Draaiboek carbid schieten in gemeente West Betuwe

Hier vind u het voorbeeld draaiboek carbid schieten gemeente West Betuwe. Heeft u vragen? We helpen u graag. Neem contact op met team vergunningen Apv. De medewerkers van team vergunningen Apv kunnen u verder informeren. Mail naar teamapvvergunningen@westbetuwe.nl.

Voorbeeld draaiboek carbid schieten gemeente West Betuwe

1. Inleiding

Dit draaiboek is opgesteld door <naam organisator/organisatie>. Het document is een weergave van de gemaakte afspraken en getroffen maatregelen van de organisator ten aanzien van de veiligheid tijdens het evenement. De organisator is zich ervan bewust dat de maatregelen die in dit draaiboek zijn opgenomen niet uitputtend zijn. De organisator blijft altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een ordelijk verloop van de activiteit, ook als de gebeurtenis niet in dit plan is voorzien.

De organisator <naam> stelt zichzelf ten doel boven alles de veiligheid van publiek, medewerkers, omstanders en publieke eigendommen na te streven. Daartoe is op locatie de directe leiding in handen van <naam en functie leidinggevende organisator>. Deze onderhoudt alle contacten met hulpdiensten en de gemeente.

2. Beschrijving activiteit

2.1 Algemene gegevens

Datum activiteit: <invullen datum>
Organisator activiteit: <invullen naam organisator>
Korte omschrijving activiteit: <omschrijven evenement>
Locatie : <invullen locatie>
Totaal aantal deelnemers : <hoeveel mensen zijn er op de locatie in totaal aanwezig tijdens de activiteit?>

2.2 Beschrijving programma

Beschrijf begin en eindtijden van de activiteit, wat wordt er geplaatst en waar. 

2.3 Toestemming gebruik grond

U voegt een schriftelijke toestemming van de grondeigenaar toe bij uw aanvraag voor het grondgebruik.

2.4 Afstanden

Bevestig dat u voldoet aan de minimale afstand bij het carbidschieten.

3. Contactgegevens tijdens carbid schieten

Beschrijf naam, functie en telefoonnummer. Denk aan leden van de organisatie, EHBO en overige personen die bij het carbid schieten aanwezig zijn. 

4. Inzet EHBO

Omschrijf hier op welke wijze EHBO wordt ingezet, op welke locatie, hoe de communicatielijnen lopen, waar een ambulance kan aanrijden. Tijdens het carbid schieten ligt de coördinatie over de EHBO bij één persoon. De EHBO voorziening valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de organisator. De EHBO is als zodanig herkenbaar. 

5. Scenario's

5.1 Inleiding

Tijdens evenementen kunnen zich verschillende zaken voordoe bijvoorbeeld een ongeval, brand of extreme weersomstandigheden. 

5.2 Scenario Ongeval

Omschrijf hoe er gehandeld wordt bij een ongeval

5.3 Scenario Brand

Omschrijf hoe organisator en beveiliging handelen bij brand op het evenemententerrein, waaronder ontruiming van het terrein.

5.4 Extreme weersomstandigheden

Omschrijf op welke wijze de weersomstandigheden voor en tijdens het evenement worden gemonitord, hoe de besluitvorming is in geval van slecht weer (staken evenement) en hoe te handelen in geval van extreem weer.

Bijlage plattegrondtekening

Voeg een plattegrondtekening toe waarop u de volgende elementen aangeeft:

  • De afstand vanwaar wordt geschoten tussen openbare paden en wegen (minimaal 75 meter) en bebouwing (minimaal 100 meter afstand); 
  • Het vrije schootsveld (minimaal 75 meter afstand);
  • De afstand  van nabijgelegen inrichten voor intramurale zorg of gebedshuizen (minimale afstand 300 meter afstand);
  • De afstand aan van de in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren (minimaal 300 meter afstand);
  • De afstand van een natuurbeschermingsgebiedexterne-link-icoon (minimaal 500 meter afstand);  
  • U geeft de schietrichting aan. Deze schietrichting is in tegengestelde richting van de dichtstbijzijnde gelegen bebouwing af;
  • U geeft het aantal bussen aan en de locatie. Er zijn binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt in totaliteit niet meer dan zes bussen aanwezig;
  • U geeft de locatie van de toeschouwers aan van het carbid schieten (op tenminste 10 meter afstand);
  • U geeft aan hoe eventuele hulpdiensten uw locatie kunnen bereiken.