Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en zorgt voor een transparante overheid die uit eigen beweging (actief) of op verzoek (passief) bestuurlijke informatie met burgers deelt.

Actieve openbaarmaking

De Woo kent een aantal informatiecategorieën die in fasen openbaar moeten worden gemaakt. Denk hierbij aan woo-verzoeken, convenanten, onderzoeksrapporten en collegestukken. In de komende jaren gaan we steeds meer van deze informatie openbaar maken. De Woo-index vindt u op de Woo-index Gemeente West Betuwe | Overheid.nlexterne-link-icoon.

De gemeente West Betuwe maakt op het moment al veel documenten openbaar. We publiceren nu al verordeningen, beleidsregels en omgevingsvergunningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon of op onze website en in de lokale krant. Op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Passieve openbaarmaking

Heeft u speciale informatie nodig? U kunt een informatieverzoek doen of een Woo-verzoek.

Een informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar.

Een Woo-verzoek

Documenten die wij niet actief openbaar hoeven te maken, kunnen ook op verzoek openbaar worden gemaakt. Per verzoek beoordeelt de gemeente of het belang van openbaarmaking en de transparantie voor de burger opwegen tegen het belang van de organisatie en van derden.  Bedenk vooraf welke soort documenten u precies wilt opvragen via het Woo-verzoek. Dan kunnen wij u sneller helpen.

Woo-verzoek indienen

1. Online een Woo-verzoek indienen

U kunt uw Woo-verzoek indienen via het webformulier. Niet per e-mail, WhatsApp of via een andere elektronische weg.

Webformulier

Webformulier voor indienen Woo-verzoekexterne-link-icoon

2. Per post een Woo-verzoek sturen

Uw schriftelijke Woo-verzoek (per post) moet aan het volgende voldoen.

  • Geef in de brief zo precies mogelijk aan over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen. Daarnaast ook over welke periode.
  • Vermeld in de brief uw naam en adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer.
  • Vermeld in de brief uw e-mailadres. Zo kunnen we de documenten digitaal naar u sturen. U zult tussentijds ook per e-mail op de hoogte gehouden worden over de behandeling van uw verzoek.

Postadres voor opsturen Woo-verzoek

College van burgemeester en wethouders
Woo-verzoek
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen

Digitale informatie

U ontvangt de informatie digitaal. Dit is gratis. Als u de informatie op papier wilt ontvangen, dan brengen we u hiervoor kosten in rekening. Deze kosten stemmen we van tevoren met u af.

Veelgestelde vragen

Wanneer krijg ik antwoord?

De gemeente moet uiterlijk binnen vier weken een beslissing nemen op uw Woo-verzoek. Deze termijn kan eventueel met twee weken worden verlengd.

Ik ben het niet eens met de beslissing, wat kan ik doen?

U kunt bezwaar maken. Op welke manier kunt u lezen in de beslissing die u ontvangt.

Meer informatie?

De gemeente werkt er hard aan om zo snel mogelijk een contactpersoon aan te wijzen waar u met vragen over de Woo terecht kunt.

Rijksoverheid heeft een folder en videoexterne-link-icoon gemaakt over de Wet open overheid.