Draaiboek carbid schieten in gemeente West Betuwe

Hier vind u het voorbeeld draaiboek carbid schieten gemeente West Betuwe. Heeft u vragen? Bel dan met Team vergunningen van de gemeente West Betuwe via 0345 - 72 88 00 of stuur een mail naar gemeente@westbetuwe.nl. Zij helpen u graag verder.

Voorbeeld draaiboek carbid schieten gemeente West Betuwe

1. Inleiding

Dit draaiboek is opgesteld door <naam organisator/organisatie>. Het document is een weergave van de gemaakte afspraken en getroffen maatregelen van de organisator ten aanzien van de veiligheid tijdens het evenement. De organisator is zich ervan bewust dat de maatregelen die in dit draaiboek zijn opgenomen niet uitputtend zijn. De organisator blijft altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een ordelijk verloop van de activiteit, ook als de gebeurtenis niet in dit plan is voorzien.

De organisator <naam> stelt zichzelf ten doel boven alles de veiligheid van publiek, medewerkers, omstanders en publieke eigendommen na te streven. Daartoe is op locatie de directe leiding in handen van <naam en functie leidinggevende organisator>. Deze onderhoudt alle contacten met hulpdiensten en de gemeente.

Vanuit de APV van West Betuwe gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 2:73a Carbid schieten

 1. Onder carbid schieten wordt verstaan: het in een (melk)bus, container of opslagvat, met een maximale inhoud van 50 liter, op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig vaneen reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester carbid te schieten.
 3. Aan de vergunning worden voorschriften gesteld, waaronder in ieder geval:
 • het gebruik plaatsvindt in de periode van 31 december vanaf 10:00 uur tot 20:00 uur, meteen maximum van 4 uur per locatie;
 • vergunningen worden alleen verleend aan groepen/verenigingen/stichtingen en worden niet verleend aan individuele personen.
 • er worden geen busdeksels of soortgelijke gevaarlijke projectielen gebruikt om met behulp van carbid te worden weggeschoten;
 • de plaats vanwaar wordt geschoten is gelegen op een afstand van tenminste 75 meter van openbare paden en/of wegen en tenminste 100 meter van woonbebouwing;
 • het is niet toegestaan om binnen de bebouwde kom carbid te schieten;
 • binnen het vrije schootsveld van minimaal 75 meter mag zich geen publiek bevinden of objecten bevinden;
 • op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en gebedshuizen;
 • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
 • op een afstand van tenminste 500 meter van natuurbeschermingsgebied;
 • er dient geschoten te worden in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde bebouwing is gelegen;
 • er binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt er in totaliteit niet meer dan zes bussen aanwezig zijn;
 • de toeschouwers dienen op tenminste 10 meter afstand van het carbid schieten te worden gehouden.

  4. Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen of het Wetboek Van Strafrecht.

2. Beschrijving activiteit

2.1    Algemene gegevens
Datum activiteit: <invullen datum>
Organisator activiteit: <invullen naam organisator>
Korte omschrijving activiteit: <omschrijven evenement>
Locatie : <invullen locatie>
Totaal aantal deelnemers : <hoeveel mensen zijn er op de locatie in totaal aanwezig tijdens de activiteit?>

2.2 Beschrijving programma
Beschrijf begin en eindtijden van de activiteit, wat wordt er geplaatst en waar. 

2.3 Toestemming gebruik grond
U voegt een schriftelijke toestemming van de grondeigenaar toe bij uw aanvraag voor het grondgebruik.

3. Contactgegevens tijdens carbid schieten

Beschrijf naam, functie en telefoonnummer. Denk aan leden van de organisatie, EHBO en overige personen die bij het carbid schieten aanwezig zijn. 

4. Corona maatregelen

Beschrijf hier op welke manier(-en) er gezorgd wordt dat alle op dat moment geldende corona maatregelen continu gehandhaafd worden. Ga er hierbij vanuit dat de op dit moment geldende regels dan nog steeds van toepassing zijn. Kijk voor de actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. Het is van belang dat u ons er van overtuigd dat uw activiteit corona-proof uitgevoerd kan worden. Welke stappen neemt u om dit mogelijk te maken?

Houd er daarnaast ook rekening mee dat de regels op oudejaarsdag anders kunnen zijn dan nu, mogelijk strenger waardoor meer aanpassingen van de activiteit nodig is. Het is mogelijk dat ten tijde van het evenement de landelijke maatregelen zodanig zijn aangescherpt dat het carbid schieten niet meer toegestaan is. Houd hier in uw planning alvast rekening mee.

Beschrijf de volgende punten:

 • Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers/deelnemers altijd 1.5 meter afstand houden?
 • Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers/deelnemersstromen elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven?
 • Hoe zorgt u voor stromen van personen met betrekking tot het sanitair?
 • Welke hygiëne maatregelen neemt u om verspreiding van het virus tegen te gaan?
 • Hoe houdt u toezicht op het naleven van de COVID-19 maatregelen?Indien blijkt dat de maatregelen niet nageleefd worden en uw evenement moet stilgelegd worden, hoe bouwt u de activiteiten af?

Er kunnen aanvullende vragen worden gesteld. Ook kunnen de vragen veranderen naarmate de regels zullen worden versoepeld of juist worden aangescherpt.

5. Inzet EHBO

Omschrijf hier op welke wijze EHBO wordt ingezet, op welke locatie, hoe de communicatielijnen lopen, waar een ambulance kan aanrijden. Tijdens het carbid schieten ligt de coördinatie over de EHBO bij één persoon. De EHBO voorziening valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de organisator. De EHBO is als zodanig herkenbaar. 

6. Scenario's

6.1    Inleiding
Tijdens evenementen kunnen zich verschillende zaken voordoe bijvoorbeeld een ongeval, brand of extreme weersomstandigheden. 

6.2    Scenario Ongeval
Omschrijf hoe er gehandeld wordt bij een ongeval

6.3    Scenario Brand
Omschrijf hoe organisator en beveiliging handelen bij brand op het evenemententerrein, waaronder ontruiming van het terrein.

6.4    Extreme weersomstandigheden
Omschrijf op welke wijze de weersomstandigheden voor en tijdens het evenement worden gemonitord, hoe de besluitvorming is in geval van slecht weer (staken evenement) en hoe te handelen in geval van extreem weer.

Bijlage plattegrondtekening

Voeg een plattegrondtekening toe waarop u de volgende elementen aangeeft:

 • De afstand vanwaar wordt geschoten tussen openbare paden en wegen (minimaal 75 meter) en bebouwing (minimaal 100 meter afstand); 
 • Het vrije schootsveld (minimaal 75 meter afstand);
 • De afstand  van nabijgelegen inrichten voor intramurale zorg of gebedshuizen (minimale afstand 300 meter afstand);
 • De afstand aan van de in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren (minimaal 300 meter afstand);
 • De afstand van een natuurbeschermingsgebied (minimaal 500 meter afstand);  
 • U geeft de schietrichting aan. Deze schietrichting is in tegengestelde richting van de dichtstbijzijnde gelegen bebouwing af;
 • U geeft het aantal bussen aan en de locatie. Er zijn binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt in totaliteit niet meer dan zes bussen aanwezig;
 • U geeft de locatie van de toeschouwers aan van het carbid schieten (op tenminste 10 meter afstand);
 • U geeft aan hoe eventuele hulpdiensten uw locatie kunnen bereiken.