Subsidie maatschappelijke activiteiten

Organisaties in de gemeente West Betuwe die maatschappelijke activiteiten doen, kunnen hiervoor subsidie ontvangen voor incidentele of structurele activiteiten.

Belangrijk om te weten

Wat heeft u nodig?

 • Activiteitenplan/plan van aanpak. Wat wilt u doen?
 • Begroting en dekkingsplan. Wat verwacht u dat het kost en waar betaalt u dat van?
 • Het aan te vragen bedrag
 • Contactgegevens van bestuursleden
 • Contactgegevens van de vereniging of organisatie

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan?

Stuur dan ook de volgende documenten mee:

 • de statuten
 • een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • de financiële verantwoording c.q. jaarrekening over het voorafgaande jaar
 • een balans per 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin u de aanvraag indient; maak inzichtelijk over welke eigen middelen u de beschikking heeft
 • een kopie van het bankafschrift van de bankrekening ten name van de aanvrager

Subsidiereglement

Lees vooraf de Nota Subsidieregelsexterne-link-icoon. We onderscheiden drie groepen.  

Vitale kernen

Binnen de subsidiegroep ‘vitale kernen (eigen kracht)’ vallen de subsidies die bijdragen aan het ontmoeten en ontplooien in de kern, en aan de totstandkoming en instandhouding van een vorm van zelforganisatie (‘eigen kracht’) van iedere kern. Hier vallen onder dorpshuizen, speelplaatsen en zelforganisaties (zoals dorpstafels).

Activiteiten/activering

Binnen deze groep vallen de activiteiten en initiatieven van bijvoorbeeld sportverenigingen, cultuur- en kunstorganisaties, muziekverenigingen en jongeren- en ouderenorganisaties.

Diensten

Diensten die professionele instellingen verrichten in opdracht van de gemeente West Betuwe. Voor diensten voegt u altijd een plan van aanpak toe als bijlage.

Vraagt u subsidie aan van meer dan 50.000 euro?

Voeg dan een inhoudelijk plan van aanpak toe. Lees de voorwaarden in het subsidiereglement hoofdstuk 5 artikel 13externe-link-icoon.

Incidentele subsidies

Incidentele subsidie is bedoeld voor eenmalige evenementen en activiteiten, of als extra tegemoetkoming in de kosten. Het aanvragen hiervan kan het hele jaar door, minimaal 3 maanden vóórdat de activiteit plaatsvindt.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Culturele activiteiten
 • Activiteiten voor jeugd en jongeren
 • Sociaal maatschappelijke activiteiten
 • Activiteiten voor vrijwilligers
 • Fonds Steengoed
 • Fonds Speelruimten
 • Activiteiten ter bevordering van beweeg en sportparticipatie

Let op: Voor de subsidieregelingen leefbaarheidsbudget en kernenbudget gebruikt u een ander formulier. Namelijk:

Structurele subsidie

Structurele subsidie is een jaarlijks terugkerende vergoeding voor een organisatie die langdurig actief is. U kunt in sommige gevallen voor meerdere jaren tegelijk subsidie aanvragen. Het aanvragen kan tussen 1 maart en 1 juni.

Activiteit is jaarlijks

Bij structurele subsidie gaat het om aanvragen voor activiteiten die structureel van aard zijn. En ieder jaar worden uitgevoerd. Aanvragen kan tussen 1 maart en 1 juni voor het volgende jaar. Het is mogelijk voor maximaal 4 jaar een aanvraag te doen. Dan stuurt  u ieder jaar het ingevulde Tussentijdse verantwoording en wijzigingenformulierexterne-link-icoon in.

Speeltuinen

Vraagt u subsidie aan voor speeltuinen? Dan geeft u het adres, het aantal genormeerde speeltoestellen en de functie door. Functie is voor welke doelgroep. Een centrale speelplek. Of voor welke leeftijd:  0-6 jaar, 6-12 jaar of 12-18 jaar. Een genormeerd speeltoestel is een toestel dat voldoet aan de veiligheidseisen.

Fonds Speelruimte

Voor aanvragen Fonds Speelruimte gelden onderstaande regels.

 • Maximaal 4.000 euro per aanvraag per speeltuin.
 • Er is een totaal budget van circa 100.000 euro beschikbaar.
 • Als het budget wordt overvraagd, gaat alles naar rato.
 • Alle speeltuinorganisaties kunnen aanspraak maken op het investeringsbudget.
 • De speeltuinorganisaties betrekken de medewerker groen van de gemeente bij het uitwerken van een verbeterplan.
 • Participatie van omwonenden/kinderen is voorwaarde voor het honoreren van de aanvraag.

Sportvereniging

Vraagt u structurele subsidie aan voor een sportvereniging? Dit moet u aangeven:

 • Type sportvereniging
 • Aantal leden per 1 april 2023

Terugkerende sport en/of beweegactiviteiten of evenementen

Vraagt u subsidie aan voor jaarlijks terugkerende sport en/of beweegactiviteiten of evenementen. De volgende activiteiten/evenementen komen in aanmerking:

 • Activiteiten die inwoners stimuleren om (meer) te bewegen en te sporten
 • Meer beweeggedrag, gezonder beweeggedrag.
 • Activiteiten voor bepaalde doelgroepen die nu nog (te) weinig bewegen
 • Kennismaken met beweeg- en sport organisaties

De onderstaande regels zijn van toepassing op terugkerende sport en of beweegactiviteiten of evenementen

 • Bestaande en nieuwe activiteiten kunnen een aanvraag doen voor maximaal 2.500 euro per jaar.
 • De activiteit moet bijdragen aan een van de eerste 2 doelstellingen, van de Kadernota harmonisatie beweeg- en sportbeleid 2022-2026.
 • De gemeente West Betuwe zet in op het verhogen van de beweeg- en sportparticipatie.
 • De gemeente West Betuwe zet bewegen en sporten als middel in om maatschappelijke vraagstukken mee te helpen oplossen.
 • Meerjarige aanvraag is mogelijk als u een meerjarenplan indient.
 • Aandacht voor specifieke doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, mensen met een beperking, jongeren of nieuwkomers

Jongerenbegeleiding

Vraagt u subsidie aan voor jongerenbegeleiding bij meervoudige problematiek? Dan geeft u het aantal  uit te voeren trajecten door.

Vrijwillige opvoedondersteuning

Vraagt u subsidie aan voor vrijwillige opvoedondersteuning? Dan geeft u het aantal uit te voeren koppelingen door.

Muziekvereniging

Vraagt u subsidie aan voor een  muziekvereniging? Dan geeft u het aantal volwassen leden (vanaf 18 jaar) en jeugdleden (tot 18 jaar) door.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via subsidie@westbetuwe.nl. Heeft u liever telefonisch contact? Stuur ons dan een e-mail met uw telefoonnummer. Dan bellen wij u terug.