsen, oplaadpunten voor fietsen.
  De gemeente heeft hiervoor nog geen beleid. Onderzoeken wat gewenste locaties zijn. OV-fietsen ligt bij Pro-Rail. Geldermalsen Samen Centraal gaat informeren naar de mogelijkheden. Onderzoeken 2022.

Groen & biodiversiteit en afval

 • Verbeteren kwaliteit, onderhoud en beleid Groen en meer biodiversiteit in openbare ruimte en centrum.
  Het vastgestelde Groenbeleid van de gemeente is sober en doelmatig. Waar mogelijk worden inwoners betrokken bij biodiversiteit. De actie Steenbreek draagt bij aan groenere tuinen. Openbare ruimte heeft vaak ook een functie zoals parkeerplaatsen. Start werkgroep 2021 en 2022 onderzoeken.
 • Duurzaamheid en luchtkwaliteit verbeteren.
  Iedereen is verantwoordelijk voor verduurzaming. De gemeente start met een Lokale Adaptatie Strategie. Inwoners kunnen daarin aangeven wat zij belangrijk vinden en meedenken. Er komen ook gesprekken met woningcorporaties voor verduurzaming sociale huurwoningen. 2022 onderzoeken.
 • Tegengaan zwerfafval, meer afvalbakken of gereedschap.
  Er staan nu 781 afvalbakken in Geldermalsen. Deze worden wekelijks geleegd. In het centrum en op drukke plekken vaker, soms dagelijks. Zwerfafval ontstaat door de houding en het gedrag van mensen. Meer afvalbakken is niet altijd de oplossing. Geldermalsen Samen Centraal gaat de gemeente West Betuwe aansporen hier meer aandacht aan te besteden. Eind 2021 en vinger aan de pols in 2022.

Denk en doe mee!

Wilt u ook meedenken? Of wilt u meewerken aan de uitvoering van één of meerdere onderwerpen? Laat het ons weten! U bent van harte welkom. Meld u dan aan bij Geldermalsen Samen Centraal of de gebiedsmakelaar.

Contact

De Dorpsraad van Geldermalsen, info@dorpsraadgeldermalsen.nl

Gebiedsmakelaar Patricia Visée, Meteren en Geldermalsen.