Vragen en antwoorden bewonersavond Asperen

28 vragen en antwoorden over de herinrichting van de oude kern van Asperen

Uit de bewonersavond van 21 december 2021 

1. In eerste instantie ging het alleen om de Voorstraat. Dat plan is verlaten?

In 2018 gaat het project alleen over de Voorstraat. Dit jaar is er een opgave bijgekomen voor een inrichting die rekening houdt met het veranderende klimaat. Daarom kijken we welke maatregelen in de hele kern Oud Asperen te realiseren zijn. We maken een visie openbare ruimte voor de hele kern Oud Asperen voor een inrichtingsplan openbare ruimte. Inmiddels zijn ook andere straten (Stadswal, Brugstraat, Oranjewal, Hoge Minstraat en Vissersdijk deels of helemaal aan onderhoud toe.

2. Wat is de visie van de gemeente West Betuwe zelf over de oude kern in Asperen

De visie van de gemeente voor de thema's is verwoord in de kaders voor de toekomst, zoals verwoord is in de presentatie onder de thema's identiteit, afwatering, groen, beeld, verkeer en parkeren.

3. Zijn er parkeerdrukmetingen uitgevoerd om te staven hoeveel parkeerplaatsen er zijn?

Ja, er zijn parkeerdrukmetingen uitgevoerd in 2018 overdag en in de avonduren om te bepalen waar er op dit moment parkeerdruk is in de oude kern van Asperen. In 2021 is hier een verificatie opgedaan op basis van een aantal telmomenten doordeweeks en in het weekend. Deze gegevens zijn verwerkt in de parkeerbalans en gebruikt in het ontwerp inrichtingsplan.

4. Is het budget gelijk gebleven terwijl het gebied sterk is uitgebreid?

Door de uitbreiding van de scope wordt eveneens onderzocht welk budget voor klimaatadaptatieve maatregelen kunnen worden toegevoegd. Momenteel wordt onderzocht welke financieringsbronnen we hiervoor kunnen gebruiken om een maakbaar en realistisch definitief ontwerp te krijgen. Het budget wordt uitgebreid voor die straten waar ook onderhoud nodig is. Hiervoor heeft het gemeentebestuur in 2020 het beheerplan Wegen vastgesteld en gezorgd voor financiele dekking.

5. Leilinden blijven lees ik is de nieuwe snoeimethode hier al een onderdeel van? op de Hoge Minstraat staan ze dicht op de raampartijen van de woningen neemt dus veel licht weg en zorgt meer voor overlast op sombere dagen dan voordeel op warme dagen.

Het groenplan, dat onderdeel zal zijn van het definitief ontwerp, wordt getoetst en geaccordeerd door het projectteam, waar groenbeheerders deel van uit maken.

6. Is er naar de verhouding gekeken van auto, fiets en wandel verkeer? Hier is niet de indruk dat we als forensen stadje zo veel aan het wandelen zijn aan trekken van grote toeristenstromen is de gemeente ook niet voor. Op de wandelroute op de hoge Minstraat komen op mooie dagen minder dan 10 wandelaars langs.

Ja, er is onder andere in de enquete van de zomer 2021 en in de klankbordgroep bijeenkomsten besproken hoe de beleving is van de openbare ruimte, hoe het gebruik in de huidige situatie wordt ervaren. Deze opbrengst is meegenomen in de uitwerking van het concept voorlopig ontwerp. In de respons in de enquete is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een voetpad aan de Voorstraat.

7. Van de omgevingsdienst rivierenland begreep ik dat de gemeente bezig is om de oude kern of een deel daarvan de status beschermd dorp/stadsgezicht mee te geven. Zijn de plannen hier al aan getoetst?

Nog niet.

8. Gaat een wadi bij onvoldoende doorstroming niet stinken of ongedierte aantrekken zal de praktijk net zo rooskleurig zijn als op de foto? Onderhoud is wel een dingetje in de periferie van onze gemeente.

De uitwerking van de wadi's en het beheer en onderhoud ervan wordt in nauw technisch overleg met de groenbeheerders uitgewerkt. Daarbij wordt in de uitwerking naar het definitieve ontwerp gekeken naar de technische eigenschappen en hoe een wadi bijdraagt aan het robuuste toekomstbestendige systeem. Een hydraulishce doorrekening wordt momenteel uitgevoerd om te bepalen hoe de beoogde maatregelen verwerkt kunnen worden in het ontwerp.

9. Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van het aantal huidige parkeerplaatsen en het aantal parkeerplaatsen in de nieuwe plannen?

De parkeerbalans is opgenomen in de presentatie.

10. Hoe denken jullie over voortuintjes aan de Voorstraat?

Veel woniningen grensen met de voorgevel direct aan de Voorstraat. Het realiseren van geveltuintjes is een mooie in- en aanvulling zijn voor de vergroeningsopgave. Daar waar er fysiek ruimte is voor het creëeren van dergelijke geveltuintjes, zal dit worden meegenomen in de uitwerking naar het definitieve ontwerp. Daarbij worden ook de afspraken met de gemeente over het eigen beheer meegenomen.

11. Is het nog steeds het idee om de afwatering voorstraat naar de groenstrook Minstraat te brengen?

Ja, dit idee is meegenomen in het hydraulische systeem en wordt als zodanig meegenomen in de uiterking naar het definitieve ontwerp.

12. Waar blijven de voetgangers op de stadswal?

In de profielen, zoals opgenomen in de presentatie, is zichtbaar waar de voergangers kunnen lopen, dit is op zowel de rijbaan als op de beoogde halfverharding langs de rijbaan. Er worden aan de Voorstraat veilige voetpaden aangelegd om de woningen en voorzieningen te bereiken. De Stadswal is voor de wandelaar en kan de halfverharde strook en de rijbaan gebruiken.

13. Hoe hebben de deelnemers van de klankbordgroep de avonden ervaren? En is dit ook de uitkomsten van de avonden?

De opbrengst uit de klankbordgroepavonden, ook raadpleegbaar via de webpagina van de gemeente, zijn meegenomen in de uitwerking van het concept voorlopig ontwerp.

14. Wordt er rekening gehouden met de eventuele mogelijkheid dat er in de nabije toekomst tientallen woningen in het oude gemeentehuis komen? Qua toegankelijkheid.

De ontwikkeling van het oude gemeentehuis zijn niet opgenomen in het concept voorlopig ontwerp, aangezien de planvorming hier niet concreet is. Voor de huidige projectscope is dit niet van invloed.

15. Wat wordt er nu gedaan aan al die vrachtauto's die door de nieuwstraat richting industrieterrein rijden? Veiligheid voor fietsers en kinderen is daar een groot issue.

De hoofdroute van het doorgaande vrachtverkeer over de Nieuwstraat het bedrijventerrein zal in stand blijven. Door het creëeren van een entree rondom het Raadhuisplein zal met het getoonde profiel en materialisatie de veiligheid voor voergangers en fietsers naar verwachting verbeteren.

16. Welke snelheidsbeperkende maatregelen worden er getroffen op de Stadswal? Hierover geen informatie verkregen.

Hierover moeten nog keuzes gemaakt worden en meegenomen in de uitwerking van het concept voorlopig ontwerp naar het definitieve ontwerp.

17. Wie zijn de beoogde gebruikers van de 28 pp op de Stadswal zijn? Aangrenzende bewoners parkeren op eigen terrein. Rest van de kern zal het liefste niet daar parkeren. Deze pp meetellen zal dus een verschil in theorie en praktijk geven?

De parkeerplaatsen die in het concept voorlopig ontwerp zijn opgenomen geven een balans en de marges die hierin te maken zijn binnen de oude kern. De 28 parkeerplaatsen zijn openbare plaatsen voor alle bewoners en bezoekers van Asperen. Op basis van keuzes die in het ontwerptraject naar het definitieve ontwerp gemaakt worden, zal moeten blijken hoeveel parkeerplaatsen er in het definitieve ontwerp kunnen worden opgenomen. De parkeerplaatsen zijn tevens ter compensatie van de Voorstraat. Parkeren zal zich beter moeten spreiden over Voorstraat, Stadswal en eigen terrein om alle gewenste voorzieningen waar te kunnen maken.

18. Zijn de Middelweg en de Nieuwstraat nu afgevallen?

De Middelweg en Nieuwstraat behoren tot het onderzoeksgebied. In eerste instantie nog niet bij de projectopgave voor de 1e fase. Zie ook de presentatie van de eerste bewonersavond. Mogelijk dat de inrichting van de Middelweg wel meegenomen wordt in de uitwerking van het definitief ontwerp. De Nieuwstraat gaat nu mee in het inrichtingsplan vanaf het kruispunt Leerdamseweg tot aan de Minstraat. De Middelweg wordt opgenomen in de visie openbare ruimte. Mogelijk wordt de inrichting van de Middelweg wel meegenomen in de uitwerking van de definitief ontwerp. In de klankbordgroep/ workshops zijn al eerste ideeën opgehaald. Uitwerking zal in een later stadium met klankbordgroep en bewoners plaatsvinden.

19. Helaas zien we de visies van ons bestuur niet zo terug in de afhandeling komen daar garanties voor?

Niet duidelijk is welk bestuur bedoeld is. Tijdens de presentatie is de oproep gedaan om deel te nemen aan de klankbordgroep in januari en februari 2022. In deze klankbordgroep kan de visie worden gedeeld en besproken worden op welke wijze deze in de uitwerking van het concept voorlopig ontwerp kan worden meegenomen.

20. Is er in het plan rekening gehouden met de Gasthuisstraat en het Walstraatje. Dit zijn doorgangen en hebben geen veilige uitgang op de Stadswal.

Walstraatje en Grutterendam zijn in het concept voorlopig ontwerp aangesloten op de beoogde halfverharding naast de rijbaan. Hierdoor wordt t.o.v. de huidige situatie al een veiligere aansluiting gecreëerd. De Gasthuisstraat sluit niet aan op de Stadswal

21. Waarom niet afwatering via de steegjes naar de stadswal?

Voor het totaalstelsel voor het afstromen over maaiveld wordt hydraulisch gerekend met een stelsel dat bovengronds afwatert van de Voorstraat via de Grutterendam naar de Stadswal. In de uitwerking naar het definitief ontwerp worden de resultaten van de hydraulische berekening meegenomen en verwerkt in het definitieve ontwerp.

22. Is er gedacht aan een maximale asdruk voor voertuigen in de Voorstraat?

Een aslast beperking wordt alleen toegepast wanneer de grond niet draagkrachtig genoeg is. Daar is in de Voorstraat geen sprake van.

23. Hoe kan er aan een DO gewerkt worden als VO niet klaar is?

Het voorlopig ontwerp is nog niet klaar. We hebben een concept voorlopig ontwerp gepresenteerd. In de 1e helft van 2022 werken we aan het uitwerken van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Dit doen we samen met de klankbordgroep, waarin we in een drietal avonden de keuzes voorleggen. Hiermee werken we het concept voorlopig ontwerp uit naar een concept-definitief ontwerp. Dit concept defintief ontwerp presenteren we in een bewonersavond en maken we op basis van de reacties definitief.

24. Is er gedacht aan een verplichte rijrichting op de Nieuwe Zuiderlingedijk vanuit Heukelum, dus van die zijde uit niet Asperen in.

Er wordt onderzocht wat haalbaar is en hoe we de hoofdroute van het doorgaand vrachtverkeer zichtbaar kunnen maken in de openbare ruimte en te ontsluiten via de Heukelumseweg. Daarbij kijken we onder andere naar bebording Provincialeweg N848 t.h.v. Nieuwe Zuiderlingedijk en Provincialeweg N327 t.h.v. Kon. Emmalaan/ rotonde Diefdijk in Leerdam hoe enkel bestemmings vrachtverkeer in de oude kern kan laden en lossen. Ook zullen we onderzoeken of naast bebording er andere mogelijkheden zijn om vrachtverkeer komende vanuit de N848 te weren. Zo onderzoeken we of met bebording met verkeersbesluit op de Stadswal met kruispunt Nieuwstraat een verplichte rijrichting naar links de Heukelumseweg effect gaat hebben om de navigatiesystemen te dwingen om een andere, snellere route te kiezen. Hierdoor wordt het niet aantrekkelijk gemaakt om via de Stadswal te rijden via de navigatiesystemen. 100% voorkomen van bestemmings vrachtverkeer is niet mogelijk.

25. Welke materialen worden gebruikt?

We hanteren het "Handboek inrichting en beheer openbare ruimte" van de gemeente West Betuwe. In de uitwerking van het concept voorlopig ontwerp naar het definitieve ontwerp wordt duidelijk welke materialen er in de openbare ruimte toegepast worden. Met uitzondering van de Voorstraat worden bestaande klinkers hergebruikt. Voor de Voorstraat worden zeer waarschijnlijk nieuwe klinkers toegepast.

26. Hoe worden vrachtwagens geweerd van de Nieuwe Zuiderlingedijk?

Zie antwoord vraag 24.

27. Hoe zit het met de bereikbaarheid van hulpdiensten? Gezien de breedte van de wegen van de Voorstraat, bereikbaarheid van de minstraat. Routes van grotere voertuigen van hulpdiensten?

Het ontwerp dient te voldoen aan de geldender richtlijnen en wordt ter toetsing en accordering voorgelegd aan de hulpdiensten, maar ook aan bijvoorbeeld de vuilnisophaaldienst. Het inrichtingsplan moet voldoen aan de vereisten die zij meegeven over rijbaanbreedtes en draaicurves.

28. Worden er nog keuzes aan de bewoners voorgelegd alvorens het DO uitgewerkt wordt? Kunnen bomen aan westzijde van de Voorstraat gehandhaafd blijven? Ter hoogte van Voorstraat 30 en 32 zijn parkeerplaatsen voorzien. Ook ter hoogte van een bordes. Daar blijft weinig ruimte over voor voetgangers om tussen auto en bordes te lopen.

Tijdens de presentatie is de oproep gedaan om deel te nemen aan de klankbordgroep in januari en februari 2022. Er moeten nog keuzen gemaakt worden die in de themakaarten van de presentatie zijn weergegeven. Denk daarbij aan onderwerpen over pleininrichting, waar het meubilair kan komen, waar de bomen, groenvakken en parkeerplaatsen. Zoals aangegeven in de presentatie er is met het concept voorlopig ontwerp een richting gekozen, maar er is nog veel te kiezen in het traject naar het definitief ontwerp. Die keuzes maken we met de inwoners van de stad via de klankbordgroep. Zie verder het antwoord bij vraag 23.