Kernagenda Deil

De Dorpsraad Deil met de vrijwilligers van de vier werkgroepen en de gemeente West Betuwe zetten zich sterk in voor prettig wonen en leven in Deil en het buitengebied. De kernagenda is hiervoor een structurele leidraad om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Deil te kunnen behouden met goede voorzieningen en een bloeiend verenigingsleven.

Van dromen naar uitvoering

Van wensen naar uitvoering

Op de kernagenda staan activiteiten die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de
komende jaren. De kernagenda is geen vaststaand document, maar de leidraad van een continu
proces dat steeds aangevuld of bijgesteld wordt.

Start

Vanuit de Dorpsraad heeft de werkgroep Deil2030! in 2021 het Visiedocument Deil2030!externe-link-icoon opgesteld in overleg met de verenigingen en organisaties binnen Deil. In dit document zijn tevens de doelstellingen en wensen uit Dorpsplan Deil (2017) en het Bidbook (2018) opgenomen. Najaar 2021 is op basis van het Visiedocument Deil2030! een concept-kernagenda bediscussieerd met de inwoners en de gemeentelijk gebiedsmakelaar tijdens een bijeenkomst in dorpshuis ’t Duifhuis. Vervolgens zijn de opmerkingen en suggesties die de bijeenkomst opleverde opgenomen in een aangepaste versie die tot slot nogmaals is voorgelegd aan de betrokken inwoners.

Deze kernagenda vormt nu het eindresultaat waarbij de activiteiten en aandachtspunten verdeeld zijn over vier thema’s:

 • Voorzieningen en welzijn
 • Gebiedsontwikkeling, verkeer en veiligheid
 • Duurzaamheid
 • Betrokkenheid

Uitvoering

Met elkaar bepalen we wat voor Deil belangrijk is en welke onderwerpen prioriteit krijgen zoals met name de noodzaak van nieuwbouw van woningen voor starters, huurders en senioren die willen doorstromen. Wie doet wat, wie kan ons daarbij ondersteunen, hoever zijn we? Sommige zaken kunnen we als vrijwilligers zelf realiseren. Voor andere, gewichtiger onderwerpen werken we samen met de gemeente en andere instellingen.

Eerste successen

Ondertussen is er afgelopen jaren in Deil al hard gewerkt met grote inzet van vele vrijwilligers. Zo werd in 2021 door de werkgroep Natuur & recreatie de openbare recreatieplek ’t Lingelandje aan de Linge gerealiseerd. De werkgroep Omzien naar elkaar heeft zich ingezet met meerdere activiteiten tijdens de twee corona-jaar voor onderlinge binding van de inwoners. En al vanaf 2019 verzorgt de werkgroep Communicatie & pr de uitgave van Dorpskrant Deil met vier prachtige edities per jaar!

Ook wordt in Deil veel gebruik gemaakt van het gemeentelijk Leefbaarheidsbudget door
verenigingen en inwoners om kleine buurtprojecten te realiseren zoals bijv. de Jeu de Boules-baan. Alle initiatieven ziet u op de pagina 'Initiatieven Deil'. 

Lees snel verder en ontdek de punten die op de kernagenda van Deil staan.

Thema's en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Deil staan. De status is van maart 2022. 

Voorzieningen en welzijn

 • Het realiseren van nieuwbouw van woningen om de leefbaarheid in Deil te behouden ten behoeve van voorzieneningen zoals de school, kinderdagopvang, huisarts- en fysiopraktijk, de supermarkt, dorpshuis en het verenigingsleven.
  Meer dan kleinschalige woningbouw voor huur-, starters- en seniorendoorstroom in nauwe
  samenwerking met de gemeente West Betuwe. Onderzoek door gemeente WB naar geschikte
  bouwlocaties in de kern Deil in voorjaar 2022. Status: gemeente West Betuwe onderzoekt initiatieven en mogelijkheden.
 • Meer kleinschalige middenstand is welkom.
  Onderzoek naar en stimuleren van uitbreiding van kleinschalige middenstand. Status: onderzoeken.
 • Meer kleinschalige horecabinnen en buiten de bebouwde kom.
  Onderzoek naar en stimuleren van mogelijkheden voor uitbreiding horeca. Status: onderzoeken.
 • Ontwikkelen van een centraal dorpspunt met centrumfunctie.
  Voor het clusteren van bijvoorbeeld standplaatsen. Status: onderzoeken.
 • Een gemeenschappelijke accommodatie voor de kern Deil.
  Kansen en mogelijkheden onderzoeken voor een nieuwe, gemeenschappelijke accommodatie (klein multifunctioneel centrum) waarin dorpshuis, school, kinderopvang, gymzaal en medisch centrum zijn gehuisvest. Status: onderzoeken.
 • Lingelandje met steiger en zitbankjes voor Deil en passanten.
  Gerealiseerd in 2021 door de werkgroep recreatie & natuur. Behouden en verbeteren. Continu proces.
 • Aanleg en inrichting van een hondenveldje.
  Onderzoek naar een geschikte locatie in overleg met gemeente en landeigenaren door de werkgroep hondenveldje. Gerealiseerd in 2022.
 • Openbare sanitaire voorzieningen, ook voor passerende toeristen.
  Mogelijkheden onderzoeken voor Deil om aan te haken bij de werkgroep "Hoge Nood" die hier
  gemeentebreed aan werkt. Gerealiseerd in 2022.
 • Ontmoetingsplaats maken voor jongeren.
  Mogelijkheid onderzoeken om bestaand initiatief van Jeugdsoos Kerkesteyn uit te breiden.
 • Toegankelijke locaties.
  Openbare locaties moeten ook goed toegankelijk zijn voor ouderen (met rollators), slechtzienden en rolstoel afhankelijken. Continu proces.
 • Ontwikkeling van een buitensport terrein en het stimuleren van sport.
  Mogelijkheden onderzoeken en een kartrekker vinden die gezamenlijk sporten wil stimuleren, zoals hardlopen, fietsen, fitness of mountainbiken.  In- en rondom Deil. Status: nog niet gestart.
 • Verder ontwikkelen van wandel-, klompen- en fietspaden.
  Onderzoek naar een nieuw klompenpad; doorsteken in het veld, toegankelijk maken van oeverpaden of aansluiten op bestaande paden.

Gebiedsontwikkeling, verkeer en veiligheid

 • Dorpsgezicht behouden en het waardevolle koesteren, veilige situaties creëren, een groene omgeving met voldoende woningaanbod. Zie ook het Visiedocument Deil 2030!
  Een mooi en leefbaar Deil voor iedere inwoner. Visiedocument Deil2030! jaarlijks actualiseren. Continu proces.
 • Verkeersveiligheid dorp Deil verbeteren, heel Deil 30 km/uur.
  Gehele bebouwde kom inrichten als 30 km-zone. knelpunten in kaart brengen en veilige voorstellen met de gemeente West Betuwe bespreken. Status: onderzoeken.
 • Specifieke maatregelen rondom de Lokhorstschool en speeltuin Jeugdland om veiligheid te vergroten.
  Regelmatig de gevaarlijke verkeerssituatie bij school en speeltuin bespreken en verbeteringen doorvoeren. Jaarplanning met de school en vereniging. Status: schouwen. 
 • Weren van vrachtverkeer in het dorp.
  Alternatieve route voor zwaar verkeer onderzoeken voor meer veiligheid en minder overbelasting van de Bulkstraat. Status: onderzoeken.
 • Verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten.
  Aanleg van passeerstroken, verlichting op doorgaande routes en meer veiligheid voor fietsers en wandelaars door aangelegde wandel- en fietspaden. Status: onderzoeken. 
 • Verbinding over de Linge naar Tricht.
  De mogelijkheden voor een zelfbedieningspontje of voetgangers- fietsbrug onderzoeken. Nog niet gestart.
 • Ontsluiting Deil met openbaar vervoer verbeteren en in stand houden.
  Alternatieve mogelijkheden van openbaar vervoer voor Deil onderzoeken.
 • In het binnen- en buitengebied passen kleinschalige horecavoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een theetuin.
  Hiervoor is noodzakelijk dat de gemeente vanuit een positief perspectief (kansen) vergunningen verstrekt. Status: overleg met gemeente West Betuwe.
 • Verkeersveiligheid in het buitengebied in kaart brengen.
  Verlichting, passeerstroken en duidelijke signalering.

Duurzaamheid

 • Inwoners en ondernemers positief stimuleren om woning of bedrijfspand te "vergroenen". 
  Communicatie op basis van visies en beleid zoals 'Omgevingsvisie' en 'Transitievisie Warmte'. Status: informeren.
 • Hoe wordt Deil meegenomen in de energietransitie?
  Deil informeren met betrekking tot de ontwikkelingen op dit onderwerp. Dorpshuis- bijeenkomsten. Status: informeren.
 • Deil autoluw maken als combinatie van duurzaamheid en verkeer.
  Deil autoluw maken als combinatie van duurzaamheid en verkeer; ook in relatie tot 30 km-zône. Nog niet gestart.
 • Stimuleren van zonnepanelen op daken van particulieren landbouwschuren, bedrijfsloodsen.
  Meer informatie vanuit gemeente naar inwoners Deil over subsidiemogelijkheden.
  Status: informeren. 

Betrokkendheid

 • Duidelijk subsidiebeleid hanteren voor ouderenzorg, verenigingsleven, speeltuinen en dorpshuis.
  Gemeentelijk beleid binnen West Betuwe is geharmoniseerd. Met vertegenwoordigers uit de verenigingen, speeltuinen en dorpshuizen is gesproken over de uitvoering van het beleid. Er zijn korte lijnen met de contactpersonen bij de gemeente. De verenigingen verwachten een simpeler vergunningenbeleid. Continu proces.
 • Meer (financiële) ondersteuning en ruimte voor het verenigingsleven en dorpshuis realiseren vanuit de gemeente West Betuwe. 
  Het geharmoniseerde subsidiebeleid gaat in per 2022.
 • Dorpshuis 't Duifhuis wil een centrale rol in het dorp ontwikkelen.
  Hoe kan er breder gebruik gemaakt worden van dorpshuis 't Duifhuis? Vrijwilligers zijn meer dan welkom! Continu proces.
 • Dorpsraad Deil met de bestaande werkgroepen continueren.
  Met hulp van de inwoners de bestaande structuur bewaren en verbeteren.
 • De samenwerking tussen Deil, gebiedsmakelaar en gemeente West Betuwe verbeteren.
  Dorpsraad Deil zet in op stevige samenwerking met de gemeente West Betuwe die zich in de nabije toekomst positief wil onderscheiden met stimulerend en faciliterend beleid naar de inwoners, ondernemers, dorpshuis 't Duifhuis en Dorpsraad Deil. Continu proces.

Denk en doe mee!

De eerste versie kernagenda van Deil is samen met de dorpsraad Deil, de werkgroep Deil2030! en enthousiaste inwoners gemaakt. Het is een eerste stap waar we met elkaar de onderwerpen verder gaan uitwerken en proberen te realiseren. Samen bespreken we welke punten zijn uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de agenda toevoegen.

Wilt u meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag, uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij werkgroep Deil2030! of gebiedsmakelaar Barry Ganzeman. Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen en/of aanvullingen kunt u bij hen terecht.