Bestemmingsplannen

Heeft u vragen over een bestemmingsplan of in het bijzonder over uw perceel of woning? Dan kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland. Zij vormen voor de gemeente West Betuwe het loket voor bestemmingsplannen en het indienen van een vooroverleg of een aanvraag om omgevingsvergunning.

Neem contact op via info@odrivierenland.nl of 0344 - 57 93 14.

Hoe en wat van een bestemmingsplan

Welke fases doorloopt een bestemmingsplan? Uit welke onderdelen bestaat een bestemmingsplan?

Voor een bestemmingsplan kan worden vastgesteld doorloopt het plan een aantal stappen. 

Fase 1: Vooroverleg en inspraak

Diverse instellingen, diensten en andere overheden, waaronder de provincie, geven advies over de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen hun mening geven over het voorontwerp.

Fase 2: Zienswijzen kenbaar maken m.b.t. het ontwerpplan

Het bestemmingsplan ligt voor de tweede keer ter inzage. Iedereen kan tijdens deze periode (schriftelijk) zienswijzen kenbaar maken.

Fase 3: Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad

Het bestemmingsplan wordt al dan niet gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.

Fase 4: Beroepstermijn van 6 weken

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het vastgestelde bestemmingsplan aangekondigd in het Nieuwsblad Geldermalsen. Na deze bekendmaking gaat er een beroepstermijn lopen van 6 weken. Degene die een zienswijze heeft ingediend of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de gewijzigd vastgestelde onderdelen van een bestemmingsplan kan iedere belanghebbende een dergelijk beroep instellen.

Fase 5: Inwerking treden 

Na afloop van de periode waarin beroep kan worden ingesteld, treedt het bestemmingsplan in werking.

Het inwerkingtreden van het plan wordt voorkomen door een voorlopige voorziening aan te vragen tijdens de periode waarin het vastgestelde plan ter inzage ligt. Na behandeling van deze voorlopige voorziening kan de schorsing worden opgegeven en treedt het plan alsnog in werking.

Fase 6: Onherroepelijk plan

Na behandeling van de ingestelde beroepen wordt het plan onherroepelijk. We spreken dan van een geldend plan (vigerend).

Een plan wordt niet onherroepelijk als de beroepen voor de Raad van State aanleiding geven om het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te vernietigen.

Inhoud

Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een plankaart (=verbeelding).

  • Op de plankaart staan verschillende kleuren. De kleur correspondeert met de bestemming die aan het gebied wordt toegekend (wonen, werken etc).
  • Elke bestemming heeft eigen regels. De regels geven aan of, en met welke oppervlakte een woning bijv. kan worden uitgebreid of hoe hoog een gebouw mag zijn.
  • In de toelichting van het bestemmingsplan staat de ruimtelijke visie op het dorp. Ook zijn enkele aspecten, zoals milieu, uitgewerkt in de toelichting.