Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. De omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De wet geldt voor grote ontwikkelingen in de gemeente, maar bevat ook regels over bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel op uw huis. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Bekijk hier een animatiefilmpje met uitleg over de omgevingswet.externe-link-icoon

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als bijvoorbeeld uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving. Van degene die iets wil veranderen wordt namelijk verwacht dat hij/zij vroegtijdig contact opneemt met omwonenden.

De belangrijkste veranderingen

 • Landelijk omgevingsloket: In het omgevingsloket kunt u online checken of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren. In het omgevingsloket staan alle regels van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk op één plek. U ziet welke plannen er al zijn en welke regels er gelden voor een bepaalde plek. En met beslisbomen kunt u nagaan of er op die plek een vergunning of melding nodig is. Die aanvraag of melding doet u vervolgens ook in het omgevingsloket.

  Net als na een verhuizing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat duurt even en soms gaat er ook iets fout. We moeten met z’n allen wennen aan de nieuwe wet en de andere manier van werken die daarbij hoort. Na 1 januari wordt het Omgevingsloket continu verbeterd en verder uitgebreid.
 • De bestemmingsplannen van de gemeente worden overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. In het omgevingsplan staat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid, bodem en bouwhoogtes. En er kunnen ook regels in staan over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.
 • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de gemeente en andere overheden sneller beslissen op uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal acht weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Meedenken en meedoen

Elke ruimtelijke verandering heeft impact op de omgeving. De uitbouw die u bijvoorbeeld wil plaatsen of de bouw van een huis, betekent misschien wel iets voor het uit- of aanzicht van de buren. Dat geldt ook voor de bouw van nieuwe woningen door een projectontwikkelaar. Of de aanleg van een nieuwe weg. De omgevingswet biedt ruimte om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving en stimuleert initiatiefnemers om u de ruimte te geven.

Hoewel participatie niet altijd verplicht is, is het wel raadzaam om met uw buren in gesprek te gaan voordat u een vergunning aanvraagt. Want als initiatiefnemer moet u bij de aanvraag van een vergunning aangeven of u uw buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen heeft betrokken. Zo ja, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Om u daarbij te helpen hebben we een handreiking participatie gemaakt.

In sommige situaties is participatie wel verplicht. Dat heeft de gemeenteraad bepaald. Het gaat om de volgende situaties:

 • Als uw plan niet past in het Omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan van de gemeente);
 • Als u tenminste één woning wilt bouwen;
 • Als u een bedrijfspand wilt bouwen of het gebruik van een bedrijfspand verandert;
 • Als u een antenne-installatie en/of  (licht)reclamemast installeert of verandert.
 • Als u een recreatieve voorziening start, zoals een B&B, camping of kanoverhuur.
 • Bij projecten voor het opwekken van energie
 • Bij het realiseren van sporthallen en -terreinen of andere maatschappelijke voorzieningen
 • Bij de aanleg van een weg of andere infrastructurele projecten. 

Bekijk hier een animatiefilmpje over participatie in de omgevingswet. externe-link-icoon

Onderdelen van de Omgevingswet

De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zijn twee belangrijke onderdelen van de Omgevingswet.

 • Omgevingsvisie
  In de omgevingsvisie staan onze ambities en lange termijn doelen voor de leefomgeving. De visie beschrijft hoe we in de toekomst wonen, werken en leven in onze gemeente. En hoe West Betuwe in de toekomst een aantrekkelijke en levendige gemeente blijft. De Omgevingsvisie West Betuwe is klaar en staat nu nog in pdf-vorm op ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon en staat vanaf 1 januari 2024 in het omgevingsloket.
 • Omgevingsplan
  Per gemeente is er straks één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. In het omgevingsplan staat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid, bodem en bouwhoogtes. En over energiemaatregelen en duurzaamheid. Huidige bestemmingsplannen worden omgezet naar het omgevingsplan.

Vergunningaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen tot 1 januari 2024

 • Heeft u een vergunning gekregen of ingediend?

Als de gemeente u al een vergunning heeft verleend, dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente uw aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens de wetten en regels die nu gelden. U moet er wel voor zorgen dat u alle benodigde stukken en informatie op tijd (al dan niet op verzoek van de gemeente) aanlevert.

 • Heeft u een plan dat niet past in het bestemmingsplan?

De startdatum van de Omgevingswet komt dichterbij. Dat heeft gevolgen voor plannen die niet in het bestemmingsplan passen. Het goede nieuws is: we blijven initiatieven in behandeling nemen! Het is echter niet altijd meer mogelijk om voor uw initiatief het bestemmingsplan te wijzigen. Daarvoor is vaak veel voorbereidend werk en overleg noodzakelijk. De tijd tot 1 januari 2024 is te kort om dit goed te doen. En na 1 januari 2024 mag de gemeente geen ontwerp bestemmingsplan ter inzage meer leggen.

Wat kan wel?

Als u een aanvraag of principeverzoek indient waaraan de gemeente wil meewerken, bepalen wij samen met u de juiste procedure. We hanteren daarbij de volgende voorkeursvolgorde:  

-      Een herziening of wijziging van het bestemmingsplan als dat nog kan. Dit geldt voor lopende initiatieven).
-           Een omgevingsvergunning op grond van de Wabo (het oude recht).
-           Een omgevingsvergunning op grond van de nieuwe Omgevingswet.
-           Een wijziging van het omgevingsplan

De mogelijkheden verschillen per initiatief en per locatie. Uw contactpersoon kan u hierover informeren.

Meer informatie over de Omgevingswet

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Kijk dan eens rond op de  volgende websites:

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De informatie wordt aangepast aan de actualiteit.