Besluiten uitgebreide procedures in voorbereiding

Besluit in voorbereiding

Hier vindt u de stukken die gaan over besluiten die in voorbereiding zijn. De inzagetermijn duurt zes weken. In die periode kunt u een inspraakreactie of zienswijze geven.  Het college of de raad betrekt deze reacties of zienswijzen bij het definitieve besluit. 

Hoe u een zienswijze kunt geven, staat in de officiële bekendmaking van het besluit. 

Er liggen nu geen stukken ter inzage.