Hemelwater | informatie voor inwoners

Gaat u bouwen en verbouwen? Houd er dan rekening mee dat u regenwater dat op daken, stoepjes en inritten valt voortaan moet opvangen op eigen terrein. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn. Bijvoorbeeld een verlaging in de tuin, een ‘grindkoffer’ in de voortuin, een regenton of een groen dak. Op deze pagina leest u meer over de belangrijkste regels hiervoor.

De nieuwe afspraken rond het opvangen van regenwater gelden voor bouwen met en zonder  vergunning. De grootte van de waterberging berekent u voor de totale bebouwing, dus niet alleen voor het aangepaste deel. Ook de bestaande bebouwing en een inrit of terras telt mee in de minimale grootte van de waterberging die u moet maken.

Voor bestaande situaties verandert er niets. Al kunt u natuurlijk altijd uw steentje bijdragen. Vang regenwater op in uw tuin of regenton. Of vervang tegels door groen. Zo helpt u mee aan een groen en klimaatbestendig West Betuwe. Dat is goed voor mens én natuur.

Kijk voor tips en ideeën voor het watervriendelijk maken van uw tuin op Inspiratie voor een watervriendelijke tuin

De verordening afvoer hemel- en grondwater staat op Overheid.nlexterne-link-icoon

Is het verhard oppervlak niet meer dan 500m²?

Dan moet de berging op eigen terrein minimaal 20 liter per vierkante meter verhard oppervlak zijn.

Rekenvoorbeeld verharding <500m²:
Het perceel is in totaal 600m²
Het dakoppervlak is 75m²
De (tuin)verharding is 75m²
De overige 450m² is groen, border of grind

Dan is er in totaal 150m² afstromend oppervlak, dus minimaal 150m² x 20 l = 3m³ berging.

Is het verhard oppervlak 500m² of meer?

Dan moet de berging op eigen terrein minimaal 43,6 liter per vierkante meter verhard oppervlak zijn. Tenzij er geen watercompensatie vanuit het waterschap is toegepast. Wanneer de watercompensatie vanuit het waterschap is toegepast geldt dat de berging op eigen terrein minimaal 20 liter per vierkante meter verhard oppervlak moet zijn. 

Rekenvoorbeeld verharding >500m²:
Het perceel is in totaal 600m²
Het dakoppervlak is 100m²
De (tuin)verharding is 450m²
De overige 50m² is groen/border/grind

Dan is er in totaal 550m² afstromend oppervlak, dus 550m2 x 43,6 l = 23,98 m³ berging.

Vragen?

Heeft u vragen over hoeveel m³ waterberging u moet hebben? Neem dan contact met ons op via wateradvies@westbetuwe.nl.

Andere belangrijke regels

  • Bij aan- en verbouw moet u de totale verharding op het perceel compenseren. Dus neem in uw berekening ook de bestaande bebouwing, oprit of een terras mee.
  • De hemelwaterberging wordt zo ontworpen en in stand gehouden dat deze tussen 1 en 3 dagen weer voor 90% beschikbaar is. Uitzondering hierop is een hemelwaterberging bestemd voor hergebruik. Een waterberging heeft alleen het gewenste effect als deze het opgevangen hemelwater enige tijd vasthoudt. Maar niet te lang, want de waterberging moet wel weer beschikbaar zijn als de volgende bui zich aandient. De geleidelijke leging van de waterberging kan bijvoorbeeld met een infiltratievoorziening.
  • De voorkeur van West Betuwe voor hemelwater is dat het hergebruikt wordt. Bijvoorbeeld voor het doorspoelen van het toilet of het besproeien van planten.
  • Er zitten geen eisen aan de vorm van waterberging. Dit kan dus bijvoorbeeld in een krattensysteem, maar ook in een zandpakket, groen dak, verlaging in de tuin, vijver/wadi, of een andere (creatieve) oplossing. Uiteraard ook combinaties hiervan. Belangrijk is wel na te denken over de praktijk. Kan het water wel in de voorziening komen?
  • Het hemelwater dat niet in de bergingsvoorziening past, kan worden geloosd in een watergang of het openbare riool (of andere hemelwatervoorziening in de openbare ruimte). Voor (gedeeltelijke) lozing op oppervlaktewater waar dit kan, moet u contact opnemen met de waterbeheerder. Meestal is dat het waterschap.
  • Als waterberging op eigen terrein écht niet kan? Dan is dit een uitzonderingssituatie. Neem altijd contact op met de gemeente.
  • De regels gelden o.a. voor nieuwbouw. Een nieuw gebouw is ieder gebouw dat na het ingaan van deze verordening wordt opgericht. Dit is na 18 mei 2021. De verplichting om waterberging aan te leggen bij nieuwbouw geldt dus ook voor gebouwen waarvoor al voor het ingaan van de verordening 'Afvoer hemel- en grondwater' een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend, maar waarbij nog niet is gestart met de daadwerkelijke bouw, of waarvan de bouw nog niet is afgerond. De verplichting geldt ook voor alle verbouwingen en aanbouwen.

Vaak wateroverlast?

Woont u in een gebied waar (veel) wateroverlast is en gaat de gemeente bij u in de straat aan de slag met de weg of het riool? Dan is dit een mooie kans om samen met u waterproblemen aan te pakken of te voorkomen. Bijvoorbeeld door uw regenwater niet meer onder de grond naar het riool te laten lopen, maar juist bovengronds de regenpijp af te zagen en dit naar een border in uw tuin te laten lopen. Als het nodig is, dan kan de gemeente van u vragen een hemelwaterberging aan te leggen in uw tuin, zodat we samen wateroverlast tegen gaan.

Inspiratie voor een watervriendelijke tuin

Graag delen we allerlei ideeën en tips om uw tuin watervriendelijk te maken. Zo bent u voorbereid op extreme regenbuien en voldoet u aan de lokale regels voor het opslaan van regenwater op eigen terrein.